Документ 774-2000-п, поточна редакція — Редакція від 20.10.2000, підстава - 1574-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2000 р. N 774
Київ
Про заходи щодо організації виконання Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1574 ( 1574-2000-п ) від 20.10.2000 )

З метою забезпечення виконання Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Державній податковій адміністрації, Державній митній
службі, Фонду державного майна подати в 10-денний термін
Міністерству фінансів пропозиції щодо заходів з мобілізації у 2000
році в повному обсязі бюджетних доходів у грошовій формі.
2. Міністерству фінансів:
подати на розгляд Кабінетові Міністрів України узагальнені
пропозиції щодо мобілізації бюджетних доходів і додаткових джерел
фінансування заходів, не забезпечених коштами Державного бюджету
України на 2000 рік.
За результатами розгляду довести в установленому порядку до
органів, які здійснюють контроль за надходженням податків і зборів
(обов'язкових платежів) до державного бюджету, розподіл доходів
Державного бюджету України на 2000 рік;
разом з Міністерством економіки, Міністерством освіти і
науки, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством юстиції
уточнити перелік видів власних надходжень бюджетних установ і
організацій, які зараховуються до спеціального фонду відповідних
бюджетів;
разом з Міністерством економіки, Державною податковою
адміністрацією, Фондом державного майна в установленому порядку
подати узгоджений проект законодавчого акта про внесення доповнень
до порядку сплати дивідендів, нарахованих на акції, що належать
державі, а також встановлення терміну сплати та подання органам
податкової служби розрахунків із зборів до Державного
інноваційного фонду;
разом з Державною податковою адміністрацією, Державною митною
службою, Фондом державного майна та іншими центральними органами
виконавчої влади, відповідальними за збір податків, зборів
(обов'язкових платежів), вжити невідкладних заходів, спрямованих
на посилення платіжної дисципліни, забезпечити належне надходження
платежів до Державного бюджету України.
3. Міністерству фінансів довести до Державної податкової
адміністрації, Державної митної служби, Фонду державного майна та
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щомісячні
завдання надходжень у грошовій формі до загального фонду
державного бюджету.
Державній податковій адміністрації, Державній митній службі,
Фонду державного майна та Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" подавати Міністерству фінансів щомісячно до 10
числа місяця, що настає за звітним, інформацію про виконання
зазначених завдань.
Міністерству фінансів щомісячно, не пізніше ніж до 15 числа
місяця, що настає за звітним, подавати Кабінетові Міністрів
України інформацію про стан виконання цих завдань.
4. Розпорядникам коштів державного бюджету:
під час укладення договорів на поставку продукції, виконання
робіт, надання послуг і взяття інших зобов'язань, що фінансуються
за рахунок державного бюджету, виходити лише із встановлених їм
обсягів бюджетних асигнувань на 2000 рік.
Копії документів про взяття таких зобов'язань в обов'язковому
порядку подавати до відповідного органу Державного казначейства
для обліку бюджетних асигнувань та здійснення контролю за їх
дотриманням. У виняткових випадках, коли такі документи
розкривають плани оперативної діяльності чи специфіку органів
державної влади, що забезпечують оборону або безпеку країни,
подаються знеособлені витяги з них;
забезпечити своєчасне фінансування видатків на проведення
розрахунків за спожиту електричну і теплову енергію та природний
газ у межах установлених обсягів бюджетних асигнувань на цю мету.
5. Державній податковій адміністрації, Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України", Міністерству палива та
енергетики провести звіряння сум податкової заборгованості
(недоїмки), включаючи фінансові санкції (за платежами), до
державного та місцевих бюджетів станом на 1 січня 2000 р.
підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України",
а також колишніх Міністерства енергетики та Міністерства вугільної
промисловості і подати списки боржників Міністерству фінансів до
15 червня поточного року.
Державній податковій адміністрації підготувати і подати в
установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект
постанови про завдання із скорочення в травні - грудні поточного
року заборгованості (недоїмки) з податків, зборів (обов'язкових
платежів) до Державного бюджету України.
Міністерству транспорту провести звіряння сум заборгованості
(недоїмки) за відрахуваннями та зборами на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування, що виникла до 1 січня 2000 р., та вжити відповідних
заходів для її погашення.
6. Міністерству праці та соціальної політики:
разом з місцевими органами виконавчої влади вивчити питання
щодо збільшення обов'язкового відсотка розмірів середньомісячного
та річного сукупних доходів, що сплачується громадянами у разі
призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, до 30 - 40 відсотків для
окремих категорій споживачів і підвищення достовірності даних щодо
сукупного доходу, особливо отриманого від провадження
підприємницької діяльності, які подаються для призначення
субсидії;
вивчити безпосередньо на місцях практику прийняття районними,
районними у містах Києві та Севастополі державними
адміністраціями, виконавчими органами міських і районних рад або
утвореними ними комісіями рішень про надання додаткових пільг щодо
призначення субсидій та подати в установленому порядку пропозиції
стосовно внесення відповідних змін до законодавства з цього
питання.
