Документ 773-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.01.2003, підстава - 36-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 листопада 1994 р. N 773
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 36 ( 36-2003-п ) від 16.01.2003 )
Про внесення змін і доповнень до списків
N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад
і показників, зайнятість в яких дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до списків N 1 і 2 затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 11 березня 1994 р. N 162 ( 162-94-п ) "Про
затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і
показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах", редакційні зміни, а також доповнення згідно з
додатками N 1 і 2.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 1994 р. N 773
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
що вносяться до списку N 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на підземних роботах,
на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими
умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за
віком на пільгових умовах, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. N 162
( 162-94-п )

1. У розділі I "Гірничі роботи":
У пункті "г" підрозділу I:
позицію 1010100г-19931 викласти у такій редакції:
"1010100г-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
обладнання, електрослюсарі по стволу,електро-
слюсарі шахтні по обслуговуванню стволів,
шурфів і підйомних машин, зайняті на роботах
по обслуговуванню стволів, шурфів і
підйомних машин";
позиції 1010100г-20735, 1010100г-22167, 1010100г-22169 і
1010100г-24088
викласти у такій редакції:
"1010100г-20735 Головні інженери шахтобудівних і прирівняних
до них управлінь, їх заступники (помічники)
по виробництву, підземному будівництву".
"1010100г-22167 Заступники (помічники) головних інженерів по
виробництву, по технології (головні технологи),
буропідривних (бурових, підривних) роботах,
вентиляції, підземному транспорту.
"1010100г-22169 Заступники (помічники) по виробництву (шахт-
ному будівництву), техніці безпеки директорів
(начальників) шахт, шахтоуправлінь на правах
шахт, рудників і копалень."
"1010100г-24088 Начальники шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники (помічники) по
виробництву, підземному будівництву і техніці
безпеки";

у пункті "а" підрозділу 2:
позицію 1010300а - 14021 викласти у такій редакції:
"Машиністи підйомних машин, машиністи підйомних установок,
машиністи шахтного підйому, машиністи підйомних машин - контрольні
- зайняті на "сліпих" стволах;
у позиції 1010300а-19906 слово "паяльщики" замінити словом
"спайщики";
у позиції 1010300а-19912 крапку з комою після слова
"конструкцій" замінити комою.
підрозділ 3 викласти у такій редакції:
"10104000 3. Розрізи по видобуванню вугілля Коркин-
ського, Вахрушівського і Вовчанського вугіль-
них родовищ, а також розрізи (кар'єри), руд-
ники і відвали по видобуванню корисних
копалин глибиною 150 метрів і нижче."
10104000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у розрізах, кар'єрах,
рудниках і відвалах, крім працівників, які
зайняті на поверхні".

2. У розділі II "Рудопідготовка, збагачення, окускування
(агломерація, брикетування, згрудкування), випалювання руд і
нерудних копалин":
у пункті "а":
позицію 1020100а-11534 доповнити комою і словом "обкатишів";
абзац перший позиції 1020100а-1753б після слів "зайняті на
дробленні" доповнити словом "подрібнюванні";
доповнити пункт після позиції 1020100а-1753б позиціями
такого змісту:
"1020100а-1753в Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на
дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
ництв, де основні робітники, які здійснюють
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення за списком
N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, газорізальники, електромонтери
по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, електрослюсарі
1020100а-1753г Робітники, зайняті на дробильних, випалюваль-
них, збагачувальних, згрудкувальних та шихту-
вальних фабриках (цехах) рудних і нерудних
копалин,що містять у пилу 2 проценти і більше
кристалічного (вільного) двоокису кремнію:
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах,
машиністи конвеєрів, машиністи ексгаустерів,
машиністи насосних установок, машиністи
змішувальних барабанів, машиністи кранів,
машиністи згрудкувачів, сепараторники,
фільтрувальники";
у пункті "б" позицію 1020100б-23187 викласти у такій
редакції:
"1020100б-23187 Майстри, старші майстри, механіки, електри-
ки, зайняті на гарячих дільницях робіт, на
дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалю-
вання, збагачування, згрудкування, подрібню-
вання, помелу, шихтування рудних і нерудних
копалин, що містять у пилу 2 проценти і біль-
ше кристалічного (вільного) двоокису крем-
нію";
у пункті "а" підрозділу 1 у позиції 1020200а-1753б після
слова "шихтувальники" слово "робітники" виключити.
