Угода про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Республіки Таджикистан
Генеральна прокуратура України, Таджикистан; Угода, Міжнародний документ від 21.09.2017
Документ 762_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 21.09.2017

УГОДА
про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Республіки Таджикистан


Дата підписання:

21.09.2017


Дата набрання чинності для України:

21.09.2017

Генеральна прокуратура України і Генеральна прокуратура Республіки Таджикистан (далі - Сторони),

керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права,

надаючи особливого значення зусиллям, спрямованим на захист прав і свобод людини,

визнаючи важливість зміцнення і подальшого розвитку співпраці між органами прокуратури обох держав у боротьбі зі злочинністю, особливо в її організованих, транснаціональних формах,

виходячи з обопільного прагнення Сторін розвивати взаємодію з питань, що становлять взаємний інтерес, у найбільш ефективний спосіб,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюють співробітництво відповідно до цієї Угоди, діючи у межах своєї компетенції при дотриманні норм законодавства своїх держав і міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Республіка Таджикистан.

Стаття 2

1. Сторони здійснюють співробітництво за такими основними напрямками:

- забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина;

- боротьба зі злочинністю, у тому числі в організованих формах, тероризмом, корупцією, торгівлею людьми та людськими органами, незаконним обігом зброї, наркотичних засобів і психотропних речовин, злочинами у сфері економіки та високих технологій (кіберзлочинністю), а також іншими видами злочинів, що становлять підвищену загрозу для суспільства;

- організація та забезпечення виконання міжнародних договорів про видачу правопорушників, правову допомогу та правові відносини у кримінальних справах;

- пересилання матеріалів прокурорської діяльності, у тому числі архівних;

- підготовка і підвищення кваліфікації кадрів для органів і установ прокуратури;

- науково-дослідна діяльність із питань, що становлять взаємний інтерес.

2. Взаємодія з питань видачі правопорушників та надання правової допомоги у кримінальних справах здійснюється у порядку, передбаченому міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і Республіка Таджикистан.

Стаття 3

З метою виконання положень статей 1 і 2 цієї Угоди співробітництво Сторін здійснюється, зокрема, в таких формах:

- обмін інформацією з питань діяльності Сторін, у тому числі про тенденції злочинності в області захисту прав і свобод людини і громадянина;

- надання інформації та матеріалів, що можуть бути використані для початку або продовження розслідування;

- проведення консультацій з питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі тих, що виносяться на обговорення міжнародних організацій і форумів;

- обмін законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а також відомчими виданнями та методичними матеріалами;

- обмін досвідом роботи, у тому числі шляхом проведення візитів для ознайомлення, стажувань і семінарів;

- сприяння у розгляді та вирішенні заяв і звернень фізичних та юридичних осіб;

- проведення спільних наукових досліджень, наукових і науково-практичних конференцій, підготовка наукових публікацій;

- взаємодія у підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для органів і установ прокуратури, у тому числі шляхом проведення лекцій та семінарів, спільної підготовки навчальних видань;

- обмін на взаємовигідній основі навчальною літературою та науковими виданнями.

Стаття 4

Ця Угода не перешкоджає Сторонам визначати і розвивати інші взаємоприйнятні напрямки і форми співробітництва при дотриманні умов, передбачених статтею 1 цієї Угоди.

Стаття 5

1. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на підставі запитів зацікавленої Сторони про надання сприяння (далі - запитів), або за ініціативи Сторони, яка вважає, що сприяння, яке передбачається чи спільний захід становить інтерес для іншої Сторони.

2. Запит складається у письмовій формі, підписується керівником Сторони, що направляє запит, або уповноваженою ним особою та скріплюється гербовою печаткою Сторони, що направляє запит.

3. У разі виникнення невідкладних обставин запити можуть бути передані електронною поштою, каналами факсимільного зв'язку або іншими технічними засобами зв'язку з подальшим письмовим підтвердженням.

Стаття 6

1. Запитувана Сторона вживає всіх необхідних заходів для забезпечення швидкого та якомога більш повного виконання запиту.

