Про управління корпоративними правами держави
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Порядок від 15.05.2000791
Документ 791-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2017, підстава - 143-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 травня 2000 р. N 791
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 143 ( 143-2017-п ) від 10.03.2017 }
Про управління корпоративними правами держави
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 518 ( 518-2001-п ) від 16.05.2001
N 81 ( 81-2004-п ) від 28.01.2004 }
{ Зміни до Постанови див. в Постанові КМ
N 483 ( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 716 ( 716-2012-п ) від 04.07.2012
N 148 ( 148-2015-п ) від 04.04.2015 }

{ У назві та тексті постанови, Положення та порядків,
затверджених постановою, слова "управління
державними корпоративними правами",
"орган приватизації", "фізична особа" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "управління
корпоративними правами держави", "відповідний
центральний орган виконавчої влади", "громадянин" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 81
( 81-2004-п ) від 28.01.2004 }

На виконання Указу Президента України від 29 грудня 1999 р.
N 1626 ( 1626/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення
приватизації майна в Україні" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про представника органу, уповноваженого управляти
відповідними корпоративними правами держави в органах управління
господарських товариств;
Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи
на виконання функцій з управління корпоративними правами держави;
Порядок звітності представників органів, уповноважених
управляти відповідними корпоративними правами держави в органах
управління господарських товариств;
Порядок управління акціями (частками), які перебувають у
державній власності, господарських товариств, створених за участю
Фонду державного майна. ( Пункт 1 доповнено згідно з Постановою КМ
N 518 ( 518-2001-п ) від 16.05.2001 )
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р.
N 1703 ( 1703-98-п ) "Про Концепцію розподілу між центральними і
місцевими органами виконавчої влади повноважень з управління
об'єктами державної власності та заходи щодо її реалізації";
постанову Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1998 р.
N 1741 ( 1741-98-п ) "Про управління державними корпоративними
правами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1634);
постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р.
N 308 ( 308-99-п ) "Про внесення змін до Положення про порядок
призначення уповноважених осіб, здійснення ними управління
державними корпоративними правами та контролю за їх діяльністю"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 9, ст. 348);
постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 1999 р.
N 886 ( 886-99-п ) "Про внесення змін до Положення про порядок
призначення уповноважених осіб, здійснення ними управління
державними корпоративними правами та контролю за їх діяльністю"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 21, ст. 967).
3. Фонду державного майна у місячний термін прийняти
нормативно-правові акти на виконання цієї постанови.
Міністерствам, іншим органам виконавчої влади у місячний
термін забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у
відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2000 р. N 791

ПОЛОЖЕННЯ
про представника органу, уповноваженого
управляти відповідними корпоративними правами держави
в органах управління господарських товариств

Це Положення визначає порядок призначення та повноваження
представника органу, уповноваженого управляти відповідними
корпоративними правами держави в органах управління
господарських товариств (далі - відповідальний представник).
Порядок призначення відповідального представника
1. Відповідальний представник призначається із числа членів
спостережної ради рішенням відповідного центрального органу
виконавчої влади, органу виконавчої влади або уповноваженого
суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності
в оборонно-промисловому комплексі, що виконує функції з управління
корпоративними правами держави (далі - орган управління) на
підставі генеральної угоди з Фондом державного майна з наступним
укладанням відповідного договору з цим органом. { Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 716
( 716-2012-п ) від 04.07.2012 }
Типова форма генеральної угоди ( z1968-13 ) затверджується
Фондом державного майна.
2. При формуванні складу спостережної ради господарського
товариства орган управління подає свої пропозиції щодо її складу
Фонду державного майна з урахуванням того, що один із членів
спостережної ради виконуватиме функції з управління пакетом акцій,
що належить державі.
3. У разі закріплення у власності держави пакета акцій у
розмірі 50 відсотків плюс одна акція головою спостережної ради
такого господарського товариства обирається відповідальний
представник, який виконуватиме функції з управління пакетом акцій,
що належить державі.
4. Орган, якому за рішенням Кабінету Міністрів України
передано функції з управління пакетом акцій, що належить державі,
формує за погодженням з Фондом державного майна перелік кандидатур
до складу спостережної ради господарського товариства.
