Документ 784-2006-п, попередня редакція — Редакція від 25.05.2009, підстава - 464-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 2006 р. N 784
Київ
Про заходи щодо реалізації
Закону України "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського
суду з прав людини"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 952 ( 952-2006-п ) від 10.07.2006
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007
N 7 ( 7-2009-п ) від 14.01.2009
N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини"
( 3477-15 ) та Указу Президента України від 25 червня 2002 р.
N 581 ( 581/2002 ) "Про Порядок здійснення захисту прав та
інтересів України під час розгляду справ у закордонних
юрисдикційних органах" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Міністерство юстиції функції органу,
відповідального за забезпечення представництва України в
Європейському суді з прав людини та виконання його рішень.
2. Перейменувати посаду Уповноваженого у справах дотримання
Конвенції про захист прав і основних свобод людини ( 995_004 ) на
посаду Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з
прав людини.
3. Установити, що:
представництво України в Європейському суді з прав людини у
разі розгляду питань дотримання нею Конвенції про захист прав
людини ( 995_004 ) і основоположних свобод та звітування про хід
виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти
України здійснюється в установленому порядку Міністерством юстиції
через Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини;
Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав
людини призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів
України за поданням Міністра юстиції. За умовами оплати праці,
матеріально-побутового та іншого забезпечення Уповноважений
прирівнюється до посади заступника міністра.
4. Затвердити Положення про Урядового уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини, що додається.
5. Міністерству юстиції подавати щороку в січні Кабінетові
Міністрів України звіт про результати діяльності Урядового
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
8. Міністерству закордонних справ передбачити введення у
штатний розпис Постійного представництва України при Раді Європи
посади для представника Міністерства юстиції.
9. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів,
Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, Міністерству
палива та енергетики, Міністерству вугільної промисловості,
Міністерству охорони здоров'я, Державному комітетові у справах
національностей та міграції, Державній судовій адміністрації,
Державному департаменту з питань виконання покарань, Службі
безпеки та Фонду державного майна визначити протягом одного місяця
з числа заступників керівника органу посадову особу, відповідальну
за організаційне та інформаційне забезпечення представництва
України в Європейському суді з прав людини та виконання його
рішень, і повідомити про це Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини.
Запропонувати Верховному Суду України, Генеральній
прокуратурі України та Центральній виборчій комісії визначити
посадових осіб з числа заступників керівників зазначених органів
для сприяння ефективному здійсненню заходів щодо забезпечення
представництва України в Європейському суді з прав людини та
виконання його рішень.

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

11. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пунктів 1 і 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених цією постановою, які набирають чинності
через два місяці після набрання чинності цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 784
ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини

1. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав
людини є посадовою особою, на яку покладено повноваження щодо
забезпечення представництва України в Європейському Суді з прав
людини (далі - Суд) під час розгляду справ про порушення Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) (далі -
Конвенція), а також інформування Комітету Міністрів Ради Європи
про хід виконання рішень Суду.
2. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав
людини (далі - Уповноважена особа) у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними
договорами України, регламентом Суду та цим Положенням.
3. Уповноваженою особою призначається особа, яка є
громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в
галузі права не менш як три роки, володіє однією з офіційних мов
Ради Європи.
4. Основними завданнями Уповноваженої особи є:
1) забезпечення представництва України в Суді під час
розгляду справ про порушення нею Конвенції ( 995_004 ), справ за
заявами України стосовно порушення Конвенції іншими державами - її
учасницями, а також як третьої сторони під час розгляду справ за
заявами громадян України або юридичних осіб - резидентів України
проти інших держав-учасниць Конвенції ( 995_004 );
2) координація роботи, пов'язаної з підготовкою матеріалів
для розгляду справ у Суді та виконанням його рішень, співпраця з
цією метою з іншими органами державної влади та органами місцевого
самоврядування;
3) підготовка і внесення на розгляд Суду необхідних
матеріалів, участь у слуханні справ, які ним розглядаються;
4) інформування в установленому порядку Комітету Міністрів
Ради Європи про хід виконання Україною рішень Суду;
5) виявлення причин порушення Конвенції ( 995_004 ),
розроблення пропозицій щодо їх усунення та недопущення порушень у
майбутньому;
6) організація роботи із створення необхідних умов для
проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції
( 995_004 ) та вжиття заходів відповідно до регламенту Суду;
7) подання необхідної інформації уповноваженим особам, які
проводять перевірку дотримання Конвенції ( 995_004 ).
5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї
завдань:
1) вивчає факти та обставини справи про порушення Конвенції
відповідно до запитів Суду;
2) відповідає в установленому порядку на запити Суду, надає
докази, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження, а
також іншу інформацію щодо справ про порушення Конвенції
( 995_004 );
3) надсилає до державних органів запити стосовно надання
матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції
( 995_004 ), координує роботу з підготовки пропозицій з
організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов'язаних із
забезпеченням представництва України в Суді та виконанням його
рішень;
4) визначає заходи, необхідні для створення умов для
проведення Судом розслідування у справах про порушення Конвенції
( 995_004 );
5) визначає порядок вжиття заходів відповідно до регламенту
Суду;
6) виступає доповідачем під час розгляду в Суді справ щодо
порушення Конвенції ( 995_004 );
7) проводить переговори із заявником, у разі потреби узгоджує
на міжвідомчому рівні умови дружнього врегулювання у справах проти
України, укладає у передбаченому законодавством порядку угоду про
дружнє врегулювання;
8) готує інформацію про хід розгляду у Суді справ про
порушення Конвенції ( 995_004 ) та про виконання його рішень;
9) готує і подає Комітету Міністрів Ради Європи інформацію та
звіти про хід виконання Україною рішень Суду;
10) здійснює аналіз практики Суду, передусім у справах проти
України, з метою виявлення причин, що призвели чи можуть призвести
до порушення Конвенції ( 995_004 ), готує відповідні аналітичні
огляди та висновки;
11) подає Мін'юсту пропозиції щодо методики проведення
експертизи проектів законів та підзаконних актів, а також актів
законодавства на відповідність Конвенції ( 995_004 ) та практиці
Суду;
12) розробляє пропозиції до навчальних програм з вивчення
Конвенції ( 995_004 ) та практики Суду;
13) подає органам державної влади та органам місцевого
самоврядування пропозиції щодо можливих шляхів запобігання
порушенням прав людини в Україні;
14) вживає необхідних заходів щодо залучення представників
органів державної влади за погодженням з їх керівниками для
забезпечення представництва України в Європейському суді з прав
людини та виконання його рішень.
6. Уповноважена особа має право:
1) звертатися із запитами до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування та отримувати від них необхідні
матеріали та інформацію;
2) утворювати експертні та робочі групи, залучати
спеціалістів, науковців та експертів до вирішення питань, що
належать до його компетенції;
3) звертатися до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою
надання сприяння у здійсненні заходів щодо забезпечення
представництва України в Суді та виконання його рішень, а також із
створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у
справі про порушення Конвенції ( 995_004 ) та вжиття заходів
відповідно до його регламенту.
6-1. У разі відсутності Уповноваженої особи її обов'язки за
дорученням Міністра юстиції виконує його заступник, до повноважень
якого належать питання координації та контролю за роботою
Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду
з прав людини. { Положення доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 7
( 7-2009-п ) від 14.01.2009 }
7. Діяльність Уповноваженого забезпечує Секретаріат Урядового
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який
утворюється у складі центрального апарату Мін'юсту з правами
департаменту. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 7
( 7-2009-п ) від 14.01.2009 }
8. Діяльність Уповноваженої особи на регіональному рівні
забезпечують представники Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини, що працюють у складі Головного
управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці
Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських
управліннях юстиції та очолюють регіональні відділення
Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду
з прав людини.
9. Діяльності Уповноваженої особи, пов'язаній з роботою у
Суді, а також з інформуванням Комітету Міністрів Ради Європи про
хід виконання рішень Суду, сприяє представник Міністерства
юстиції, який працює у складі Постійного представництва України
при Раді Європи.
10. Уповноважена особа має бланк з найменуванням своєї
посади.
11. Забезпечення представництва Уповноваженої особи в Суді,
витрати на яке не компенсуються Радою Європи, здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України в установленому
законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 784
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28;
1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42,
ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27,
ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657):
1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова "Конституцією
України" замінити словами "Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
( 995_004 ), практикою Європейського суду з прав людини";
2) у Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 1 слова "законодавству України"
замінити словами "законодавству України, Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод ( 995_004 ), практиці Європейського
суду з прав людини";
у підпункті "а" пункту 4 слова "законами України" замінити
словами "законами України, Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) відповідно до практики
Європейського суду з прав людини";
пункт 9 доповнити підпунктом "д" такого змісту:
"д) висновок Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції щодо відповідності
нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод ( 995_004 ) та практиці
Європейського суду з прав людини";
підпункт "б" пункту 13 після слів "чинного законодавства"
доповнити словами "та Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з
прав людини";
пункт 17 доповнити підпунктом "в-1" такого змісту:
"в-1) одержанням висновку Мін'юсту, Головного управління
Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції про невідповідність
нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) та практиці Європейського суду
з прав людини".

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 952
( 952-2006-п ) від 10.07.2006 }

4. У Порядку забезпечення представництва України під час
розгляду справ у Європейському суді з прав людини, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 553
( 553-2004-п ) "Про організаційні заходи, пов'язані із
забезпеченням представництва України під час розгляду справ у
Європейському суді з прав людини" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 17, ст. 1183):
1) у пункті 1 слова "Конвенції про захист прав і основних
свобод людини" замінити словами "Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод" ( 995_004 );
2) у пункті 2 слова "уповноваженого у справах дотримання
Конвенції про захист прав і основних свобод людини ( 995_004 )"
замінити словами "Урядового уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини";
3) у пункті 4 слова "регіональним відділенням Національного
бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних
свобод людини ( 995_004 )" замінити словами "представникам
Уповноваженої особи";
4) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. У разі надходження повідомлення із Суду про те, що ним
розглядається заява громадянина України або юридичної особи -
резидента України, подана проти іншої держави-учасниці Конвенції
( 995_004 ), Уповноважена особа доводить зазначену інформацію до
відома МЗС";
5) у тексті Порядку слово "уповноважений" в усіх відмінках
замінити словами "Уповноважена особа" у відповідному відмінку.
5. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) "Про оплату праці керівних
працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119;
2006 р., N 5, ст. 230, N 10, ст. 1083) у графі "Найменування
посади" слова "Уповноважений у справах дотримання Конвенції про
захист прав і основних свобод людини" ( 995_004 ) замінити словами
"Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав
людини".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 784
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 р.
N 557 ( 557-98-п ) "Про Уповноваженого у справах дотримання
Конвенції про захист прав і основних свобод людини" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 17, ст. 624).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р.
N 2257 ( 2257-99-п ) "Про внесення зміни до Положення про
Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і
основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2453).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р.
N 1925 ( 1925-2000-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 1998 р. N 557" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1-2, ст. 30).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р.
N 1653 ( 1653-2004-п ) "Про внесення зміни до пункту 8 Положення
про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав
і основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 50, ст. 3280).
5. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України з питань оплати праці, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 2005 р. N 1184 ( 1184-2005-п )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 50, ст. 3119).вгору