Документ 768-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2009, підстава - 1140-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 травня 2007 р. N 768
Київ
Про затвердження Державної програми
збереження, відродження і розвитку народних
художніх промислів на період до 2010 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1140 ( 1140-2008-п ) від 27.12.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму збереження, відродження і
розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року
(далі - Програма), що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити та затвердити регіональні програми збереження,
відродження і розвитку народних художніх промислів на період до
2010 року.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Національній академії наук, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям інформувати щороку до 15 березня Міністерство
культури і туризму про хід виконання Програми для узагальнення
інформації і подання до 15 квітня Міністерству економіки і
Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2007 р. N 768
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
збереження, відродження і розвитку народних
художніх промислів на період до 2010 року

Загальна частина
Народні художні промисли є однією з найдавніших традиційних
галузей народного мистецтва.
Залежно від історичних факторів, природних умов, особливостей
побуту та наявності місцевої сировини у кожному регіоні
формувалося виробництво предметів з локальними ознаками художньої
образності, орнаментики, формотворення.
Поступово територіально сформувалися школи традиційного
народного мистецтва: Опішня, Решетилівка, Косів, Богуслав,
Гавареччина, Петриківка, Дігтярі, Глиняни, Клембівка, які
прославили Україну на весь світ.
Із покоління в покоління народні майстри передавали секрети
технічної і технологічної майстерності, вдосконалювали прийоми
обробки природних матеріалів.
У 60-х роках минулого століття на базі осередків народного
мистецтва були утворені відповідні державні підприємства і
об'єднані в Укрхудожпром.
На початку 90-х років в Укрхудожпромі обсяг виробництва
становив понад 390 млн. карбованців, а кількість працюючих
майстрів - більш як 59 тис. чоловік. Існувала налагоджена система
навчання та підготовки фахівців для народних художніх промислів,
спеціалізовані навчальні заклади приймали щороку близько
3 тис. учнів.
Економічна криза на початку 90-х років значно уповільнила
розвиток народних художніх промислів.
На початку 2000 року у складі Укрхудожпрому нараховувалося
22 суб'єкта господарювання, на яких працювали 1790 чоловік і обсяг
виробництва становив майже 7 млн. гривень.
Значне погіршення стану галузі народних художніх промислів
відбулося після приватизації підприємств, які входили до
Укрхудожпрому. Зокрема, припинили виробництво художньої продукції
відомі осередки народних художніх промислів, розташовані у
Богуславі, Василькові, Глинянах, Дігтярях, Клембівці, Лубнах,
Хотині, Решетилівці, Івано-Франківську, Переяславі-Хмельницькому,
Коломиї, Береговому, та інші.
Зруйнована матеріально-технічна база підприємств народних
художніх промислів. Це призвело до припинення підготовки фахівців
у 117 початкових спеціалізованих навчальних закладах, майже
повного зникнення шкіл майстерності.
Переважна більшість майстрів народних художніх промислів на
даний час позбавлена робочих місць і соціального захисту,
пенсійного забезпечення, можливості передачі унікальних художніх
традицій молодому поколінню.
Втрачені ринки збуту художніх виробів. Набирає сили негативна
тенденція витіснення автентичних творів народного мистецтва
стилізованими, низькопробними виробами, далекими від народної
традиції, що спричиняє загрозу зникнення галузі народних художніх
промислів.
Мета та основні завдання
Метою Програми є створення правових, економічних та
організаційних умов для збереження, відродження і розвитку
народних художніх промислів.
Основними завданнями Програми є:
вивчення проблемних питань у галузі народних художніх
промислів у кожному регіоні та визначення шляхів їх вирішення;
розвиток нормативно-правової бази з питань збереження,
відродження і розвитку народних художніх промислів;
фінансове та матеріально-технічне забезпечення розвитку
галузі народних художніх промислів;
збереження усталених осередків народних художніх промислів, а
також їх сировинної бази;
відновлення ринків збуту художніх виробів;
створення умов для продуктивної роботи майстрів народних
художніх промислів;
відновлення системи професійно-технічної освіти у галузі
народних художніх промислів.
Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у
межах коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах для
здійснення визначених Програмою заходів згідно з додатком.