5. Відповідальними представниками можуть бути:
заступники керівників органів виконавчої влади або
уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами
державної власності в оборонно-промисловому комплексі; { Абзац
другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 716
( 716-2012-п ) від 04.07.2012 }
начальники управлінь, директори департаментів, заступники
директорів департаментів органів виконавчої влади або
уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами
державної власності в оборонно-промисловому комплексі; { Абзац
третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 716
( 716-2012-п ) від 04.07.2012 }
начальники відділів, заступники начальників відділів та
головні спеціалісти органів виконавчої влади або уповноваженого
суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності
в оборонно-промисловому комплексі. { Абзац четвертий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 716 ( 716-2012-п ) від
04.07.2012 }
6. Відповідальний представник повинен мати вищу освіту, стаж
роботи на державній службі не менш як 3 роки, а також відповідну
кваліфікацію у сфері корпоративного управління.
7. Одна і та ж особа не може виконувати функції
відповідального представника більш як у 3 господарських
товариствах.
Організація роботи відповідального
представника
8. Відповідальний представник призначається рішенням одного з
органів, зазначених у пункті 1 цього Положення, на підставі якого
між відповідним органом та відповідальним представником
укладається договір доручення на виконання функцій з управління
пакетом акцій, що належить державі. У договорі доручення повинні
бути визначені:
обсяг повноважень відповідального представника;
умови та ступінь відповідальності за неналежне виконання
функцій з управління корпоративними правами держави;
порядок відкликання відповідального представника.
Типова форма договору доручення на виконання функцій з
управління пакетом акцій, що належить державі, затверджується
відповідним центральним органом виконавчої влади за погодженням з
Мінекономіки.
9. Фонд державного майна здійснює аналіз діяльності
відповідального представника на підставі його звіту та
узагальненого звіту органу управління, який укладав договір
доручення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2000 р. N 791

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення уповноваженої
особи на виконання функцій з управління корпоративними правами
держави
Загальні положення
1. У цьому Порядку наведені нижче терміни мають таке
значення:
інформаційне повідомлення - оголошення про проведення
конкурсу, яке повинно містити:
- дату проведення конкурсу;
- назву господарського товариства;
- розмір корпоративних прав держави, які передаються в
управління;
- термін передачі прав;
- умови передачі прав;
- вимоги до претендента;
- кінцевий термін подання заяв та інших документів;
- адресу, за якою приймаються документи, телефон для довідок;
заява на участь у конкурсі - документ, який містить
пропозицію претендента на участь у конкурсі, а також відомості про
претендента та інші відомості, які зазначені в інформаційному
повідомлені;
претендент - юридична особа або громадянин, заяву та пакет
документів якої для участі у конкурсі конкурсна комісія прийняла
до розгляду;
конкурсна пропозиція - документ, який містить пропозиції
кандидата щодо програми управління господарського товариства (в
разі якщо корпоративні права держави у статутному фонді
відповідного господарського товариства становлять більш як 50
відсотків) або програми розвитку господарського товариства (в разі
якщо корпоративні права держави становлять менш як 50 відсотків);
учасник конкурсу - претендент, якого допущено до участі у
конкурсі;
уповноважена особа - визначений за результатами конкурсу
громадянин або юридична особа, з якою відповідний центральний
орган виконавчої влади укладає договір доручення з управління
корпоративними правами держави. ( Абзац п'ятнадцятий пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 81 ( 81-2004-п ) від 28.01.2004 )
2. Підставою для оголошення конкурсу є рішення відповідного
центрального органу виконавчої влади (наказ про оголошення
конкурсу).
У 15-денний термін з дати прийняття рішення про проведення
конкурсу відповідний центральний орган виконавчої влади затверджує
персональний склад конкурсної комісії (далі - комісія) та
затверджує і передає комісії завдання уповноваженій особі.
3. Інформаційні повідомлення обов'язково публікуються у
центральних та місцевих (за місцезнаходженням відповідного
господарського товариства) друкованих засобах масової інформації у
10-денний термін після затвердження персонального складу комісії.
4. Тривалість конкурсу не може перевищувати 45 календарних
днів з дати його початку.
Повноваження відповідного центрального органу
виконавчої влади та затвердження
завдання уповноваженій особі
5. Підготовку і проведення конкурсу здійснює комісія,
затверджена відповідним центральним органом виконавчої влади.
