Документ 762_037, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.03.2009, підстава - 1141-VI

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Таджикистан про співробітництво
в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям
та ліквідації їх наслідків
{ Угоду ратифіковано Законом
N 1141-VI ( 1141-17 ) від 18.03.2009 }

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Таджикистан,
далі - "Сторони",
усвідомлюючи небезпеку, яку спричиняють для обох країн
надзвичайні ситуації;
визнаючи, що співробітництво в галузі запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків сприятиме
добробуту і безпеці обох держав;
враховуючи користь, яку можуть отримати обидві Сторони від
обміну науковою і технічною інформацією у вищезазначеній галузі;
беручи до уваги можливість виникнення надзвичайних ситуацій,
які не можуть бути ліквідовані силами і засобами однієї із Сторін,
а також викликану цим необхідність у координації дій Сторін з
метою запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків;
підтримуючи зусилля ООН в галузі запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків;
поважаючи і підтверджуючи загальновизнані норми і правила,
які існують в рамках різних міжнародних організацій, відповідних
міжнародних конвенцій та угод, а також прагнучи сприяти розвитку
національних законодавств у цій галузі,
домовились про таке:
Стаття 1
Сфера застосування
1. Ця Угода встановлює принципи і рамки взаємної
скоординованої допомоги, яка надасться Сторонами в разі виникнення
надзвичайних ситуацій та для ліквідації їх наслідків.
2. Ця Угода застосовується в разі виникнення надзвичайних
ситуацій та для ліквідації їх наслідків, якщо Сторони не можуть
подолати їх власними силами.
Стаття 2
Визначення
Терміни, які використовуються в цій Угоді, мають такі
значення:
Сторона, що запитує - Сторона, яка звертається до іншої
Сторони з проханням про надання допомоги;
Сторона, що надає - Сторона, яка задовольняє прохання іншої
Сторони про надання допомоги;
група з надання допомоги - група фахівців Сторони, що
призначена для надання допомоги і забезпечена необхідним
оснащенням;
оснащення - матеріали, технічні та транспортні засоби,
спорядження групи з надання допомоги і особисте спорядження членів
групи;
матеріали допомоги - матеріальні засоби, призначені для
безкоштовного розподілу серед населення, яке постраждало внаслідок
надзвичайної ситуації;
компетентний орган - орган, що призначається кожною із Сторін
для керівництва і координації робіт, пов'язаних з реалізацією цієї
Угоди;
держава транзиту - держава, територію якої, включаючи
повітряний простір і територіальні води, перевозяться групи з
надання допомоги, оснащення та матеріали допомоги у треті країни
відповідно до укладених з цими країнами угод в галузі попередження
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
Стаття 3
Принципи, за якими надається допомога
1. Сторони здійснюють співробітництво відповідно до положень
цієї Угоди, а також до загальновизнаних міжнародних норм і
принципів з метою негайного надання відповідної інформації та
допомоги в разі надзвичайної ситуації або загрози її виникнення.
2. У разі надзвичайної ситуації, яка виникла на території
держави однієї із Сторін, ця Сторона може звертатись з проханням
про надання допомоги до іншої Сторони. Сторона, що надає,
допомагає Стороні, що запитує, силами та засобами, призначеними
для попередження та/або ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації.
3. Сторони надають одна одній допомогу згідно із своїми
можливостями. Допомога надається безкоштовно, якщо інше не
узгоджено Сторонами.
4. Сторона, що запитує, забезпечує умови безперешкодного
отримання і розподілу матеріалів допомоги виключно серед
населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації.
Стаття 4
Запити про допомогу та обмін інформацією
1. Органами, що здійснюють запити про надання допомоги в разі
виникнення надзвичайної ситуації, є Сторони.
2. Допомога надається на підставі запиту, в якому Сторона, що
запитує, зазначає:
- місце, час, характер, масштаби та стан надзвичайної
ситуації на даний момент у зоні надзвичайної ситуації;
- інформацію про заходи з надання допомоги, вже вжиті або
такі, що плануються, пріоритети допомоги, що запитується.
3. Сторона, що надає, негайно приймає рішення про надання
допомоги та інформує Сторону, що запитує, про можливість, обсяги
та умови її надання.
4. Дані, зазначені в пункті 2 цієї статті, постійно
оновлюються для відображення останніх подій і змін в оперативній
обстановці.
Стаття 5
Транзит
Сторони на підставі запиту та згідно з цією Угодою
забезпечують всю необхідну підтримку під час пропуску через
територію своїх держав груп з надання допомоги, оснащення і
матеріалів допомоги, якщо будь-яка з них є державою транзиту.
Стаття 6
Компетентні органи і пункти зв'язку
1. Кожна Сторона призначить (або створить) один або декілька
компетентних органів, далі - "Компетентні органи".
Компетентними органами цієї Угоди є:
з української Сторони - Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи;
з таджицької Сторони - Міністерство з надзвичайних ситуацій
та цивільної оборони.