Орієнтовний обсяг фінансування становить 86193 тис. гривень,
з них 9605 тис. гривень з державного бюджету та 76588 тис. гривень
з місцевих бюджетів.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
зберегти, відродити та забезпечити подальший розвиток
традиційних народних художніх промислів, що сприятиме підвищенню
рівня духовності суспільства;
удосконалити нормативно-правову базу з питань збереження,
відродження і розвитку народних художніх промислів;
відновити систему професійно-технічної освіти у галузі
народних художніх промислів, що стане важливим фактором
естетичного виховання та навчання дітей і молоді;
відродити близько 30 осередків народних художніх промислів,
зокрема у таких видах виробництва, як художня кераміка,
гончарство, художнє ткацтво, художня обробка дерева, художня
обробка каменю, декоративний розпис, художнє плетіння з рослинних
матеріалів;
забезпечити прибутковість галузі народних художніх промислів
та збільшити обсяг експорту художніх виробів;
створити майже 30 тис. нових робочих місць (переважно в
регіонах з високим рівнем безробіття), у тому числі 25 тис. - у
сільській місцевості;
підвищити рівень працевлаштування людей з обмеженими
фізичними можливостями, які зможуть працювати в домашніх умовах;
забезпечити ефективну координацію діяльності центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, наукових установ, а також громадських організацій
щодо збереження, відродження і розвитку народних художніх
промислів.
Координація роботи з виконання Програми
Координація роботи з виконання Програми покладається на МКТ.

Додаток
до Державної програми
ЗАХОДИ
щодо збереження, відродження і розвитку народних
художніх промислів на період до 2010 року

(тис. гривень) -------------------------------------------------------------------------------------- | | Найменування |Відповідальні за виконання|Строк |Орієн- | Джерела | | | заходу | |вико- |товний | фінансування | | | | |нання,|обсяг |---------------| | | | |роки |фінан- |держав-|місце- | | | | | |суван- |ний |вий | | | | | |ня, |бюджет |бюджет | | | | | |усього | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Організаційно-правове забезпечення збереження, | | відродження і розвитку народних художніх промислів | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Створення державного |МКТ, Національна спілка |2007 | 20 | 20 | | | |реєстру майстрів |майстрів народного |2008 | 20 | 20 | | | |народного мистецтва та|мистецтва, Рада міністрів |2009 | 20 | 20 | | | |народних художніх |Автономної Республіки |2010 | 20 | 20 | | | |промислів |Крим, обласні, Київська та| | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | |держадміністрації | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | 2.|Створення карти |МКТ, Національна академія |2007 | 100 | 100 | | | |розміщення осередків |наук, Національна спілка |2008 | 70 | 70 | | | |традиційного народного|майстрів народного |2009 | 50 | 50 | | | |мистецтва та народних |мистецтва, Рада міністрів | | | | | | |художніх промислів |Автономної Республіки | | | | | | | |Крим, обласні, Київська та| | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | |держадміністрації | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | 3.|Забезпечення надання |МКТ, Національна спілка |2007 | 100 | 100 | | | |грантів Президента |майстрів народного |2008 | 100 | 100 | | | |України молодим |мистецтва |2009 | 100 | 100 | | | |майстрам народного | |2010 | 100 | 100 | | | |мистецтва | | | | | | | |для створення і | | | | | | | |реалізації творчих | | | | | | | |проектів в галузі | | | | | | | |народних художніх | | | | | | | |промислів | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | 4.|Запровадження премії в| -"- |2008 | 5 | 5 | | | |галузі традиційного | |2009 | 5 | 5 | | | |народного мистецтва | |2010 | 5 | 5 | | | |імені Марії | | | | | | | |Приймаченко | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | 5.|Запровадження для | -"- |2008 | 25 | 25 | | | |майстрів народного | |2009 | 25 | 25 | | | |мистецтва почесної | |2010 | 25 | 25 | | | |відзнаки | | | | | | | |"За збереження | | | | | | | |народних традицій" | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | 6.|Удосконалення |МКТ, Мін'юст, МЗС, |2007- | | | | | |нормативно-правової |Національна академія наук,|2010 | | | | | |бази з питань |МОН, Національна спілка | | | | | | |збереження, |майстрів народного | | | | | | |відродження і |мистецтва | | | | | | |розвитку народних | | | | | | | |художніх промислів | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | 7.|Утворення у м. Києві |МКТ, Київська |2008 | 1400 | 1400 | | | |Всеукраїнського |міськдержадміністрація |2009 | 1400 | 1400 | | | |науково-інформаційного| |2010 | 1400 | 1400 | | | |центру з питань | | | | | | | |розвитку традиційного | | | | | | | |народного мистецтва та| | | | | | | |народних художніх | | | | | | | |промислів | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | 8.