Документ 766-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.04.2013, підстава - 255-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 2006 р. N 766
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }
Про внесення змін до положень про прийом
слухачів до Національної академії державного
управління при Президентові України і про
стажування слухачів Національної академії
державного управління при Президентові
України в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про прийом слухачів до Національної
академії державного управління при Президентові України і
Положення про стажування слухачів Національної академії державного
управління при Президентові України в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044; 2005 р., N 28,
ст. 1623), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 766
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про прийом
слухачів до Національної академії
державного управління при Президентові
України і Положення про стажування
слухачів Національної академії державного
управління при Президентові України в
органах державної влади та органах
місцевого самоврядування ( 468-2004-п )

1. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії
державного управління при Президентові України ( 468-2004-п ):
1) в абзаці другому пункту 1 слова "напрямом "державне
управління" виключити;
2) абзаци третій і четвертий підпункту 1 пункту 3 після слів
"не менш як один рік" доповнити словами і цифрами "(за винятком
осіб, які приймаються на навчання у 2006 та 2007 роках)";
3) у пункті 4:
в абзаці першому слова "та заочною" замінити словами "заочною
та заочно-дистанційною";
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"займають посади не нижче п'ятої категорії і мають ранг
державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) не
нижче десятого;
працюють на посадах не нижче шостої категорії, зараховані до
кадрового резерву на посади першої - четвертої категорій та
перебувають у кадровому резерві не менш як один рік (за винятком
осіб, які приймаються на навчання у 2006 та 2007 роках)";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Зазначені у цьому пункті особи приймаються на навчання за
рекомендацією органу, установи, організації, в яких вони працюють
або перебувають у кадровому резерві";
4) у пункті 5:
абзац перший після слів "керівних кадрів" доповнити словами
"за рекомендацією органів, установ, організацій та";
у підпункті 2 слова "за рекомендацією органів державної влади
або органів місцевого самоврядування" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Народні депутати України при вступі до Академії рекомендацій
не подають";
5) абзац перший пункту 7 після слова "заочною" доповнити
словами "та заочно-дистанційною";
6) друге речення абзацу другого пункту 11 викласти у такій
редакції:
"При цьому кількість посадових осіб органів місцевого
самоврядування повинна становити не менш як 33 відсотки, а
кількість державних службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування, які займають посади першої - четвертої
категорій, - не менш як 50 відсотків";
7) в абзаці першому пункту 12 слово "чотири" замінити словом
"три";
8) друге речення абзацу другого пункту 13 викласти у такій
редакції:
"Особи, які вступають до Академії на навчання за
вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, подають
рекомендацію органу, установи, організації, в яких вони працюють
або перебувають у кадровому резерві";
9) абзац шостий пункту 15 викласти у такій редакції:
"На факультет вищих керівних кадрів приймаються особи за
результатами тестування з визначення їх професійних якостей і
співбесіди із сучасних проблем державного управління";
10) пункт 18 викласти у такій редакції:
"18. Слухачам, які на момент зарахування на навчання в
Академію з 2006 року за денною формою перебували на державній
службі або на службі в органах місцевого самоврядування,
виплачується в 2006 році стипендія в розмірі посадового окладу, а
з 2007 року - в розмірі середньої заробітної плати за останнім
місцем роботи. Слухачам, які на момент зарахування до Академії не
перебували на державній службі або на службі в органах місцевого
самоврядування, виплачується в 2006 році стипендія в розмірі
середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш
як один максимальний посадовий оклад спеціаліста II категорії
міністерства, а з 2007 року - провідного спеціаліста міністерства
в розмірі, встановленому згідно з додатком 13 до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632).
Розмір стипендії перераховується одночасно із зміною в
установленому порядку умов оплати праці відповідних категорій
працівників.
Слухачам, зарахованим до Академії у 2005 році за денною
формою навчання, виплачується стипендія у розмірі, раніше
визначеному відповідними наказами ректора Академії за 2005 рік";
11) у додатку 1 до Положення:
абзац четвертий пункту 1 після слів "четвертої категорії"
доповнити словами "або ту, на якій він перебуває в кадровому
резерві згідно з договором-направленням";
в абзаці третьому пункту 2 слова "і відпрацювати в ньому
(ній)" замінити словами "і відпрацювати на посаді державного
службовця (посадової особи місцевого самоврядування)";
12) у тексті Положення слово "вечірня" в усіх відмінках
замінити словом "вечірньо-заочна" у відповідному відмінку;
13) додаток 2 до Положення викласти у такій редакції:
"Додаток 2
до Положення

РЕКОМЕНДАЦІЯ
__________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу місцевого
самоврядування, установи, організації)
__________________________________________________________________
рекомендує відповідно до статті 29 Закону України "Про державну
службу" для вступу до Національної академії державного
управління при Президентові України на навчання за формою_________ __________________________________________________________________
(вечірньо-заочна, заочна, заочно-дистанційна) _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові вступника) _________________________________________________________________,
(дата народження)
який (яка) займає посаду__________________________________________
(найменування)
в________________________________________________________________,
(місце роботи)
має страховий стаж________________ і зарахований (зарахована) до
кадрового резерву для прийняття на посаду державного службовця
(посадової особи місцевого самоврядування) __________________________________________________________________
(найменування, категорія) __________________________________________________________________
(дата та номер наказу чи розпорядження)
Під час навчання в Національній академії державного
управління при Президентові України
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові вступника)
користуватиметься пільгами, передбаченими законодавством для осіб,
які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих
навчальних закладах.
________________________ ________________ ______________________
(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
____ _____________200_ р.
__________________________________________________________________
(місцезнаходження органу, установи, організації)
2. У Положенні про стажування слухачів Національної академії
державного управління при Президентові України в органах державної
влади та органах місцевого самоврядування ( 468-2004-п ):
1) у пункті 1:
перше речення абзацу першого доповнити словами "відповідно до
договорів-направлень (додаток 1 до Положення про прийом слухачів
до Національної академії державного управління при Президентові
України)";
абзац четвертий після слів "кадровому резерві" доповнити
словами "визначених договорами-направленнями";
2) пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи
науково-педагогічних працівників Академії - керівників стажування
слухачів визначаються наказом ректора".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим.вгору