Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 27.08.2010785
Документ 785-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава - 538-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 785
Київ
Про затвердження
Державної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1257 ( 1257-2011-п ) від 07.12.2011
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ У тексті Постанови слова "Міністерство освіти і науки" в
усіх відмінках замінено словами "Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 1257 ( 1257-2011-п ) від 07.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку
позашкільної освіти на період до 2014 року (далі - Програма), що
додається.
2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути
питання щодо розроблення регіональних програм розвитку
позашкільної освіти.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

4. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам
виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є позашкільні навчальні
заклади, передбачати під час складання проекту Державного бюджету
України на відповідний рік кошти для виконання Програми. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки
інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та
подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України і Міністерству
економічного розвитку і торгівлі. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1257
( 1257-2011-п ) від 07.12.2011, N 538 ( 538-2013-п ) від
07.08.2013 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 785
ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма
розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року

Загальна частина
На сьогодні соціальний інститут позашкільної освіти сприяє
створенню додаткових умов для духовного, інтелектуального та
фізичного розвитку дитини.
Позашкільні навчальні заклади, в яких переважно здобувається
позашкільна освіта, залучають до гурткової роботи 35,7 відсотка
дітей шкільного віку. Проте дії окремих міських, районних
держадміністрацій призводять до закриття, об'єднання позашкільних
навчальних закладів, зменшення витрат на їх утримання, скорочення
чисельності педагогічних працівників. Так, у 2009 році кількість
таких закладів зменшилася на 11.
Здобуття якісної позашкільної освіти ускладнюється
незадовільним станом матеріально-технічної та навчальної бази
позашкільних навчальних закладів.
Мета Програми
Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти
шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення
додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного
розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.
Ця Програма є основою для розроблення регіональних програм
розвитку позашкільної освіти.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі два способи розв'язання проблеми.
Перший спосіб передбачає розроблення механізму здобуття
позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих
об'єднаннях, організованих у загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівня
акредитації, за умови збереження обсягів фінансування за рахунок
коштів відповідних бюджетів.
Недоліком першого способу є неврегульованість питання щодо
фінансування позашкільних навчальних закладів, що не дасть змоги
суттєво поліпшити їх матеріально-технічну, науково-дослідницьку та
експериментальну базу.
Другий, оптимальний спосіб передбачає надання державної
підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних
навчальних закладів, що стимулюватиме розвиток позашкільної
освіти.
Проблему передбачається розв'язати шляхом:
розроблення нормативно-правової бази з питань позашкільної
освіти;
створення умов для доступності дітей і молоді до якісної
позашкільної освіти шляхом розроблення навчальних і наочних
посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними
навчальних закладів;
забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної
бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним
обладнанням;
проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій
та обладнання державних і комунальних позашкільних навчальних
закладів.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в
додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази у сфері позашкільної
освіти;
удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних
закладів;
створення умов для доступності дітей і молоді до якісної
позашкільної освіти;
підвищення рівня навчального, навчально-методичного та
науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних
навчальних закладів;
вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних
соціальних умов;
забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки)
педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів різних
типів;
поглиблення міжнародного співробітництва з питань
позашкільної освіти.
Програму передбачається виконати протягом п'яти років.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення
ефективного розвитку позашкільної освіти;
створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;
удосконалити та розвинути мережу позашкільних навчальних
закладів різних типів;
зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних
закладів;
збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти
дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також
потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 794,8 млн.
гривень, у тому числі 13,5 млн. гривень - за рахунок державного
бюджету, 781,4 млн. гривень - за рахунок місцевих бюджетів.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час
складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів
на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання
завдань і заходів Програми.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми розвитку
позашкільної освіти на період до 2014 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1260 ( 1260-2009-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 785.
3. Державний замовник-координатор - МОН.
4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.
5. Виконавці заходів Програми - МОН, Мінкультури,
Держкомтелерадіо, Національна академія педагогічних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.
6. Строк виконання Програми - 2010-2014 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування |фінансування|-------------------------------------| | | (млн. |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | гривень) | | | | | | |-------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------| |Державний | 13,455 | | 1,572 | 3,662 | 3,958 | 4,263 | |бюджет | | | | | | | |-------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------| |Місцеві | 781,329 | |186,819|199,362|193,344|206,803| |джерела | | | | | | | |-------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------| |Інші джерела | | | | | | | |-------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------| |Усього | 794,7835 | |188,391|203,02 | 197,3 |211,066| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1257
( 1257-2011-п ) від 07.12.2011, N 538 ( 538-2013-п ) від
07.08.2013 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року


{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1257
( 1257-2011-п ) від 07.12.2011, N 538 ( 538-2013-п ) від
07.08.2013 }

Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2011 р. N 1257 ( 1257-2011-п )
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року


{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1257 ( 1257-2011-п ) від
07.12.2011 }вгору