|Утворення Центру |Львівська |2008 | 1200 | | 1200 | | |етномистецьких |облдержадміністрація, |2009 | 1200 | | 1200 | | |стратегій у м. Львові |Національна академія наук |2010 | 1200 | | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | 9.|Забезпечення |МКТ, Національна спілка |2007- | | | | | |підготовки та подання |майстрів народного |2010 | | | | | |номінації до Списку |мистецтва, МЗС, | | | | | | |нематеріальної |Національна комісія | | | | | | |культурної спадщини |України у справах ЮНЕСКО | | | | | | |ЮНЕСКО | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |10.|Утворення регіональної|Рада міністрів Автономної |з 2007| | | | | |художньо-експертної |Республіки Крим, обласні, | | | | | | |ради з питань |Київська та | | | | | | |традиційного народного|Севастопольська міські | | | | | | |мистецтва та народних |держадміністрації, | | | | | | |художніх промислів |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | | |Разом |2007 | 220 | 220 | | | | | |2008 | 2820 | 1620 | 1200 | | | | |2009 | 2800 | 1600 | 1200 | | | | |2010 | 2750 | 1550 | 1200 | |------------------------------------------------------------------------------------| | Відродження і розвиток народних художніх промислів | |------------------------------------------------------------------------------------| |11.|Утворення центрів: | | | | | | | |народного мистецтва в | | | | | | | |осередках традиційних | | | | | | | |народних художніх | | | | | | | |промислів: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- с. Яворів |Івано-Франківська |2008 | 1250 | | 1250 | | |Косівського району |облдержадміністрація |2009 | 1250 | | 1250 | | |Івано-Франківської | |2010 | 1500 | | 1500 | | |області | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- с. Клембівка |Вінницька |2008 | 1500 | | 1500 | | |Ямпільського району |облдержадміністрація |2009 | 1250 | | 1250 | | |Вінницької області | |2010 | 1000 | | 1000 | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- смт Решетилівка |Полтавська |2008 | 2000 | | 2000 | | |Полтавської області |облдержадміністрація |2009 | 1350 | | 1350 | | | | |2010 | 1350 | | 1350 | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- смт Петриківка |Дніпропетровська |2008 | 2000 | | 2000 | | |Дніпропетровської |облдержадміністрація |2009 | 1350 | | 1350 | | |області | |2010 | 1350 | | 1350 | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- м. Богуслав |Київська |2009 | 2000 | | 2000 | | |Київської області |облдержадміністрація |2010 | 1250 | | 1250 | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- смт Опішня |Полтавська |2008 | 1500 | | 1500 | | |Зіньківського району |облдержадміністрація |2009 | 1350 | | 1350 | | |Полтавської області | |2010 | 1350 | | 1350 | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |історії кераміки та |Донецька |2008 | 2000 | | 2000 | | |підтримки народних |облдержадміністрація |2009 | 1000 | | 1000 | | |художніх промислів у | | | | | | | |м. Слов'янську | | | | | | | |Донецької області | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |12.|Будівництво гончарних |Тернопільська |2008 | 40 | | 40 | | |печей в с. Товсте |облдержадміністрація | | | | | | |Гусятинського району | | | | | | | |та с. Гончарівка | | | | | | | |Монастириського району| | | | | | | |Тернопільської області| | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |13.|Сприяння поверненню в |МКТ, МЗС |2007- | | | | | |Україну творів | |2010 | | | | | |українського народного| | | | | | | |мистецтва, вивезених | | | | | | | |під час Другої | | | | | | | |світової війни | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |14.|Відновлення мережі |Рада міністрів Автономної | -"- | | | | | |салонів-магазинів з |Республіки Крим, обласні, | | | | | | |продажу українських |Київська та | | | | | | |сувенірів, виробів |Севастопольська міські | | | | | | |народних художніх |держадміністрації | | | | | | |промислів та | | | | | | | |традиційного народного| | | | | | | |мистецтва | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |15.|Відновлення школи |Київська обласна, |2007 | 68 | | 68 | | |гончарства в |Богуславська районна | | | | | | |с. Дибинці |держадміністрації | | | | | | |Богуславського району | | | | | | | |Київської області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |16.|Сприяння створенню |Рада міністрів Автономної |2007- | | | | | |навчально-показових і |Республіки Крим, обласні, |2010 | | | | | |творчих майстерень та |Київська | | | | | | |виділенню приміщень з |та Севастопольська міські | | | | | | |нежитлового фонду під |держадміністрації | | | | | | |творчі майстерні | | | | | | | |майстрам народних | | | | | | | |художніх промислів | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |17.