3. У розділі III "Металургійне виробництво (чорні метали)"
у пункті "а" підрозділу 2:
позиції 1030200а-15880 і 1030200а'19110 викласти у такій
редакції:
"1030200а-15880 Оператори постів управління, машиністи -
оператори постів управління, зайняті на об-
робленні гарячого металу";
"1030200а-19110 Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні гарячого металу або постійно
на гарячих роботах";

позицію 1030200а-19906 після слів "зайняті на нарощуванні
кожухів" доповнити словом "біля";
пункт "а" підрозділу 3 після позиції 1030300а-13229
доповнити позицією 1030300а-13231 такого змісту:
"1030300а-13231 Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах";
у пункті "а" підрозділу 4 у позиції 1030400а-10326 цифри
"10326" замінити цифрами "10336".
4. У розділі VII "Металургійне виробництво (кольорові
метали)":
у пункті "а" підрозділу 5 позицію 1070500а-19582 доповнити
словом "кремнію";
у пункті "а" підрозділу 8:
у позиції 1071000а-12163 кому після слів
"заливальники-формувальники подових секцій у виробництві алюмінію"
замінити крапкою з комою;
доповнити пункт після позиції 1071000а-17424 позицією
1071000а-17531 такого змісту:

"1071000а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремон-
том устаткування в місцях його встановлення
на дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
ництв, де основні робітники, які здійснюють
технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за спис-
ком N 1: слюсарі-ремонтники, електрогазо-
зварники, електрозварники ручного зварю-
вання, електромонтери по ремонту і обслу-
говуванню електроустаткування";
у пункті "а" підрозділу 11 позицію 1071300а-10486 доповнити
словом "газу";
назву підрозділу 17 після слів "магнію" доповнити комою і
словом "кремнію";
у пункті "а" підрозділу 17 позицію 1072000а-16596 доповнити
словами "по переробці титановмісних і рідкоземельних матеріалів";
у підпункті "а" пункту 3 підрозділу 18 позицію
1072103а-19582 викласти у такій редакції:
"1072103а-19582 Чистильники продукції, зайняті на очи-
щенні металу металевми щітками";
назву підрозділу 20 після слова "світлосполук" доповнити
комою, а після слова "молібдату" кому виключити.
5. У розділі VIII "Хімічне виробництво":
у пункті 1 підрозділу "А":
в абзаці першому кому після слів "графітно-колоїдних
препаратів" замінити крапкою з комою;
в абзаці п'ятому кому після слова "реактивів" замінити
крапкою з комою;
в абзаці восьмому після слова "сополімерів" крапку з комою
виключити;
в абзаці одинадцятому слова "в цехах і на дільницях"
замінити словами "виробництвах на дільницях";
в абзаці чотирнадцятому кому після слов "сцинтиляційних
матеріалів" замінити крапкою з комою, а після слова "технічних"
доповнити комою;
у підпункті "а" пункту 2 підрозділу "А" у позиції
1080А02а-16531 цифри "16531" замінити цифрами "17531";
у підрозділі "Б" позицію 1080Б000-17541 після слова
"лакофарбової" доповнити комою.
6. У розділі IX "Виробництво вибухових, ініціюючих речовин,
порохів і спорядження боєприпасів":
у підрозділі 4 у позиції 10904000-1754г слово "луженні"
замінити словом "бученні";
у підрозділі 7 у позиції 10907000-1753з цифри і літеру
"1753з" замінити цифрами і літерою "1754з".
