Документ 762_043, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.07.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Департаментом фінансового моніторингу Національного банку Таджикистану щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Дата підписання:

11.07.2012

Дата набрання чинності для України:

11.07.2012

Державна служба фінансового моніторингу України та Департамент фінансового моніторингу Національного банку Таджикистану, (далі - Сторони),

враховуючи взаємну зацікавленість в ефективному співробітництві з обміну інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму чи кримінальною діяльністю, пов'язаною з ними.

З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит однієї із Сторін, відповідно до національного законодавства держав Сторін та Угод, обов'язкових для держав Сторін, наявною інформацією, що може мати відношення до розслідування (фінансового моніторингу), що здійснює запитуюча Сторона за матеріалами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також щодо фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим обґрунтуванням, включаючи, як мінімум, причину запиту, мету, з якою буде використана інформація, та іншу інформацію, достатню для того, щоб Сторона, яка одержала запит, могла визначити, чи відповідає цей запит національному законодавству держави Сторони та Угодам, обов'язковим для держав Сторін.

Стаття 2

Інформація або документи, одержані в рамках цього Меморандуму, використовуються Сторонами для здійснення самостійного розслідування (фінансового моніторингу) та аналізу і не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої офіційної згоди Сторони, що надала інформацію.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розголошення одержаної інформації або документів в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої офіційної згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація, одержана в рамках цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, отриманої до припинення дії цього Меморандуму, залишаються чинними після припинення його дії.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством держав Сторін, прийнятні процедури співробітництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму. Сторони продовжуватимуть співробітництво на постійній основі з метою покращення взаємодії між ними.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами, включаючи запити про надання інформації, відповіді на запити, обмін інформацією та повідомленнями, здійснюватиметься російською мовою та у письмовій формі.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані надавати запитувану інформацію у випадку, якщо:

1) по фактах, яких стосується запит, вже порушено кримінальну справу та триває слідство або попереднє слідство завершено і кримінальна справа знаходиться на розгляді судового процесу.

2) якщо надання інформації може завдати шкоду безпеці, громадському порядку або національним інтересам держав Сторін чи суперечити національному законодавству держав Сторін та Угодам, обов'язкових для держав Сторін.

Стаття 8

Усі розбіжності щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 9

За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину та набиратимуть чинності відповідно до процедури, передбаченою статтею 10 цього Меморандуму.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

На дату припинення дії відповідна Сторона повинна виконати усі зобов'язання, що витікають з цього Меморандуму.

Вчинено в м. Санкт-Петербург 11 липня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, таджицькою та російською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст російською мовою.

За Державну службу фінансового
моніторингу України

За Департамент фінансового моніторингу
Національного банку Таджикистану

(підпис)

(підпис)

Гуржій С.Г.,
Голова

Нуров Ш.А.,
Заступник директоравгору