Про Державну іпотечну установу
Постанова Кабінету Міністрів України; Статут, Положення, Склад колегіального органу від 17.07.2009768
Документ 768-2009-п, попередня редакція — Редакція від 21.12.2011, підстава - 1284-2011-р
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2009 р. N 768
Київ
Про Державну іпотечну установу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1068 ( 1068-2009-п ) від 30.09.2009 - дію
Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 949/2009 ( 949/2009 ) від 20.11.2009
Розпорядженнями КМ
N 1453-р ( 1453-2009-р ) від 02.12.2009
N 86-р ( 86-2010-р ) від 13.01.2010
Постановами КМ
N 61 ( 61-2010-п ) від 27.01.2010 - дію
змін зупинено згідно з Указом Президента
N 130/2010 ( 130/2010 ) від 08.02.2010
N 278 ( 278-2010-п ) від 24.03.2010
Розпорядженням КМ
N 1351-р ( 1351-2010-р ) від 07.07.2010
Постановами КМ
N 876 ( 876-2010-п ) від 29.09.2010
N 912 ( 912-2010-п ) від 11.10.2010
Розпорядженнями КМ
N 13-р ( 13-2011-р ) від 12.01.2011
N 1284-р ( 1284-2011-р ) від 21.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Статут Державної іпотечної установи;
Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи;
склад наглядової ради Державної іпотечної установи.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 768
СТАТУТ
Державної іпотечної установи

Загальні положення
1. Державна іпотечна установа (далі - Установа) утворена
постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. N 1330
( 1330-2004-п ) "Деякі питання Державної іпотечної установи"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 41, ст. 2709).
2. Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів
України.
3. Найменування Установи:
українською мовою: повне - Державна іпотечна установа,
скорочене - ДІУ;
російською мовою: повне - Государственное ипотечное
учреждение, скорочене - ГИУ;
англійською мовою: повне - State Mortgage Institution,
скорочене - SMI.
4. Місцезнаходження Установи: м. Київ, бульв. Лесі Українки,
34. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 876
( 876-2010-п ) від 29.09.2010 }
Мета і предмет діяльності Установи
5. Основною метою діяльності Установи є рефінансування
іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ,
які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів)
за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів,
сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 876
( 876-2010-п ) від 29.09.2010 }
6. Предметом діяльності Установи є:
придбання, відчуження та здійснення інших операцій з
активами, зокрема іпотечними, відповідно до законодавства;
надання фінансових кредитів, виконання зобов'язань за якими
забезпечене, зокрема, іпотечними активами;
управління іпотечними та іншими активами відповідно до
законодавства;
випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу;
надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній;
розроблення і впровадження методологічних рекомендацій з
питань іпотечного кредитування, а також єдиних стандартів, норм і
процедур надання фінансових кредитів, вимог до іпотечних кредитів
та нерухомого майна, рефінансування іпотечних кредиторів та
обслуговування іпотечних активів, що здійснюються за участю
Установи (далі - єдині стандарти).

{ Абзац восьмий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 876 ( 876-2010-п ) від 29.09.2010 }

{ Абзац дев'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 876 ( 876-2010-п ) від 29.09.2010 }

7. Окремі види господарської діяльності, перелік яких
установлюється законом, Установа може провадити після отримання
спеціального дозволу (ліцензії).
8. Установа провадить діяльність з дотриманням умов та
економічних нормативів, установлених законодавством.
9. Установа має право придбавати лише ті активи, зокрема
іпотечні, що відповідають єдиним стандартам. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 876
( 876-2010-п ) від 29.09.2010 }
10. Установа має право здійснювати за рахунок власних та
залучених коштів такі операції:
надання фінансових кредитів кредитним та іншим установам з
метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання
(будівництво) житла, зокрема на умовах індивідуального житлового
будівництва; { Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 876 ( 876-2010-п ) від 29.09.2010 }
надання фінансових кредитів кредитним та іншим установам з
метою фінансування будівництва житла;

{ Абзац четвертий пункту 10 виключено на підставі
Постанови КМ N 876 ( 876-2010-п ) від 29.09.2010 }

Установа має право доручати на договірних засадах іншим
особам виконання функцій з управління та/або обслуговування
активів.
Юридичний статус Установи
11. Установа є юридичною особою.
