Document 762_026, valid, current version — Ratification on February 22, 2006, on the basis - 3464-IV

               Договір 
про дружбу і співробітництво
між Україною і Республікою Таджикистан
{ Договір ратифіковано Законом
N 3464-IV ( 3464-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 28, ст.243 }

Дата підписання: 06.07.2001 Дата рітифікації: 22.02.2006 Дата набуття чинності: 18.11.2002
Україна і Республіка Таджикистан, далі - Високі Договірні
Сторони: спираючись на традиційні дружні відносини між двома державами
і народами; прагнучи до розширення і розвитку економічних і культурних
зв'язків, які склалися, зміцнення відносин дружби і
взаємовигідного співробітництва, що відповідає інтересам двох
держав; підтверджуючи свою прихильність нормам міжнародного права,
перш за все - цілям та принципам Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ), дотримуючись зобов'язань, прийнятих у рамках
Організації з Безпеки і Співробітництва в Європі; зобов'язуючись дотримуватися загальновизнаних міжнародних
норм у сфері основних прав і свобод людини; виходячи з готовності розбудовувати свої міждержавні
відносини на засадах поваги до суверенітету, рівності,
справедливості і невтручання у внутрішні справи, взаємної довіри
та відкритості; домовились про наступне:
Стаття 1
Високі Договірні Сторони будують свої відносини як дружні
держави, послідовно керуючись принципами взаємної поваги
державного суверенітету і територіальної цілісності, мирного
врегулювання міжнародних спорів та незастосування сили чи загрози
силою, економічних чи інших засобів тиску, рівноправності та
невтручання у внутрішні справи, поваги та дотримання основних прав
і свобод людини, сумлінного виконання своїх зобов'язань, а також
іншими загальновизнаними нормами міжнародного права.
Стаття 2
Високі Договірні Сторони заохочують розвиток і зміцнення
дружніх відносин, захисту основних прав і свобод людини, а також
двостороннього політичного, економічного, науково-технічного,
культурного і екологічного співробітництва і не перешкоджають
укладенню інших міждержавних договорів і угод в цих галузях з
третіми країнами.
Стаття 3
Високі Договірні Сторони взаємодіють з метою зміцнення миру,
підвищення стабільності й безпеки як у глобальному, так і в
регіональному масштабі. Високі Договірні Сторони сприяють продовженню процесу
роззброєння та зміцнення загальної безпеки, а також посиленню
миротворчої ролі ООН. Високі Договірні Сторони проводять систематичні консультації
з питань, що становлять взаємний інтерес.
Стаття 4
Кожна з Високих Договірних Сторін утримується від підтримки
будь-яких дій або заходів, спрямованих проти іншої Високої
Договірної Сторони, або від участі в таких діях і не допускає, щоб
її територія була використана з метою підготовки чи здійснення
агресії або інших насильницьких дій проти іншої Високої Договірної
Сторони. У разі виникнення ситуації, що створює, на думку однієї з
Високих Договірних Сторін, загрозу миру, що порушує мир у регіоні
чи зачіпає інтереси її безпеки. Високі Договірні Сторони, у разі
необхідності, можуть проводити взаємні консультації з метою
координації своїх позицій.
Стаття 5
Кожна з Високих Договірних Сторін гарантує громадянам іншої
Високої Договірної Сторони, а також особам без громадянства, які
проживають на її території, незалежно від їх національної
приналежності, віросповідання чи інших відмінностей, громадянські,
політичні, соціальні, економічні, культурні права та свободи
згідно із загальновизнаними міжнародними нормами з прав людини та
законодавством Сторін. Високі Договірні Сторони укладуть Консульську Конвенцію,
Договір про правову допомогу в цивільних, сімейних і кримінальних
справах, а також інші договори, що гарантують права своїх
громадян, які проживають на території іншої Високої Договірної
Сторони.
Стаття 6
Високі Договірні Сторони зобов'язуються здійснювати на своїй
території дієві заходи, включаючи прийняття відповідних
законодавчих актів з метою запобігання і припинення будь-яких дій,
які можуть кваліфікуватися як розпалювання національної, расової,
етнічної, мовної або релігійної нетерпимості, ворожнечі або
ненависті.
Стаття 7
Високі Договірні Сторони сприяють розвитку і збереженню
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності
національних меншин, які населяють їх територію, і беруть їх під
свій захист. Високі Договірні Сторони укладуть Угоду про співробітництво з
метою забезпечення прав та законних інтересів осіб, які належать
до етнічних, мовних, культурних та релігійних меншин.
Стаття 8
Високі Договірні Сторони визнають та поважають територіальну
цілісність та непорушність нині існуючих кордонів України і
Республіки Таджикистан. Високі Договірні Сторони зобов'язуються заборонити
протиправну діяльність та присікати створення на своїй території
організацій, груп і діяльність окремих осіб, спрямованих проти
незалежності, територіальної цілісності кожної з держав.
Стаття 9
Високі Договірні Сторони сприяють поглибленню і розширенню
наявних економічних відносин на засадах рівності та взаємної
вигоди, поетапному переходу до вільного руху товарів, капіталів та
робочої сили між двома державами згідно з принципами вільної
торгівлі, дотримуючись правил та норм ГАТТ/СОТ. Високі Договірні Сторони сприятимуть створенню рівних
економічних, фінансових та правових умов для підприємницької та
іншої господарської діяльності, включаючи стимулювання і взаємний
захист інвестицій, а також для різних форм кооперації і прямих
зв'язків господарських суб'єктів усіх форм власності обох держав
шляхом укладення окремих угод. Кожна з Високих Договірних Сторін буде утримуватись від дій,
що можуть завдати економічної шкоди іншій Високій Договірній
Стороні, сприяти обміну економічною інформацією, а також
інформуванню одна одної про економічні рішення, що зачіпають права
та законні інтереси іншої Високої Договірної Сторони, дотримуючись
при цьому чинного законодавства обох держав у частині, що
стосується доступу до інформації.
