Документ 762_024, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 01.01.2013, підстава - цей документ

               Договір 
між Україною і Республікою Таджикистан
про довгострокове економічне співробітництво
на 2003 - 2012 роки
( Договір ратифіковано Законом
N 3096-IV ( 3096-15 ) від 16.11.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.49 )
( Щодо дії Договору додатково див. статтю 8 )

Україна і Республіка Таджикистан, далі "Високі Договірні
Сторони". керуючись положеннями Договору про дружбу і співробітництво
між Україною і Республікою Таджикистан від 6 липня 2001 року
( 762_026 ), а також Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Таджикистан про основні принципи та напрямки
економічного співробітництва від 6 липня 2001 року ( 762_031 ),
Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року ( 762_008 ), виходячи з намірів і в подальшому зміцнювати і розвивати
рівноправні й взаємовигідні торговельно-економічні відносини, вважаючи, що довгострокове і всебічне економічне
співробітництво та ефективне використання економічного потенціалу
двох держав сприяє підвищенню добробуту їхніх народів, високо оцінюючи потенціал торговельно-економічного
співробітництва, що формується між Україною і Республікою
Таджикистан і сприяє зміцненню їхнього економічного процвітання і
безпеки, беручи до уваги, що розширення міждержавного співробітництва
має велике значення для розвитку економіки обох держав, домовилися про таке:
Стаття 1
Високі Договірні Сторони висловлюють готовність здійснювати
довгострокове економічне співробітництво на основі рівності,
взаємної вигоди і сумлінного виконання взятих зобов'язань. Таке
співробітництво буде здійснюватися на основі Міждержавної програми
довгострокового економічного співробітництва між Україною і
Республікою Таджикистан на 2003 - 2012 роки (далі "Програма"), яка
є невід'ємною частиною цього Договору.
Стаття 2
Високі Договірні Сторони створять спільний механізм контролю
за ходом виконання Програми.
Стаття 3
Економічне співробітництво Високих Договірних Сторін
здійснюється шляхом взаємодії між суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності незалежно від форм власності й відповідно до
міжнародно-правових та внутрішньодержавних норм. Високі Договірні Сторони будуть сприяти створенню сприятливих
умов для розвитку торговельно-економічних зв'язків, зміцнення
міжбанківських відносин, формування окремих проектів і програм,
створення спільних виробничих структур, здійсненню інвестиційної
діяльності. Високі Договірні Сторони утримуватимуться від дій, що можуть
завдати шкоди інтересам економіки їхніх держав.
Стаття 4
Високі Договірні Сторони будуть створювати сприятливі умови
для гармонізації нормативно-правової бази у сфері
зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням норм міжнародного
права, формування окремих проектів і програм, створення спільних
виробничих структур, взаємної участі в інвестиційних проектах
відповідно до їхнього національного законодавства.
Стаття 5
Спори щодо тлумачення і застосування положень цього Договору
будуть вирішуватися шляхом консультації і переговорів між Високими
Договірними Сторонами.
Стаття 6
До цього Договору за взаємною згодою Високих Договірних
Сторін можуть вноситися зміни або доповнення, які оформляються
протоколами, становлять невід'ємну частину цього Договору і
набувають чинності згідно з положенням статті 8 цього Договору.
Стаття 7
Виконання положень цього Договору не зачіпає прав і
зобов'язань, що випливають з інших міжнародних договорів Високих
Договірних Сторін.
Стаття 8
Цей Договір набуває чинності з дати одержання останнього
письмового повідомлення про виконання Високими Договірними
Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття
чинності цим Договором, і діє до 31 грудня 2012 року. Кожна з Високих Договірних Сторін може припинити дію цього
Договору шляхом направлення письмового повідомлення іншій Високій
Договірній Стороні. У цьому випадку Договір втрачає чинність через
6 (шість) місяців з дати одержання такого повідомлення. Припинення дії Договором не впливає на здійснення проектів,
реалізація яких почалася до припинення дії цього Договору.
Вчинено в м. Душанбе 9 квітня 2003 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, таджицькою і російською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього
Договору переважну силу матиме текст російською мовою.