Установа набуває права юридичної особи з дня її державної
реєстрації у встановленому законодавством порядку.
12. Установа у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими актами
законодавства.
Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України
і набирають чинності з дня їх державної реєстрації.
13. Установа має самостійний баланс, рахунки в банках,
печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, веде
бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до
законодавства.
14. Установа провадить свою діяльність і використовує кошти
відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України річних
фінансових планів та планів розвитку Установи.
15. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями
Установи, крім передбачених законодавством випадків.
16. Установа має право у встановленому законодавством порядку
укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав,
бути позивачем і відповідачем у судах України та інших держав.
17. Установа набуває статусу фінансової установи з моменту
внесення її до Державного реєстру фінансових установ.
18. Установа має право в установленому порядку утворювати та
ліквідовувати відокремлені підрозділи (філії та представництва) як
на території України, так і за її межами, які діють на підставі
положень, затверджених правлінням Установи.
19. Установа може відповідно до законодавства входити до
складу об'єднань юридичних осіб, виступати учасником (засновником)
інших юридичних осіб, інститутів спільного інвестування.
20. Установа провадить зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності,
визначених цим Статутом.
Майно Установи
21. Майно Установи становлять основні фонди та оборотні
активи, інші активи, вартість яких відображається в
бухгалтерському балансі Установи.
22. Майно Установи є державною власністю і закріплюється за
нею на праві господарського відання. Установа в порядку,
встановленому законодавством та цим Статутом, володіє,
користується і розпоряджається належним їй майном, вчиняючи
стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, меті
її діяльності, з урахуванням обмежень правоможності розпорядження
окремими видами майна, визначеними законодавством.
23. Установа не має права безоплатно передавати належне їй
майно іншим юридичним чи фізичним особам, крім передбачених
законом випадків.
24. Джерелами формування майна Установи є:
1) кошти, передані до статутного капіталу Установи, та інше
майно, закріплене за нею;
2) дохід від фінансово-господарської діяльності;
3) кошти від розміщення цінних паперів, випущених, емітованих
Установою;
4) цінні папери, іпотечні та інші активи, що належать
Установі, і кошти від їх продажу;
5) кредити банків та інших фінансових установ, міжнародних
фінансових організацій;
6) інші джерела.
25. Відчуження, передача в заставу, списання основних фондів,
що є державною власністю і закріплені за Установою, а також
передача їх в оренду здійснюються у встановленому законодавством
порядку. Кошти, що надійшли в результаті відчуження зазначеного
майна, використовуються відповідно до затвердженого фінансового
плану Установи.
Статутний капітал Установи
26. Матеріально-фінансовою основою діяльності Установи є
статутний капітал, який формується за рахунок коштів, переданих до
статутного капіталу.
27. Статутний капітал Установи становить 2200000000 (два
мільярди двісті мільйонів) гривень. { Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1068
( 1068-2009-п ) від 30.09.2009 - дію Постанови зупинено згідно з
Указом Президента N 949/2009 ( 949/2009 ) від 20.11.2009; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 61 ( 61-2010-п ) від
27.01.2010 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента
N 130/2010 ( 130/2010 ) від 08.02.2010; пункт 27 в редакції
Постанови КМ N 278 ( 278-2010-п ) від 24.03.2010; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 912 ( 912-2010-п ) від
11.10.2010 }
28. Розмір статутного капіталу Установи може бути змінено
виключно за рішенням Кабінету Міністрів України.
Прибуток Установи. Порядок покриття витрат
29. Прибуток Установи є показником фінансових результатів її
господарської діяльності.
30. Для покриття непередбачених витрат та відшкодування
(покриття) можливих збитків Установа утворює резервний фонд у
розмірі 25 відсотків її статутного капіталу шляхом щорічного
відрахування в розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку, який
залишається у розпорядженні Установи за результатами звітного
періоду після сплати всіх зобов'язань, у тому числі податків,
зборів (обов'язкових платежів), строк погашення яких настав.
Відрахування здійснюється до досягнення фондом зазначеного
розміру.
У разі повного або часткового використання коштів резервного
фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим
пунктом.
