Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010769
Документ 769-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 769
Київ
Про внесення змін до Положення
про позашкільний навчальний заклад

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про позашкільний навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2001 р. N 433 ( 433-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 20, ст. 847; 2008 р., N 88, ст. 2954), зміни, що додаються.
2. Міністерству культури і туризму розробити та подати на
розгляд Кабінетові Міністрів України проект порядку встановлення
розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах (школах естетичного виховання).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 769
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про
позашкільний навчальний заклад
( 433-2001-п )

1. У пункті 13:
після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого
змісту:
"Гурток - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів
відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного
виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей,
стану здоров'я.
Група - це складова гуртка, відділу, відділення або іншого
творчого об'єднання одного профілю.
Секція - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів для
проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з
різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за
спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом
діяльності.
Студія - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів з різних
видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового,
театрального, хореографічного, фольклорного,
фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого,
декоративно-ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського,
літературно-творчого, композиторського.".
У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно
абзацами шостим - сьомим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Порядок наповнюваності груп у початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання)
визначається типовими навчальними планами, затвердженими МКТ.".
2. У пункті 22:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати
методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників
навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного
спрямування.";
після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами такого
змісту:
"Методичні об'єднання створюються у позашкільному навчальному
закладі для координації науково-методичної, організаційної та
практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями,
учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.
Відділи створюються у позашкільному навчальному закладі за
наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.
Відділення створюються у позашкільному навчальному закладі за
видами гуртків, секцій та інших творчих об'єднань або за напрямами
позашкільної освіти.".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно
абзацами шостим - восьмим.
3. Пункт 24 викласти в такій редакції:
"24. Випускникам позашкільних навчальних закладів, які в
установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються
відповідні документи про позашкільну освіту в порядку,
встановленому МОН. Зразки документів про позашкільну освіту
затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення
документів про позашкільну освіту для державних і комунальних
позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Виготовлення
документів про позашкільну освіту для приватних позашкільних
навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів засновників
(власників).".
4. У пункті 31:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними
програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття
або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного
навчального закладу, початкового спеціалізованого мистецького
навчального закладу (школи естетичного виховання) протягом
навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника,
а також тренера-викладача з додержанням законодавства про працю.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного
виховання) у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом
навчального року здійснюється керівником позашкільного навчального
закладу.".
5. Абзац восьмий пункту 45 викласти в такій редакції:
"Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та
спортивної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в
користування (оренду) спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та
інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання
зазначених об'єктів у користування (оренду) визначається
відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування відповідно до законодавства.".вгору