6. Відповідний центральний орган виконавчої влади:
видає наказ про оголошення конкурсу з визначення
уповноваженої особи та призначення складу комісії, до якої
обов'язково включаються представники відповідного центрального
органу виконавчої влади, центральних та місцевих органів
виконавчої влади;
призначає голову комісії та відповідального секретаря;
розробляє і затверджує вимоги до претендента на участь у
конкурсі (відповідна кваліфікація, мінімальний статутний фонд або
наявність інших активів у розпорядженні претендента, підтвердження
згоди органів Антимонопольного комітету);
розробляє і затверджує завдання уповноваженій особі і передає
їх комісії;
надає комісії методичні рекомендації щодо умов конкурсу та
вимог до програми управління (програми розвитку);
забезпечує публікацію інформаційних повідомлень про початок
та підсумки конкурсу;
розглядає і затверджує документи, підготовлені комісією;
забезпечує зберігання переданих комісією документів після
завершення конкурсу;
укладає з переможцем конкурсу договір доручення та контролює
його виконання;
веде реєстр уповноважених осіб;
здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.
7. У завданнях уповноваженій особі, які розробляються і
затверджуються відповідним центральним органом виконавчої влади,
повинне обов'язково передбачатися виконання уповноваженою особою
функцій акціонера та здійснення контролю за:
фінансово-економічними результатами діяльності господарського
товариства, які включають забезпечення його рентабельності та
ліквідності, а також нарахування і виплату дивідендів;
ефективністю використання і збереження майна господарського
товариства;
погашенням господарським товариством заборгованості в цілому
і, зокрема, з виплати заробітної плати та внесенням платежів до
бюджету і Пенсійного фонду (в разі їх наявності на час передачі в
довірче управління);
виконанням визначених державою мобілізаційних завдань для
господарського товариства;
дотриманням статуту господарського товариства;
діяльністю правління щодо управління господарським
товариством, реалізації інвестиційної та цінової політики;
створенням господарським товариством дочірніх підприємств,
філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
емісійною діяльністю господарського товариства;
укладенням господарським товариством договорів застави та
оренди майна;
виконанням колективних договорів та галузевих угод;
дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів
господарського товариства;
розпорядженням майном господарського товариства;
укладенням установчих договорів про створення інших
господарських товариств та складенням установчих документів, у
тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, або участь в
інших господарських товариствах;
дотриманням виконавчим органом господарського товариства
антимонопольного законодавства;
виконанням заходів щодо збереження державної та комерційної
таємниці.
Умови участі у конкурсі та порядок
підготовки до конкурсу
8. Відповідний центральний орган виконавчої влади розпочинає
приймання заяв на участь у конкурсі та документів, що додаються до
заяви, з дня публікації інформаційного повідомлення, а закінчує -
за сім днів до початку розгляду заяв.
9. Для участі у конкурсі претендент сплачує реєстраційний
збір в розмірі одної мінімальної заробітної плати, який вноситься
на рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації.
10. Для участі у конкурсі претендент подає до відповідного
центрального органу виконавчої влади:
заяву на участь у конкурсі, підписану і засвідчену печаткою
(для юридичних осіб);
документ, що засвідчує повноваження представника юридичної
особи.
Крім цього, до заяви додаються:
а) юридичними особами:
- нотаріально засвідчені копії установчих документів та
свідоцтва про державну реєстрацію;
- за затвердженою формою річна фінансова звітність за
останній звітний рік та останній звітний період;
- довідка відповідного органу державної податкової служби,
яка підтверджує відсутність у претендента заборгованості з
податків та інших обов'язкових платежів;
- довідка про фінансово-господарську діяльність за три
попередніх роки;
- список членів виконавчого органу, членів спостережної ради
претендента;
- відомості про афілійованих осіб претендента;
- документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
- документ, що посвідчує особу представника юридичної особи;
б) громадянами:
- заповнений листок обліку кадрів;
- відомості про наявність у претендента відповідної
кваліфікації та досвіду практичної роботи у сфері корпоративного
управління;
- документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
- документ, що посвідчує громадянина.
1. Відомості про претендентів вносяться, а заява на участь у
конкурсі реєструється у книзі реєстрації, яка ведеться конкурсною
комісією, і містять таку інформацію:
дату та час їх реєстрації;
прізвище, ім'я та по батькові особи, яка здійснила
реєстрацію;
реєстраційний номер заяви претендента;
прізвище, ім'я, по батькові чи найменування та
місцезнаходження претендента;
номери банківських рахунків претендента і адреси банків;
номер і дату документа, що підтверджує сплату реєстраційного
збору;
номер документа, що посвідчує особу представника юридичної
особи.