|Створення туристично- |Івано-Франківська |2007 | 350 | | 350 | | |мистецького комплексу |облдержадміністрація, МКТ,|2008 | 1150 | | 1150 | | |"Маєток Святого |Національна спілка |2009 | 1150 | | 1150 | | |Миколая" на території |майстрів народного |2010 | 1650 | | 1650 | | |Національного |мистецтва | | | | | | |природного парку | | | | | | | |"Гуцульщина", у складі| | | | | | | |якого передбачити | | | | | | | |будинок творчості | | | | | | | |народних майстрів | | | | | | | |Національної спілки | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва у м. Косові | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |18.|Закупівля на умовах |МКТ, Національна спілка |2008 | 600 | 600 | | | |державного замовлення |майстрів народного |2009 | 600 | 600 | | | |високомистецьких |мистецтва |2010 | 600 | 600 | | | |творів традиційного | | | | | | | |народного мистецтва та| | | | | | | |народних художніх | | | | | | | |промислів для | | | | | | | |Музейного фонду | | | | | | | |України | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |19.|Надання приміщення для|Рада міністрів Автономної |2007- | | | | | |регіональних осередків|Республіки Крим, обласні, |2010 | | | | | |Національної спілки |Севастопольська міська | | | | | | |майстрів народного |держадміністрації | | | | | | |мистецтва | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |20.|Забезпечення |Чернівецька |2008 | 1800 | | 1800 | | |будівництва навчально-|облдержадміністрація, МОН |2009 | 1200 | | 1200 | | |виробничого корпусу | | | | | | | |Вижницького коледжу | | | | | | | |прикладного мистецтва | | | | | | | |імені В.Ю. Шкрібляка | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |21.|Утворення |Вінницька обласна, |2008 | 30 | | 30 | | |етнографічно- |Тульчинська районна |2009 | 30 | | 30 | | |мистецького центру |держадміністрації | | | | | | |"Козацький зимівник" у| | | | | | | |с. Кинашів | | | | | | | |Тульчинського району | | | | | | | |Вінницької області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |22.|Відродження діяльності|Сумська обласна, Роменська|2007 | 250 | | 250 | | |осередків традиційних |та Лебединська районні |2008 | 250 | | 250 | | |народних художніх |держадміністрації, |2009 | 250 | | 250 | | |промислів Сумщини: |Охтирська міськрада |2010 | 400 | | 400 | | |гончарства в | | | | | | | |с. Глинськ | | | | | | | |Роменського району та | | | | | | | |с. Межиріч | | | | | | | |Лебединського району; | | | | | | | |вишивки у м. Охтирці | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |23.|Відновлення діяльності|Луганська |2007 | 15 | | 15 | | |творчих майстерень |облдержадміністрація |2008 | 15 | | 15 | | |визначних майстрів | |2009 | 15 | | 15 | | |народних художніх | |2010 | 15 | | 15 | | |промислів Луганщини | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |24.|Утворення центру |Чернігівська |2008 | 800 | | 800 | | |народного мистецтва в |облдержадміністрація |2009 | 600 | | 600 | | |м. Чернігові на базі | |2010 | 400 | | 400 | | |центру народних | | | | | | | |ремесел для дітей та | | | | | | | |юнацтва | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |25.|Створення у | | | | | | | |Запорізькій області | | | | | | | |осередків таких | | | | | | | |народних художніх | | | | | | | |промислів: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |художня кераміка, |Запорізька обласна, |2007 | 100 | | 100 | | |гончарство - |районні | | | | | | |м. Пологи |держадміністрації | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |художнє плетіння з | |2008 | 50 | | 50 | | |рослинних матеріалів | |2009 | 50 | | 50 | | |(лоза, соломка) - | | | | | | | |смт Мирне | | | | | | | |Мелітопольського | | | | | | | |району та с. Скельки | | | | | | | |Василівського району | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |декоративний розпис - | |2008 | 50 | | 50 | | |міста Запоріжжя та | |2009 | 50 | | 50 | | |Енергодар | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |художня вишивка - | |2008 | 50 | | 50 | | |м. Запоріжжя | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |різьблення по дереву -| |2007 | 50 | | 50 | | |с. Смирнове | | | | | | | |Куйбишевського району | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |килимарство - | |2008 | 100 | | 100 | | |с. Гусарка | | | | | | | |Куйбишевського району | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |26.|Проведення |Полтавська |-"- | 600 | | 600 | | |капітального ремонту |облдержадміністрація | | | | | | |будівлі колишньої | | | | | | | |земської губернської | |------+-------+-------+-------| | |гончарної майстерні в | |2009 | 600 | | 600 | | |смт Опішня | | | | | | | |Зіньківського району | | | | | | | |Полтавської області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |27.|Утворення на базі |Рівненська |2008 | 80 | | 80 | | |Сарненського історико-|облдержадміністрація | | | | | | |етнографічного музею | | | | | | | |творчої лабораторії | | | | | | | |народного мистецтва | | | | | | | |Полісся | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |28.|Утворення творчої |Хмельницька |2007 | 40 | | 40 | | |майстерні з кераміки в|облдержадміністрація |2008 | 5 | | 5 | | |містах Нетішині та | | | | | | | |Кам'янці-Подільському | | | | | | | |Хмельницької області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |29.