7. Міністерству економіки разом з Міністерством палива та
енергетики подати Кабінетові Міністрів України зведений
розрахунковий баланс споживання (в тому числі у натуральних
одиницях) теплової та електричної енергії, природного газу і води
за видами споживачів у 1995 - 1999 роках і на 2000 рік.
8. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям установити
ліміти споживання теплової та електричної енергії, природного газу
і води для кожної бюджетної установи та організації, забезпечити
контроль за дотриманням доведених лімітів.
9. Міністерству економіки, Державному комітетові з
енергозбереження, Державному комітетові будівництва, архітектури
та житлової політики і Міністерству юстиції внести Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо притягнення до відповідальності
керівників бюджетних установ і організацій за порушення
встановлених лімітів споживання теплової та електричної енергії,
природного газу і води.
10. Міністерству економіки подати Кабінетові Міністрів
України пропозиції про скорочення перехресного субсидіювання
різних категорій споживачів продукції паливно-енергетичного
комплексу, а також тих, що користуються послугами транспорту і
зв'язку.
11. Установити, що пропозиції міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій про збільшення видатків понад затверджені
призначення або інші пропозиції, які призводять до скорочення
доходів державного бюджету чи утворення дефіциту, без визначення в
них реальних джерел додаткових надходжень Кабінетом Міністрів
України не розглядаються.
12. Фонду державного майна, міністерствам, іншим центральним
органам виконавчої влади відповідно до законодавства забезпечити
проведення загальних зборів у господарських товариствах, у
статутних фондах яких є частка державного майна, з метою прийняття
рішення про нарахування дивідендів за підсумками року в розмірі не
менш як 50 відсотків прибутку та перерахування їх до 1 червня 2000
р. до Державного бюджету України.
13. Міністерству економіки та Міністерству фінансів у
п'ятиденний термін скласти графік повернення у 2000 році до
державного матеріального резерву ресурсів, виданих суб'єктам
підприємницької діяльності у попередні роки, термін повернення чи
оплати яких минув у 1999 році, у розрізі центральних і місцевих
органів виконавчої влади на загальну суму, що за звітними даними
становить 3017 млн. гривень, передбачивши зарахування з них до
державного бюджету 706,7 млн. гривень у рахунок покриття суми
перевищення видатків бюджету на фінансування колишнього Державного
комітету по матеріальних резервах понад обсяги надходжень від
реалізації матеріальних цінностей, і разом з Головним
контрольно-ревізійним управлінням, Міністерством внутрішніх справ
та за участю Служби безпеки забезпечити оперативне супроводження
повернення до державного матеріального резерву ресурсів у
визначені графіком терміни. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1574
( 1574-2000-п ) від 20.10.2000 )
14. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством
фінансів забезпечити проведення у місячний термін суцільної
інвентаризації дебіторської заборгованості, пов'язаної з наданням
у 1996 - 1999 роках Державним інноваційним фондом коштів
підприємствам - виконавцям інноваційних проектів, та вжити заходів
для їх повернення, якщо терміни повернення цих коштів минули до 1
січня 2000 року.
15. Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів,
Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики підготувати і подати в установленому порядку пропозиції
про внесення змін до актів законодавства з метою врегулювання
порядку використання коштів, які надходять від погашення кредиту
та сплати відсотків за користування кредитом, наданим з державного
бюджету фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на
селі.
16. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
проаналізувати прийняті раніше державні та регіональні
програми і у разі відсутності джерел фінансування внести в
установленому порядку пропозиції щодо призупинення дії або
коригування цих програм;
забезпечити проведення суцільної інвентаризації державного і
комунального майна, що використовується бюджетними установами та
організаціями, і з урахуванням її результатів вжити заходів,
спрямованих на вдосконалення порядку його використання за
призначенням;
провести роботу з удосконалення мережі та структури бюджетних
установ і закладів виходячи з покладених на них функцій та
специфіки діяльності.
17. Міністерству охорони здоров'я, президії Академії медичних
наук, Міністерству транспорту, Міністерству палива та енергетики,
Міністерству освіти і науки проаналізувати стан використання
протягом останніх двох років ліжкового фонду в установах і
закладах охорони здоров'я та санаторно-курортних закладах,
установити причини наявних недоліків і вжити заходів для
підвищення ефективності використання цього фонду.
18. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
до 1 червня 2000 р. подати відповідно Міністерству охорони
здоров'я, Міністерству культури і мистецтв, Міністерству освіти і
науки пропозиції щодо конкретного переліку і термінів передачі
установ і закладів охорони здоров'я, культури, вищих навчальних
закладів до сфери управління цих міністерств.