7. Розділ XV "Скляне і фарфоро-фаянсове виробництво"
доповнити підрозділом 4 і позицією 1150101а-19196 такого змісту:
"4. Інші професії по виробництву скла
1150101а-19196 Робітники, зайняті на роботах з плавиковою
кислотою".
8. У розділі XVI "Виробництво штучного і синтетичного
волокна":
в абзаці першому позиції 11600000-17541 крапку з комою після
слова "на дільницях" замінити комою;
в абзаці другому позиції 11600000-17541 крапку з комою після
слова "мотальних" замінити комою;
у позиції 11600000-1754а слово "оборонних" замінити словом
"обробних".
9. Підпункт "а" підрозділу 1 розділу XXI "Транспорт" після
позиції 1200100а-12180 доповнити позицією 1200100а-14409 такого
змісту:
"1200100а-14409 Машиністи електропоїздів метрополітену".
10. У розділу XXII "Роботи з радіоактивними речовинами,
джерелами іонізуючих випромінювань, берилієм і рідкоземельними
елементами":
у підрозділі 2 позицію 12202000 доповнити словами і цифрами
2 "опромінювача 5 х 10 кюрі і вище";
у підрозділі 5 позицію 12205000-1754б викласти у такій
редакції:
"12205000-1754б Працівники, постійно і безпосередньо
зайняті ремонтом, регулюванням і наладкою
рентгеновських установок у народному
господарстві та науково-дослідних інститу-
тах".
11. У розділі XXIII "Загальні професії" у позиції
12100000-1753а слова "і протигазах" замінити словами "або
протигазах".
12. У розділі XXIV "Атомна енергетика і промисловість":
у підрозділі 4 позицію 12404000-17541 після слова "процесі"
доповнити комою;
у підрозділі 10:
у позиції 12410000 кому після слова і цифр "урану-235"
замінити крапкою з комою;
у позиції 12410000-17541 кому після слів "хімічних цехах"
замінити словом "і".

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 1994 р. N 773

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до списку N 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників з шкідливими та
важкими умовами праці, зайнятість в яких дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 1994 р. N 162 ( 162-94-п )
1. У розділі I "Гірничі роботи":
у пункті "а" підрозділу 1:
у позиції 2010100а-14021 кому після слів "машиністи
підйомних машин" замінити крапкою з комою;
позицію 2010100а-14201 після слова "прибиральних" доповнити
словом "колійних";
у позиції 2010100а-17314 коми після слів "пробовідбирачі",
"гірники, зайняті на набиранні і обробці проб", "гірники по
набиранню і обробці проб вугілля" замінити крапками з комами;
у позиції 2010100а-19679 слово "Шліфувальники" замінити
словом "Шліховики";
у підрозділі 4 цифри у позиції 20304000 замінити цифрами
"20104000".
2. У пункті "а" розділу II "Рудопідготовка, збагачення,
окускування (агломерація, брикетування, згрудкування), обпалювання
руд і нерудних копалин":
позицію 2030000а-12942 доповнити словом "робіт";
у позиції 2030000а-13040 після слів "Контролери продукції
збагачення" кому замінити крапкою з комою.
3. У розділі III "Металургійне виробництво (чорні метали)":
у пункті "а" підрозділу 1 позицію 2040100а-19203 викласти у
такій редакції:
"2040100а-19203 Трактористи, машиністи (стосовно обслу-
говування трактора), зайняті на подаванні
шихти на рудному дворі";
у пункті "а" підрозділу 2 у позиції 2040200а-13123 слово
"пилу" замінити словом "брухту";
у пункті "а" підрозділу 3 у позиції 2040300а-12942 слово
"післяопераційним" замінити словом "поопераційним";
у пункті "а" підрозділу 5 у позиції 2040500а-11185 цифри
"11185" замінити цифрами "11186".