Книги реєстрації разом з пакетами документів кожного з
претендентів зберігаються у порядку, встановленому Фондом
державного майна.
12. Для громадян, які бажають взяти участь у конкурсі,
обов'язковою є наявність вищої освіти, відповідної кваліфікації та
досвіду практичної роботи у сфері корпоративного управління.
13. До участі у конкурсі не допускаються члени правління
господарського товариства, корпоративні права держави якого
передаються в управління, в разі наявності у господарського
товариства простроченої заборгованості з виплати заробітної плати
та платежів до бюджету і Пенсійного фонду.
До участі у конкурсі не допускаються юридичні особи,
статутний фонд яких становить менш як 5 відсотків номінальної
вартості корпоративних прав держави, які передаються в управління.
14. Претендент не може бути зареєстрований як учасник
конкурсу, якщо подані документи не відповідають вимогам,
передбаченим пунктами 9 - 12 цього Порядку.
Порядок проведення конкурсу
15. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох
учасників.
16. На конкурсі визначається уповноважена особа з управління
лише одного пакета акцій одного емітента.
17. Конкурс проводиться у два етапи.
На першому етапі розглядаються заяви на участь у конкурсі і
комісією приймається рішення щодо відповідності документів,
поданих претендентом, умовам участі у конкурсі та щодо реєстрації
претендента як учасника конкурсу або щодо відмови у реєстрації в
разі невідповідності документів вимогам участі у конкурсі.
На другому етапі розглядаються безпосередньо конкурсні
пропозиції учасників конкурсу і визначається переможець конкурсу.
18. Датою початку розгляду заяв на участь у конкурсі є дата
засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд.
19. Після визначення комісією списку учасників конкурсу їм
видаються затверджені відповідним центральним органом виконавчої
влади завдання уповноваженій особі, а також надається, на їх
прохання, інформація про фінансово-господарську діяльність
господарського товариства, корпоративні права держави якого
передаються в управління, та повідомляється кінцевий термін
подання конкурсних пропозицій.
20. Для розгляду конкурсних пропозицій учасник конкурсу до
закінчення кінцевого терміну подає комісії конкурсну пропозицію і
документи, що підтверджують цю пропозицію, у трьох примірниках.
21. Конкурсна пропозиція складається з пропозицій до проекту
договору доручення відповідно до типової форми, яка затверджується
Фондом державного майна в установленому порядку, і програми
управління (програми розвитку), яка містить зобов'язання
претендента щодо виконання умов конкурсу і обов'язково включає
контроль за показниками, визначеними у завданнях уповноваженій
особі, затверджених відповідним центральним органом виконавчої
влади.
Документи з конкурсними пропозиціями повинні подаватися в
запечатаному конверті.
22. Конкурсна пропозиція та документи, що підтверджують
пропозицію, можуть бути відкликані учасником конкурсу, від якого
вони надійшли, шляхом подання ним відповідної заяви не пізніше
терміну, встановленого для приймання зазначених документів.
23. Приймання комісією конкурсних пропозицій та документів,
що підтверджують пропозиції, починається з дня видачі завдання
уповноваженій особі і закінчується за 7 днів до початку розгляду
пропозицій. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу реєструються
комісією в порядку, передбаченому пунктом 11 цього Порядку.
Порядок визначення переможця конкурсу
24. Критерієм визначення переможця конкурсу є
фінансово-економічні показники діяльності товариства, які мають
бути досягнуті шляхом реалізації запропонованої претендентом
програми управління (програми розвитку).
25. Відбір переможця здійснюється комісією на підставі
інформації, що міститься в програмі управління (програмі розвитку)
та пропозиціях до проекту договору доручення.
26. Після засідання, на якому було визначено переможця
конкурсу, конкурсна комісія протягом 3 днів складає протокол і
передає його на затвердження до відповідного центрального органу
виконавчої влади.
27. Відповідний центральний орган виконавчої влади протягом 5
робочих днів з дати одержання протоколу затверджує підсумки
конкурсу і протягом 15 днів укладає з переможцем договір
доручення.
28. У разі коли для виконання функцій управління
корпоративними правами держави необхідна згода Антимонопольного
комітету (його територіального відділення) і на дату підписання
договору доручення переможцем конкурсу не було отримано такої
згоди, договір набирає чинності з дати її отримання переможцем,
про що до договору доручення вносяться відповідні зміни. У
договорі доручення обов'язково зазначається термін, протягом якого
переможець конкурсу повинен отримати відповідну згоду, а також
наслідки, що їх тягне за собою неотримання згоди протягом
встановленого терміну.