|Відновлення роботи | -"- |-"- | 5 | | 5 | | |гончарних майстерень | |------+-------+-------+-------| | |сім'ї Білих у | |2009 | 5 | | 5 | | |м. Кам'янці- | | | | | | | |Подільському | | | | | | | |Хмельницької області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |30.|Створення умов для | -"- |2007 | 15 | | 15 | | |діяльності осередку | |2008 | 15 | | 15 | | |народних художніх | |2009 | 10 | | 10 | | |промислів у с. Самчики| | | | | | | |Старокостянтинівського| | | | | | | |району Хмельницької | | | | | | | |області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |31.|Забезпечення | -"- |2007 | 3 | | 3 | | |сприятливих умов | | | | | | | |діяльності майстерні | | | | | | | |лозоплетіння сім'ї | | | | | | | |В. Лампіти в | | | | | | | |с. Адампіль | | | | | | | |Старосинявського | | | | | | | |району Хмельницької | | | | | | | |області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |32.|Утворення творчої | -"- |-"- | 8 | | 8 | | |майстерні художнього | | | | | | | |ткацтва в с. Нараївка | | | | | | | |Славутського району | | | | | | | |Хмельницької області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |33.|Реконструкція музею |Черкаська |2008 | 150 | | 150 | | |народної художньої |облдержадміністрація, | | | | | | |вишивки, що діє на |Національна спілка | | | | | | |базі фабрики художніх |майстрів народного | | | | | | |виробів імені Лесі |мистецтва | | | | | | |Українки, м. Черкаси | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |34.|Утворення музеїв: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |народного мистецтва у |Хмельницька |-"- | 200 | | 200 | | |м. Хмельницькому |облдержадміністрація | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |гончарства в |Чернівецька |2009 | 300 | | 300 | | |с. Коболчин |облдержадміністрація | | | | | | |Сокирянського району | | | | | | | |Чернівецької області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |народного мистецтва в |Дніпропетровська |2008 | 2000 | | 2000 | | |смт Петриківка |облдержадміністрація |2009 | 2000 | | 2000 | | |Дніпропетровської | | | | | | | |області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |народного мистецтва |Вінницька |2008 | 400 | | 400 | | |Східного Поділля у |облдержадміністрація |2009 | 500 | | 500 | | |м. Вінниці | |2010 | 500 | | 500 | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |35.|Утворення галереї |Черкаська |2008 | 100 | | 100 | | |народного мистецтва в |облдержадміністрація, |2009 | 100 | | 100 | | |м. Черкасах |Національна спілка |2010 | 50 | | 50 | | | |майстрів | | | | | | | |народного мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |36.|Забезпечення |Черкаська |2008 | 80 | | 80 | | |обладнанням науково- |облдержадміністрація |2009 | 80 | | 80 | | |виробничого | |2010 | 60 | | 60 | | |підприємства "Арта", | | | | | | | |м. Черкаси | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |37.|Організація |Волинська |2007 | 100 | | 100 | | |облаштування |облдержадміністрація |2008 | 100 | | 100 | | |майстерень членів | |2009 | 100 | | 100 | | |Волинського осередку | |2010 | 100 | | 100 | | |Національної спілки | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |38.|Утворення у Волинській| | | | | | | |області постійно | | | | | | | |діючої школи-студії з | | | | | | | |таких видів народних | | | | | | | |художніх промислів: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |соломоплетіння в | -"- |2007 | 80 | | 80 | | |с. Купичів Турійського| | | | | | | |району | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |гончарства в | |2008 | 80 | | 80 | | |с. Кульчин | | | | | | | |Ківерцівського району | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |гончарства в | |2009 | 80 | | 80 | | |с. Дубечне | | | | | | | |Старовижівського | | | | | | | |району | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | | |Разом |2007 | 1079 | | 1079 | | | | |2008 |19000 | 600 |18400 | | | | |2009 |17270 | 600 |16670 | | | | |2010 |11575 | 600 |10975 | |------------------------------------------------------------------------------------| | Популяризація народних художніх промислів | |------------------------------------------------------------------------------------| |39.|Започаткування на |Держкомтелерадіо, МКТ, |з 2007| | | | | |телеканалі УТ-1 |Національна спілка | | | | | | |щотижневої годинної |майстрів народного | | | | | | |програми "Народне |мистецтва | | | | | | |мистецтво та народні | | | | | | | |художні промисли" | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |40.|Висвітлення на | -"- |з 2008| | | | | |телеканалі "Культура" | | | | | | | |матеріалів циклу | | | | | | | |програм "Скарби | | | | | | | |українського | | | | | | | |традиційного народного| | | | | | | |мистецтва" | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |41.