Документ 777-2008-п, попередня редакція — Редакція від 21.02.2015, підстава - 53-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2008 р. № 777
Київ

Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 246 від 11.03.2009
№ 293 від 07.04.2010
№ 347 від 19.05.2010
№ 622 від 12.07.2010
№ 53 від 14.01.2015}

Відповідно до підпункту "г" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

2. Суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити:

призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки виключно за результатами конкурсного відбору;

приведення власних нормативно-правових актів і статутів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у відповідність із цією постановою.

{Пункт 2 в редакції Постанов КМ № 622 від 12.07.2010, № 53 від 14.01.2015}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 622 від 12.07.2010}

4. Суб'єктам управління об'єктами державної власності, зазначеним у пункті 2 цієї постанови, щокварталу подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про призначення керівників суб'єктів господарювання згідно із затвердженою ним формою.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 622 від 12.07.2010, № 53 від 14.01.2015}

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 234 "Про конкурсний відбір керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 710);

постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. № 423 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 988).

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. № 777

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі - підприємства).

Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посаду голови виконавчого органу господарських товариств, які належать до державного сектору економіки.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

2.  Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства (далі - конкурсний відбір) є рішення (наказ) міністерства, Фонду державного майна або іншого органу, який виконує функцію з управління підприємством (далі - суб’єкт управління), із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору, яке приймається не пізніше ніж через 10 днів після відкриття вакансії керівника підприємства (для підприємств, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, - рішення Кабінету Міністрів України).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

3. Для проведення конкурсного відбору суб’єкт управління утворює постійно діючу комісію (далі - комісія).

Склад комісії, порядок її роботи та критерії відбору її членів затверджуються відповідним актом суб’єкта управління.

Члени комісії розглядають документи і пропозиції, внесені особами, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі - претенденти), та його учасниками.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

4. Комісія:

оприлюднює не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 2 цього Порядку, оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду, яка стала вакантною (далі - оголошення), та результати конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

приймає і реєструє пропозиції, внесені учасниками конкурсного відбору;

забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду зазначених пропозицій визначає його переможця;

розробляє та затверджує вимоги до претендентів, а в разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств, визначених пунктом 22 цього Порядку (далі - особливо важливі для економіки підприємства), розробляє та подає такі вимоги на затвердження до комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комітет з призначення), що утворюється відповідно до зазначеного пункту.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

6. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 45 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

7. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

8. Оголошення оприлюднюється на офіційному сайті суб’єкта управління, у засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення конкурсного відбору.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

9. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі (далі - заяви) та номер телефону для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента.

10. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає комісії разом із заявою:

належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, витяг з трудової книжки, копію документа про повну вищу освіту за відповідною спеціальністю;

заповнений аркуш обліку кадрів;

інформацію про досвід успішної роботи з управління підприємством;

довідку про стан здоров'я;

довідку про відсутність в особи судимості;

рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

11. Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

номер заяви;

прізвище, ім'я та по батькові претендента, відомості про місце його проживання (реєстрації);

дата і час запису;

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

12. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення конкурсного відбору

13. Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця.

14. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі неподання ним одного із зазначених у пункті 10 цього Порядку документів, відсутності повної вищої освіти за відповідною спеціальністю та досвіду успішної роботи, а також за наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

15. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

16. Учасники конкурсного відбору подають пропозиції з управління підприємством - конкурсні пропозиції.

Для підготовки конкурсних пропозицій учасники мають право ознайомлюватися у строк та в порядку, що визначені комісією, з інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), розшифрування простроченої кредиторської заборгованості, фінансовий план підприємства, звіт про інвестиції в основний капітал.

Ознайомлення із зазначеними матеріалами проводиться з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом.

17. Приймання конкурсних пропозицій розпочинається комісією з дня ухвалення рішення про допущення учасників до конкурсного відбору та закінчується за день до початку засідання комісії з їх розгляду, але не раніше ніж через 20 календарних днів після ухвалення такого рішення.

18. Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

19. Комісія заслуховує під час розгляду на закритому засіданні конкурсних пропозицій учасника конкурсного відбору та враховує його здатність висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, готовність взяти на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв'язки, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість.

Одним з основних критеріїв визначення переможця конкурсного відбору є показники фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема обсяг чистого прибутку, спрямованість конкурсної пропозиції на ефективне використання його виробничого потенціалу.

Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиції якого визнані комісією найкращими.

20. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку.

Кандидатура, відібрана за результатами конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, погоджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника суб’єкта управління (крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту).

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

У разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств оголошується від двох до п’яти кандидатур для подання їх до комітету з призначення.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

Результати відбору оприлюднюються на офіційному сайті суб’єкта управління та у засобах масової інформації.

{Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

Рішення комісії (а у випадках, визначених абзацами другим і третім цього пункту, - рішення Кабінету Міністрів України) є підставою для укладення контракту між суб’єктом управління (господарською структурою) та переможцем конкурсного відбору.

{Абзац п'ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

Погодження призначення керівника підприємства головою місцевої держадміністрації проводиться в установленому порядку. У разі вмотивованої відмови голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) у погодженні призначення керівника підприємства суб’єкт управління вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.

{Абзац пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

21. У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі, визнання комісією конкурсних пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 18 цього Порядку або реалізація яких не забезпечує належну ефективність управління підприємством, чи непогодження Кабінетом Міністрів України призначення керівника приймається рішення про повторне проведення конкурсного відбору.

Проведення відбору та укладення контракту з керівниками особливо важливих для економіки підприємств

22. Для визначення претендентів на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків) з числа кандидатур, оголошених відповідно до абзацу третього пункту 20 цього Порядку, Мінекономрозвитку утворює комітет з призначення.

До складу комітету з призначення включаються Міністр економічного розвитку і торгівлі, Міністр фінансів, Міністр інфраструктури, Міністр енергетики та вугільної промисловості, Міністр аграрної політики та продовольства або їх заступники та п’ять незалежних недержавних експертів, кандидатури яких погоджуються Кабінетом Міністрів України.

До участі у засіданні комітету з призначення запрошується представник відповідного суб’єкта управління та Фонду державного майна.

Положення про комітет з призначення затверджується Мінекономрозвитку.

23. Комітет з призначення за пропозиціями суб’єкта управління розглядає на своєму засіданні кандидатури, оголошені відповідно до абзацу третього пункту 20 цього Порядку, та подану ними конкурсну документацію.

Рішення комітету з призначення оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

24. Міністр економічного розвитку і торгівлі на підставі рішення комітету з призначення вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}вгору