Стаття 10
Правовий режим державного майна, майна юридичних осіб та
громадян однієї з Високих Договірних Сторін, яке знаходиться на
території іншої Високої Договірної Сторони, регулюється
законодавством Високої Договірної Сторони, на території якої
знаходиться майно. Високі Договірні Сторони будуть вирішувати питання, що
стосуються взаємного визнання прав та регулювання відносин
власності, на підставі окремих угод.
Стаття 11
Високі Договірні Сторони співпрацюють у галузі сільського
господарства і домовилися укласти у цій галузі окрему угоду. Високі Договірні Сторони розвивають співробітництво у
гірничовидобувній галузі, у галузях енергетики, будівництва,
промисловості, транспорту, інформатики та зв'язку, включаючи
супутниковий зв'язок і телекомунікації, на підставі окремих угод.
Стаття 12
Кожна з Високих Договірних Сторін сприятиме створенню умов
для здійснення перевізниками іншої Високої Договірної Сторони
транспортних операцій морським, річковим, авіаційним, залізничним,
автомобільним і трубопровідним транспортом з використанням
транспортної інфраструктури на умовах, передбачених окремими
угодами.
Стаття 13
Високі Договірні Сторони розвивають співробітництво в галузі
охорони здоров'я, соціальній та гуманітарній сферах, зберігають
доступність і право користування унікальними і спеціалізованими
медичними закладами однієї з Високих Договірних Сторін для
лікування та отримання консультаційної допомоги населенням іншої
Високої Договірної Сторони. Високі Договірні Сторони укладуть окремі угоди про
співробітництво з цих чи інших питань, що представляють взаємний
інтерес.
Стаття 14
Високі Договірні Сторони всебічно розвивають співробітництво
у галузях науки, культури, мистецтва, освіти, туризму і спорту,
сприяють вільному інформаційному обміну у межах, що передбачені
законодавствами Високих Договірних Сторін. Високі Договірні Сторони домовились укласти окремі угоди з
цих питань.
Стаття 15
Високі Договірні Сторони розвивають співробітництво у галузях
раціонального використання природних ресурсів, сейсмології,
охорони навколишнього середовища, попередження та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру, сприяючи узгодженим діям у цій галузі і прагнучи до
створення всеохоплюючої міжнародної системи екологічної безпеки.
Стаття 16
Високі Договірні Сторони співпрацюють у галузі
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, використання
досягнень сучасної науки, техніки і технології. Високі Договірні Сторони сприяють поглибленню тісних
контактів на довгостроковій основі між національними академіями та
науковими центрами, підготовці нормативно-правової бази щодо
визнання на територіях Держав - Сторін документів про освіту,
наукові ступені та вчені звання, заохочують здійснення спільних
програм і проектів, обмін фахівцями, вченими, дослідниками,
стажерами та практикантами, сприяють створенню та діяльності
спільних наукових та науково-виробничих колективів. Високі Договірні Сторони співпрацюють безпосередньо і через
міжнародні організації в питаннях охорони прав на інтелектуальну
та промислову власність.
Стаття 17
Високі Договірні Сторони співробітничають у боротьбі з
організованою злочинністю, тероризмом, нелегальною міграцією,
наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів, незаконними операціями із зброєю,
боєприпасами, вибуховими, отруйними і радіоактивними речовинами,
контрабандою і незаконним вивозом культурних, історичних та
археологічних цінностей. Високі Договірні Сторони домовилися укласти окремі угоди про
співробітництво з цих питань. Високі Договірні Сторони налагоджують свої відносини у сфері
військового та військово-технічного співробітництва на підставі
окремих угод.
Стаття 18
Високі Договірні Сторони сприяють розвитку контактів між
вищими законодавчими органами обох держав.
Стаття 19
Цей Договір не зачіпає прав та обов'язків Високих Договірних
Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками
яких вони є.
Стаття 20
З метою реалізації цього Договору Високі Договірні Сторони
проводять консультації з питань його виконання та в разі
необхідності створюють відповідні координуючі органи. Спори стосовно тлумачення і застосування цього Договору
підлягають вирішенню шляхом консультацій та переговорів між
Високими Договірними Сторонами.
Стаття 21
Зміни та доповнення до цього Договору, котрі будуть узгоджені
Високими Договірними Сторонами, оформлюються письмово і набувають
чинності відповідно до Статті 22 цього Договору.
Стаття 22
Цей Договір підлягає ратифікації і набуває чинності в день
обміну ратифікаційними грамотами.
Стаття 23
Цей Договір після набуття чинності буде зареєстровано в
Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй згідно зі статтею 102
Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Стаття 24
Цей Договір укладається терміном на 10 років. Його дія
автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо
жодна з Високих Договірних Сторін не пізніше, ніж за дванадцять
місяців до закінчення відповідного періоду не направить письмове
повідомлення іншій Високій Договірній Стороні про своє бажання
припинити його дію.
Вчинено у м. Києві "6" липня 2001 року в двох примірниках,
кожний українською, таджицькою та російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. З метою тлумачення положень цього Договору
використовується текст російською мовою.
За Україну За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)on top