Документ 792_074, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.09.2010

              Меморандум 
про взаєморозуміння у сфері електронних
комунікацій між Національною комісією з питань
регулювання зв'язку України та Органом з питань
інформаційних та комунікаційних технологій
Турецької Республіки

Дата підписання: 24.09.2010 Дата набрання чинності для України: 24.09.2010
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України та
Орган з питань інформаційних та комунікаційних технологій
Туреччини, далі - Сторони,
прагнучи сприяти всебічному розвитку і співробітництву між
двома державами та зміцнення дружніх відносин між Україною та
Туреччиною,
визнаючи важливість та вплив сфери електронних комунікації на
економічний розвиток кожної держави,
визнаючи інтереси кінцевих користувачів, учасників ринків, а
також українського та турецького суспільств щодо ефективного
регулювання електронних комунікацій,
беручи до уваги переваги від розвитку
електронно-комунікаційних послуг за умови справедливої
конкуренції, високої якості та широкого обсягу послуг, що
надаються споживачам,
керуючись спільним бажанням поглиблення партнерства та
підтримки щодо розвитку електронних комунікацій згідно з чинними
актами Міжнародного союзу електрозв'язку, інших міжнародних та
регіональних організацій, членами яких є Україна та Турецька
Республіка, національним законодавством кожної з держав Сторін, а
також положеннями цього Меморандуму,
керуючись положеннями Договору про дружбу і співробітництво
між Україною і Турецькою Республікою ( 792_005 ) від
4 травня 1992 року,
домовилися про таке:
Мета співпраці
Параграф 1. Метою цього Меморандуму є розвиток
співробітництва у сфері регулювання електронних комунікацій через
підтримку та реалізацію спільних заходів, обмін інформацією та
досвідом між національними регуляторними органами України та
Туреччини.
Сфера співпраці
Параграф 2. Враховуючи швидкий прогрес у сфері електронних
комунікацій, Сторони сприяють та підтримують співпрацю у наступних
основних сферах:
2.1 Регулювання ринків електронних комунікацій, що може
включати в себе:
а) портативність номерів;
б) вибір та попередній вибір оператора;
в) безперешкодний доступ до абонентської лінії;
г) тарифи;
д) право проходу;
е) фіксований безпроводовий доступ/широкосмуговий
безпроводовий доступ;
є) якість послуги.
2.2 Інші питання за взаємною згодою
Форми співпраці
Параграф 3. Співпраця між Сторонами здійснюється шляхом:
3.1) обміну інформацією та документами;
3.2) обміну експертами;
3.3) двосторонніх консультацій;
3.4) спільної організації технічних семінарів, навчальних
візитів та тренінгів;
3.5) розповсюдження найкращих практик у сфері регулювання
електронних комунікацій;
3.6) експертних місій та спільних робочих груп з питань
телекомунікаційних послуг та технологій;
3.7) інших форм співпраці за взаємною згодою.
Спільні заходи в рамках цього Меморандуму здійснюватимуться
за наявності коштів та ресурсів Сторін. Кожна Сторона несе витрати
на власні заходи в рамках цього Меморандуму.
Право застосування
Параграф 4. Цей Меморандум не зачіпає будь-яких прав та
обов'язків за іншими міжнародними договорами держав Сторін.
Обмін інформацією
Параграф 5. Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність
інформації, отриманої від іншої Сторони. Інформація, що отримана в
рамках цього Меморандуму не буде передаватися третім особам без
письмової згоди на те Сторони, що надала цю інформацію.
Заключні положення
Параграф 6. Цей Меморандум набирає чинності з дати його
підписання. Меморандум укладено строком на п'ять років. Якщо за
три місяці до завершення п'ятирічного строку дії жодна зі Сторін
не висловила бажання припинити дію цього Меморандуму, строк його
дії буде автоматично подовжено на наступні п'ять років.
Параграф 7. Дія Меморандуму припиняється через три місяці з
дати отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Параграф 8. Зміни та доповнення до цього Меморандуму
вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами,
які є його невід'ємною частиною.
Вчинено в м. Київ 24 вересня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською, турецькою та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст
англійською мовою.
За Національну комісію За Орган з питань
з питань регулювання інформаційних
зв'язку України та комунікаційних технологій
Республіки Туреччина
Володимир Олійник Д-р Тургут Айхан Бейдоган
(підпис) (підпис)
Голова Член Правліннявгору