Документ 760-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 4495-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо стимулювання заходів
з енергозбереження
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 23, ст.301 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) у статті 98:
 
     абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
     "тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів, керівників адміністративно-господарських служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     в абзаці другому частини другої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від п'яти до п'ятдесяти";
 
     2) абзац другий статті 101 викласти в такій редакції:
 
     "тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     3) у статті 101-1:
 
     в абзаці другому частини першої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
 
     в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
 
     4) абзац другий статті 102 викласти в такій редакції:
 
     "тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     5) в абзаці другому статті 188-14 слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від двадцяти до ста п'ятдесяти".
 
     2. У Законі України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 1999 р., N 34, ст. 274; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., N 15, ст. 126, N 22, ст. 199):
 
     1) у тексті статті 12 слова "раціонального" і "фонд енергозбереження" замінити відповідно словами "ефективного" і "Державний фонд енергозбереження", а слова "і економії" виключити;
 
     2) включити статтю 13 такого змісту:
 
     "Стаття 13. Державний фонд енергозбереження
 
     Для забезпечення фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів утворюється Державний фонд енергозбереження.
 
     Джерелами формування Державного фонду енергозбереження є:
 
     кошти, отримані у вигляді штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 
     частина зборів за використання природних ресурсів, розмір якої визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;
 
     кошти, отримані за видачу Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів документів дозвільного характеру;
 
     добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян.
 
     Порядок розподілу коштів, що надходять до Державного фонду енергозбереження, встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
     3) частину другу статті 14 після слів "нетрадиційної енергетики" доповнити словами "виробництва альтернативних видів палива";
 
     4) у частині першій статті 16:
 
     пункт "а" доповнити словами "виробникам обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива";
 
     пункт "б" доповнити словами "альтернативних видах палива";
 
     у пункті "в":
 
     перше речення абзацу третього після слів "а також інвестиції" доповнити словами "у створення енергозберігаючих технологій, виробництво енергозберігаючого обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, у створення і впровадження технологій використання нетрадиційних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива";
 
     доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
     "Порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
     абзац другий пункту "г" викласти в такій редакції:
 
     "Перелік видів енергозберігаючого обладнання, до яких застосовуються підвищені норми амортизації, встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
     пункт "д" доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Порядок надання державних субсидій та здійснення безповоротного асигнування встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
     5) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
 
     "За перевитрати паливно-енергетичних ресурсів понад встановлені показники норм питомих витрат суб'єкти господарювання сплачують збір за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів (енергетичний збір) у розмірі 200 відсотків вартості перевитрачених ресурсів. До обсягу перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, на які нараховується енергетичний збір, не включається обсяг видів палива та паливно-енергетичних ресурсів, отриманих суб'єктом господарювання з альтернативних джерел енергії".

 
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

 
{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
     6. Абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" ( 2505-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363) доповнити словами "крім пільг, що надаються з метою стимулювання заходів з енергозбереження відповідно до законодавства України".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім пункту 1 розділу I, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
     2. Пункти 3, 4 розділу I цього Закону діють протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом. Пункт 5 розділу I цього Закону діє протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.
 
     3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 березня 2007 року
N 760-Vвгору