За Україну За Республіку Таджикистан
ЛЕОНІД КУЧМА ЕМОМАЛІ РАХМОНОВ
МІЖДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
довгострокового економічного співробітництва
між Україною та Республікою Таджикистан
на 2003 - 2012 роки
Україна і Республіка Таджикистан є давніми економічними
партнерами. Взаємні економічні інтереси обох держав обумовлені,
насамперед, високим рівнем історично сформованих виробничих,
коопераційних і технологічних зв'язків, об'єктивною необхідністю
їхнього збереження і подальшого розвитку на взаємовигідній та
рівноправній основі. Проте, в останні роки в силу ряду причин, традиційні
економічні зв'язки України і Республіки Таджикистан значною мірою
були ослаблені, і їхній стан не відповідає потребам обох держав,
що обумовило необхідність спільної розробки єдиного напрямку
подальшого розвитку двосторонніх економічних відносин. Ця Міждержавна програма економічного співробітництва між
Україною та Республікою Таджикистан на 2003 - 2012 роки покликана
слугувати основою для продовження роботи в цьому напрямку і
підготовлена відповідно до Договору про дружбу і співробітництво
між Україною і Республікою Таджикистан від 6 липня 2001 року, а
також Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Таджикистан про основні принципи та напрямки економічного
співробітництва від 6 липня 2001 року та Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну
торгівлю від 6 липня 2001 року ( 762_008 ).
1. Стан українсько-таджицьких економічних відносин
Україна і Республіка Таджикистан мають спільні економічні
інтереси. Основою для поглиблення економічних відносин між Україною і
Республікою Таджикистан є підписані і чинні в даний час
двосторонні міжурядові договори й угоди, у тому числі про вільну
торгівлю ( 762_008 ) та про основні принципи та напрямки
економічного співробітництва. Радикальні зміни, що відбулися в економіці України і
Республіки Таджикистан після проголошення незалежності обома
державами, становлення ринкових механізмів супроводжувалися
ослабленням господарських і коопераційних зв'язків, а також
значним скороченням взаємного товарообігу. За останні роки недостатньо розвивалося економічне
співробітництво України та Республіки Таджикистан, повільними
темпами здійснювалося створення спільних виробничих структур, що
сприяють відновленню і розвитку коопераційних і технологічних
зв'язків підприємств і галузей, збереженню і більш ефективному
використанню сформованої раніше спеціалізації підприємств в галузі
машинобудування, легкої, добувної і переробних промисловостей,
хімії, паливно-енергетичного і військово-промислового комплексів,
мобілізації фінансових і інвестиційних ресурсів. Аналогічне становище склалося з розробкою довгострокових
міждержавних цільових комплексних програм з вирішення проблем, що
представляють взаємний інтерес в галузі виробництва різноманітних
видів продукції, у тому числі технічно складної і наукомісткої, у
проведенні фундаментальних досліджень, а також в інших галузях
можливого співробітництва. Зазначені фактори обумовлюють необхідність розробки
довгострокової стратегії взаємовигідного економічного
співробітництва між Україною та Республікою Таджикистан.
2. Мета і завдання Програми
Програма розроблена з метою здійснення Україною та
Республікою Таджикистан на довгостроковій основі узгодженого
комплексу заходів, в тому числі нормативно-правових, по наданню
державного сприяння розвитку взаємовигідних економічних і
науково-технічних зв'язків, досягненню істотного прогресу в
співробітництві провідних галузей національних економік і росту на
цій основі взаємного товарообігу. З метою реалізації цієї мети Програма передбачає взаємодію
державних органів України та Республіки Таджикистан на базі
Заходів з її реалізації, які є невід'ємною частиною зазначеної
Програми, з основних напрямів: - спільний пошук шляхів, які забезпечують розвиток
економічного співробітництва, взаємно зміцнюють економіку обох
держав в інтересах підвищення рівня життя населення; - взаємодія в здійсненні інституціональних перетворень при
формуванні ринкової економіки держав і, у першу чергу, в області
проведення приватизації та акціонування, створення умов для
сумлінної конкуренції, регулювання діяльності природних монополій
і т. п.; - обмін інформацією про концептуальні підходи в структурній
перебудові економіки, створення суб'єктам господарювання стимулів
