Документ 762_015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.04.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.09.2003. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Міністерством освіти і науки України та
Міністерством освіти Республіки Таджикистан
про співробітництво в галузі освіти

Дата підписання: 09.04.2003 Дата набрання чинності: 23.09.2003
Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти
Республіки Таджикистан, далі - "Сторони", спираючись на історичні корені дружби між народами обох
країн, враховуючи традиційні українсько-таджицькі зв'язки, усвідомлюючи взаємну заінтересованість у рівноправному
співробітництві, прагнучи підтримувати і розвивати взаємовигідні відносини в
галузі освіти і науки, визнаючи у своїх взаємовідносинах і в політиці у сфері освіти
пріоритет загальнолюдських цінностей, розглядаючи освіту і науку як цілісні системи, що сприяють
повноцінному розвитку громадян обох держав, незалежно від етнічної
належності, політичних та релігійних поглядів і переконань, висловлюючи готовність до наукового,
організаційно-методичного та інформаційного співробітництва, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони, відповідно до норм міжнародного права та чинного
законодавства своїх держав, підтримуватимуть і розвиватимуть
співробітництво між відповідними організаціями й установами держав
Сторін у галузі освіти і науки на основі принципів рівноправності
та взаємної поваги.
Стаття 2
Сторони зосередять свої зусилля на таких напрямках
співробітництва: - обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку,
управління і планування в галузі освіти, в тому числі, в галузі
вищої освіти; - підготовка спеціалістів на основі еквівалентного обміну
студентами, аспірантами та стажистами за фахами, пріоритетними для
кожної із Сторін; - підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних
кадрів; - проведення спільних наукових досліджень у сфері
гуманітарних, природничих, технічних і педагогічних наук, що
становлять взаємний інтерес, особливо в галузі історичного
минулого обох народів; - забезпечення, в міру необхідності, підготовки перекладачів
українсько-таджицької і таджицько-української мов у відповідних
вищих навчальних закладах Сторін; - обмін навчальними програмами і підручниками за фахом
перекладача українсько-таджицької і таджицько-української мов, а
також з історії, географії та літератури; - розширення співробітництва при підготовці спеціалістів для
етнічних українців - громадян Республіки Таджикистан та етнічних
таджиків - громадян України.
Стаття 3
Сторони гарантують безстрокове визнання на своїх територіях
документів державного зразка про освіту, перепідготовку кадрів,
присвоєння наукових (вчених) ступенів і звань, виданих в обох
державах до 1 січня 1992 року.
Стаття 4
Сторони домовилися провести необхідну роботу для врегулювання
питань, пов'язаних з нострифікацією документів (визнанням
документів про освіту, кваліфікацію, наукові (вчені) ступені та
звання), виданих в обох державах після 1 січня 1992 року.
Стаття 5
Діти службовців дипломатичних представництв і співробітників
державних закордонних установ держав обох Сторін здобуватимуть
освіту в державних навчальних закладах усіх рівнів безплатно і
поза встановленою квотою для обміну. Умовою для навчання в такому
випадку є наявність відповідних документів про успішне складання
вступних іспитів. При зміні статусу батьків питання про умови
продовження навчання вирішуватиметься в кожному конкретному
випадку окремо.
Стаття 6
Сторони сприятимуть вивченню в Україні таджицької мови і
літератури, історії та культури таджицького народу та вивченню в
Республіці Таджикистан української мови і літератури, історії та
культури українського народу.
Стаття 7
Сторони сприятимуть проведенню літніх мовних курсів учбовими
закладами Сторін на основі договорів між відповідними учбовими
закладами Сторін.
Стаття 8
Сторони встановлюватимуть державні квоти приймання на
навчання громадян України і Республіки Таджикистан до вищих
навчальних закладів держав Сторін. Порядок відбору, зарахування і фінансування визначається
щорічно окремими протоколами.
Стаття 9
Кожна із Сторін не заперечує проти індивідуального приймання
громадян держави іншої Сторони до своїх навчальних закладів на
основі конкурсу відповідно до діючих на території держави, що
приймає, правил приймання з подальшим їх навчанням на умовах
компенсації.
Стаття 10
Сторони прагнутимуть до розширення спільної участі вчених у
міжнародних програмах і проектах в галузі освіти, у семінарах,
конференціях, читанні лекцій та інших заходах в сфері гуманітарних
наук, зокрема української мови і літератури, таджицької мови і
літератури, а також історії та культури обох країн.
Стаття 11
Сторони сприятимуть обміну спеціалістами для педагогічної
роботи у вищих навчальних закладах в галузі гуманітарних,
природничих і технічних наук, а також підвищенню ефективності
співробітництва між вищими навчальними закладами Сторін.
Стаття 12
Сторони сприятимуть розвитку і зміцненню співробітництва між
навчальними закладами всіх рівнів за такими напрямками: - обмін досвідом у сфері педагогічної діяльності; - обмін досвідом з розробки навчальних посібників і програм,
програм комп'ютеризації навчального процесу; - обмін науковою інформацією в галузі освіти; - розробка спільних освітніх програм; - обмін спортивними делегаціями і колективами художньої
самодіяльності; - розширення контактів при проведенні творчих конкурсів і
предметних олімпіад; - виконання спільних науково-дослідних робіт, що становлять
взаємний інтерес. Обмін у рамках цієї статті буде проводитися на договірній
основі між керівниками співпрацюючих навчальних закладів, що
співпрацюють.
Стаття 13
Сторони сприятимуть забезпеченню прав у галузі освіти
громадянам України таджицької національності та громадянам
Республіки Таджикистан української національності.
Стаття 14
Українська Сторона сприятиме громадянам Республіки
Таджикистан, а таджицька Сторона сприятиме громадянам України в
отриманні вищої освіти і підвищенні кваліфікації через аспірантуру
і докторантуру на компенсаційній основі.
Стаття 15
Сторони щорічно обмінюватимуться делегаціями з метою
зміцнення зв'язків, обміну досвідом роботи, обговорення питань
подальшого розвитку співробітництва, проведення консультацій,
пов'язаних з виконанням цієї Угоди та підготовкою щорічного
протоколу щодо його виконання.
Стаття 16
У разі потреби до цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть
вноситися зміни і доповнення, які оформляються окремими
протоколами, що становлять невід'ємну частину цієї Угоди і
набувають чинності в порядку, передбаченому статтею 18 цієї Угоди.
Стаття 17
Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань, що випливають з
інших міжнародних договорів, учасниками яких є Сторони.
Стаття 18
Ця Угода набуває чинності з дати проведення Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Угодою, та діє протягом п'яти років. Дія Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні
періоди, якщо жодна із Сторін не менше ніж за шість місяців до
закінчення чергового п'ятирічного терміну не повідомить в
письмовій формі іншу Сторону про свій намір денонсувати цю Угоду.
Вчинено в м. Душанбе 9 квітня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською, таджицькою та російською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей в
тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту
російською мовою.
За Міністерство освіти За Міністерство освіти
і науки України Республіки Таджикистанвгору