2. Під час виконання запиту застосовується законодавство держави запитуваної Сторони.

3. Запитуюча Сторона негайно повідомляється про обставини, що перешкоджають виконанню запиту чи істотно затримують його виконання.

4. Запитувана Сторона має право запросити додаткові відомості, необхідні, на її думку, для належного виконання запиту.

5. Запитувана Сторона у якомога стислі строки інформує запитуючу Сторону про результати виконання запиту.

Стаття 7

У виконанні запиту може бути відмовлено повністю або частково, якщо запитувана Сторона вважає, що його виконання може завдати шкоди її суверенітету, безпеці або іншим істотним інтересам її держави чи суперечить її національному законодавству або міжнародним зобов’язанням. Про причини такої відмови письмово повідомляється запитуюча Сторона.

Стаття 8

1. Кожна із Сторін вживає необхідних заходів для забезпечення конфіденційності інформації та документів, отриманих від іншої Сторони у рамках даної Угоди та наданих за умови дотримання конфіденційності.

2. Кожна Сторона відповідно до законодавства своєї держави забезпечує той рівень конфіденційності, про який її просить інша Сторона.

3. Інформація та документи, отримані від запитуваної Сторони, можуть бути використані для інших цілей, окрім тих, для яких вони були запитані, лише за попередньою згодою Сторони, яка їх надала.

Стаття 9

Координація заходів зі співробітництва Сторін у межах даної Угоди покладається на наступні структурні підрозділи Сторін, що можуть зноситись між собою безпосередньо:

з Української Сторони - Департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України:

вул. Різницька, 13/15,
01011, м. Київ, Україна
факс: +380442889391
електронна пошта: indep@gp.gov.ua

з Таджицької Сторони - Управління міжнародних відносин Генеральної прокуратури Республіки Таджикистан:

734043, Республіка Таджикистан,
м. Душанбе, вул. А. Сіно 126
тел. +992372365333
факс: +992372352441
електронна пошта: rmb@prokuratura.tj

У разі зміни контактних даних однієї із Сторін, остання зобов’язується повідомити іншу Сторону про таку зміну та надати актуальні контактні дані.

Стаття 10

Представники Сторін у разі необхідності проводять робочі зустрічі та консультації з метою розгляду питань зміцнення та підвищення ефективності співробітництва на підставі даної Угоди.

Стаття 11

Сторони самостійно несуть витрати, що виникають під час виконання даної Угоди, якщо у кожному окремому випадку не буде погоджений інший порядок.

Стаття 12

Під час складення запитів та відповідей на них, а також під час реалізації інших форм співробітництва та взаємодії на підставі даної Угоди використовується мова запитуючої Сторони із перекладом на мову запитуваної Сторони або російську мову.

Стаття 13

Положення даної Угоди не зачіпають прав та зобов’язань Сторін, що випливають із міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Республіка Таджикистан.

Стаття 14

Розбіжності, що можуть виникнути у зв’язку із тлумаченням та застосуванням даної Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 15

За взаємною згодою Сторін до даної Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що є невід’ємними частинами даної Угоди, які оформлюються окремими протоколами та набирають чинності у порядку, передбаченому пунктом 1 статті 16 даної Угоди.

Стаття 16

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати її підписання.

2. Ця Угода припиняє свою дію після завершення 60 (шістдесяти) днів із дати отримання дипломатичними каналами однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про намір припинити її дію.

3. Припинення дії даної Угоди не тягне за собою припинення обов’язків, які виникли для Сторін у період її дії, якщо Сторони не домовляться про інше.

Вчинено у м. Душанбе 21 вересня 2017 року у двох примірниках, кожен українською, таджицькою та російською мовами, при чому всі тексти мають однакову силу. У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні цієї Угоди переважну силу матиме текст російською мовою.


За Генеральну прокуратуру України

За Генеральну прокуратуру
Республіки Таджикистан


(підпис)

(підпис)


Дмитро СТОРОЖУК

Рахмон ЮСУФ АХМАДЗОД
вгору