для розширення виробництва, збільшення інвестицій у його розвиток,
упровадження новітніх досягнень в сфері науки і передових
технологій, підвищення якості і конкурентноздатності продукції, що
випускається. Головними завданнями двостороннього довгострокового
економічного співробітництва на 2002 - 2011 роки є: - поглиблення торговельно-економічних зв'язків між суб'єктами
господарювання України та Республіки Таджикистан на основі
стабільних зв'язків і довгострокових договорів; - активізація економічного співробітництва в сфері торгівлі
послугами, роботами і капіталом, формування і закріплення
виробничої інтеграції у вигляді промислово-фінансових груп,
спільних підприємств, ліцензійних угод, договорів управління й
експлуатації; - забезпечення енергетичної, продовольчої та інших видів
економічної безпеки Високих Договірних Сторін шляхом
взаємовигідного обміну товарами, ресурсами, послугами і
технологіями, що відносяться до всіх стадій виробництва
національного продукту; - сприяння розвитку взаємовигідних економічних зв'язків між
підприємствами - виробниками товарів і послуг різних форм
власності, надання їм стійкого і незворотного характеру; - формування окремих міждержавних проектів і програм
економічного співробітництва, створення спільних підприємств
різноманітних форм, розвиток виробничої кооперації, активізація
діяльності національних інвесторів на території обох держав; - ефективне спільне використання і розвиток міжнародних
транспортних комунікацій і зв'язку; - удосконалювання платіжно-розрахункових і
кредитно-фінансових відносин, взаємодія в розвитку фондових
ринків. Довгострокове економічне співробітництво Високих Договірних
Сторін у 2003 - 2012 роках буде будуватися на таких принципах: - пріоритету довгострокової виробничої кооперації над
короткостроковими комерційними і торговими відносинами; - надання національного режиму для суб'єктів господарювання
однієї Високої Договірної Сторони при здійсненні господарської
діяльності, торгівлі товарами, послугами, роботами і капіталом на
території іншої Високої Договірної Сторони в рамках їхніх чинних
законодавств. Двостороннє довгострокове економічне співробітництво буде
грунтуватися на розвитку торгових, інвестиційних і інших видів
ділових відносин між суб'єктами господарювання Високих Договірних
Сторін, у формі: - комерційних контрактів і договорів про купівлю-продаж; - договорів про поділ продукції, про спільну діяльність і про
утворення спільних підприємств; - інвестиційних і кредитних договорів, лізингових контрактів; - договорів про концесію, оренду, управління й експлуатації,
ліцензійних і франчайзингових угод; - договорів спільної діяльності в сфері розробки природних
ресурсів, виробництва, маркетингу і реалізації готової продукції; - договорів про співробітництво в сфері надання послуг і
використання інтелектуальної власності. Високі Договірні Сторони будуть сприяти всебічному
використанню і поширенню вище перерахованих та інших форм
довгострокового економічного співробітництва, з урахуванням
відповідності національним законодавствам і міжнародним нормам у
сфері торгівлі й інвестицій.
3. Головні напрями здійснення економічних реформ
Цією Програмою намічається визначити головні напрями
проведення ринкових реформ в Україні й у Республіці Таджикистан з
метою синхронізації умов господарської діяльності і формування
основи для подальшого розвитку інтеграційних процесів в економіці. До головних напрямків, на підставі яких пропонується
взаємодія Високих Договірних Сторін у проведенні економічних
реформ, належать: - розробка і підписання міжурядових угод щодо здійснення
конкурентної політики і підтримки підприємництва; - формування узгодженого порядку здійснення кооперованих
поставок продукції, включаючи застосування непрямих податків,
гармонізацію митного законодавства обох країн з метою активізації
та стимулювання економічного і торговельного співробітництва між
Україною та Республікою Таджикистан; - гармонізація законодавчої бази держав в сфері створення
міждержавних фінансово-промислових груп і інших спільних структур; - розробка узгодженої концепції використання (функціонування
й експлуатації) міжнародних транспортних коридорів; - гармонізація національних систем стандартизації, метрології
та оцінки відповідності шляхом упровадження міжнародних і
європейських стандартів і процедур оцінки відповідності; - сприяння діяльності суб'єктів господарювання з реалізації