Внесення відповідного запису до реєстру уповноважених осіб
здійснюється лише після отримання такої згоди.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2000 р. N 791
ПОРЯДОК
звітності представників органів, уповноважених
управляти відповідними корпоративними правами держави
в органах управління господарських товариств
1. Представник органу, уповноваженого управляти відповідними
корпоративними правами держави в органах управління господарських
товариств (далі - відповідальний представник), щокварталу подають
Фонду державного майна звіт згідно з додатком у терміни,
встановлені для подання квартальної бухгалтерської звітності.
2. Керівник органу, уповноваженого управляти відповідними
корпоративними правами держави, відповідальний представник в
органах управління господарського товариства щороку подають Фонду
державного майна разом з річним звітом про фінансово-господарську
діяльність товариства пояснювальну записку, у якій відображаються:
структурні зміни товарних ринків господарського товариства;
стан виконання державних інвестиційних програм;
рівень досягнення планових економічних показників діяльності
підприємства;
інформація щодо обставин, які порушують нормальний режим
функціонування господарського товариства або загрожують його
фінансовому становищу;
стан виконання заходів щодо недопущення банкрутства
господарського товариства;
фактичні дані про зміну чисельності працівників,
середньомісячної оплати їх праці, у тому числі керівника, за
звітний період;
дані про використання прибутку, що залишається в
розпорядженні господарського товариства, програму діяльності
господарського товариства на наступний рік;
відомості (у разі наявності) про розподіл акцій серед
акціонерів, включаючи трудовий колектив, адміністрацію, інвесторів
та інших акціонерів (з переліком найбільших акціонерів, які
володіють 5 і більше відсотками акцій статутного фонду
товариства);
відомості про участь комерційних структур та іноземних
інвесторів у діяльності господарського товариства.
3. Відповідний центральний орган виконавчої влади в місячний
термін з дня отримання звіту проводить аналіз господарської
діяльності господарського товариства і в разі її погіршення
надсилає рекомендації до відповідних органів виконавчої влади.
4. У разі систематичного погіршення одного з показників
роботи господарського товариства за звітний період (обсяг
реалізації продукції, балансовий прибуток, заборгованість перед
бюджетом, заборгованість перед Пенсійним фондом, заборгованість з
виплати заробітної плати, кредиторська заборгованість) відповідний
центральний орган виконавчої влади приймає рішення про дострокове
припинення повноважень відповідального представника.

Додаток
до Порядку звітності представників
органів, уповноважених управляти
відповідними корпоративними правами
держави в органах управління
господарських товариств
ЗВІТ
представника органу, уповноваженого управляти
відповідними корпоративними правами держави
в органах управління господарських товариств
------------------------------------------------------------------ (повна назва господарського товариства)
------------------------------------------------------------------ (прізвище, ім'я та по батькові керівника органу управлінням чи
відповідального представника в органах управління господарських
товариств)
Розділ I. Загальні відомості
------------------------------------------------------------------ | Код | Значення |рядка| показника ------------------------------------------------------------------ Скорочена назва товариства 01
Свідоцтво про державну реєстрацію:
номер 02 дата видачі 03
Юридична адреса:
індекс 04 регіон 05 село, селище, місто 06 вулиця 07
Галузь 08
Основний вид діяльності 09
Розмір статутного фонду 10
Розмір частки статутного фонду, що 11
належить державі
Прізвище, ім'я та по батькові голови 12
правління товариства
Телефон, факс 13 ------------------------------------------------------------------
Розділ II. Показники діяльності господарського
товариства за звітний період

1. Показники для узагальненого аналізу.
Прибуток (збитки)
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------ |Код | Значення показника |ряд-|----------------------- |ка |зат- | фактично | |верд-| досягнуто Найменування показника | |жено |----------------- | | | за |за анало- | | |звітний|гічний | | |період |період | | | |минулого | | | |року ------------------------------------------------------------------ Прибуток (збитки) 01
Сума нарахованих дивідендів 02
Частка дивідендів, яка повинна 03 перераховуватися до державного
бюджету
Сума заборгованості з виплати 04 дивідендів, яка повинна
перераховуватися до державного
бюджету
Реквізити платіжних доручень на 05 перерахування дивідендів до
державного бюджету
Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість, 06 усього
у тому числі:
перед державним бюджетом 07
з неї прострочена 08
перед Пенсійним фондом 09
з неї прострочена 10
перед державними позабюджетними 11 фондами
з неї прострочена 12
з оплати праці 13
з неї прострочена 14
Термін заборгованості з виплати 15 заробітної плати, у місяцях
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість, 16 усього
у тому числі:
з оплати продукції для державних 17 потреб
з неї прострочена 18
державним бюджетом 19
місцевим бюджетом 20
2. Показники для детального аналізу.
