Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України
Розпорядження Голови Верховної Ради України; Положення від 25.08.2011769
Документ 769/11-РГ, перша редакція — Прийняття від 25.08.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 769

25 серпня 2011 р.

Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України

1. Затвердити Положення про Апарат Верховної Ради України (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови Верховної Ради України від 31 травня 2000 року № 459 із змінами, внесеними розпорядженнями Голови Верховної Ради України від 14 березня 2006 року № 217.

Голова
Верховної Ради України


В.ЛИТВИН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
Голови Верховної Ради України
від 25 серпня 2011 р. № 769

ПОЛОЖЕННЯ
про Апарат Верховної Ради України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Апарат Верховної Ради України (далі - Апарат) є органом, який здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, народних депутатів України.

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України та Керівника Апарату, іншими нормативно-правовими актами.

3. До складу Апарату входять його структурні підрозділи: головні управління, управління, відділи, секретаріати Голови Верховної Ради України та його заступників, секретаріати комітетів Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, секретаріати депутатських фракцій (депутатських груп), інші структурні підрозділи.

4. Структура Апарату Верховної Ради України, його гранична чисельність відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України затверджуються Верховною Радою України.

5. Штатний розпис Апарату та чисельність працівників структурних підрозділів Апарату затверджуються Головою Верховної Ради України.

6. Апарат є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

II. ПРАВОВЕ І НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

7. У сфері правового і наукового забезпечення на Апарат покладаються такі завдання:

підготовка матеріалів, пов'язаних з розробкою законопроектів і законодавчих пропозицій;

розробка або участь у розробці за дорученням керівництва Верховної Ради України проектів законодавчих актів, актів комітетів і комісій Верховної Ради України;

експертиза законопроектів, що подаються до Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи, організація наукової експертизи в наукових установах; експертиза актів законодавства щодо їх відповідності Конституції України і законам України;

участь у доопрацюванні проектів законодавчих актів після першого, другого і наступних читань;

візування законопроектів, що подаються на розгляд Верховної Ради України у другому та наступних читаннях;

надання наукової та правової допомоги комітетам і комісіям Верховної Ради України в підготовці законопроектів, консультування народних депутатів України з цих питань;

організація систематизованого обліку законодавства;

підготовка відповідних довідкових та науково-аналітичних матеріалів з питань, що розглядаються Верховною Радою України;

здійснення аналізу практики застосування законодавства з метою його вдосконалення та сприяння реалізації функції парламентського контролю Верховною Радою України та її органами;

розробка на основі аналізу і практики застосування законодавства України прогнозів розвитку його відповідних галузей;

забезпечення представництва Верховної Ради України в Конституційному Суді України та інших судових органах при розгляді справ;

підготовка наукових висновків щодо законопроектів з питань європейської інтеграції та міжнародних відносин;

встановлення та розвиток зв'язків з відповідними службами парламентів зарубіжних країн з питань парламентського права, розвитку і вдосконалення законодавства, законопроектної роботи, обміну досвідом;

підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій для Верховної Ради України щодо вдосконалення роботи Апарату;

здійснення експертизи пропозицій Президента України щодо прийнятих Верховною Радою України законів;

підготовка за дорученням керівництва Верховної Ради України висновків з окремих правових питань.

III. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

8. На Апарат покладаються такі завдання у сфері організаційного забезпечення:

організаційне забезпечення реалізації Верховною Радою України своїх конституційних повноважень;

реєстрація законопроектів, поданих на розгляд Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи, ведення бази даних та контроль за їх проходженням у комітетах Верховної Ради України і Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації;

підготовка за пропозиціями суб'єктів права законодавчої ініціативи та комітетів Верховної Ради України і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації проектів перспективних і поточних планів законопроектної роботи Верховної Ради України, проектів порядку денного сесії та розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради України, аналітичних матеріалів про стан їх реалізації;

забезпечення діяльності комітетів Верховної Ради України і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації та надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та опрацювання поданих на розгляд законопроектів, оформленні прийнятих Верховною Радою України актів, а також забезпечення взаємодії комітетів Верховної Ради України в процесі законотворення;