інвестиційних та інноваційних програм. Перетворення, що необхідно здійснити в Україні та Республіці
Таджикистан, пов'язані з глибокою якісною перебудовою наявного
виробничого потенціалу і зачіпають інтереси обох держав. У зв'язку з цим будуть розглянуті пропозиції про спільне
створення і розвиток структуроутворюючих виробництв, про шляхи і
форми пайової участі в забезпеченні цих виробництв необхідними
ресурсами, збереженні виробничого профілю підприємств, що мають
ключове значення в забезпеченні економічного розвитку України та
Республіки Таджикистан. До таких виробництв, насамперед, відноситься металургія,
паливно-енергетичний комплекс, сільськогосподарське
машинобудування, хімічна, гірничодобувна, легка і харчова
промисловості з відповідною інфраструктурою. З метою підвищення конкурентоздатності продукції цих галузей,
доцільно розглянути можливості збереження і розвитку найбільш
цінних елементів накопиченого науково-технічного потенціалу і
використання його в інтересах розвитку економіки обох держав,
створення для власних товаровиробників пріоритетних умов для
виробництва. Цьому буде сприяти створення спільних українсько-таджицьких
підприємств у сфері виготовлення повнокомплектного устаткування
для енергетичного комплексу, виробництва компресорів,
будівельно-монтажної арматури, сталевих труб, розширення обсягів
спільних робіт, пов'язаних із видобутком вуглеводнів, проектування
і будівництво нових комунікацій. Важливим напрямком в узгодженні пріоритетних структурних змін
економіки обох держав є здійснення координації діяльності
наукових, проектних і конструкторсько-технологічних організацій із
метою ефективного використання існуючих наукових потенціалів
України та Республіки Таджикистан. Головними напрямками співробітництва в інноваційній сфері
буде розвиток таких технологій: - біотехнології для сільського господарства і виробництва
медичних препаратів; - машинобудуванні, високоефективного сільгоспмашинобудування,
спецтехніки, транспортних засобів, устаткування для енергетичної,
транспортної і гірничодобувних галузей; - у хімічній і нафтохімічній промисловості. Основою практичного здійснення узгодженої інноваційної
політики є реалізація обома державами як національних цільових
комплексних програм і проектів, так і спільних, у тому числі тих,
які передбачають значні зміни в інвестиційній діяльності. Міждержавні цільові комплексні програми, відповідно до
програм структурної перебудови виробництва обох держав, будуть
передбачати проведення комплексу заходів, спрямованих на
переміщення капіталу в найбільше перспективні сфери економіки, а
також згортання неефективних, неконкурентоспроможних галузей і
виробництв із метою сприяння активізації цілеспрямованої
структурної політики, забезпечення життєво важливих систем
економіки, підвищення конкурентноздатності продукції, збереження
науково-технічного, виробничого і кадрового потенціалів. У процесі здійснення цієї Програми будуть прийняті дійові
заходи із зміцнення і розвитку взаємовигідної виробничої
кооперації і прямих зв'язків між підприємствами України та
Республіки Таджикистан. Вони будуть спрямовані на збільшення
випуску різноманітних видів продукції, ефективного комплексного
використання сировинних ресурсів і розвиток імпортозамінних
виробництв. Високі Договірні Сторони домовилися вважати пріоритетними
такі головні напрямки співробітництва:
Співробітництво в галузі енергетики і важкої промисловості
Високі Договірні Сторони вважають за необхідне з метою
забезпечення енергетичної безпеки здійснювати реалізацію спільних
проектів і забезпечувати спільне впровадження на своїх територіях
передових технологій і устаткування в галузі виробництва і
розподілу електроенергії. Високі Договірні Сторони розглядають спільне співробітництво
в галузі виробництва будівельних і оздоблювальних матеріалів,
продукції машинобудування, чорної і кольорової металургії,
виробництва і переробки хімічної сировини, розробки родовищ
корисних копалин як перспективні напрямки довгострокового
економічного співробітництва в XXI сторіччі й з цією метою мають
намір у період 2003 - 2012 років приступити до спільного створення
і управління новими високотехнологічними виробництвами чорної і
кольорової металургії, машинобудування, гірничої і хімічної
галузей на їхніх територіях, з метою насичення внутрішніх потреб
ринків і просування цієї продукції на ринки третіх країн.
