Документ 794-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.08.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 794
Київ

Про внесення змін до Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 18 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 114; 2012 р., № 22, ст. 837; 2017 р., № 30, ст. 876), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 794

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

1. Абзац перший пункту 1 після слів “Бюджетного кодексу України” доповнити словами “, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України”.

2. Пункт 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Передача бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за спеціальним фондом бюджету здійснюються з урахуванням вимог, встановлених бюджетним законодавством.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради) може передбачати відкриття нових бюджетних програм без зміни цільового обмеження відповідних бюджетних призначень у разі:

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, в якого відсутні бюджетні програми, що передбачають виконання завдань або надання послуг, аналогічних тим, для виконання яких передаються бюджетні призначення, у тому числі за загальнодержавними видатками і кредитуванням (крім міжбюджетних трансфертів);

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між відповідальними виконавцями бюджетних програм у межах одного головного розпорядника бюджетних коштів, який передбачає передачу повноваження на виконання завдань від одного відповідального виконавця бюджетних програм до іншого.”.

4. У пункті 5:

1) абзац четвертий після слів “бюджетне призначення” доповнити словами: “(або головні розпорядники бюджетних коштів та визначені ними відповідальні виконавці бюджетних програм, яким передаються бюджетні призначення)”;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

“назва бюджетної програми (бюджетних програм), на яку (які) передаються бюджетні призначення (у випадках, визначених пунктом 4 цього Порядку, - назва нової бюджетної програми або в разі потреби - напрям використання бюджетних коштів);”;

3) після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“обсяг передачі бюджетних призначень за власними надходженнями бюджетних установ, встановлений законом про Державний бюджет України відповідному головному розпоряднику за бюджетною програмою, або його частина;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцятим;

4) абзац дев’ятий після слова “функції” доповнити словом “, завдання”;

5) після абзацу десятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“положення щодо:

- погодження такого рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);

- внесення Мінфіном (місцевим фінансовим органом) в установленому порядку змін до розпису державного бюджету (місцевого бюджету) після погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім;

6) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

“коди та назви бюджетних програм, щодо яких здійснюється перерозподіл (у випадках, визначених пунктом 4 цього Порядку, - назва нової бюджетної програми або в разі потреби - напрям використання бюджетних коштів);”;

7) після абзацу сімнадцятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“положення щодо:

- погодження такого рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);

- внесення Мінфіном (місцевим фінансовим органом) в установленому порядку змін до розпису державного бюджету (місцевого бюджету) після погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);”.

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять шостим;

8) після абзацу двадцять п’ятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“положення щодо:

- погодження такого рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

- внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бюджету після погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;”.

У зв’язку з цим абзац двадцять шостий вважати абзацом двадцять дев’ятим;

9) абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:

“До проекту рішення обов’язково додаються фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до законодавства, та детальні обґрунтування щодо обсягу передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету.”.

5. У пункті 7:

1) абзаци другий, третій і четвертий після слів “звернення разом з” доповнити словами “фінансово-економічними”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до інших головних розпорядників у проекті рішення зазначається головний розпорядник бюджетних коштів (відповідальний виконавець), який забезпечує погодження відповідного рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради) з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

Передача бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів здійснюється з урахуванням вимог частини п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України.”.

6. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Передача бюджетних призначень до новоутвореного головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється тільки шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України.”.

7. Пункт 9 виключити.вгору