|Сприяння створенню в |МКТ, Рада міністрів |2007- | | | | | |історичних, |Автономної Республіки |2010 | | | | | |етнографічних та |Крим, обласні, Київська та| | | | | | |художніх музеях |Севастопольська міські | | | | | | |експозиційних |держадміністрації | | | | | | |розділів, присвячених | | | | | | | |осередкам традиційного| | | | | | | |народного мистецтва та| | | | | | | |народних художніх | | | | | | | |промислів | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| Освіта у сфері народного мистецтва та народних художніх промислів | |------------------------------------------------------------------------------------| |42.|Утворення при |Полтавська |2007 | 90 | | 90 | | |Полтавській школі |облдержадміністрація, МОН,|2008 | 90 | | 90 | | |мистецтв "Мала |МКТ | | | | | | |Академія мистецтв" та | | | | | | | |Полтавській художній | | | | | | | |школі відділення | | | | | | | |художньої кераміки | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |43.|Відкриття школи |Хмельницька |2009 | 300 | | 300 | | |народного мистецтва у |облдержадміністрація | | | | | | |м. Хмельницькому | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |44.|Утворення навчально- |Львівська обласна, |2007- | | | | | |показової майстерні |Яворівська районна |2010 | | | | | |гончарів у музеї |держадміністрації | | | | | | |"Яворівщина", | | | | | | | |м. Яворів Львівської | | | | | | | |області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |45.|Розроблення і |МОН, МКТ |2007 | | | | | |впровадження | | | | | | | |факультативного курсу | | | | | | | |"Українське народне | | | | | | | |мистецтво" для | | | | | | | |загальноосвітніх шкіл | | | | | | | |та навчальних | | | | | | | |мистецьких закладів | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |46.|Відкриття коледжу |Черкаська |2008 | 4000 | | 4000 | | |народного мистецтва в |облдержадміністрація, МОН |2009 | 4000 | | 4000 | | |м. Чигирині Черкаської| |2010 | 4000 | | 4000 | | |області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |47.|Відкриття училища |Дніпропетровська обласна, |2008 | 4000 | | 4000 | | |народного мистецтва в |Петриківська районна |2009 | 4000 | | 4000 | | |смт Петриківка |держадміністрації, МОН |2010 | 4000 | | 4000 | | |Дніпропетровської | | | | | | | |області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |48.|Забезпечення зміцнення|Полтавська |2007 | 300 | | 300 | | |матеріально-технічної |облдержадміністрація |2008 | 200 | | 200 | | |бази Решетилівського | | | | | | | |художньо-професійного | | | | | | | |ліцею | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |49.|Утворення на базі |МОН, Сумська |2007- | | | | | |вищого професійного |облдержадміністрація |2009 | | | | | |училища N 23 коледжу | | | | | | | |народного мистецтва, | | | | | | | |м. Кролевець Сумської | | | | | | | |області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | | |Разом |2007 | 390 | | 390 | | | | |2008 | 8290 | | 8290 | | | | |2009 | 8300 | | 8300 | | | | |2010 | 8000 | | 8000 | |------------------------------------------------------------------------------------| | Дослідження у сфері народного мистецтва та народних художніх промислів | |------------------------------------------------------------------------------------| |50.|Дослідження діяльності|Донецька |2007 | 25 | | 25 | | |осередків народних |облдержадміністрація |2008 | 25 | | 25 | | |художніх промислів, що| |2009 | 25 | | 25 | | |існували на Донеччині,| |2010 | 25 | | 25 | | |та сприяння їх | | | | | | | |відродженню | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |51.|Комплексне вивчення | | | | | | | |розвитку традиційного | | | | | | | |народного мистецтва та| | | | | | | |народних художніх | | | | | | | |промислів: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- с. Клембівка |Вінницька |2009 | 50 | 30 | 20 | | |Ямпільського району |облдержадміністрація, МКТ,| | | | | | |Вінницької області |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- с. Бубнівка |Вінницька |2009 | 50 | 30 | 20 | | |Гайсинського району |облдержадміністрація, МКТ,| | | | | | |Вінницької області |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- сіл Прокурава, |Івано-Франківська |2010 | 115 | 80 | 35 | | |Космач, Брустурів та |МКТ, облдержадміністрація,| | | | | | |Пістинь Косівського |Національна спілка | | | | | | |району |майстрів народного | | | | | | |Івано-Франківської |мистецтва | | | | | | |області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- с. Гавареччина |Львівська |2008 | 25 | 20 | 5 | | |Золочівського району |облдержадміністрація, МКТ,| | | | | | |Львівської області |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- с. Коболчин |Чернівецька |-"- | 25 | 20 | 5 | | |Сокирянського району |облдержадміністрація, МКТ,| | | | | | |Чернівецької області |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- смт Решетилівка |Полтавська |2009 | 25 | 20 | 5 | | |Полтавської області |облдержадміністрація, МКТ,| | | | | | | |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- смт Петриківка |Дніпропетровська |-"- | 25 | 20 | 5 | | |Дніпропетровської |облдержадміністрація, МКТ,| | | | | | |області |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |52.