31. Відповідно до затвердженого фінансового плану Установи за
рішенням голови правління за рахунок прибутку, після щорічних
відрахувань у встановленому пунктом 30 цього Статуту розмірі,
можуть утворюватися фонди, призначені для фінансування заходів із
зміцнення матеріально-технічної бази Установи, розвитку її
науково-технічного потенціалу, матеріального стимулювання
працівників Установи та вирішення інших питань.
32. Збитки від господарської діяльності Установи
відшкодовуються за рахунок коштів резервного фонду, а у разі їх
недостатності - у порядку, встановленому її правлінням і
погодженому наглядовою радою.
Управління Установою
33. Органами управління Установою є наглядова рада і
правління.
34. Нагляд за діяльністю, управлінням майном Установи,
фінансовою стабільністю Установи і дотриманням нею мети діяльності
здійснює наглядова рада в межах визначеної компетенції.
35. Наглядова рада утворюється Кабінетом Міністрів України і
діє на підставі цього Статуту та Положення про наглядову раду, яке
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Порядок формування та кількісний склад наглядової ради
визначаються Положенням про наглядову раду.
Організаційне забезпечення скликання та проведення засідань
наглядової ради здійснює правління Установи.
36. Організаційне, інформаційне та експертно-аналітичне
забезпечення діяльності наглядової ради здійснює правління
Установи.
Для організаційного, інформаційного та експертно-аналітичного
забезпечення діяльності наглядової ради може утворюватися
секретаріат наглядової ради, кількісний, персональний склад якого,
а також умови оплати праці та відповідальність тих працівників
секретаріату, що працюють на постійних засадах, визначаються
наглядовою радою.
Секретаріат наглядової ради діє відповідно до положення про
секретаріат наглядової ради.
37. З метою здійснення внутрішнього контролю та аудиту в
Установі утворюється служба внутрішнього аудиту, яка підзвітна
наглядовій раді.
Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю
наглядової ради Установи і діє відповідно до положення, що
затверджується наглядовою радою.
38. Витрати, пов'язані з діяльністю наглядової ради,
секретаріату наглядової ради, служби внутрішнього аудиту Установи,
здійснюються за рахунок коштів Установи.
39. Правління є виконавчим органом Установи, який здійснює
поточне керівництво її діяльністю і несе відповідальність за
ефективність роботи Установи.
40. Правління підзвітне і підконтрольне Кабінетові Міністрів
України та наглядовій раді в межах, визначених цим Статутом.
До складу правління входять голова правління, перший
заступник голови правління, заступники голови правління та інші
члени правління, які призначаються на посаду та звільняються з
посади відповідно до цього Статуту.
Голова правління призначається на посаду та звільняється з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра
України.
Перший заступник, заступники голови правління призначаються
на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням голови правління, інші члени правління і головний
бухгалтер призначаються на посаду та звільняються з посади головою
правління за погодженням з наглядовою радою. Члени правління і
головний бухгалтер повинні відповідати професійним вимогам до
керівників фінансових установ, установлених Держфінпослуг.
41. Порядок роботи та прийняття рішень правлінням
визначаються цим Статутом і Положенням про правління, яке
затверджується наглядовою радою.
Засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутня
більшість його членів.
Рішення правління приймається простою більшістю голосів його
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
У разі відсутності кворуму правління через відсутність членів
правління (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, хворобою) рішення
з невідкладних питань діяльності Установи приймається головою
правління відповідно до цього Статуту.
