Документ 79/98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.05.2004, підстава - 477/2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
Про усунення обмежень, що стримують розвиток
підприємницької діяльності
3 метою зменшення втручання державних органів у
підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних,
економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва,
запровадження нових підходів до державного регулювання
підприємництва та враховуючи значення його дальшого розвитку для
забезпечення економічного зростання України п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне здійснити заходи щодо усунення
обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, та
щодо зменшення надмірного державного регулювання підприємницької
діяльності (далі - дерегулювання). Вважати дерегулювання одним із пріоритетних напрямів
реформування державного управління економікою. Для цілей цього Указу під дерегулюванням слід розуміти
сукупність спрямованих на зменшення втручання державних органів у
підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних,
економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва
заходів, які включають: спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації
суб'єктів підприємницької діяльності; скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що
підлягають ліцензуванню та патентуванню, вимагають одержання
сертифікатів та будь-яких інших дозволів на здійснення
підприємницької діяльності; лімітування перевірок та контролю за діяльністю суб'єктів
підприємництва; спрощення процедури митного оформлення вантажів при
здійсненні експортно-імпортних операцій; забезпечення послідовності та стабільності
нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. Дерегулювання забезпечується шляхом: аналізу законодавства України з питань про регулювання
підприємницької діяльності з метою підготовки пропозицій щодо
внесення до нього відповідних змін та доповнень; експертизи проектів нормативно-правових актів з питань
підприємницької діяльності щодо відповідності їх основним
принципам дерегулювання; систематичного контролю за належним виконанням відповідних
нормативно-правових актів щодо дерегулювання.
2. Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим
центральним органам виконавчої влади забезпечувати: максимальне скорочення витрат суб'єктів підприємницької
діяльності, пов'язаних з виконанням нормативно-правових актів; створення рівних умов захисту суб'єктів підприємницької
діяльності всіх форм власності; спрощення змісту нормативно-правових актів, механізму їх
впровадження та прозорості контролю за їх виконанням; адекватність відповідальності суб'єктів підприємництва
характеру вчинених правопорушень та розміру заподіяної шкоди; відповідальність органів державної влади, їх посадових і
службових осіб за прийняття незаконних рішень, дії чи
бездіяльність, що призвели до заподіяння шкоди суб'єктам
підприємницької діяльності, порушення прав підприємців,
встановлених законами.
3. Покласти на Державний комітет України з питань розвитку
підприємництва забезпечення реалізації заходів щодо дерегулювання
та координацію діяльності органів виконавчої влади у цій сфері.
4. Установити, що Державний комітет України з питань розвитку
підприємництва здійснює аналіз нормативно-правових актів
центральних органів виконавчої влади, рішень голів місцевих
державних адміністрацій нормативно-правового характеру з питань
підприємницької діяльності з метою зменшення надмірного державного
регулювання. У разі виявлення порушень цього Указу щодо дерегулювання
Державний комітет України з питань розвитку підприємництва приймає
рішення щодо необхідності усунення виявлених порушень, про яке
письмово повідомляє відповідно центральний орган виконавчої влади,
голову місцевої державної адміністрації. Рішення Державного
комітету України з питань розвитку підприємництва є обов'язковими
для виконання. У разі, якщо в місячний строк не вжито заходів щодо виконання
рішення Державного комітету України з питань розвитку
підприємництва, дія відповідного нормативно-правового акта
центрального органу виконавчої влади, голови місцевої державної
адміністрації зупиняється до усунення порушень, зазначених у
рішенні Державного комітету України з питань розвитку
підприємництва. Державний комітет України з питань розвитку підприємництва
повідомляє про зупинення дії відповідного нормативно-правового
акта в засобах масової інформації. Центральний орган виконавчої влади, голова місцевої
державної адміністрації, який видав відповідний
нормативно-правовий акт, має право оскаржити рішення Державного
комітету України з питань розвитку підприємництва в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. Кабінету Міністрів України: затвердити до 1 квітня 1998 року план заходів щодо приведення
у відповідність із цим Указом нормативно-правових актів з питань
підприємницької діяльності; забезпечити погодження міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади з Державним комітетом України з питань
розвитку підприємництва розроблюваних проектів законів та інших
нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності; забезпечити приведення виданих до набрання чинності цим
Указом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої
влади з питань регулювання підприємницької діяльності у
відповідність з цим Указом; підготувати у тримісячний строк проекти нормативно-правових
актів щодо підвищення персональної відповідальності керівників
органів виконавчої влади за прийняття нормативно-правових актів,
що стримують розвиток підприємницької діяльності; розглянути питання щодо створення в установленому порядку
інституту державних уповноважених з питань захисту підприємництва
в Україні; затвердити в двомісячний строк порядок оскарження
центральними органами виконавчої влади, головами місцевих
державних адміністрацій рішень Державного комітету України з
питань розвитку підприємництва; вирішити у місячний строк питання щодо поліпшення
матеріально-технічного забезпечення та оплати праці працівників
Державного комітету України з питань розвитку підприємництва у
зв'язку з покладенням на Комітет функцій, передбачених цим Указом; привести у відповідність з цим Указом акти Кабінету Міністрів
України.
6. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 1998 року
N 79/98вгору