Документ 762_031, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 16.11.2005, підстава - 3094-IV

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Таджикистан про основні принципи
та напрямки економічного співробітництва
( Угоду ратифіковано Законом
N 3094-IV ( 3094-15 ) від 16.11.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.47 )

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Таджикистан, далі
"Сторони",
з метою поглиблення економічного співробітництва на умовах
рівноправності, взаємної вигоди і покращання добробуту народів
двох країн,
надаючи важливе значення здійснення економічних реформ,
процесів структурної перебудови господарства, створенню
сприятливих умов для розвитку ринкових відносин між господарюючими
суб'єктами двох країн,
прагнучи розвивати на якісно нових і довгострокових засадах
економічні відносини України і Республіки Таджикистан, сприяти
стабілізації і зростанню національних економік, їх інтеграції і
ефективному використанню економічного потенціалу обох держав,
домовились про нижчевикладене:
Стаття 1
Економічне співробітництво Сторін буде засновано на принципах
рівноправності, взаємної вигоди і здійснюватиметься шляхом прямої
взаємодії між господарюючими суб'єктами незалежно від їх форм
власності та підпорядкованості з урахуванням загально визнаних
міжнародних норм і правил.
Кожна з Сторін утримається від дій, здатних нанести шкоду
інтересам іншої Сторони.
Стаття 2
Сторони будуть сприяти створенню рівних економічних та
правових умов господарюючих суб'єктів всіх форм власності з метою
стимулювання збільшенню взаємного товарообігу, забезпеченню
раціонального розподілу праці в провідних галузях виробництва та
поетапного переходу до вільного переміщення товарів, капіталів та
робочої сили між двома державами.
Стаття 3
Сторони створять постійно діючу Спільну міжурядову
українсько-таджицьку комісію з економічного співробітництва, якій
доручать розробку довгострокових програм розвитку двосторонніх
економічних відносин та вдосконалення їх механізмів.
Стаття 4
Сторони вважають пріоритетним здійснення двостороннього
економічного співробітництва в наступних галузях:
гірничовидобувний комплекс (в тому числі видобування золота);
хімічний комплекс;
кольорова металургія;
машинобудівний комплекс;
агропромисловий комплекс;
транспорт, зв'язок і комунікації;
галузі переробної промисловості;
виробництво будівельних матеріалів.
Стаття 5
В галузі виробничої кооперації Сторони сприятимуть розвитку
оптимальних виробничо-технологічних зв'язків між підприємствами
двох країн, їх раціональній спеціалізації та кооперації,
збільшенню на цій основі обсягів продукції, підвищенню її
конкурентоспроможності на внутрішніх та світових ринках,
нарощуванню взаємопоставок.
Стаття 6
Сторони будуть сприяти формуванню спільних
фінансово-промислових груп, холдингових, фінансово-інвестиційних і
торгово-промислових компаній, створенню та діяльності
транснаціональних промислово-фінансових груп з участю капіталів
двох країн, розвитку інших прогресивних форм співробітництва
національних капіталів у виробничій, інвестиційній, банківській і
комерційній сферах, а також створенню сприятливих умов їх
діяльності, захисту власності, уникнення подвійного оподаткування.
По цих питаннях Сторони укладуть окремі угоди.
Стаття 7
Сторони вживатимуть необхідних заходів для розвитку
науково-технічного співробітництва в галузях, які становлять
взаємну зацікавленість, та будуть сприяти розробці спільних
програм по створенню та використанню нових технологій, обміну
науковими і технічними кадрами, взаємодії академічних і галузевих
науково-дослідних інститутів обох Сторін. Реалізація
співробітництва по цих напрямках буде визначена окремими угодами.
Стаття 8
Сторони будуть прагнути до розширення співробітництва в
галузі транспорту і зв'язку, забезпечувати на основі взаємності
сприятливих умов для перевезення пасажирів та вантажів між двома
країнами та транзиту через їх території.
Перевезення пасажирів та вантажів залізничним, повітряним і
автомобільним транспортом між обома державами та транзит через їх
території, в тому числі операції через повітряні порти, залізничні
і автомобільні мережі, а також операції через лінії зв'язку та
магістральні електричні мережі, розташовані на території держав
іншої Сторони, здійснюються в порядку і на умовах, передбачених
окремими угодами.
Стаття 9
Сторони розроблять та реалізують спільні заходи з
економічного забезпечення гуманітарного співробітництва,
регулюванню міграційних процесів, захисту громадянських,
соціальних та майнових прав осіб, які повертаються на Батьківщину,
депортованих і біженців, наданню їм правової та матеріальної
допомоги шляхом укладення двосторонніх угод.
Сторони укладуть міжурядові угоди про регулювання процесів
переселення і захисту прав переселенців, взаємодії в галузі
освіти, підготовки кваліфікованих кадрів, охорони здоров'я,
культури, друку і інформації з урахуванням соціально-культурних,
освітянсько-інформаційних потреб етнічних українців, які мешкають
в Республіці Таджикистан і етнічних таджиків, що мешкають в
Україні.
Стаття 10
Сторони розроблять та реалізують спільні додаткові заходи з
метою боротьби із злочинністю в економічній сфері на території
обох держав.
Сторони сприяють розвитку існуючої організаційно-правової
бази взаємодії компетентних органів Сторін з урахуванням укладених
раніше багатосторонніх угод про співробітництво і взаємодію
правоохоронних органів, органів безпеки і спеціальних служб в
сфері боротьби з організованою злочинністю.
Стаття 11
Сторони будуть сприяти обміну інформацією з питань
зовнішньоекономічної діяльності, соціально-економічного розвитку
та інших питань, які становлять взаємну зацікавленість.
Стаття 12
У випадку виникнення спірних питань з тлумаченням або
застосуванням положень цієї Угоди. Сторони будуть вирішувати їх
шляхом переговорів.
Зміни та доповнення до цієї Угоди приймаються при взаємній
згоді Сторін та оформляються протоколами, які являються
невід'ємною частиною Угоди.
Стаття 13
Ця Угода набуває чинності з дати останнього повідомлення про
виконання кожною із Сторін внутрішньодержавних процедур,
необхідних для вступу її в дію.
Угода втрачає чинність через 6 місяців з дати отримання
однією із Сторін письмового повідомлення від іншої Сторони про її
наміри припинити дію цієї Угоди.
Вчинено в м. Києві 6 липня 2001 року в двох примірниках,
кожний українською, таджицькою і російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. Для тлумачення положень цієї Угоди текст
російською мовою має переважну силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Таджикистанвгору