42. До компетенції правління належить:
1) вирішення питань господарської діяльності, фінансування,
ведення фінансового обліку, складення звітності, проведення
операцій та інших питань діяльності Установи відповідно до цього
Статуту;
2) затвердження документів Установи у межах повноважень,
визначених цим Статутом та положенням про правління;
3) подання наглядовій раді проектів документів, які
підлягають затвердженню або погодженню нею, підготовка питань для
розгляду або обговорення на засіданні наглядової ради;
4) забезпечення виконання рішень наглядової ради;
5) прийняття рішення про емісію цінних паперів відповідно до
параметрів, затверджених наглядовою радою;
6) ініціювання рішення про внесення змін до цього Статуту;
7) прийняття відповідно до законодавства рішення про
утворення, реорганізацію та ліквідацію філій і представництв
Установи;
8) прийняття рішення щодо вчинення правочинів (крім операцій
рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним
стандартам, та операцій під час первинного розміщення цінних
паперів). У разі вчинення правочинів на суму, що дорівнює або
перевищує 10 відсотків суми активів балансу, станом на останню
звітну дату, таке рішення приймається за погодженням з наглядовою
радою;
9) прийняття за результатами проведеної інвентаризації
рішення про списання у встановленому законодавством порядку з
балансу Установи матеріальних активів, що визначаються відповідно
до законодавства основними фондами (засобами), які не придатні для
подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені,
пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, не підлягають
відновленню або виявлені в результаті інвентаризації як нестача;
10) затвердження за погодженням з наглядовою радою символіки
Установи;
11) подання для погодження наглядовою радою пропозицій щодо
визначення відсоткових ставок рефінансування іпотечних кредитів;
12) розгляд матеріалів за результатами ревізій і аудиторських
перевірок, а також звітів керівників філій і представництв
Установи про результати їх роботи;
13) розгляд річного звіту і бухгалтерського балансу Установи
та подання їх для затвердження наглядовій раді;
14) складення переліку конфіденційної інформації та
інформації, яка становить комерційну таємницю;
15) затвердження положень про відокремлені підрозділи (філії,
представництва) Установи;
16) прийняття рішення щодо входження Установи до складу
об'єднань юридичних осіб, участі в інших юридичних особах, участі
в інститутах спільного інвестування;
17) здійснення інших функцій, у тому числі делегованих
відповідно до законодавства засновником та наглядовою радою.
43. Голова правління здійснює в межах своїх повноважень
керівництво діяльністю Установи і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Установу завдань.
Голова правління без довіреності діє від імені та в інтересах
Установи і представляє інтереси Установи в органах державної влади
і органах місцевого самоврядування, у відносинах з іншими
юридичними особами та громадянами, має право першого підпису всіх
фінансових і господарських документів Установи.
У разі відсутності голови правління його обов'язки виконує
перший заступник голови правління. У разі відсутності одночасно
голови правління та першого заступника голови правління, обов'язки
голови правління виконує один з його заступників згідно з
розподілом обов'язків.
44. Голова правління в межах своїх повноважень:
1) керує поточною діяльністю Установи, видає розпорядчі
документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Установи;
2) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної
відповідальності працівників Установи (за винятком працівників
секретаріату наглядової ради, рішення щодо яких приймається
головою правління за погодженням з наглядовою радою);
3) приймає рішення про вчинення правочинів щодо
рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним
стандартам, та операцій під час первинного розміщення цінних
паперів;
4) здійснює управління майном Установи в межах, визначених
законодавством та цим Статутом;
5) розподіляє обов'язки між членами правління, в тому числі
заступниками голови правління, головує на засіданнях правління і
підписує протоколи таких засідань;
6) призначає за погодженням з наглядовою радою членів
правління (крім першого заступника та заступників голови
правління) і головного бухгалтера Установи;
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
Установи, керівників філій і представництв, вирішує питання щодо
підвищення кваліфікації працівників;
8) визначає виходячи з фінансового становища Установи умови
та розмір оплати праці і матеріального стимулювання її працівників
в порядку, визначеному цим Статутом;
9) визначає організаційну структуру Установи;
10) затверджує штатний розпис Установи;
11) ініціює скликання позачергових зборів наглядової ради;
12) звітує перед наглядовою радою про результати діяльності
Установи;
13) видає довіреності від імені Установи для представництва
її інтересів перед третіми особами та вчинення правочинів від
імені Установи;
14) відповідає за формування і виконання фінансового плану та
планів розвитку Установи, нарахування та своєчасну сплату
податків, зборів (обов'язкових платежів), результати діяльності
Установи;
15) укладає колективний договір;
16) виконує відповідно до законодавства та цього Статуту інші
функції.
Ведення обліку та звітності Установи
45. Установа веде відповідно до законодавства оперативний,
бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської
діяльності.
46. Фінансові результати діяльності Установи визначаються на
підставі річного бухгалтерського балансу та показників виконання
фінансового плану за рік.
47. Установа забезпечує подання статистичної та фінансової
звітності органам державної статистики в обсягах та у строки,
передбачені законодавством.
48. Установа веде облік своїх операцій та подає звітність
відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.
Припинення діяльності Установи
49. Діяльність Установи припиняється шляхом її реорганізації
або ліквідації. Реорганізація Установи проводиться за рішенням
Кабінету Міністрів України.
