Документ 772-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.08.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 772
Київ

Про затвердження Правил провадження діяльності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” із страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій

Відповідно до частини п’ятої статті 9 Закону України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила провадження діяльності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” із страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 772

ПРАВИЛА
провадження діяльності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” із страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій

1. Ці правила визначають умови провадження діяльності ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” із страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту.

2. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в Законах України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту” і “Про страхування”.

3. ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” здійснює страхування на підставі договору страхування, загальні умови, порядок укладення, виконання та припинення дії якого визначаються правилами страхування, що затверджуються наглядовою радою ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”.

Правила страхування повинні містити:

вимоги до сторін договору страхування;

предмет договору страхування;

страхові ризики і страхові випадки;

порядок визначення розмірів страхових сум;

порядок сплати страхового платежу;

строк та місце дії договору страхування;

порядок укладення договору страхування;

зміни суттєвих умов договору;

права та обов’язки сторін;

дії страхувальника в разі настання події, що має ознаки страхового випадку;

перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;

строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат;

порядок та умови здійснення страхових виплат;

винятки із страхових випадків та обмеження страхування;

причини відмови у страховій виплаті;

умови припинення договору страхування;

порядок вирішення спорів;

особливі умови.

4. За договором страхування одна сторона (страховик - ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”) зобов’язується в разі настання певної події (страхового випадку) виплатити іншій стороні (страхувальнику) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Страхувальниками є юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які уклали з ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” договір страхування.

Предметом (об’єктом страхування) договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству та пов’язані з можливими фінансовими збитками (втратами, неплатежами) в результаті виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Страхова сума може бути встановлена договором страхування, за окремим страховим випадком, групою страхових випадків.

Укладення договорів страхування, у тому числі розрахунок та сплата страхової премії (платежу) і страхової виплати (страхового відшкодування), здійснюються ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту.

Наглядова рада ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” затверджує положення про страхові тарифи.

Базові страхові тарифи на страхування встановлюються ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” з урахуванням політичного ризику країни місцезнаходження контрагента страхувальника. Диференціація держав за рівнем політичного ризику здійснюється з урахуванням інформації, що надається Організацією з економічного співробітництва та розвитку і Міжнародним союзом страховиків кредитів та інвестицій (Бернський союз).

5. Страхова виплата становить не більш як 90 відсотків суми зовнішньоекономічного договору (контракту) чи експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більш як 85 відсотків у разі настання комерційного ризику.

Для укладення договору страхування страхувальник подає ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” письмову заяву за формою, установленою ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”, а також документи згідно з переліком, визначеним відповідними правилами страхування. Страхувальник несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, наданої з метою укладення договору страхування.

6. ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” провадить діяльність з надання гарантій згідно з договором про надання гарантії, загальні умови, порядок укладення, виконання та припинення дії якого визначаються правилами надання гарантій, що затверджуються наглядовою радою ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”.

7. Правила надання гарантій повинні містити:

порядок оформлення та подання до ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” заяви про надання гарантії;

порядок укладення договору про надання гарантії;

порядок прийняття вимоги за гарантією;

порядок сплати коштів за гарантією в разі настання гарантійного випадку;

порядок внесення змін до умов гарантії;

дострокове припинення дії гарантії.

8. Для забезпечення майбутніх виплат, страхового відшкодування залежно від видів страхової діяльності ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” формує страхові резерви.

Кошти страхових резервів використовуються виключно для здійснення ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” страхових виплат, пов’язаних з виконанням своїх зобов’язань.

Положення про склад страхових резервів та правила формування і використання страхових резервів затверджуються наглядовою радою ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”.

9. ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює щокварталу інформацію про всі укладені ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” угоди щодо страхування, перестрахування, надання гарантій із зазначенням контрагентів і сум відповідних угод.

10. Перевірка фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” проводиться ревізійною комісією ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”, сформованою в установленому порядку.

Річна фінансова звітність ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, який визначається відповідно до законодавства та Статуту ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”.

11. Якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих вільних резервів та страхових резервів, ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” зобов’язане укласти договір перестрахування для забезпечення виконання боргових зобов’язань за таким договором страхування.

За договором перестрахування ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” страхує в іншого страховика (перестраховика) ризик виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником.

ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі відповідно до договору страхування.

Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань затверджує положення про правила перестрахування.вгору