|Здійснення |Рівненська |2010 | 40 | 10 | 30 | | |етнографічних |облдержадміністрація, | | | | | | |експедицій щодо |Національна академія наук | | | | | | |вивчення та | | | | | | | |відновлення народних | | | | | | | |художніх промислів | | | | | | | |Рівненщини: | | | | | | | |Березнівський та | | | | | | | |Корецький райони - | | | | | | | |гончарство | | | | | | | |Дубровицький та | | | | | | | |Рокитнівський райони -| | | | | | | |ковальство | | | | | | | |Зарічненський, | | | | | | | |Дубровицький та | | | | | | | |Рокитнівський райони -| | | | | | | |ткацтво | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |53.|Проведення науково- |Житомирська |2007 | 3 | | 3 | | |практичних |облдержадміністрація, |2008 | 3 | | 3 | | |конференцій, творчих |Національна академія наук |2009 | 3 | | 3 | | |лабораторій "Художньо-| |2010 | 3 | | 3 | | |функціональна роль | | | | | | | |народних художніх | | | | | | | |промислів у святах і | | | | | | | |обрядах", | | | | | | | |"Синкретизація | | | | | | | |народного мистецтва", | | | | | | | |"Народні художні | | | | | | | |промисли Полісся: | | | | | | | |сучасний стан та | | | | | | | |перспективи розвитку" | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |54.|Поглиблене вивчення | | | | | | | |стану та перспектив | | | | | | | |розвитку народних | | | | | | | |художніх промислів на | | | | | | | |Буковині: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |Хотинський, Вижницький|Чернівецька |2007 | 3 | | 3 | | |райони та м. Чернівці |облдержадміністрація | | | | | | |- гончарство | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |Новоселицький та | |-"- | 3 | | 3 | | |Сторожинецький райони | | | | | | | |- художнє лозоплетіння| | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |Заставнівський, | |-"- | 3 | | 3 | | |Кіцманський та | | | | | | | |Сторожинецький | | | | | | | |райони - художнє | | | | | | | |кушнірство | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |Путильський та | |-"- | 3 | | 3 | | |Вижницький | | | | | | | |райони - гуцульське | | | | | | | |мосяжництво | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |проведення науково- | |-"- | 10 | | 10 | | |практичної конференції| | | | | | | |"Народні художні | | | | | | | |промисли Гуцульщини" | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | | |Разом |2007 | 50 | | 50 | | | | |2008 | 78 | 40 | 38 | | | | |2009 | 178 | 100 | 78 | | | | |2010 | 183 | 90 | 93 | |------------------------------------------------------------------------------------| | Видавнича та інформаційна діяльність | |------------------------------------------------------------------------------------| |55.|Підготовка та видання:|Держкомтелерадіо, | | | | | | |серії книжок "Скарби |видавництво "Наукова | | | | | | |українського народного|думка", м. Київ, | | | | | | |мистецтва", зокрема: |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Український килим | |2008 | 140 | 140 | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Українська народна | |2009 | 140 | 140 | | | |іграшка | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Українська народна | |2010 | 140 | 140 | | | |дерев'яна скульптура | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Народне мистецтво |Вінницька |2009 | 100 | | 100 | | |Поділля |облдержадміністрація, | | | | | | | |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |Історії українського |Інститут |2010 | 360 | 360 | | | |декоративного |мистецтвознавства, | | | | | | |мистецтва від |фольклористики та | | | | | | |найдавніших часів до |етнології імені | | | | | | |сьогодні |М.Т. Рильського | | | | | | |(у 3 томах) |Національної академії | | | | | | | |наук, м. Київ | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |Словника | -"- |-"- | 80 | 80 | | | |мистецтвознавчих | | | | | | | |термінів "Декоративне | | | | | | | |мистецтво" | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |монографій: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Українське народне |Інститут народознавства |2010 | 160 | 160 | | | |мистецтво: |Національної | | | | | | |порівняльний аспект |академії наук, м. Львів | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Українська народна | |2009 | 120 | 120 | | | |дерев'яна архітектура:| | | | | | | |система декору | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Народне мистецтво | |-"- | 100 | 100 | | | |Покуття | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Українська димлена | |2008 | 80 | 80 | | | |кераміка | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Українська народна | |2009 | 90 | 90 | | | |вибійка | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Українська народна | |-"- | 160 | 160 | | | |кераміка | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |книг: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Майстри українського| |2008 | 100 | 100 | | | |народного мистецтва | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Народне