2. Без шкоди для інших чинних домовленостей, досягнутих на
двосторонньому чи багатосторонньому рівні, кожна Сторона визначає
або створює один або декілька пунктів зв'язку з метою повідомлення
і надання допомоги у разі надзвичайної ситуації.
3. Сторони письмово повідомлять одна одну дипломатичними
каналами про призначення і зміну Компетентного органу (органів), а
також пункту (пунктів) зв'язку.
4. Кожна Сторона забезпечує безперервне функціонування свого
Компетентного органу (органів) і пункту (пунктів) зв'язку.
Стаття 7
Спільна робоча група
1. Для реалізації положень цієї Угоди Компетентні органи
Сторін створюють Спільну робочу групу з питань співробітництва в
галузі запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків. Умови створення та функції Спільної робочої групи
визначатимуться Компетентними органами.
2. Спільна робоча група проводить свої засідання по черзі в
Україні та в Республіці Таджикистан, як правило, один раз на рік,
а в разі необхідності - за домовленістю Компетентних органів
Сторін.
Стаття 8
Координація та управління наданням допомоги
в разі надзвичайних ситуацій
1. Координація, управління та загальне керівництво
аварійно-рятувальними роботами здійснюється Компетентним органом
Сторони, що запитує, через керівників груп з надання допомоги.
2. Компетентний орган Сторони, що запитує, інформує
керівників цих груп про обстановку, що склалась в зоні
надзвичайної ситуації та на конкретних ділянках робіт, і, в разі
необхідності, забезпечує ці групи перекладачами та засобами
зв'язку із штабом, який здійснює загальне керівництво пошуковими,
рятувальними та іншими невідкладними роботами.
3. Оснащення груп з надання допомоги повинно бути достатнім
для ведення автономних дій в зоні надзвичайної ситуації протягом
72 годин з моменту їх прибуття. У разі потреби забезпечення цих
груп всім необхідним для їхнього функціонування здійснюється
Стороною, що запитує.
4. Компетентний орган Сторони, що запитує, надає групам з
надання допомоги охорону, безкоштовне медичне обслуговування,
харчування та житло, а також забезпечує членів груп предметами
особистого користування в разі вичерпання їхніх власних запасів.
Стаття 9
Порядок перетинання державного кордону
та правила перебування груп з надання допомоги
1. З метою забезпечення ефективності та необхідної
оперативності групи з надання допомоги перетинають державний
кордон у спрощеному порядку через пункти пропуску через державний
кордон за наявністю у кожного члена групи документа, що засвідчує
його особу. Керівник групи пред'являє органам прикордонного
контролю в пункті перетинання кордону виданий компетентними
органами Сторони, що надає, документ, який засвідчує направлення
групи з метою надання допомоги та список осіб, які прямують у
складі групи, підписаний уповноваженими особами компетентних
органів.
2. Порядок пропуску через кордон та перебування на території
держави Сторони, що запитує, кінологічних груп визначається в
кожному випадку відповідно до карантинних правил, що діють на
території держави Сторони, що запитує.
3. Члени груп з надання допомоги, перебуваючи на території
держави Сторони, що запитує, та/або держави транзиту, повинні
дотримуватись законодавства цих держав.
4. Для транспортування груп з надання допомоги, їхнього
оснащення і матеріалів допомоги здійснюється автомобільним,
залізничним або повітряним транспортом.
5. Порядок використання видів транспорту для надання допомоги
визначається Компетентними органами Сторін за узгодженням з
відповідними міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади.
Стаття 10
Ввезення і вивезення оснащення
та матеріалів допомоги
1. Оснащення і матеріали допомоги звільняються від сплати
мита в бюджет при їх ввезенні на територію держави Сторони, що
запитує, і мають бути використані або розподілені під час операцій
з надання допомоги або вивезені після їх завершення з території
держави Сторони, що запитує. Якщо за особливих обставин неможливо
або недоцільно вивезти це оснащення і матеріали допомоги, вони
мають бути передані компетентному органу Сторони, що запитує, на
узгоджених умовах.
2. Групи з надання допомоги не мають права ввозити ніякого
іншого майна, крім оснащення та матеріалів допомоги, на які не
поширюються заборони та обмеження щодо ввозу.
3. Наркотичні засоби та психотропні речовини можуть ввозитись
в кількості, необхідній тільки для надання медичної допомоги,
відповідно до чинного законодавства держав Сторін. Використовувати
їх має право лише кваліфікований медичний персонал згідно з
встановленими правилами. У цьому випадку керівник групи з надання
допомоги подає митним органам декларацію про наявність наркотичних
засобів і психотропних речовин із зазначенням їх номенклатури та
кількості.
5. Відповідні органи Сторони, що запитує, мають право
здійснювати контроль за використанням та зберіганням
вищезазначених засобів і речовин.