У разі реорганізації Установи її майнові права та обов'язки
переходять до правонаступника.
50. Установа ліквідується:
за рішенням Кабінету Міністрів України;
у разі визнання її в установленому порядку банкрутом;
за рішенням суду про визнання судом недійсною державної
реєстрації юридичної особи через допущені під час її створення
порушення, які не можна усунути, а також в інших передбачених
законом випадках.
51. Ліквідація Установи проводиться призначеною Кабінетом
Міністрів України комісією, а у разі припинення діяльності
Установи за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до
рішення суду.
52. Ліквідаційна комісія розміщує протягом 10 днів після
прийняття рішення про ліквідацію Установи в газеті "Урядовий
кур'єр" повідомлення про її ліквідацію, порядок і строки подачі
кредиторами претензій, інформує письмово явних (відомих)
кредиторів і дебіторів та водночас вживає заходів до погашення
заборгованості Установи та виявлення кредиторів і дебіторів.
53. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Установи,
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Кабінетові Міністрів України або суду, за рішенням
якого утворено комісію. Достовірність і повнота ліквідаційного
балансу перевіряються в установленому законодавством порядку.
54. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,
використовується за рішенням Кабінету Міністрів України.
55. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа
такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про
її ліквідацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 768
ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду Державної іпотечної установи

1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження,
порядок формування складу, права та обов'язки членів, порядок
організації роботи наглядової ради Державної іпотечної установи
(далі - Установа).
2. Наглядова рада Державної іпотечної установи (далі -
наглядова рада) утворюється Кабінетом Міністрів України у складі
голови, його заступника та шести членів.
3. До складу наглядової ради обов'язково включаються
представники Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Мінекономіки, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, Держфінпослуг, а також можуть включатися представники
Національного банку (за згодою).
4. Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на
громадських засадах і не можуть перебувати у трудових відносинах з
Установою.
5. Компетенція наглядової ради визначається Статутом Установи
та цим Положенням.
6. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном
Установи, дотриманням нею мети своєї діяльності, виконанням
положень Статуту, здійснює контроль за фінансовою стабільністю
Установи та дотриманням нею вимог законодавства, зокрема шляхом:
1) затвердження форми щоквартального звіту голови правління
Установи про результати її діяльності;
2) погодження рішення правління Установи щодо вчинення
правочинів на суму, яка дорівнює або перевищує 10 відсотків суми
активів балансу станом на останню звітну дату (крім операцій з
надання фінансових кредитів, зокрема рефінансування іпотечних
кредитів, які відповідають єдиним стандартам, та операцій з
первинного розміщення цінних паперів);
3) заслуховування щоквартальних звітів голови правління
Установи про результати її діяльності, а у разі потреби -
позачергових звітів або пояснень з окремих питань діяльності
Установи, звітів служби внутрішнього аудиту;
4) затвердження вимог до зовнішнього аудитора Установи;
5) затвердження графіків подання звітів служби внутрішнього
аудиту, розгляду звітів та висновків внутрішнього та зовнішнього
аудиторів, а у разі потреби - призначення позачергової
аудиторської перевірки Установи;
6) розгляду результатів рейтингової оцінки Установи,
проведеної в установленому порядку;
7) погодження символіки Установи;
8) затвердження вимог до іпотечних кредитів, параметрів
випуску та емісії цінних паперів;
9) затвердження річних фінансових звітів і бухгалтерського
балансу Установи;
10) погодження розмірів відсоткових ставок рефінансування
іпотечних кредитів;
11) погодження призначення на посаду та звільнення з посади
головою правління Установи членів правління (крім першого
заступника та заступників голови правління) і головного
бухгалтера;
12) затвердження положень про правління, про секретаріат
наглядової ради та про службу внутрішнього аудиту Установи;
13) погодження умов і розміру оплати праці голови,
заступників голови, інших членів правління і головного бухгалтера
Установи;
14) погодження рішення голови правління Установи про
притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які входять
до складу секретаріату наглядової ради;
15) розгляду інших питань, пов'язаних з діяльністю Установи,
за ініціативою голови правління Установи, а також виконання інших
функцій відповідно до законодавства та цього Статуту.
