Документ 787-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 787
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

2. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. № 191 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 811; 2018 р., № 17, ст. 573) виключити.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 787

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки, належать:

вид господарської діяльності;

строк провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки;

види порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

кількість порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про зерно та ринок зерна, здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства із зберігання зерна та продуктів його переробки здійснюються Держпродспоживслужбою з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства із зберігання зерна та продуктів його переробки, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

зберігання зерна або продуктів його переробки неналежної якості

збитки, завдані споживачам (покупцям) зерна або продуктів його переробки

вид господарської діяльності

строк провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки


втрата, нестача або пошкодження зерна чи продуктів його переробки зерновим складом та/або зернопереробним підприємством, відмова зернового складу в прийнятті зерна на зберігання

збитки, завдані поклажодавцеві або володільцеві складських документів на зерно

види порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
кількість порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

2. Інші суспільні інтереси (О6) - продовольча безпека держави

втрата, нестача або пошкодження зерна чи продуктів його переробки

збитки, завдані поклажодавцеві або володільцеві складських документів на зерно, державному та місцевому бюджетам, зумовлені дефіцитом зерна та/або продуктів його переробки і необхідністю їх імпорту в Україну

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про зерно та ринок зерна, здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Вид господарської діяльності

зберігання зерна та продуктів його переробки зерновими складами і зернопереробними підприємствами, обсяги яких за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), становлять:більше 60 тис. тонн

20


від 10 тис. тонн до 60 тис. тонн включно

15


від 1 тис. тонн до 10 тис. тонн включно

10


до 1 тис. тонн включно

5


0 тонн

0

2. Строк провадження господарської діяльності
із зберігання зерна та продуктів його переробки

до п’яти років включно

20

від п’яти до 10 років включно

15

більше 10 років

10

3. Види порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

оформлення складського документа на зерно без передачі зерна на зберігання

30

неповернення зерна поклажодавцеві або володільцеві складських документів на зерно без відшкодування втрат

30

зберігання зерна або продуктів його переробки, що не відповідають вимогам законодавства про зерно та ринок зерна

25


незабезпечення ведення документації про рух зерна під час усіх технологічних процесів, що здійснюються зерновим складом та/або зернопереробним підприємством

25


незабезпечення зерновим складом схоронності зерна, переданого на зберігання

25


неналежне ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки

25


недотримання вимог щодо якості зерна та продуктів його переробки

25


недопущення суб’єктом господарювання для здійснення заходу державного контролю на зерновому складі посадової особи органу державного нагляду (контролю) у сфері законодавства про зерно та ринок зерна з підстав, не визначених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

25


неповернення зерна поклажодавцеві або володільцеві складських документів на зерно з відшкодуванням втрат

20


не виявлено порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна

0

4. Кількість порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна і законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

п’ять або більше

15

три - чотири

10

два

5

одне

3

не виявлено

0

5. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про зерно та ринок зерна, здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

п’ять або більше

15

три - чотири

10

два

5

одне

3

не здійснювалися

0

__________
Примітка.


У разі коли суб’єкт господарювання одночасно може бути віднесений до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
вгору