Документ 79-2008-п, действует, текущая редакция — Принятие от 22.02.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2008 р. N 79
Київ
Про затвердження Порядку
складення плану земельно-господарського
устрою території населеного пункту

Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України "Про
комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого
житлового фонду" ( 525-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок складення плану земельно-господарського
устрою території населеного пункту, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 79
ПОРЯДОК
складення плану земельно-господарського
устрою території населеного пункту

1. Цей Порядок визначає механізм складення плану
земельно-господарського устрою території населеного пункту (далі -
план).
2. План розробляється з метою здійснення
організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних
заходів щодо використання земель відповідно до цільового
призначення, розподілу земель за формами власності та
користування, зокрема оренди, забезпечення режиму використання
земель у межах охоронних зон, зон особливого режиму та захисту від
руйнування.
3. Замовником плану може бути сільська, селищна, міська рада
та її виконавчий орган у межах їх повноважень, визначених законом,
а також Київська та Севастопольська міська держадміністрація у
разі делегування їй таких повноважень відповідними радами.
4. Розробником плану є юридична або фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності, що отримала ліцензію на проведення
робіт із землеустрою відповідно до законодавства, відбір якої
проводиться на конкурсній основі.
5. У плані наводяться:
інженерно-економічні відомості щодо структури території і
стану земель, у тому числі наданих для розміщення зелених зон і
зелених насаджень у межах населеного пункту, починаючи з дати
складення плану до дати закінчення його дії;
заходи щодо забезпечення земельно-господарського устрою та їх
обґрунтування, збереження зелених зон і зелених насаджень;
економічна, фінансова та інша інформація;
графічні матеріали.
Планом визначаються:
межі земельних ділянок усіх форм власності та користування із
зазначенням їх цільового призначення, межі охоронних і
санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель;
організаційно-правові, фінансові та інші заходи щодо
формування екомережі, освоєння земель, поліпшення їх якості,
рекультивації та консервації, забезпечення інженерного захисту;
вихідні дані для обчислення розміру податку на землю та
орендної плати за земельну ділянку;
умови використання земель у межах охоронних і
санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель,
а також порядок відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам, яких вони можуть зазнати внаслідок встановлення
таких зон;
умови передачі в оренду земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти реконструкції застарілого житлового фонду, та
умови справляння орендної плати за ці земельні ділянки на період
будівництва;
порядок і обсяг компенсаційних виплат власникам земельних
ділянок приватної власності у разі виникнення потреби у таких
землях згідно із затвердженою містобудівною документацією;
інженерно-технічні заходи щодо будівництва захисних споруд,
вертикального планування, регулювання рівня ґрунтових вод та
режиму стоку поверхневих вод;
напрями природоохоронної діяльності.
У разі наявності земель, порушених унаслідок провадження
господарської діяльності або природних процесів, у плані
передбачаються заходи щодо їх рекультивації.
З метою забезпечення перспективної містобудівної діяльності у
плані визначаються напрями тимчасового використання земельних
ділянок, що належать до зони перспективної забудови.
6. Відповідно до законодавства планом передбачається
особливий режим використання земель у межах:
санітарно-захисних зон шкідливих і небезпечних об'єктів;
округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;
зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого
водопостачання і водоочисних споруд;
водоохоронних зон водних об'єктів;
охоронних зон об'єктів культурної спадщини, а також зон
регулювання забудови;
охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, зелених зон (парків, скверів тощо);
сейсмічних зон та зон руйнування земної поверхні, зсувів,
затоплення і підтоплення, тектонічних розломів та інших
небезпечних природних або антропогенних процесів.
7. План розробляється згідно з договором про виконання робіт,
укладеним із замовником на підставі відповідного рішення
(розпорядження) замовника. У договорі обумовлюються предмет
договору, строк виконання та вартість робіт, порядок її
обчислення, порядок прийняття-передачі виконаних робіт,
відповідальність сторін, а також додаткові умови.
8. Невід'ємними частинами договору є:
затверджене замовником завдання на виконання робіт, яким
визначаються зміст плану, перелік вихідних даних, підстави для
виконання робіт, характеристика об'єкта та кількість примірників
плану;
календарний план виконання робіт;
протокол погодження договірної ціни на виконання робіт;
кошторис на виконання робіт.
9. До договору замовник додає вихідну документацію, необхідну
для розроблення плану.
Вимоги до змісту та оформлення плану встановлюються
нормативно-технічною документацією.
10. Фінансування робіт з розроблення плану здійснюється за
рахунок коштів замовника.
11. Розробник погоджує план з місцевими природоохоронними
органами, місцевими органами містобудування, архітектури та
земельних ресурсів і подає для затвердження замовнику.
Затверджений план є підставою для здійснення продажу в
установленому законодавством порядку, надання у власність або
оренду земельних ділянок для реконструкції, заміни житлового фонду
після вилучення, викупу земельних ділянок для суспільних потреб.
12. Зміни і доповнення до плану вносяться за рішенням
(розпорядженням) замовника.вверх