Рентабельність господарської діяльності
Загальна рентабельність 21
Рентабельність активів 22
Ліквідність
Коефіцієнт загальної ліквідності 23
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 24
Фінансова усталеність
Коефіцієнт забезпечення власними 25 засобами
Коефіцієнт співвідношення 26 позикових та власних коштів
Ділова активність
Період обороту загальних активів 27
Період обороту запасів і витрат 28
Вартість акцій
Номінальна вартість акцій 29
Середня ринкова вартість акцій: 30
простих іменних 31
привілейованих 32 ------------------------------------------------------------------
Розділ III. Дані про використання прибутку
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------ Назва показника | Код | Значення показника |рядка|--------------------------- | |за звітний | за аналогічний | | період |період минулого | | | року ------------------------------------------------------------------
Прибуток, спрямований на:
розвиток виробництва 01
реорганізацію управління 02
реорганізацію системи 03 збуту
розвиток соціальної 04 інфраструктури
інші цілі 05 ------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Дані про діяльність відповідального
представника в органах управління господарського
товариства
Участь у загальних зборах акціонерів
(щорічних та позачергових)
------------------------------------------------------------------ Дата проведення | Питання, | Завдання, | Позиція |Результат загальних зборів | внесені до | отримані | представника| голосу- акціонерів, у | порядку |від уповно-| держави під | вання яких брав участь | денного з | важеного | час | відповідальний | ініціативи | органу | голосування | представник | відпові- | | з питань | | дального | | порядку | |представника| | денного | ------------------------------------------------------------------
Участь у засіданнях спостережної ради
(правління) господарського товариства
------------------------------------------------------------------ Дата проведення | Питання, | Завдання,| Позиція | Результат засідання | внесені | отримані | відповіда- | голосування спостережної |до порядку | від упов-| льного | ради (правління) |денного з |новаженого| представ- | товариства, в |ініціативи | органу | ника під | якому брав | відпові- | | час | участь відпода- | дального | |голосування | льний представник| представ- | | з питань | | ника | | порядку | | | | денного | ------------------------------------------------------------------
Контроль за виплатою господарським
товариством дивідендів
(заповнюється у разі несвоєчасного чи неповного перерахування
дивідендів за акціями, що належать державі, до державного бюджету)
Дії відповідального представника щодо забезпечення своєчасного та
повного перерахування дивідендів до державного бюджету ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
Розділ V. Дані про наявність ознак банкрутства
------------------------------------------------------------------ Найменування показника | Код | Значення |рядка | показника ------------------------------------------------------------------
Наявність ознак банкрутства (коефіцієнт 01
вірогідності банкрутства)
Прострочена заборгованість:
за грошовими зобов'язаннями 02
за обов'язковими платежами 03
Заходи, вжиті відповідальним представником з метою фінансового
оздоровлення господарського товариства (заповнюється у разі
виявлення ознак банкрутства) ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
Відповідальний представник в органах управління господарського
товариства
-------------- --------------- ---------------------------- (дата) (підпис) (розшифрування)
Примітка. Разом із звітом подаються:
1) бухгалтерська звітність господарського товариства;
2) копії протоколів загальних зборів акціонерів і
засідань спостережної ради (правління) господарського
товариства;
3) копії висновків ревізійної комісії та аудитора (разом
з річним звітом);
4) довідка відповідного центрального органу виконавчої
влади про кількість акцій (частки, паї), що належать
державі.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2001 р. N 518
( 518-2001-п )
ПОРЯДОК
управління акціями (частками), які перебувають
у державній власності, господарських товариств,
створених за участю Фонду державного майна

1. Це Положення визначає порядок здійснення Фондом державного
майна функцій з управління акціями (частками), які належать
державі, у господарських товариствах, створених за участю Фонду
державного майна відповідно до Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) шляхом об'єднання майна (майнових прав та
інших активів) учасників товариств, у тому числі на підприємствах,
створених за кордоном, на підприємствах з іноземними інвестиціями
та в товариствах, у яких Фонд державного майна визнаний
правонаступником державних підприємств, установ та організацій
(далі - товариства).
