Документ 762/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про підприємництво"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 17, ст.80 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
I. Внести до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 654, N 51, ст. 680;
1993 р., N 7, ст. 54, N 30, ст. 322, ст. 324, N 51, ст. 481,
ст. 482; 1994 р., N 3, ст. 13, ст. 14, N 28, ст. 234, N 33,
ст. 301, N 40, ст. 366, N 49, ст. 434; 1995 р., N 7, ст. 47, N 10,
ст. 64, N 14, ст. 90, N 30, ст. 232, N 45, ст. 334, ст. 335,
ст. 336; 1996 р., N 2, ст. 4, N 31, ст. 144; 1997 р., N 9, ст. 71,
N 29, ст. 188) такі зміни:
1. Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів,
прекурсорів, занесених до списку N 1 таблиці IV, психотропних
речовин (за винятком занесених до списку 2 таблиці III),
виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до
неї, вибухових речовин, видобуванням бурштину, охороною окремих
особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких
визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,
а також діяльність, пов'язана із розробленням, випробуванням,
виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх
космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки
державними підприємствами та організаціями, а проведення
ломбардних операцій - також і повними товариствами. Діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та
експлуатацією первинних мереж (крім місцевих мереж) та
супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку
загального користування (крім супутникових систем телефонного
зв'язку в мережах загального користування, які мають наземну
станцію спряження на території України та створюються або
розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або
національних космічних апаратів), виплатою та доставкою пенсій,
грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється
виключно державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку. Обмеженню (ліцензуванню) підприємницької діяльності
підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які
безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне
середовище та безпеку держави. Для здійснення підприємницької
діяльності, що ліцензується, необхідно отримати відповідну
ліцензію та дотримуватись певних умов та правил здійснення даного
виду діяльності (ліцензійні умови), які встановлює Кабінет
Міністрів України або уповноважений ним орган. Ліцензія - це
документ, що видається Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким власник
ліцензії має право займатися певним видом підприємницької
діяльності. Без ліцензії, що видається Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним органом виконавчої влади, не можуть
здійснюватися: пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської
вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання
стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів; виготовлення і реалізація лікарських засобів; виготовлення і
реалізація особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України; виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення
та реалізація спирту етилового, коньячного і плодового; виготовлення тютюнових виробів; медична, ветеринарна практика; юридична практика; створення та утримання гральних закладів, організація
азартних ігор; міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та
автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським
транспортом; агентування морського торговельного флоту; виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів
суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та
напівфабрикатів для їх виробництва; надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім
об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, та іншої
власності, а також охороною громадян; діяльність, пов'язана з використанням радіоактивних відходів,
джерел іонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів
та радіоактивних речовин; проектування, будівництво та
експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з
їх обслуговування; видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів,
виготовлення і реалізація виробів з їх використанням; виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок; аудиторська діяльність; страхова діяльність; виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів; пересилання грошових переказів, листів до 20 (двадцяти)
грамів, поштових карток; використання радіочастот; виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та
кадастрових зйомок; будівельна діяльність (окремі види проектних та
будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва,
надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної
атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України); виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних
операцій і оперативно-розшукових заходів; діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням,
вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного
та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із
криптографічного та технічного захисту інформації; надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального
документа державного зразка; діяльність, пов'язана з організацією іноземного та
зарубіжного туризму; судово-експертна діяльність; надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; виробництво, передача та постачання електроенергії; здійснення операцій з металобрухтом; посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту; надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів),
технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення
в межах промислової експлуатації; наукові дослідження, пов'язані зі створенням і використанням
космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв); розроблення, випробування, виробництво та експлуатація
космічних апаратів і їх складових частин, наземної космічної
інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до
складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем
телерадіомовлення; передавання, отримання, розповсюдження та використання даних
з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; надання інших космічних послуг за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України; діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів,
прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України; переробка і зберігання донорської крові та її компонентів,
реалізація їх і виготовлених з них препаратів; довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника); фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, (перелік
видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які
підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів
України). Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт
підприємницької діяльності подає органу, що видає ліцензії, заяву
про видачу ліцензії, в якій зазначаються: 1) відомості про заявника: для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий та місце
проживання), для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження,