Міністерству охорони здоров'я, Міністерству культури і
мистецтв, Міністерству освіти і науки узагальнити подані
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
пропозиції та до 15 червня 2000 р. подати Кабінетові Міністрів
України конкретний перелік таких установ і закладів, а також
графік їх поетапної передачі.
19. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади забезпечити передачу до 1 серпня 2000 р. в установленому
порядку на фінансування з бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя бюджетних установ і
організацій та заходів, визначених у додатку N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік". Про результати
проведеної роботи доповісти Кабінетові Міністрів України до 10
серпня 2000 року.
20. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони
здоров'я, Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові
молодіжної політики, спорту і туризму, Міністерству фінансів,
Міністерству юстиції підготувати і подати проект постанови
Кабінету Міністрів України про порядок отримання бюджетними
установами та організаціями, що провадять діяльність у галузі
освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного
виховання, від юридичних і фізичних осіб благодійних
(добровільних) внесків та пожертвувань для потреб фінансування цих
установ і організацій.
21. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів у
двотижневий термін подати Кабінетові Міністрів України пропозиції
про розподіл коштів, що виділяються на фінансування державних
централізованих капітальних вкладень, з урахуванням положень
статті 53 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000
рік".
22. Міністерству оборони, Службі безпеки, Міністерству
внутрішніх справ та іншим центральним органам виконавчої влади, що
утримують військові формування, на виконання статті 70 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" вжити заходів
для:
скорочення в установленому порядку чисельності особового
складу допоміжних підрозділів, автогосподарств, баз, складів,
навчальних закладів, санаторно-курортних закладів тощо;
упорядкування видатків на продовольче та речове забезпечення,
транспортні витрати, службові відрядження, додаткові види
грошового забезпечення особового складу військових формувань.
23. Головному контрольно-ревізійному управлінню разом з
Державним казначейством за участю Національного банку здійснити
перевірку правових підстав існування позабюджетних фондів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також
дотримання державними позабюджетними фондами вимог статті 56
Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" та
внести пропозиції Кабінетові Міністрів України.
Просити Національний банк установити контроль за закриттям в
установах банків усіх рахунків з обліку позабюджетних коштів
установ та організацій, що утримуються за рахунок державного і
місцевих бюджетів. ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1574
( 1574-2000-п ) від 20.10.2000 )
24. Міністерству фінансів та Державному казначейству в
місячний термін внести Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо порядку відшкодування з державного бюджету шкоди, завданої
громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури і суду, та відшкодування збитків, заподіяних
знищенням або пошкодженням майна, що належало суддям чи
працівникам правоохоронних органів, членам їх сімей або близьким
родичам, з урахуванням положень статті 32 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2000 рік".
25. Міністерству фінансів, Головному контрольно-ревізійному
управлінню забезпечити проведення на місцях перевірок правильності
складання та затвердження кошторисів доходів і видатків установ і
організацій, що утримуються за рахунок державного та місцевих
бюджетів на 2000 рік.
26. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом
України "Про Державний бюджет України на 2000 рік". Про результати
проведеної роботи поінформувати Міністерство фінансів до 1 червня
2000 року.
27. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, організаціям, які є головними розпорядниками коштів
державного бюджету, подати у двотижневий термін Міністерству
фінансів план дій щодо забезпечення функціонування бюджетних
установ та виконання пріоритетних заходів у межах асигнувань,
установлених їм у Державному бюджеті України на 2000 рік.
Міністерству фінансів провести аналіз поданих матеріалів і
доповісти про його результати Кабінетові Міністрів України.
28. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади терміново провести службові розслідування фактів
здійснення взаємних розрахунків із заборгованості підприємствами,
установами та організаціями, що належать до сфери їх управління.
З метою здійснення належного контролю за зберіганням та
ефективністю використання державного майна міністерствам, іншим
органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать
державні підприємства та господарські товариства, частка держави у
статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, вжити заходів до
недопущення ними провадження емісійної діяльності чи індосаменту,
авалю, поручительства чи інших форм зобов'язань за векселем або
іншими цінними паперами, товарними або фондовими деривативами,
укладення договорів застави, поручительства чи в іншій формі
взяття на себе забезпечення виконання зобов'язань за третіх осіб,
включаючи відступлення права вимоги чи переведення боргу, а також
укладення договорів факторингу.
29. Міністерству фінансів проаналізувати на засіданні колегії
за матеріалами Головного контрольно-ревізійного управління факти
нецільового використання коштів резервного фонду Кабінету
Міністрів України, зокрема на шахті імені Скочинського (Донецька
область), а також субвенцій, переданих з державного бюджету
Закарпатській області на ліквідацію наслідків стихійного лиха, і
внести пропозиції Кабінетові Міністрів України.
30. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України
відповідно до їх функціональних повноважень.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34вгору