Документ 784_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 02.11.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Космічним агентством Об'єднаних Арабських Еміратів у сфері дослідження космосу


Дата підписання:

02.11.2017


Дата набрання чинності для України:

02.11.2017

Державне космічне агентство України та Космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів (далі - Сторони),

бажаючи розвивати двостороннє співробітництво, взаємний економічний, промисловий, науковий і технічний обмін в сфері дослідження космічного простору,

враховуючи взаємну зацікавленість в розвитку можливостей космічної техніки в інтересах всього людства,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета

Цей Меморандум про взаєморозуміння (далі - Меморандум) призначений для сприяння співробітництву між Сторонами у сфері дослідження космосу та здійснення космічної діяльності в мирних цілях.

Стаття 2
Напрямки співробітництва

1. Співробітництво в рамках цього Меморандуму може здійснюватися за такими напрямками:

a) фундаментальна космічна наука, метеорологія, дистанційне зондування, геофізика, космічні біотехнології, іоносфера та космічна плазма;

b) космічні науки та технічне обладнання;

c) мікро- та міні-супутники для використання в наукових та комерційних цілях;

d) бортові системи дистанційного зондування;

e) космічні телекомунікаційні системи;

f) космічні транспортні системи;

g) наземна інфраструктура космічних систем, включаючи космодроми.

2. Сторони спільно визначають відповідні проекти, які становлять взаємну зацікавленість та можуть бути впроваджені і розвинуті в обох країнах, співробітництво в інших сферах може визначатись за взаємною згодою Сторін.

3. У разі необхідності Сторони можуть укладати в рамках цього Меморандуму окремі протоколи, необхідні для здійснення співробітництва за окремими напрямками, передбаченими цим Меморандумом.

Стаття 3
Форми співробітництва

Співробітництво Сторін може здійснюватись в таких формах:

a) планування та реалізація спільних космічних проектів;

b) впровадження програм з підготовки професійних наукових, інженерних та технічних кадрів для їх подальшого залучення до роботи в спільних проектах;

c) обмін вченими і технічним персоналом;

d) обмін обладнанням, документацією, даними, результатами експериментів, науково-технічною інформацією;

e) розробка промислових і комерційних програм у сферах дослідження та використання космічних систем та пускових послуг;

f) спільна науково-дослідницька діяльність, спорудження, виготовлення, введення в експлуатацію, експлуатація та використання ракет-носіїв, супутників та інших космічних систем;

g) організація спільних симпозіумів та інших наукових заходів.

Стаття 4
Фінансові витрати

Кожна зі Сторін самостійно несе фінансові витрати, пов'язані зі здійсненням заходів з реалізації положень цього Меморандуму.

Стаття 5
Обмін інформацією, технічними даними та продукцією

1. Сторони, відповідно до чинного законодавства своїх держав, інформуватимуть одна одну про їхні проекти та пріоритети стосовно відповідних програм в сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях, а також про досягнутий прогрес, Сторони консультуються одна з одною з цього питання.

2. Кожна Сторона вживатиме заходів щодо захисту інтелектуальної власності, обладнання та споруд. Будь-яка інтелектуальна власність, створена або розроблена Стороною в ході здійснення діяльності в рамках цього Меморандуму, залишатиметься у власності цієї Сторони. Кожна Сторона відповідно до напрямів співробітництва та механізмів їх реалізації, визначених цим Меморандумом, надаватиме іншій Стороні ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ця ліцензія надаватиметься на безоплатній основі, виключно для внутрішнього використання, для дослідницьких цілей, без права передачі в будь-який спосіб ліцензії третім сторонам.

3. У разі спільного створення або розробки інтелектуальної власності під час здійснення діяльності в рамках цього Меморандуму, Сторони узгоджують проведення необхідних заходів для захисту такої інтелектуальної власності, а також для досягнення взаєморозуміння щодо прав обох Сторін, включаючи право надання спільних ліцензій. Жодна зі Сторін не матиме права надавати або передавати свої права на об'єкти інтелектуальної власності шляхом видачі ліцензії або будь-яким іншим чином без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

4. У рамках спільних проектів та відповідно до положень чинного законодавства, та підзаконних актів, Сторони надають одна одній на безоплатній основі інформацію, необхідну для здійснення заходів в рамках наукових та промислових проектів, якщо інше не обумовлене окремими протоколами відповідно до абзацу 3 статті 2 цього Меморандуму. Сторони не розголошуватимуть будь-яку інформацію, яка відноситься до проведених заходів двостороннього співробітництва або результатів, отриманих від виконання спільних проектів, третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Стаття 6
Захист конфіденційної інформації

Сторони вживають необхідних заходів для захисту всієї конфіденційної інформації, яка передається або якою обмінюються згідно з цим Меморандумом, відповідно до вимог та положень Угоди між Урядом України та Урядом ОАЕ про взаємну охорони інформації з обмеженим доступом від 26 листопада 2012 року.

Стаття 7
Врегулювання спорів

Будь-які спори, щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами. Спір передається на розгляд до Спільного Комітету, який створюється та очолюється призначеними Сторонами представниками та складається з представників Сторін на паритетній основі. Засідання Спільного Комітету проводитиметься не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати отримання Стороною повідомлення від іншої Сторони про виникнення спірного питання. В такому повідомленні може бути визначено місце проведення засідання Спільного Комітету. Остаточні місце і дата проведення засідань Спільного Комітету підлягають узгодженню Сторонами в робочому порядку.

Якщо вищезгаданий Спільний Комітет не в змозі вирішити спір, то такий спір буде направлено до вищого виконавчого органу Сторін для прийняття остаточного рішення.

Стаття 8
Оприлюднення в засобах масової інформації

Сторони утримуються від публікування в усіх формах засобів масової інформації результатів реалізації цього Меморандуму та дотримуються передумови отримання попередньої письмової згоди Сторони з усіх питань, пов'язаних із засобами масової інформації у зв'язку з практичною реалізацією цього Меморандуму.

Стаття 9
Зв'язок

1. З метою полегшення зв'язку та координації дій за цим Меморандумом, Сторони визначать своїх відповідальних представників як контактних осіб:

Від Державного космічного агентства України:

Пан Роман Федонюк

Ел. пошта: fedonyuk@nkau.gov.ua

Від Космічного агентства ОАЕ:

Пан Хасан Аль Шехі

Ел. пошта: H.alshehhi@space.gov.ae

2. Сторони письмово повідомляють одна одну у випадку внесення змін до списку контактних осіб.

Стаття 10
Набрання чинності, термін дії, тривалість та припинення дії

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами. Цей Меморандум укладається на один (1) рік та його дія може бути автоматично продовжена Сторонами на такий самий період.

2. Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму в будь-який час шляхом письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити дію цього Меморандуму принаймні за шість (6) місяців до передбаченої дати припинення дії.

Учинено в м. Дубай 2 листопада 2017 року в двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні положень цього Меморандуму, текст англійською мовою матиме переважну силу.


За Державне космічне
агентство України

За Космічне агентство
Об'єднаних Арабських Еміратів


(підпис)

(підпис)


Павло КЛІМКІН

Ахмад бін Абдулла Белхул Аль
ФАЛАСІ


Міністр закордонних справ
України

Державний Міністр Вищої освіти,
Глава Космічного агентства ОАЕ
вгору