4. У пункті "а" розділу IV "Коксове, пекококсове,
термоантрацитове і коксохімічне виробництва. Вуглепідготовка":
у позиції 2050000а-10064 цифри "10064" замінити цифрами
"10065";
у позиції 2050000а-13777 слова "і бульдозерів" виключити;
у позиції 2050000а-18484 цифри "18484" замінити цифрами
"18494";
у позиції 2050000а-19257 слово "коксохімічному" замінити
словом "коксовому".
5. У розділі VIII "Металургійне виробництво (кольорові
метали)":
у пункті "б" підрозділу 3 позицію 2090300б-23269 викласти у
такій редакції:
"2090300б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на
гарячих роботах і на роботах з шкідливими
умовами праці";
у абзаці шостому пункту "а" підрозділу 6 цифри "17314"
замінити цифрами "18494";
у підрозділі 8 позиції 2091000а-18559 і 2091000а-19861
виключити;
у пункті "б" підрозділу 9 у позиції 2091100б-23169 цифри
"23169" замінити цифрами "23269";
у пункті "а" підрозділу 10 у позиції 2091200а-13Р41 цифри і
літеру "13Р41" замінити цифрами "13041";
назву підрозділу 18 після слова "магнію" доповнити комою та
словом "кремнію";
у підпункті "а" пункту 4 підрозділу 19 позицію
2092303а-14995 викласти у такій редакції:
"2092303а-14995 Наладчики технологічного устаткування, зай-
няті налагодженням станів";
у пункті "а" підрозділу 22 у позиції 2092600а-17450 кому
після слів "просіювальники порошків" замінити крапкою з комою.
6. У розділі X "Хімічне виробництво" у пункті 3 підрозділу
"А" у позиції 2110А030-1754а слово "Робітники" замінити словом
"Працівники".
7. У розділі XI "Виробництво вибухових, ініціюючих речовин,
порохів і спорядження боєприпасів" у підрозділі 4 у позиції
21204000 після слова "шкіри" слово "і" виключити.
8. У розділі XII "Буріння, видобування та переробка нафти,
газу та газового конденсату, переробка вугілля і сланцю":
у підпункті "а" пункту 1 підрозділу 3 позицію 2130100а-18559
викласти у такій редакції:
"2130300а-18559 Слюсарі-ремонтники";
у підпункті "а" пункту 2:
позицію 2130302а-17150 після слова "сполук" доповнити комою;
у позиції 2130302а-17531 кому після слова "палива"
виключити.
9. У розділі XIII "Електростанції, енергопоїзди, паросилове
господарство" у пункті "а" підрозділу 1 позицію 2140100а-18455
викласти у такій редакції:
"2140100а-18455 Слюсарі та електрослюсарі всіх наймену-
вань, які зайняті на обслуговуванні й ремонті
котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування паливоподавання
та забезпечують його роботу, і засобів
вимірювання й автоматики, а також
допоміжного підземного устаткування".
10. У розділі XIV "Металообробка":
у пункті "а" підрозділу 1:
у позиції 2150100а-12817 кому після слів
"Кокільники-складальники" замінити крапкою з комою;
у позиції 2150100а-1753а крапку з комою після слова
"формувальники" замінити комою;
у позиції 2150100а-19421 слово "випалювальних" замінити
словом "виплавлюваних";
у пункті "б" підрозділу 8 позицію 2150800б-22428 після слова
"регенерації" доповнити словом "та";
у пункті "а" підрозділу 10 у позиції 2151000а-11853 слова
"накатники бобіни на роликах" замінити словами "робітники по
накатуванню бобіни на роликах".
11. У розділі XV "Електротехнічне виробництво і ремонт
електротехнічного устаткування" у пункті "а":
у позиції 2160000а-11132 слово "Арматурники" замінити словом
"Армувальники";
позицію 2160000а-1753а викласти у такій редакції:
"2160000а-1753а Робітники, зайняті на транспортуванні та при-
биранні у виробництві свинцевих акумуляторів
та на прибиранні робочих місць, де є марганець
і кадмій".