Співробітництво в галузі сільського господарства
і харчової промисловості
Високі Договірні Сторони на довгостроковій основі будуть
здійснювати спільні заходи щодо інтеграції сільськогосподарських і
переробних виробництв з метою забезпечення їхньої
взаємодоповнюваності і зміцнення продовольчої безпеки обох держав. Пріоритетне значення співробітництва Високих Договірних
Сторін в галузі сільського господарства і харчової промисловості
буде надано виробництву продовольчих товарів першої необхідності,
а також експортної сільськогосподарської продукції. У справі розвитку довгострокового співробітництва в цій
галузі Високі Договірні Сторони будуть враховувати вимоги стійкого
розширення зайнятості сільського населення і підвищення
інтенсивності сільськогосподарського виробництва, здійснюючи
регулярний обмін передовими технологіями рослинництва і
тваринництва та методами організації виробництва і збуту
сільськогосподарської продукції.
Співробітництво в галузі транспорту і телекомунікацій
Високі Договірні Сторони будуть здійснювати послідовні заходи
для інтеграції свого транспортного і комунікаційного просторів. Високі Договірні Сторони мають намір сприяти розширенню
можливостей транспортування вантажів і пасажирів засобами
повітряного, автомобільного, залізничного, морського і
трубопровідного видів транспорту, надаючи особливе значення
залученню в інтегровані транспортні мережі регіональних центрів
Високих Договірних Сторін. Високі Договірні Сторони будуть сприяти діяльності своїх
суб'єктів господарювання з реалізації інвестиційних проектів з
розвитку транспортної і телекомунікаційної інфраструктури,
заснованих на передових технологіях, у тому числі проекти
розширення мережі сучасних видів зв'язків. Високі Договірні Сторони будуть створювати сприятливі умови
для забезпечення доступу до своїх транспортних і
телекомунікаційних мереж суб'єктів господарювання іншої Високої
Договірної Сторони з метою транзиту відповідних послуг.
Співробітництво в галузі фінансів і банківської справи
Високі Договірні Сторони прагнутимуть до всесвітнього
розширення і зміцнення довгострокового співробітництва в сфері
фінансів і банківської справи, рівень розвитку якого в перспективі
чинитиме вирішальний вплив на динаміку економічного
співробітництва обох держав. Пріоритетними завданнями і напрямками співробітництва в сфері
фінансів і банківської справи будуть: - створення сучасної системи взаємодії між банками Високих
Договірних Сторін, заснованої на використанні електронних
банківських технологій, розширенні кореспондентських мереж, що
забезпечуватимуть максимальні зручності для здійснення грошових
розрахунків між суб'єктами господарювання з операцій, пов'язаних
із рухом товарів, послуг, робіт і капіталів; - розвиток співробітництва у сфері міждержавного кредиту,
забезпечення взаємовигідного механізму фінансування постачань
товарів і устаткування, будівництва й експлуатації об'єктів
виробничого призначення, здійснюваних суб'єктами господарювання
Високих Договірних Сторін, у тому числі в третіх державах.
Співробітництво в галузі будівництва, архітектури
і промисловості будівельних матеріалів
Високі Договірні Сторони будуть сприяти створенню сприятливих
умов для співробітництва в галузі архітектури, будівництва і
виробництва будівельних матеріалів, а також обмінюватися
накопиченим досвідом і інформацією з архітектури, містобудування
та використання нових екологічно безпечних будівельних матеріалів. Високі Договірні Сторони будуть сприяти участі своїх
суб'єктів у спільних підприємствах, спільному виконанні
міжнародних проектів із використанням передових методів і
технологій у будівництві і виробництві будівельних матеріалів. Високі Договірні Сторони будуть проводити консультації з
питань будівництва на територіях із підвищеною сейсмічною і
тектонічною активністю.
В області поліграфії й обміну друкованої інформації
Високі Договірні Сторони будуть заохочувати обмін фахівцями в
області друкованих засобів масової інформації, науково-технічних
галузей, пов'язаних з інформацією. Високі Договірні Сторони допомагатимуть здійснювати взаємне
сприяння в підготовці кадрів у області друкованих засобів масової
інформації і заохочуватимуть співробітництво між освітніми та
науково-дослідними установами й організаціями, що діють у цій
області. Високі Договірні Сторони будуть здійснювати співробітництво й
обмін досвідом у сфері правового регулювання діяльності друкованих
засобів масової інформації, а також обмінюватися відомостями про
періодичні видання, реєстраційні свідоцтва яких у встановленому
законом порядку визнані недійсними, статистичними й іншими даними,
що стосуються друкованих засобів масової інформації. Високі Договірні Сторони будуть створювати сприятливі умови
для організації діяльності і подальшого функціонування засобів
друкованої масової інформації на їх територіях, забезпечуючи на
паритетній основі видання періодичної преси, в Україні - на
таджицькій мові, у Республіці Таджикистан - на українській.