7. Голова наглядової ради відповідно до своїх повноважень:
1) організовує роботу наглядової ради, здійснює контроль за
виконанням плану її роботи;
2) розподіляє обов'язки між членами наглядової ради;
3) скликає засідання наглядової ради та головує на них;
4) затверджує порядок денний засідань наглядової ради;
5) звітує щороку перед Кабінетом Міністрів України про
результати діяльності наглядової ради, результати
фінансово-господарської діяльності Установи та заходи, вжиті для
досягнення мети її діяльності.
8. Члени наглядової ради зобов'язані:
1) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та
завчасно повідомляти голові про неможливість взяти у них участь;
2) дотримуватися встановлених правил поширення та збереження
конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну
таємницю, що стала відомою їм у зв'язку з виконанням обов'язків
члена наглядової ради.
9. Члени наглядової ради мають право:
1) своєчасно отримувати достовірну та в повному обсязі
інформацію про діяльність Установи, ознайомлюватися з документами
Установи, отримувати їх копії;
2) вносити пропозиції до порядку денного засідання наглядової
ради;
3) ініціювати перед головою наглядової ради скликання її
позачергового засідання;
4) висловлювати окрему думку в разі незгоди з рішенням
наглядової ради, зокрема в письмовій формі.
10. Повноваження члена наглядової ради припиняються у разі:
1) подання ним заяви про складення повноважень;
2) невиконання або неналежного виконання покладених на нього
обов'язків;
3) неможливості виконувати обов'язки через хворобу або
визнання його судом недієздатним чи безвісно відсутнім та у разі
смерті.
Зазначені повноваження припиняються також в інших
передбачених законодавством випадках.
11. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться
не рідше ніж один раз на квартал. Засідання наглядової ради є
правоможним у разі, коли на ньому присутня більшість її членів.
Порядок денний засідання наглядової ради затверджує її
голова. У разі відсутності голови наглядової ради на засіданні
головує його заступник.
Про скликання засідання наглядової ради Установи членам ради
повідомляється у письмовій формі не пізніше ніж за п'ять днів до
проведення засідання. Члени наглядової ради Установи зобов'язані
протягом двох робочих днів підтвердити свою участь у засіданні.
12. Рішення наглядової ради приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні, і оформлюється протоколом. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Окрема думка члена наглядової ради у письмовій формі
додається до її рішення і є його невід'ємною частиною.
Члени наглядової ради можуть брати участь з правом дорадчого
голосу в засіданнях правління Установи.
13. В окремих випадках за рішенням голови наглядової ради
засідання можуть проводитися шляхом письмового опитування. У
такому разі членам ради надсилається перелік питань із зазначенням
строку подання аргументованих відповідей у письмовій формі.
Рішення, прийняті за результатами опитування, оформляються
протоколом, до якого додаються зазначені відповіді. Протокол
підписує голова наглядової ради Установи.
14. Рішення, прийняті наглядової радою з питань, що належать
до її компетенції, обов'язкові для виконання членами наглядової
ради, правлінням та працівниками Установи.
15. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою
радою, здійснює голова наглядової ради чи за його дорученням
заступник голови наглядової ради.
16. Організаційне забезпечення скликання та проведення
засідань наглядової ради здійснює правління Установи.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 768
СКЛАД
наглядової ради Державної іпотечної установи

КУШНІРЕНКО - керівник Апарату Прем'єр-міністра Олександр Миколайович України, голова ради
ЛЮБЧЕНКО - перший заступник Міністра Кабінету Костянтин Валерійович Міністрів України, заступник голови
ради
БЕРЛІН - заступник Голови Державної комісії з
Віктор Михайлович регулювання ринків фінансових послуг
КАСІЯНИК - директор фінансового департаменту Анатолій Васильович Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства
НОВІКОВ - директор юридичного департаменту Віктор Володимирович Національного банку (за згодою)
ПЕТРАШКО - член Державної комісії з цінних Олексій Геннадійович паперів та фондового ринку
РИБАК - заступник Міністра фінансів Сергій Олександрович
ЧЕКАШКІН - директор департаменту фінансової Сергій Вікторович політики Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1453-р
( 1453-2009-р ) від 02.12.2009, N 86-р ( 86-2010-р ) від
13.01.2010; в редакції Розпорядження КМ N 1351-р ( 1351-2010-р )
від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 13-р ( 13-2011-р ) від 12.01.2011, N 1284-р ( 1284-2011-р ) від
21.12.2011 }вгору