позицію 2160000а-1753д після слова "виробництвах" доповнити
двокрапкою.
12. У розділі XVI "Виробництво електронної техніки та
радіоапаратури" у пункті "б" позицію 2170100б-23187 після слів і
цифр
"при напрузі 25 кВ і вище" доповнити словами "майстри,
старші майстри, зайняті".
13. У розділі XVII "Виробництво будівельних матеріалів":
у пункті "а" підрозділу 1:
позицію 2180100а-13627 після слова "фулерувальники"
доповнити дужкою;
у позиції 2180100а-13993 коми після слів "насосів",
"пневмонасосів" замінити крапкою з комою;
у пункті "а" підрозділу 5 у позиції 2180500а-14995 кому
після слів "Наладчики технологічного устаткування" замінити
крапкою з комою;
у пункті "а" підрозділу 9 у позиції 2180900а-16101 коми
після слів "охолодження", "бункерів", "посипки" замінити крапками
з комами.
14. У розділі XVIII "Скляне виробництво, виробництво
керамічних, фарфорових та фаянсових виробів":
у пункті "а" підрозділу 1 у позиції 2190100а-16542 кому
після слів "по склу" замінити крапкою з комою;
у підпункті "а" підрозділу 2 у позиції 2190203а-12332 кому
після слів "(із епоксидної смоли)" замінити крапкою з комою.
15. У розділі XX "Легка промисловість":
у пункті "а" підрозділу 6 у позиції 2210700а-16997 кому
після слів "Пресувальники готової продукції та відходів" замінити
крапкою з комою;
у пункті "а" підрозділу 7 позицію 2210800а-15375 після слів
"дубильно-фарбувально-жирувальних" доповнити словами "і
обробних";
у пункті "а" підрозділу 10 у позиції 2211100а-1753б кому
після слова "виробів" замінити крапкою з комою;
у пункті "а" підрозділу 11 у позиції 2211200а-16697 цифри
"16697" замінити цифрами "16997".
16. У розділі XXI "Целюлозно-паперове та деревообробне
виробництво":
у підпункті "а" пункту 1 підрозділу 1 у позиції
2230101а-18559 кому після слів "Слюсарі-ремонтники" замінити
крапкою з комою;
у підрозділі 6:
абзац другий підпункту "а" пункту 1 після слова "Робітники"
доповнити словом "які";
у пункті 2 у позиції 2230602а-16314 кому після слова
"розфарбовувачі" замінити крапкою з комою.
17. У розділі XXII "Харчова промисловість":
у пункті "а" підрозділу 1 позицію 2240100а-10486 доповнити
словом "газу";
у пункті "а" підрозділу 11 позицію 2241100а-10702 викласти у
такій редакції:
"2241100а-10702 Апаратники готування парфюмерних ком-
позицій та рідин, виготовлювачі парфюмер-
них композицій та рідин, заготівники парфю-
мерних композицій та рідин";
у пункті "а" підрозділу 19 у позиції 2241900а-11206 кому
після слів "забійники-універсали" замінити крапкою з комою.
18. У розділі XXX "Агрохімічне обслуговування сільського
господарства. Збирання, переробка і утилізація трупів тварин" у
пункті "а" підрозділу 2 позицію 2350200а після слова "пестицидами"
доповнити комою.
19. У розділі XXXII "Роботи з радіоактивними речовинами,
джерелами іонізуючих випромінювань і берилієм":
у підрозділі 5 у позиції 23305000-1754д слово
"екстремальних" виключити;
у підрозділі 7 у позиції 23307000-17541 слово "Робітники"
замінити словом "Працівники".
20. Розділ XXXIII "Загальні професії" після позиції
23200000-1754б доповнити позицією 23200000-1754в такого змісту:
"23200000-1754в Працівники, постійно зайняті на підземних
роботах, пов'язаних з технічним обслугову-
ванням, транспортуванням та зберіганням
зброї".

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКОвгору