Договір між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників
Україна, О.А.Емірати; Договір, Міжнародний документ від 26.11.2012
Документ 784_010, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 05.06.2013, підстава - 323-VII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2014, підстава - v0237321-14. Подивитися в історії? )

ДОГОВІР
між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників

{Договір ратифіковано Законом № 323-VII від 05.06.2013}

Дата підписання:

26.11.2012

Дата ратифікації Україною:

05.06.2013

Дата набрання чинності для України:

20.02.2014

Україна та Об'єднані Арабські Емірати, надалі - "Сторони",

беручи до уваги дружні взаємозв'язки,

прагнучи докласти зусиль для підвищення ефективності боротьби зі злочинністю,

дотримуючись принципів суверенітету та невтручання у внутрішні справи одна одної, а також норм міжнародного права; та

усвідомлюючи необхідність залучення до найширшого співробітництва з метою екстрадиції злочинців

Домовилися про таке:

Стаття 1
Обов'язок видачі

Сторони зобов'язуються відповідно до положень цього Договору на прохання видавати одна одній осіб, які знаходяться на їх територіях і які обвинувачуються або засуджені за скоєння злочинів, для притягнення до кримінальної відповідальності або приведення до виконання вироку.

Стаття 2
Злочини, що тягнуть видачу

1. Видача здійснюється, якщо діяння, у зв'язку з яким запитується видача, є злочином згідно із законодавством обох Сторін.

2. Видача з метою кримінального провадження щодо особи здійснюється за злочини, за які законодавством обох Сторін передбачено покарання у вигляді позбавлення волі не менш як на один рік або більш суворе покарання.

3. Видача для виконання вироку здійснюється, якщо особі, видача якої запитується, залишилося відбувати строк покарання не менше шести місяців на момент отримання запиту про видачу.

4. При визначенні того, чи діяння є злочином, за яке законодавством обох Сторін передбачено покарання відповідно до пункту 1 цієї статті, немає значення, чи законодавство обох сторін відносить діяння, що становить злочин, до тієї ж категорії злочинів або визначає злочин тією ж термінологією.

5. Якщо видача запитується у зв'язку з декількома діяннями, і деякі з них не відповідають умовам, вказаним у пунктах 2-3 цієї статті, запитувана Сторона може дозволити видачу також і щодо таких діянь.

Стаття 3
Відмова у видачі

1. Видача не здійснюється у таких випадках:

a) якщо злочин, у зв'язку з яким запитується видача, має політичний характер;

b) запитувана Сторона має достатні підстави вважати, що запит про видачу зроблено з метою переслідування або покарання особи у зв'язку з її расою, релігійним сповіданням, національністю чи політичними переконаннями, або що становище цієї особи може погіршитись у зв'язку з будь-якою з цих причин;

c) злочин, у зв'язку з яким запитується видача, є злочином проти військової служби за законодавством запитуваної Сторони;

d) особа, видача якої запитується, є громадянином запитуваної Сторони;

e) відносно особи, видача якої запитується, у запитуваній Стороні був винесений остаточний вирок за злочин, у зв'язку з яким запитується видача;

f) запит про видачу зроблено запитуючою Стороною на підставі вироку, винесеного заочно, і запитуюча Сторона не гарантує, що цю справу буде переглянуто після здійснення видачі;

g) згідно із законодавством будь-якої з Сторін особа, видача якої запитується, звільняється від кримінального переслідування або виконання вироку у зв'язку із закінченням строку давності або з іншої законної підстави.

2. У видачі може бути відмовлено, якщо:

a) злочин, у зв'язку з яким запитується видача, був повністю або частково скоєний на території запитуваної Сторони;

b) компетентні органи запитуваної Сторони здійснюють провадження проти запитуваної особи, у зв'язку зі злочином чи злочинами, за які запитується видача;

c) запитувана Сторона має юрисдикцію стосовно злочину, у зв'язку з яким запитується видача, відповідно до свого законодавства;

d) особа, видача якої запитується, постала перед судом у третій державі і була виправдана або засуджена за злочин чи злочини, у зв'язку з якими запитується видача;

e) видача призведе до серйозних наслідків для особи, видача якої запитується, у зв'язку із віком або станом здоров'я.

