Документ 791-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 серпня 2010 р. N 791
Київ
Про затвердження Порядку розміщення у 2010 році
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Відповідно до статті 18 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" ( 2154-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок розміщення у 2010 році тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у
банках, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2010 р. N 791
ПОРЯДОК
розміщення у 2010 році тимчасово вільних коштів місцевих
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення у 2010 році
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних
(депозитних) рахунках у банках.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
тимчасово вільні кошти місцевого бюджету (далі - тимчасово
вільні кошти) - обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються
на рахунках загального та/або спеціального фондів на дату їх
розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких
не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та
виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету
протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення
таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.
Платоспроможність місцевого бюджету - спроможність місцевого
бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма
його зобов'язаннями;
фінансові органи - Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих держадміністрацій
та виконавчі органи відповідних рад, які забезпечують загальну
організацію та управління виконанням місцевого бюджету, здійснюють
інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету,
або міські, селищні чи сільські голови (якщо відповідні виконавчі
органи не створено).
3. Умовами розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних
(депозитних) рахунках у банках є:
1) прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим або
місцевою радою відповідного рішення;
2) визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між
фінансовим органом та банком обов'язкових умов щодо права
вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на
першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання
банком коштів з вкладного (депозитного) рахунка фінансового
органу, а також відповідальності банку у разі неповернення чи
несвоєчасного повернення коштів з вкладних (депозитних) рахунків
на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах
Державного казначейства, з яких перераховувалися тимчасово вільні
кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;
3) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів
простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом
місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), крім
тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з
державного бюджету та бюджетів інших рівнів;
4) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів
виключно в державних банках та банках, у капіталізації яких взяла
участь держава, відповідно до Порядку участі держави у
капіталізації банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 4 листопада 2008 р. N 960 ( 960-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 85, ст. 2850; 2009 р., N 34, ст. 1165).
4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних
(депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного року та
повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони
перераховувалися, не пізніше 20 грудня такого року.
5. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово
вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням
вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів
Національного банку, що регулюють питання здійснення банками
вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.
6. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних
(депозитних) рахунках у банках фінансовий орган формує
заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення,
умови за вкладом (депозитом) з урахуванням пункту 3 цього Порядку,
адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п'ять
робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і
надсилає її до банків.
7. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не
менш як п'ять осіб. Склад затверджується з визначенням голови
комісії відповідно Міністром фінансів Автономної Республіки Крим,
керівником структурного підрозділу місцевої держадміністрації,
виконавчого органу ради, який забезпечує загальну організацію та
управління виконанням місцевого бюджету, здійснює інші функції,
пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету, або міським,
селищним чи сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган
не створено).
До складу конкурсної комісії входять представники фінансового
органу, відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевої держадміністрації та виконавчого органу ради (у межах
визначених статтею 115 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства),
органу Державного казначейства (якщо сума вкладу не перевищує 50
тис. гривень, представник органу Державного казначейства входить
до складу конкурсної комісії за згодою), структурного підрозділу
Національного банку (за згодою).
8. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом
п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками
пропозицій, вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш
як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою
більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
конкурсної комісії.
Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали
пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.
Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків,
здійснюється з додержанням вимог законодавства.
Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та
порівняння пропозицій, є конфіденційною.
Переможцем конкурсу визнається банк, який за рівних інших
умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом)
на відповідний строк.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У
разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою
позицію, що додається до протоколу засідання комісії.
9. На підставі рішення конкурсної комісії фінансовий орган
укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).
У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від
укладення з фінансовим органом договору банківського вкладу
(депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк,
розглянувши подані пропозиції повторно протягом трьох робочих
днів.
10. Укладення фінансовим органом договору банківського вкладу
(депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до
помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому
порядку.
11. Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків
місцевих бюджетів, відкритих в органах Державного казначейства, на
вкладні (депозитні) рахунки, відкриті фінансовими органами для
розміщення таких коштів у банках.
12. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється
органами Державного казначейства у разі дотримання умов,
визначених пунктом 3 цього Порядку, на підставі поданих фінансовим
органом таких документів:
1) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або
місцевої ради про розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних
(депозитних) рахунках у банках;
2) довідки про внесення змін до помісячного розпису
фінансування місцевого бюджету;
3) договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим
органом та банком;
4) платіжного доручення;
5) листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума
вкладу перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за
один робочий день до дати перерахування.
Інші операції, пов'язані з розміщенням тимчасово вільних
коштів, проводяться органами Державного казначейства відповідно до
Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
( z0919-02 ), затвердженого Державним казначейством.
Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності
про виконання місцевих бюджетів здійснюється органами Державного
казначейства у визначеному ним порядку.
13. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту)
або його частини з вкладних (депозитних) рахунків у банках
здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в
органах Державного казначейства, з яких перераховувалися тимчасово
вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.
14. Кошти за користування вкладом (проценти) зараховуються до
доходів загального фонду місцевого бюджету за кодом бюджетної
класифікації доходів бюджету 21050000 "Надходження сум відсотків
за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих
бюджетів" ( v0604201-01 ). У договорі банківського вкладу
(депозиту) обов'язково зазначаються визначені органом Державного
казначейства реквізити рахунка для обліку надходжень загального
фонду місцевого бюджету, на який банки перераховують у строки,
передбачені умовами договору, кошти за користування вкладом
(проценти).
15. Фінансові органи щомісяця до 3 числа інформують органи
Державного казначейства, які здійснюють обслуговування відповідних
місцевих бюджетів, про суми коштів, розміщених на вкладних
(депозитних) рахунках та повернених з таких рахунків; залишок
коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних)
рахунках у банках; кошти (проценти), що надійшли до місцевих
бюджетів від банків за користування вкладами (депозитами).
Державне казначейство щомісяця до 6 числа подає Мінфіну
зведену інформацію про операції, пов'язані з розміщенням тимчасово
вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, за
формою, встановленою Мінфіном.вгору