організаційно-методичне забезпечення роботи зареєстрованих у Верховній Раді України депутатських фракцій (депутатських-груп);

сприяння налагодженню взаємодії з питань законопроектної роботи комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій (депутатських груп) з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Національним банком України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, науковими і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування;

надання консультативної та організаційної допомоги народним депутатам України, комітетам Верховної Ради України і Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації у виконанні планів законопроектної роботи, доопрацюванні законопроектів;

методичне і організаційне забезпечення підготовки та проведення пленарних засідань Верховної Ради України, засідань комітетів Верховної Ради України і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації;

забезпечення народних депутатів України законопроектами та інформаційними матеріалами з питань, що вносяться на розгляд Верховної Ради України;

облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні законопроектів та інших питань на засіданнях Верховної Ради України, а також пропозицій і зауважень, що надходять до проектів актів, опублікованих для всенародного обговорення;

забезпечення спільно з відповідними комітетами, депутатськими фракціями підготовки "години запитань до Уряду" та парламентських слухань у Верховній Раді України;

організація системи навчання і стажування народних депутатів України, забезпечення взаємодії депутатських фракцій з комітетами у цих питаннях;

здійснення взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у підготовці питань, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, її комітетів і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації;

надання організаційно-методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у здійсненні заходів щодо підготовки та проведення виборів народних депутатів України і виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, референдумів; підготовка та узагальнення інформації про хід виборчих кампаній, підсумки виборів та місцевих референдумів;

підготовка матеріалів, пов'язаних з вирішенням питань адміністративно-територіального устрою України, ведення автоматизованої системи "Адміністративно-територіальний устрій України";

організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування, надання їм методичної допомоги;

підготовка відповідних аналітичних матеріалів про стан виконання доручень, що містяться в актах Верховної Ради України та її органів;

організація контролю за додержанням термінів розгляду запитів народних депутатів України та виконання доручень, що містяться в актах Верховної Ради України, а також даних на її засіданнях комітетам Верховної Ради України і Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації, Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади;

організаційне забезпечення проведення у Верховній Раді України нарад, зустрічей та інших заходів;

організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до Верховної Ради України та її органів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення;

організаційне забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації";

організаційне забезпечення планування та проведення мобілізаційної підготовки у Верховній Раді України на особливий період та на випадок стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час;

організація та здійснення роботи з кадрового обслуговування народних депутатів України, їх помічників-консультантів, працівників Апарату, забезпечення виконання положень Закону України "Про державну службу"; підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з кадрових питань.

IV. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

9. На Апарат покладаються такі завдання у сфері документального забезпечення:

документальне обслуговування Верховної Ради України, її комітетів і комісій, депутатських фракцій (депутатських груп);

оформлення законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою України, передача їх на підпис Голові Верховної Ради України та Президенту України, розсилка в установленому порядку підписаних актів Верховної Ради України;

забезпечення опублікування зазначених актів Верховної Ради України та інших офіційних матеріалів та надання інформації щодо проходження підписаних законодавчих актів Управлінню комп'ютеризованих систем Апарату, занесення цієї інформації на веб-сайт Верховної Ради України;

складання протоколів засідань Верховної Ради України та засідань Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп);

забезпечення організаційно-технічної підготовки засідань Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) та стенографування пленарних засідань Верховної Ради України, засідань Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп), а також за дорученням керівництва Апарату нарад, прес-конференцій та інших заходів;

оформлення в установленому порядку та забезпечення своєчасного проходження документів в Апараті; приймання і експедиційна обробка документів, аналіз, опрацювання та доставка службової кореспонденції адресатам; впровадження наукової організації роботи з документами в Апараті;

друкування і тиражування матеріалів та документів, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України;

організація підготовки до видання документів Верховної Ради України; підготовка стенографічних матеріалів засідань Верховної Ради України;

організація ведення діловодства в Апараті, облік, зберігання та забезпечення користування документами Верховної Ради України, її органів; комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх у встановленому порядку на постійне зберігання.