Співробітництво в інших галузях економіки
Не обмежуючись перерахованими вище пріоритетними сферами
економічного співробітництва, Високі Договірні Сторони будуть
сприяти розширенню ділових зв'язків між своїми суб'єктами
господарювання у рамках національного законодавства Високих
Договірних Сторін і дотримання загальновизнаних норм міжнародного
права в усіх галузях національних економік обох держав. Високі Договірні Сторони будуть сприяти зміцненню ділових
зв'язків, що формуються на основі довгострокових комерційних
договорів, шляхом утворення спільних підприємств і здійснення
обміну досвідом і передовими технологіями виробництва, організації
управління і збуту.
4. Розвиток торговельних відносин
Розвиток і поглиблення торговельного співробітництва між
Україною та Республікою Таджикистан буде здійснюватися з наступною
лібералізацією чинного між державами режиму вільної торгівлі,
поступового усунення торговельно-технічних бар'єрів, непрямих і
тарифних обмежень. Програмою передбачається розширити співробітництво в області
взаємодії транспортних систем України та Республіки Таджикистан,
маючи на увазі їх більш ефективне використання у взаємних
перевезеннях вантажів, зниження транспортних витрат, проведення з
цією метою узгодженої політики з розвитку і реконструкції систем
транспорту. Передбачається розробка і реалізація спільних програм
розвитку транспортної інфраструктури, координація дій транспортних
служб у частині раціонального використання парку транспортних
засобів, задіяних на перевезенні вантажів між державами,
встановлення єдиних технічних вимог до транспортних комунікацій,
навантажень і габаритів транспортних засобів, перевезень
великовагових і великогабаритних вантажів. Спільна реалізація цього завдання буде здійснюватися з таких
напрямків: - удосконалення законодавчої бази на основі реалізації
існуючих і підготовки нових двосторонніх угод в області
автомобільного, залізничного, і повітряного транспорту; - координація спільних дій з будівництва на території обох
держав трансмагістралей, у тому числі із залученням кредитів і
капіталів третіх держав. Організація і здійснення торговельних відносин між державами
передбачає активний обмін необхідною статистичною інформацією, і в
першу чергу, зіставлення даних зовнішньої торгівлі, що не
суперечать національному законодавству Високих Договірних Сторін.
Передбачається обмін статистичними виданнями і публікаціями,
методологічними матеріалами і розробками, програмами, а також
досвідом проведення статистичних спостережень, переписів,
обстежень, узгодження принципів формування статистики зовнішньої
торгівлі. Високі Договірні Сторони розглянуть пропозиції зі
створення спільної інформаційної системи України та Республіки
Таджикистан, що повинна забезпечити відслідковування стану ринків
товарів і послуг обох країн, включаючи обсяги виробництва і
споживання товарів і послуг обох країн, їхньої порівняльної
кон'юнктури на внутрішньому і світовому ринках. Надання інформації
в спільну інформаційну систему буде здійснюватися на узгодженому
переліку показників відповідними відомствами України та Республіки
Таджикистан.
5. Співробітництво у соціальній сфері
У цій Програмі передбачається подальше удосконалення
законодавчої бази при вирішенні спільних найважливіших проблем у
сфері соціального захисту. У період реалізації Програми Високі Договірні Сторони
розвиватимуть взаємовигідне співробітництво у сферах освіти,
охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я і поліпшення
санітарно-епідеміологічної обстановки, виробництва лікарських
препаратів і медичної техніки, культури і мистецтва, фізичної
культури, спорту, санаторно-курортної справи і туристичної
діяльності, а також підготовки висококваліфікованих кадрів для
різноманітних галузей і обміну спеціалістами, ученими,
аспірантами, стажистами і студентами.
6. Контроль за реалізацією Програми
Реалізація цієї Програми буде здійснюватися шляхом виконання
державними органами і суб'єктами господарювання України та
Республіки Таджикистан конкретних дій, обумовлених у Програмі і
Заходах щодо її реалізації. Координація і контроль з виконання Програми і Заходів
покладається на Спільну міжурядову українсько-таджицьку комісію з
питань економічного співробітництва.вгору