Про утворення Міжвідомчої комісії сприяння проведенню Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 17.07.2009769
Документ 769-2009-п, попередня редакція — Редакція від 19.10.2012, підстава - 930-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2009 р. N 769
Київ
Про утворення Міжвідомчої комісії сприяння
проведенню Першого всеукраїнського загального
сільськогосподарського перепису
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 641 ( 641-2010-п ) від 28.07.2010
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію сприяння проведенню Першого
всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису у
складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію сприяння
проведенню Першого всеукраїнського загального
сільськогосподарського перепису, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 769
СКЛАД
Міжвідомчої комісії сприяння проведенню
Першого всеукраїнського загального
сільськогосподарського перепису

Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу
функціональних повноважень), голова Міжвідомчої комісії
Голова Держкомстату, заступник голови Міжвідомчої комісії
Міністр аграрної політики, заступник голови Міжвідомчої
комісії
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин (за згодою)
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства
Заступник Міністра оборони
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра праці та соціальної політики
Заступник Міністра транспорту та зв'язку
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра юстиції
Заступник Голови Держкомветмедицини
Заступник Голови Держкомпідприємництва
Заступник Голови Держкомтелерадіо
Заступник Голови Держземагентства
Заступник Голови Держкомлісгоспу
Заступник Голови Держводгоспу
Заступник Голови Держкомрибгоспу
Заступник Голови Держкомстату
Начальник Управління координації здійснення аграрної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України
Директор державної установи "Інститут економіки та
прогнозування Національної академії наук України" (за згодою)
Перший заступник Генерального директора НКАУ
Голова Укргеодезкартографії
Перший віце-президент Національної академії аграрних наук (за
згодою)
Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної
економіки" Української академії аграрних наук (за згодою)
Голова Всеукраїнського союзу сільськогосподарських
підприємств (за згодою)
Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників (за
згодою)
Президент Української аграрної конфедерації (за згодою)
Заступник голови Всеукраїнської асоціації сільських і
селищних рад - керівник виконавчої дирекції (за згодою)
Директор департаменту статистики сільського господарства та
навколишнього середовища Держкомстату, секретар Міжвідомчої
комісії
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 641
( 641-2010-п ) від 28.07.2010, N 930 ( 930-2012-п ) від
10.10.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 769
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію сприяння проведенню
Першого всеукраїнського загального
сільськогосподарського перепису

1. Міжвідомча комісія сприяння проведенню Першого
всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису (далі -
Міжвідомча комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом
при Кабінеті Міністрів України.
2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами
Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:
сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
наукових установ та громадських організацій, які залучаються до
підготовки і проведення Першого всеукраїнського загального
сільськогосподарського перепису (далі - Сільськогосподарський
перепис), передбаченого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2009 р. N 485 ( 485-2009-р ) "Про проведення Першого
всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 34, ст. 1171);
формування пропозицій щодо нормативно-правового, фінансового,
матеріально-технічного, організаційного та методологічного
забезпечення підготовки і проведення Сільськогосподарського
перепису;
визначення шляхів та способів оперативного вирішення
проблемних питань, що виникають у процесі підготовки і проведення
Сільськогосподарського перепису.
4. Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї
завдань:
1) проводить моніторинг організації та стану виконання
завдань і заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням
Сільськогосподарського перепису;
2) аналізує стан виконання завдань і заходів, спрямованих на
нормативно-правове, фінансове, матеріально-технічне, організаційне
та методологічне забезпечення підготовки і проведення
Сільськогосподарського перепису, і готує Кабінетові Міністрів
України відповідні пропозиції;
3) узагальнює пропозиції центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових
установ та громадських організацій, пов'язаних з підготовкою і
проведенням Сільськогосподарського перепису, та вносить їх на
розгляд Кабінету Міністрів України;
4) вирішує інші питання в межах своїх повноважень.
5. Міжвідомча комісія має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, наукових установ та громадських організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) запрошувати на свої засідання керівників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, наукових установ та громадських організацій, до
повноважень яких належать питання щодо підготовки і проведення
Сільськогосподарського перепису;
3) утворювати у разі потреби постійні або тимчасові експертні
робочі групи для оперативного вирішення окремих питань щодо
підготовки і проведення Сільськогосподарського перепису;
4) залучати в установленому порядку для участі у своїй роботі
представників центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських
організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних
експертів (за їх згодою).
6. Міжвідомча комісія під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами та
громадськими організаціями, які залучаються до підготовки і
проведення Сільськогосподарського перепису.
7. Посадовий склад Міжвідомчої комісії затверджує Кабінет
Міністрів України.
До складу Комісії входить голова, заступники голови, народні
депутати України (за згодою), представники центральних і місцевих
органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками),
наукових установ, громадських організацій, які залучаються до
підготовки і проведення Сільськогосподарського перепису.
Головою Міжвідомчої комісії є Віце-прем'єр-міністр України
(відповідно до розподілу функціональних повноважень). { Абзац
третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 641
( 641-2010-п ) від 28.07.2010 }
Голова Міжвідомчої комісії затверджує її персональний склад
та вносить у разі потреби до нього зміни, вирішує інші питання
щодо організації роботи Комісії.
8. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що
проводяться за рішенням голови, але не рідше ніж один раз на
квартал.
Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності -
заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії
забезпечує її секретар.
Засідання Комісії правоможне, якщо на ньому присутні більш як
половина її членів.
Член Міжвідомчої комісії може доручити уповноваженій ним
особі взяти участь у засіданні Комісії.
9. Міжвідомча комісія розглядає на своїх засіданнях
пропозиції та рекомендації з питань підготовки і проведення
Сільськогосподарського перепису, які вважаються схваленими, якщо
за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні
членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Схвалені пропозиції (рекомендації) оформляються протоколом,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.
Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації),
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається
до протоколу засідання.
10. Пропозиції (рекомендації) Міжвідомчої комісії можуть бути
реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення,
проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх
повноважень.
11. Міжвідомча комісія використовує у роботі бланк із своїм
найменуванням.
12. Організаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії
здійснює Держкомстат.вгору