3. При застосуванні цього Договору, політичними злочинами не вважаються:

a) посягання на:

(i) щодо України - на Главу держави, Главу Уряду або на будь-кого з членів їх сімей, на членів Верховної Ради або на будь-кого членів їх сімей,

(ii) щодо Об'єднаних Арабських Еміратів - на Главу держави, його заступника або на Главу Уряду або на будь-кого з членів їх сімей, чи на будь-якого члена Верховної Ради або на будь-кого з членів їх сімей;

b) терористичні акти;

c) будь-які злочини, визначені в міжнародному договорі, учасниками якого є обидві Сторони і який зобов'язує їх здійснювати переслідування або видачу за такий злочин.

Стаття 4
Смертна кара

Якщо за злочин, у зв'язку з яким запитується видача, за законодавством запитуючої Сторони передбачається покарання у виді смертної кари, і за такий самий злочин законодавством запитуваної Сторони не передбачено покарання у виді смертної кари, у видачі може бути відмовлено, якщо лише запитуюча Сторона не надасть гарантій, які запитувана Сторона вважатиме достатніми, що зазначене покарання не буде застосовано.

Стаття 5
Наслідки відмови у видачі

Якщо у видачі відмовлено відповідно до підпункту d) пункту 1 або підпунктів a), b), c) пункту 2 статті 3 або статті 4 цього Договору, запитувана Сторона передає справу до своїх компетентних органів для порушення провадження з метою переслідування особи щодо всіх або будь-якого із злочинів, у зв'язку з якими запитувалась видача. Запитувана Сторона інформує запитуючу Сторону щодо будь-якого вжитого заходу та результату провадження. Громадянство особи визначається на час, коли запитується видача.

З цією метою запитуюча Сторона надає запитуваній Стороні документи та докази, які стосуються справи.

Стаття 6
Порядок зносин

Для цілей цього Договору Сторони зносяться між собою через свої Центральні органи дипломатичними каналами:

- Центральними органами з боку України є Генеральна прокуратура (щодо запитів на стадії досудового слідства) та Міністерство юстиції України (щодо запитів на стадії судового розгляду та виконання вироку);

- Центральним органом з боку Об'єднаних Арабських Еміратів є Міністерство юстиції.

Стаття 7
Запит та підтвердні документи

1. Запит про видачу складається у письмовій формі та повинен містити:

a) найменування запитуючого органу;

b) прізвище, ім'я, вік, стать, громадянство, рід занять, місце проживання або перебування особи, видача якої запитується, а також іншу інформацію, яка сприятиме її встановленню;

c) опис діянь, що становлять злочин, у зв'язку з яким запитується видача, а також час та місце його скоєння та його юридична кваліфікація.

2. До запиту про видачу має бути додано:

a) текст відповідних положень закону, що визначає злочин та покарання, передбачене за нього, а також строки давності притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку;

b) опис зовнішності особи, видача якої запитується, і, по можливості, її фотографія та відбитки пальців;

c) до запиту про видачу з метою притягнення до кримінальної відповідальності додається оригінал або завірена копія ордеру на арешт або будь-який інший документ, який має таку саму силу, виданий відповідно до юридичної процедури запитуючої Сторони і/або копія обвинувального висновку;

d) до запиту про видачу з метою виконання вироку додається завірена копія вироку із зазначенням того, що вирок вступив у силу та терміну покарання, який особа вже відбула.

3. Запит про видачу та підтвердні документи мають бути підписані уповноваженою особою та завірені офіційною печаткою компетентного органу запитуючої Сторони.

4. Усі вищезазначені документи мають також бути офіційно перекладені на мову запитуваної Сторони або на англійську мову. Це ж саме стосується будь-яких інших повідомлень відповідно до положень цього Договору.

Стаття 8
Розгляд запиту

1. Запитувана Сторона розглядає запит про видачу відповідно до свого законодавства та невідкладно інформує запитуючу Сторону про свої рішення.

2. У випадку відмови у видачі запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про причини відмови.

3. Запитуюча Сторона на прохання повідомляє запитувану Сторону про результати кримінального провадження щодо виданої особи. У випадку винесення обвинувального вироку, запитуюча Сторона на прохання надає запитуваній Стороні завірений остаточний вирок.

Стаття 9
Додаткова інформація

Якщо запитувана Сторона вважає, що інформації, яка міститься у запиті про видачу, недостатньо для того, щоб прийняти рішення відповідно до цього Договору, вона може запитати додаткову інформацію, яка має бути надано протягом 45 (сорока п'яти) днів. За наявності поважних причин вказаний термін може бути продовжений на 15 (п'ятнадцять) днів на підставі відповідного прохання запитуючої Сторони. Якщо запитуюча Сторона не надасть додаткову інформацію протягом вказаного періоду, це може розглядатися запитуваною Стороною як відкликання запиту про видачу. Однак, це не перешкоджає запитуючій Стороні зробити новий запит про видачу у зв'язку з тим самим злочином.

Стаття 10
Арешт з метою видачі

Після отримання запиту про видачу запитувана Сторона відповідно до свого законодавства вживає необхідних заходів з метою арешту та тримання під вартою особи, за винятком випадків, коли відповідно до положень цього Договору видача не дозволяється.

Стаття 11
Тимчасовий арешт

1. У термінових випадках особа, видача якої запитується, може бути тимчасово заарештована за зверненням компетентного органу запитуючої Сторони до отримання запиту про видачу разом з документами, зазначеними у статті 7 цього Договору. Таке звернення може бути надіслане факсом через Національне Центральне Бюро Міжнародної організації кримінальної поліції (ІНТЕРПОЛ) або іншими каналами, погодженими компетентними органами Сторін.

2. Вказане звернення повинно містити інформацію про наявність ордеру на арешт, виданого компетентним органом запитуючої Сторони, або вироку, який набрав законної сили, та зазначення того, що формальний запит про видачу особи буде надіслано якнайшвидше. В ньому також має бути зазначено, за який злочин вимагатиметься видача, час і місце його скоєння та опис особи, видача якої запитується.

3. Запитувана Сторона без зволікань інформує запитуючу Сторону про результати розгляду звернення.

4. Тимчасово заарештована особа звільняється, якщо протягом 30 днів після арешту Центральний орган запитуваної Сторони не отримав запиту про її видачу. Цей термін може бути продовжено на 15 днів, якщо до його спливу було отримано відповідне звернення від Центрального органу запитуючої Сторони.

5. Сплив строку, зазначеного у пункті 4 цієї статті, не перешкоджає видачі особи, якщо запит про видачу отримано згодом.

Стаття 12
Період тримання під вартою

Якщо запит про видачу задоволено, то період тримання під вартою на території запитуваної Сторони зараховується до строку покарання, призначеного у запитуючій Стороні особі, видача якої запитується.

Стаття 13
Одночасні запити

Якщо більше ніж одна держава направляє запит про видачу однієї і тієї ж самої особи за той самий або різні злочини, запитувана Сторона вирішує якій з цих держав буде видано особу, беручи до уваги усі обставини, зокрема, співвідношення тяжкості злочину чи злочинів, місце його скоєння, громадянство особи, видача якої запитується, можливість подальшої видачі іншій державі, відповідні дати запитів.

Стаття 14
Спеціальне правило

Особу, яку було видано відповідно до положень цього Договору, не може бути притягнуто до відповідальності або піддано покаранню на території запитуючої Сторони за будь-який злочин вчинений до її видачі, інший, ніж той, у зв'язку з яким її було видано, а також не може бути видано третій державі, за винятком випадків коли:

a) запитувана Сторона надає згоду на це. З метою надання згоди, запитувана Сторона може попросити надати документи та інформацію, зазначені у статті 7 Договору та заяву, що видана особа має відношення до такого злочину;

b) особа, яку було видано, протягом 30 днів після її остаточного звільнення не залишить територію запитуючої Сторони. До цього строку не зараховується час, протягом якого видана особа не могла залишити територію запитуючої Сторони через незалежні від неї обставини;

c) видана особа, залишивши запитуючу Сторону, добровільно повернулася на її територію.

Стаття 15
Передача майна

1. Запитувана Сторона може на прохання запитуючої Сторони, і настільки, наскільки дозволяє її законодавство, накласти арешт на доходи, пов'язані із злочинною діяльністю, знаряддя злочину та інше майно, яке знаходиться на території запитуваної Сторони, що можуть бути використані як доказ, і у разі задоволення запиту про видачу, може передати це майно запитуючій Стороні.

2. Майно, зазначене у пункті 1 цієї статті, може бути передане навіть якщо видача особи, стосовно якої направлено запит, не може бути здійснена у зв'язку з її смертю, зникненням або втечею.

3. З метою здійснення іншого кримінального провадження, що триває, запитувана Сторона може відкласти передачу вищезазначеного майна до завершення провадження або тимчасово передати його за умови повернення запитуючою Стороною.