6. Невикористані наркотичні засоби і психотропні речовини
мають бути вивезені з території держави Сторони, що запитує. Щодо
використаних препаратів після закінчення робіт має бути складений
акт про їх використання, який підписується керівником та лікарем
групи з надання допомоги і завіряється представником Компетентного
органу, для подання митному органу Сторони, що запитує.
Стаття 11
Повітряні судна
1. Компетентний орган Сторони, що надає, повідомляє
Компетентний орган Сторони, що запитує, про рішення
використовувати повітряні судна для надання допомоги з визначенням
маршруту польоту, що передбачається, місця посадки, типу та
розпізнавальних знаків повітряного судна, про кількість членів
екіпажу, характер вантажу, розклад польоту та надає список
пасажирів (персоналу, технічного складу, журналістів тощо).
2. Польоти повітряних суден повинні здійснюватись відповідно
до правил, встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації
(ICAO) та законодавства кожної з держав Сторін.
3. Сторона, що надає, звільняється від оплати за проліт,
посадку, стоянку на аеродромі та зліт з нього повітряних суден, а
також за радіонавігаційні послуги при виконанні завдань,
пов'язаних з реалізацією цієї Угоди.
4. Питання про відшкодування витрат, що понесені при наданні
допомоги за пальне і технічне обслуговування повітряних суден,
Сторони будуть вирішувати окремо у кожному конкретному випадку.
Стаття 12
Відшкодування витрат
1. Сторона, що запитує, може в будь-який момент скасувати
своє прохання про надання їй допомоги. Сторона, що запитує,
негайно інформує про це рішення Сторону, що надає, але в цьому
випадку Сторона, що надає, має право на відшкодування понесених
нею на цей момент витрат.
2. Сторона, що надає, буде страхувати членів груп з надання
допомоги. Витрати на оформлення страхування будуть включатись до
загальних витрат з надання допомоги.
3. Після закінчення робіт Компетентний орган Сторони, що
надає, негайно інформує письмово Компетентний орган Сторони, що
запитує, про обсяг наданої допомоги.
4. Компетентний орган Сторони, що запитує, подає
Компетентному органу Сторони, що надає, підсумкову інформацію про
характер та причини надзвичайної ситуації, форму та обсяг наданої
допомоги і результати виконаних робіт.
Стаття 13
Відшкодування збитків
1. Уразі заподіяння шкоди здоров'ю члена групи з надання
допомоги або в разі його смерті у зв'язку з виконанням робіт щодо
реалізації цієї Угоди, Сторона, що запитує, бере на себе всі
витрати, пов'язані з відшкодуванням шкоди. Сума компенсації
підлягає узгодженню між Сторонами.
2. Якщо член групи з надання допомоги у зв'язку з виконанням
робіт щодо реалізації цієї Угоди на території держави Сторони, що
запитує, завдасть збитків юридичній або фізичній особі, то
Сторона, що запитує, відшкодує їх відповідно до положень
законодавства, що застосовуються в разі завдання збитків її
громадянами при наданні допомоги.
3. Якщо збитки були спричинені членом групи з надання
допомоги навмисно або через грубу необережність, то Сторона, що
надає, відшкодовує всі відповідні витрати за умови, що цей факт
доведений національним судом Сторони, що запитує.
Стаття 14
Співробітництво з міжнародними та національними
організаціями
Сторони на основі взаємної домовленості можуть залучати
заінтересовані міжнародні та національні організації до заходів,
пов'язаних з реалізацією цієї Угоди.
Стаття 15
Відношення до інших міжнародних угод
Ця Угода не зачіпає прав та обов'язків Сторін, що передбачені
іншими укладеними ними міжнародними угодами.
Стаття 16
Врегулювання спірних питань
Будь-які спірні питання відносно тлумачення або застосування
цієї Угоди будуть вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами, а
в разі необхідності - дипломатичними каналами.
Стаття 17
Зміни та доповнення до Угоди
Кожна Сторона може запропонувати зміни та доповнення до цієї
Угоди, які оформлюються окремими протоколами та складають
невід'ємну частину цієї Угоди. Зазначені протоколи набуватимуть
чинності відповідно до положень статті 18 цієї Угоди.
Стаття 18
Заключні положення
1. Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності від дати останнього письмового повідомлення про виконання
Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею
чинності.
2. Дія Угоди може бути припинена кожною із Сторін. Угода
втрачає чинність через 6 місяців від дати отримання однією із
Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір
припинити дію цієї Угоди.
3. Положення цієї Угоди продовжуватимуть застосовуватись щодо
зобов'язань, які виникли на її основі і не були виконані на момент
припинення її дії, до повного виконання таких зобов'язань.
Вчинено в м. Київ 6 грудня 2005 року в двох примірниках,
кожний українською, таджицькою та російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення та застосування положень цієї Угоди перевагу матиме
текст російською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Таджикистан
( підпис ) ( підпис )вгору