Документ 762_038, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.12.2008

               Угода 
між Міністерством аграрної політики України
та Міністерством сільського господарства Республіки
Таджикистан про співробітництво в галузі
агропромислового комплексу

Дата підписання: 04.12.2008 Дата набрання чинності для України: 04.12.2008
Міністерство аграрної політики України та Міністерство
сільського господарства Республіки Таджикистан, далі - Сторони,
беручи до уваги прагнення Сторін до розвитку і поглиблення
взаємовигідного співробітництва в галузі агропромислового
комплексу в умовах ринкових відносин,
керуючись положеннями Угоди про міждержавні взаємовідносини з
питань агропромислового комплексу держав - учасниць СНД від
28 квітня 1993 року,
погодилися про наступне:
Стаття 1
Сторони здійснюють взаємовигідне співробітництво на основі
довіри, рівноправності і взаємної вигоди в рамках національного
законодавства своїх держав.
Стаття 2
Економічне, науково-технічне і виробниче співробітництво між
Сторонами здійснюватиметься за такими напрямами:
1. Рослинництво.
2. Тваринництво, у тому числі племінна справа.
3. Ветеринарія.
4. Біотехнологія.
5. Механізація й автоматизація сільськогосподарського
виробництва.
6. Розвиток сільськогосподарського машинобудування на базі
виробничої кооперації.
7. Розвиток нових форм господарювання, сприяння організації і
становленню фермерських господарств, акціонерних товариств,
об'єднань.
8. Підготовка фахівців для різних галузей
сільськогосподарського виробництва.
Інші напрями співробітництва можуть здійснюватись за взаємною
домовленістю Сторін.
Стаття 3
Сторони відповідно до національного законодавства держав
Сторін сприяють створенню належних умов для встановлення прямих
зв'язків між суб'єктами господарювання України і Республіки
Таджикистан по постачанню сільськогосподарської продукції,
матеріально-технічних ресурсів для функціонування агрокомплексів.
Стаття 4
Співробітництво в рамках цієї Угоди реалізується в наступних
формах:
1. Проведення симпозіумів, виставок, семінарів, обмін
статистичною, науково-технічною інформацією, результатами наукових
досліджень.
2. Обмін зразками насіння, племінними тваринами, садивним
матеріалом.
3. Спільні дослідження і розробки з проблем, що становлять
взаємну зацікавленість.
4. Обмін фахівцями із сільського господарства, студентами і
стажерами.
Інші форми співробітництва можуть бути визначені за взаємною
домовленістю Сторін.
Стаття 5
Обмін зразками насіння, техніки, племінними тваринами й іншою
продукцією, а також інформативними матеріалами здійснюється
відповідно до національного законодавства держав Сторін.
Стаття 6
Обмін фахівцями з сільського господарства, студентами та
стажерами здійснюється за рахунок зацікавленої Сторони або за
домовленістю між Сторонами.
Стаття 7
Авторські права за результатами спільних досліджень і
розробок, проведених відповідно до цієї Угоди, визначаються за
домовленістю Сторін у рамках національного законодавства.
Стаття 8
З метою реалізації цієї Угоди Сторони будуть проводити
регулярні зустрічі на рівні керівників і фахівців підприємств і
організацій агропромислової сфери для визначення пріоритетних
напрямків співробітництва, здійснення спільних проектів і програм,
консультацій з питань, що представляють взаємну зацікавленість.
Для координації співробітництва в рамках цієї Угоди, за
взаємною згодою, Сторони можуть створювати спільні робочі групи за
напрямами, засідання яких будуть проводитися за домовленістю
Сторін.
Підсумки засідань робочих груп оформляються протоколами.
Стаття 9
Ця Угода набирає чинності з моменту підписання. Угода діє
протягом п'яти років і автоматично продовжується на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить письмово про
своє бажання припинити її дію за шість місяців до закінчення
чергового терміну.
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися
зміни та доповнення, що оформляються окремими протоколами, які є
її невід'ємною частиною.
Спірні питання, які виникають між Сторонами щодо тлумачення
або застосування положень цієї Угоди, вирішуються шляхом
проведення консультацій та переговорів.
Вчинено в м. Київ 4 грудня 2008 року в двох примірниках,
кожний українською, таджицькою та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при
тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту
російською мовою.
За Міністерство аграрної За Міністерство сільського
політики України господарства Республіки
Таджикистан (підпис) (підпис)вгору