4. Положення цієї статті не порушують права запитуваної Сторони або третіх сторін на це майно. Запитуюча Сторона невідкладно та безплатно повертає це майно запитуваній Стороні після завершення провадження, якщо остання не відмовляється його прийняти.

Стаття 16
Передача особи, що підлягає видачі

1. У разі задоволення запиту про видачу, Сторони погоджують дату, місце та час передачі особи, що підлягає видачі, та інші питання, пов'язані із виконанням запиту про видачу. Запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про строк, протягом якого особа, що підлягає видачі, знаходилася під вартою до її передачі.

2. З урахуванням положень пункту 3 цієї статті, якщо запитуюча Сторона протягом 30 днів після дати, призначеної для передачі, не приймає особу, що підлягає видачі, запитувана Сторона негайно звільняє цю особу і може відмовити у повторному запиті запитуючої Сторони про видачу такої особи за той самий злочин.

3. Якщо з незалежних від неї обставин, Сторона не може передати або прийняти особу, що підлягає видачі, вона повідомляє про це іншу Сторону. Обидві Сторони погоджують нову дату передачі, і застосовуються положення пункту 2 цієї статті.

Стаття 17
Відстрочена або умовна видача

1. Якщо особу, що підлягає видачі, притягнуто до кримінальної відповідальності або вона відбуває покарання на території запитуваної Сторони за інший злочин, ніж той, за який запитується видача, то запитувана Сторона може відстрочити видачу до завершення провадження у справі або відбування покарання. Запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про відстрочку видачі.

2. Якщо відстрочка видачі, зазначена у пункті 1 цієї статті, може призвести до закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності або перешкодить кримінальному провадженню щодо злочину, у зв'язку з яким запитується видача, то запитувана Сторона може тимчасово передати особу, видача якої запитується, запитуючій Стороні, на умовах погоджених Сторонами. Тимчасово видана особа повертається до запитуваної Сторони після закінчення провадження.

Стаття 18
Транзитне перевезення

1. У випадку, коли будь-яка із Сторін видає особу з третьої держави через територію іншої Сторони, заінтересована Сторона запитує в іншої Сторони дозвіл на транзитне перевезення.

2. Запитувана Сторона настільки, наскільки це не суперечить її законодавству та без шкоди підпункту d) пункту 1 статті 3 цього Договору, надає згоду на запит про транзит, направлений запитуючою Стороною.

3. Не вимагається жодного дозволу, якщо транзит здійснюється повітряним транспортом і не заплановано посадки.

4. У випадку незапланованої посадки Сторона, якій надсилається запит про дозвіл на транзит, може на запит супроводжуючого офіцеру взяти особу під варту на 48 годин, очікуючи на отримання запиту про транзит, який має бути зроблений відповідно до пунктів 1 та 2 цієї статті.

Стаття 19
Витрати

Усі витрати, пов'язані з видачею, несе Сторона, на території якої вони виникли. Витрати, пов'язані з транзитним перевезенням, несе запитуюча Сторона. У випадку, якщо виникають надмірні витрати, Сторони проводять консультації одна з одною для вирішення порядку їх покриття.

Стаття 20
Зв'язок з іншими міжнародними договорами

Положення цього Договору не впливають на права та обов'язки Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Стаття 21
Вирішення спорів

Будь-які спори, що виникають у зв'язку із застосуванням або тлумаченням цього Договору, вирішуються шляхом консультацій між Центральними органами Сторін дипломатичними каналами.

Стаття 22
Ратифікація та припинення дії

1. Цей Договір укладено на невизначений строк.

2. Цей Договір підлягає ратифікації і набуває чинності на тридцятий день після обміну ратифікаційними грамотами.

3. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цього Договору в будь-який час шляхом передачі дипломатичними каналами письмового повідомлення. Договір припинить свою дію по закінченню шести місяців після передачі такого повідомлення. Однак уже розпочаті провадження, регулюються цим Договором до їх завершення.

На підтвердження чого, ті, що нижче підписалися належним чином уповноважені їх відповідними державами підписали цей Договір.

Вчинено у м. Абу-Дабі 26 листопада 2012 року у двох примірниках українською, арабською та англійською мовами, при цьому усі тексти є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цього Договору переважну силу матиме текст, викладений англійською мовою.

За Україну


(підпис)


За Об'єднані
Арабські Емірати

(підпис)вгору