V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

10. На Апарат покладаються такі завдання у сфері інформаційного та комп'ютерно-технологічного забезпечення:

забезпечення Верховної Ради України, її комітетів, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації та народних депутатів України відповідною внутрішньою і міжнародною інформацією з правових, політичних, економічних, соціальних, інших питань на основі сучасних методів і засобів обробки даних комп'ютерних мереж і телекомунікацій;

формування та підтримання в належному стані інтегрованого банку даних, що забезпечує законопроектну та правозастосовну діяльність, розробку проектів рішень з проблемних питань, пов'язаних із законодавчою діяльністю Верховної Ради України;

організація, створення і забезпечення функціонування комп'ютеризованої інформаційної системи колективного користування, що охоплює законотворчий процес;

інформаційно-технологічне забезпечення ведення пленарних засідань Верховної Ради України;

методичне і технологічне супроводження комп'ютеризованої обробки законопроектів на всіх стадіях їх проходження у комітетах Верховної Ради України; ведення баз даних процесу законотворення;

формування баз даних актів Верховної Ради України, забезпечення доступу користувачів до баз даних законодавчих актів зарубіжних країн:

організація і проведення науково-дослідних та конструкторських робіт із створення проблемно-орієнтованих комплексів і робочих місць у залі засідань Верховної Ради України, комітетах та Апараті, удосконалення системи правової інформації, участь у реалізації завдань правової інформатизації України;

організація і здійснення інформаційно-бібліотечного забезпечення діяльності Верховної Ради України.

VI. ФІНАНСОВЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11. На Апарат (через Управління справами) покладаються такі завдання у сфері фінансового, господарського, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення:

здійснення фінансування діяльності Верховної Ради України та її Апарату відповідно до видатків, передбачених кошторисом витрат на здійснення повноважень Верховної Ради України;

здійснення в межах наявних коштів матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України;

здійснення управління державним майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України у порядку, встановленому законом;

забезпечення в установленому порядку належних соціально-побутових та житлових умов народним депутатам України, працівникам Апарату;

забезпечення діяльності Верховної Ради України необхідними засобами зв'язку та іншими засобами оргтехніки;

здійснення господарського обслуговування Верховної Ради України.

VII. ІНШІ ФУНКЦІЇ АПАРАТУ

12. До інших функцій діяльності Апарату належать:

встановлення зв'язків із засобами масової інформації, організація висвітлення діяльності Верховної Ради України та її органів;

підготовка і поширення матеріалів про діяльність Верховної Ради України; акредитація кореспондентів українських і зарубіжних засобів масової інформації, організація і проведення прес-конференцій, зустрічей та інших заходів;

розробка пропозицій щодо розвитку зв'язків з парламентами зарубіжних країн і міжпарламентськими організаціями;

розробка планів міжпарламентського обміну і проведення організаційних заходів щодо їх реалізації, забезпечення членів делегацій Верховної Ради України, груп народних депутатів України, які виїжджають за кордон, відповідними матеріалами і документами;

забезпечення ділових зв'язків з дипломатичними місіями в Україні та представництвами України за кордоном, організація перекладу в ході зустрічей, переговорів з іноземними партнерами, а також перекладу документів, повідомлень і листів, що надходять до Верховної Ради України іноземною мовою;

організація прийомів у Верховній Раді України парламентських делегацій, політичних діячів та дипломатичних представників іноземних держав, представників міжнародних організацій;

підготовка матеріалів і пропозицій з питань зовнішньополітичної діяльності Верховної Ради України;

підготовка документів для нагородження відзнаками Верховної Ради України, облік цих документів;

підготовка подань для відзначення державними та відомчими нагородами;

облік військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних, виконання передбачених законодавством заходів з мобілізаційної підготовки і цивільного захисту;

організація роботи з охорони державної таємниці.