мистецтво | |2009 | 140 | 140 | | | |Полісся (територія | | | | | | | |відчуження | | | | | | | |Чорнобильської зони) | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Українська народна | |2008 | 100 | 100 | | | |вишивка у збірках | | | | | | | |музеїв США | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Етноестетика | |2009 | 90 | 90 | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |- Народна пластика з | |2010 | 70 | 70 | | | |тіста | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |буклетів: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |Вишивка Донеччини, |Донецька |2007 | 10 | | 10 | | |Кераміка Донеччини, |облдержадміністрація |2008 | 15 | | 15 | | |Художня обробка | |2009 | 10 | | 10 | | |металу | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |художніх фотоальбомів |Київська |2007 | 100 | | 100 | | |про творчість видатних|облдержадміністрація |2008 | 100 | | 100 | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва Київщини | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |збірника матеріалів |Рівненська |2010 | 50 | | 50 | | |етнографічних |облдержадміністрація | | | | | | |експедиційних | | | | | | | |досліджень Рівненщини | | | | | | | |"Духовність | | | | | | | |Погоринського краю" | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |каталогу "Вишивки з |Чернігівська |2007 | 7,5| | 7,5| | |колекції обласного |облдержадміністрація | | | | | | |історичного музею | | | | | | | |імені В. Тарновського"| | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |монографії "Вишивка | |2009 | 7,5| | 7,5| | |Чернігівщини" | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | | |Разом |2007 | 117,5| | 117,5| | | | |2008 | 535 | 420 | 115 | | | | |2009 | 957,5| 840 | 117,5| | | | |2010 | 860 | 810 | 50 | |------------------------------------------------------------------------------------| | Культурно-мистецькі заходи, які сприяють відродженню та популяризації | | народних художніх промислів | |------------------------------------------------------------------------------------| |56.|Проведення |МКТ, Мінпромполітики, |2009 | 150 | 110 | 40 | | |всеукраїнської |Національна спілка | | | | | | |виставки "Народні |майстрів народного | | | | | | |художні промисли |мистецтва | | | | | | |України" | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |57.|Проведення мистецьких | | | | | | | |симпозіумів з питань: | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |дерев'яної скульптури |МКТ, Закарпатська |-"- | 40 | 30 | 10 | | |в м. Ужгороді |облдержадміністрація, | | | | | | | |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |ліжникарства в |МКТ, Івано-Франківська |-"- | 40 | 30 | 10 | | |с. Яворів Косівського |облдержадміністрація, | | | | | | |району Івано- |Національна спілка | | | | | | |Франківської області |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |летіння з природних |МКТ, Чернігівська |2007 | 40 | 30 | 10 | | |матеріалів в |облдержадміністрація, |2008 | 40 | 30 | 10 | | |м. Чернігові |Національна спілка |2010 | 40 | 30 | 10 | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |гончарного мистецтва в|МКТ, Черкаська |2007 | 40 | 30 | 10 | | |м. Чигирині Черкаської|облдержадміністрація, |2008 | 40 | 30 | 10 | | |області |Національна спілка |2009 | 40 | 30 | 10 | | | |майстрів народного |2010 | 40 | 30 | 10 | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |народного мистецтва в | -"- |-"- | 40 | 30 | 10 | | |с. Суботів | | | | | | | |Чигиринського району | | | | | | | |Черкаської області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | |народного мистецтва в |МКТ, Чернівецька |2008 | 40 | 35 | 5 | | |м. Вижниці |облдержадміністрація, | | | | | | |Чернівецької області |Національна спілка | | | | | | | |майстрів народного | | | | | | | |мистецтва | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| |58.|Проведення |МКТ, Полтавська | -"- | 50 | 30 | 20 | | |симпозіумів- |облдержадміністрація, |2009 | 50 | 20 | 30 | | |практикумів на базі |Національна спілка |2010 | 50 | 20 | 30 | | |Національного музею- |майстрів народного | | | | | | |заповідника |мистецтва | | | | | | |українського | | | | | | | |гончарства в | | | | | | | |смт Опішня | | | | | | | |Зіньківського району | | | | | | | |Полтавської області | | | | | | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | | |Разом |2007 | 80 | 60 | 20 | | | | |2008 | 170 | 125 | 45 | | | | |2009 | 320 | 220 | 100 | | | | |2010 | 170 | 110 | 60 | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | | |Усього за роками |2007 | 1936,5| 280 | 1656,5| | | | |2008 |30893 | 2805 |28088 | | | | |2009 |29825,5| 3360 |26465,5| | | | |2010 |23538 | 3160 |20378 | |---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------| | | |Усього | |86193 | 9605 |76588 | -------------------------------------------------------------------------------------- { Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1140
( 1140-2008-п ) від 27.12.2008 }вгору