1-1. Для здійснення необхідних заходів з управління
корпоративними правами держави, координації діяльності органів
виконавчої влади у цій сфері та надання необхідних відомостей
іншим органам державної влади Фонд державного майна відповідно до
законодавства формує і веде реєстр корпоративних прав держави.
( Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 81
( 81-2004-п ) від 28.01.2004 )
2. Управління акціями (частками) товариств, які перебувають у
державній власності, здійснює Фонд державного майна шляхом
призначення представників для участі у загальних зборах акціонерів
(учасників) товариств (далі - представники).
3. Представником може бути призначена посадова особа:
державного підприємства, майно (майнові права та інші активи)
якого було передано до статутного фонду товариства;
центрального органу виконавчої влади, до сфери управління
якого належать державні підприємства, установи та організації,
майно (майнові права, інші активи) яких було передано до
статутного фонду товариства;
іншої державної господарської організації, центрального
органу виконавчої влади за погодженням з Кабінетом Міністрів
України; { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 148 ( 148-2015-п ) від 04.04.2015 }
Фонду державного майна.
У товаристві, створеному за участю Фонду державного майна, до
статутного фонду якого було передано майно (майнові права та інші
активи) державного підприємства, за поданням відповідного
центрального органу виконавчої влади представником призначається,
як правило, посадова особа зазначеного державного підприємства.
У разі коли внеском держави до статутного фонду товариства є
цілісний майновий комплекс, представником призначається посадова
особа державної господарської організації, центрального органу
виконавчої влади. { Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 148 ( 148-2015-п ) від 04.04.2015 }
За пропозицією відповідного центрального органу виконавчої
влади представник може бути призначений за результатами конкурсу,
проведеного відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення
уповноваженої особи на виконання функцій з управління
корпоративними правами держави.
4. Відповідний центральний орган виконавчої влади у
двотижневий термін з дня одержання запиту від Фонду державного
майна подає йому пропозиції щодо кандидатури представника.
5. Відносини між Фондом державного майна та представником
регулюються договором доручення на здійснення представником
функцій з управління акціями (частками), які перебувають у
державній власності, господарських товариств (далі - договір
доручення). Договір доручення укладається на термін до трьох
років, який може бути продовжено за згодою сторін договору на
термін до трьох років.
6. Типова форма договору доручення затверджується Фондом
державного майна.
7. Представник зобов'язаний брати участь у загальних зборах
товариства.
Представник зобов'язаний виконувати визначені для нього
завдання на здійснення функцій з управління акціями (частками)
господарських товариств, які перебувають у державній власності
(далі - завдання), які є невід'ємною частиною договору доручення.
8. Представник може бути обраний членом ради (спостережної
ради) господарського товариства.
9. Завдання представнику визначає Фонд державного майна на
підставі пропозицій, які подає відповідний центральний орган
виконавчої влади. При цьому завдання розробляються виходячи з
розміру корпоративними правами держави і обов'язково визначають:
основну мету управління;
фінансово-економічні показники;
функції контролю, що здійснюється представником, з питань,
зазначених у пункті 7 Порядку проведення конкурсу з визначення
уповноваженої особи на виконання функцій з управління
корпоративними правами держави, та інших питань виходячи із
специфіки галузі.
10. Представники звітують перед Фондом державного майна за
формами і в терміни, встановлені договором.
11. Фонд державного майна веде реєстр представників.
12. Представник може здійснювати управління пакетами акцій
(частками), які перебувають у державній власності, не більше ніж у
трьох товариствах.
13. У разі коли законодавством передбачена необхідність
отримання згоди Антимонопольного комітету, Фонд державного майна
приймає рішення про призначення представника після отримання ним
згоди Антимонопольного комітету на управління акціями (частками)
товариства.
14. Відносини, пов'язані з управлінням корпоративними правами
держави, регулюються Господарським кодексом України ( 436-15 ),
іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до зазначеного Кодексу. ( Порядок доповнено пунктом 14
згідно з Постановою КМ N 81 ( 81-2004-п ) від 28.01.2004 ) ( Постанову доповнено Порядком згідно з Постановою КМ N 518
( 518-2001-п ) від 16.05.2001 )вгору