Апарат здійснює також інші функції, що покладаються на нього Верховною Радою України.

VIII. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ АПАРАТУ

13. Керівник Апарату призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України.

Керівник Апарату має першого заступника, першого заступника - керуючого справами та заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Верховної Ради України.

Керівник Апарату, його перший заступник, перший заступник - керуючий справами та заступники здійснюють керівництво дорученими ділянками роботи відповідно до розподілу обов'язків, визначених Головою Верховної Ради України.

14. Керівники структурних підрозділів Апарату, їх заступники, інші працівники Апарату призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до Порядку добору, прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, застосування дисциплінарних стягнень та звільнення з роботи в Апараті Верховної Ради України, затвердженого Головою Верховної Ради України.

15. Керівник Апарату:

забезпечує роботу Апарату з виконання завдань, що належать до сфери діяльності Верховної Ради України;

здійснює загальне керівництво і координацію роботи структурних підрозділів Апарату, відповідає за виконання покладених на Апарат завдань;

організує технічну підготовку сесій Верховної Ради України, нарад у Голови Верховної Ради України; забезпечує подання на підпис Голові Верховної Ради України актів, прийнятих Верховною Радою України;

забезпечує роботу структурних підрозділів Апарату; затверджує в межах наданих повноважень нормативні документи, що регламентують діяльність Апарату, його працівників, відповідає за виконання покладених на Апарат завдань;

готує для затвердження Головою Верховної Ради України Положення про Апарат Верховної Ради України, подає Голові Верховної Ради України на затвердження положення про структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України;

вносить Голові Верховної Ради України пропозиції щодо призначення відповідних посадових осіб Апарату згідно з Порядком добору, прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, застосування дисциплінарних стягнень та звільнення з роботи в Апараті Верховної Ради України, щодо вжиття до них заходів заохочення та накладення стягнень;

вносить Голові Верховної Ради України пропозиції щодо структури та граничної чисельності Апарату, штатного розпису і чисельного складу структурних підрозділів Апарату;

здійснює загальну політику щодо добору і розстановки кадрів в Апараті, формування кадрового резерву, організації навчання та підвищення кваліфікації працівників Апарату;

організує дотримання вимог охорони державної таємниці та ведення мобілізаційної роботи в Апараті;

видає розпорядження;

представляє Апарат у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, зарубіжними установами та організаціями.

16. Керівники структурних підрозділів Апарату:

здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів і забезпечують виконання завдань, покладених на підрозділи;

розподіляють обов'язки між працівниками, забезпечують організованість у роботі і додержання трудової дисципліни;

організують ведення діловодства у структурних підрозділах;

забезпечують виконання доручень керівництва Верховної Ради України та її Апарату;

доповідають керівництву Верховної Ради України, керівництву її Апарату питання, підготовлені у відповідному структурному підрозділі;

беруть участь у нарадах у Голови Верховної Ради України, його заступників, Керівника Апарату, його заступників;

беруть участь у засіданнях комітетів і комісій Верховної Ради України у випадках, передбачених законом;

відповідають за добір, розстановку, підвищення кваліфікації та навчання працівників; забезпечують розробку професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій працівників, створення кадрового резерву;

представляють відповідні підрозділи в органах Верховної Ради України, органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

17. Інші працівники Апарату:

забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків;

виконують окремі завдання і доручення керівництва Верховної Ради України, Апарату, структурного підрозділу, а також безпосереднього керівника;

у разі необхідності можуть бути присутні на засіданнях комітетів і комісій Верховної Ради України при розгляді питань, у підготовці яких вони брали участь;

відповідно до законодавства України користуються правом знайомитися з матеріалами в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, а також одержувати від цих органів необхідні документи і матеріали для підготовки відповідних питань;

мають право вносити керівництву Апарату, відповідного структурного підрозділу пропозиції з питань, що стосуються їхньої роботи.

18. На працівників Апарату поширюється законодавство України про працю та державну службу. Вони зобов'язані виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції по роботі з документами, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію.вгору