банківські реквізити, організаційно-правова форма,
ідентифікаційний код; 2) вид діяльності, на який заявник має намір отримати
ліцензію; 3) термін дії ліцензії. До заяви додаються такі документи: підприємцями-громадянами - копії документів, що засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення
відповідного виду діяльності, копії свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів. Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за
достовірність відомостей, викладених у заяві, та доданих до неї
документів. У ліцензії зазначаються: найменування, ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;
прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів або найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код
юридичної особи; вид діяльності, на яку видається ліцензія; місце
її здійснення; особливі умови та правила здійснення даного виду
діяльності (ліцензійні умови); номер реєстрації ліцензії, дата її
видачі та термін дії. Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу та
подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про
внесення плати за видачу ліцензії. Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії
або про відмову у її видачі у термін не пізніше 30 днів з дня
одержання заяви та відповідних документів. У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також у
разі неможливості здійснення заявником певного виду діяльності
відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі
ліцензії зазначаються підстави відмови. Відмова у видачі ліцензії
видається заявнику в письмовій формі у термін, зазначений у
частині десятій цієї статті. Відмова у видачі ліцензії може бути
оскаржена в судовому порядку. Передача ліцензій іншим юридичним і
фізичним особам забороняється. Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але
не може бути меншим ніж три роки. Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою
суб'єкта підприємницької діяльності. Орган, що видає ліцензію, має право зупинити дію ліцензії на
певний термін у разі порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов; невиконання суб'єктом підприємницької
діяльності у визначений термін обов'язкових для виконання
розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально
уповноваженого Кабінетом Міністрів України, або органу, що видав
ліцензію. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, орган, що видав ліцензію, приймає рішення про поновлення
її дії. Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає орган,
спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України, або орган,
що видав ліцензію. Ліцензія може бути анульована у разі виявлення недостовірних
даних у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються
до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії
іншій особі; повторного або грубого порушення суб'єктом
підприємницької діяльності ліцензійних умов. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення щодо
анулювання ліцензії або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться до відома суб'єкта підприємницької
діяльності у п'ятиденний термін. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може
бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в судовому
порядку. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності
зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це орган, що
видав ліцензію, та подати заяву про видачу дубліката ліцензії. У разі зміни місцезнаходження або найменування юридичної
особи (якщо зміна найменування пов'язана з реорганізацією) чи
зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
підприємцю-громадянину, суб'єкт підприємницької діяльності
зобов'язаний в десятиденний термін подати заяву органу, що видав
ліцензію, для переоформлення ліцензії з наданням документів, що
підтверджують зазначені зміни. Переоформлення ліцензії проводиться протягом десяти днів з
дати подання заяви та необхідних документів. Порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії
на здійснення окремих видів підприємницької діяльності
встановлюється Кабінетом Міністрів України. За видачу та переоформлення ліцензії справляється плата,
розмір та порядок зарахування якої встановлюються Кабінетом
Міністрів України. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
підприємницьку діяльність без ліцензії, якщо її отримання
передбачено цим Законом, несуть відповідальність згідно з
законодавством. Орган, що видає ліцензії, у разі недотримання порядку їх
видачі несе відповідальність згідно з законодавством. Орган, що видає ліцензії, веде реєстр виданих ним ліцензій.
До реєстру включаються відомості про суб'єктів підприємницької
діяльності та видані ліцензії. На базі реєстрів органів, що
видають ліцензії, створюється Єдиний ліцензійний реєстр, який
ведеться органом, спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів
України. Термін та форма подання інформації до Єдиного
ліцензійного реєстру визначаються органом, спеціально
уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Пропозиції державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо
доцільності запровадження чи скасування ліцензування певних видів
підприємницької діяльності підлягають обов'язковій експертизі, яка
проводиться спеціально уповноваженим органом у порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України. До обов'язків підприємства належить проведення
природоохоронних заходів (у тому числі рекультивація земель і
відновлення лісів після їх використання), які сприяють зменшенню
викликаного виробництвом негативного впливу на навколишнє
середовище. Фінансування цих заходів здійснюється за рахунок
коштів підприємства. Підприємство відповідає за раціональне
використання усіх природних ресурсів і відшкодовує витрати на
відновлення та охорону природних ресурсів".

( Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
( Пункт 3 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а
пункт 1 розділу I - через три місяці з дня опублікування цього
Закону.
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим
Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Встановити, що види підприємницької діяльності, не
передбачені статтею 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ), для здійснення яких відповідно до законодавства
України вимагалася ліцензія, після набрання чинності пунктом 1
розділу I цього Закону здійснюються без ліцензії.
4. Ліцензії на окремі види підприємницької діяльності, що
видані в установленому порядку до набрання чинності пунктом 1
розділу I цього Закону, діють до закінчення встановлених в них
термінів стосовно видів підприємницької діяльності, ліцензування
яких передбачено Законом України "Про підприємництво".
5. Кабінету Міністрів України в місячний термін після
набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законодавчих актів України у відповідність з цим
Законом; привести свої рішення у відповідність з цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими органами
виконавчої влади своїх нормативних актів у відповідність з цим
Законом; розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 1997 року
N 762/97-ВРвгору