Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"
Указ Президента України від 28.06.1999758/99
Документ 758/99, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 01.09.2000, підстава - 1909-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ припинив дію. Діяв до набрання чинності Закону N 1909-III
( 1909-14 ) від 13.07.2000 )
Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"

З метою залучення інвестицій до провідної галузі
промисловості Миколаївської області - суднобудування, підвищення
ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних
підприємств та їх експортного потенціалу, створення
науково-технічної бази суднобудування та відповідно до пункту 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити спеціальну економічну зону "Миколаїв" (далі -
спеціальна економічна зона) у місті Миколаєві з 1 січня 2000 року
на 30 років на території суднобудівних підприємств і прилеглій до
них території згідно з картою *.
Оригінал карти зберігається у Миколаївській обласній
державній адміністрації.
______________________
* Додано до оригіналу.
2. Законодавство України на території спеціальної економічної
зони діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Указом.
Положення про спеціальну економічну зону "Миколаїв"
затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Спеціально уповноваженим органом управління спеціальною
економічною зоною є Рада з питань спеціальної економічної зони
(далі - Рада).
Рада створюється Миколаївською обласною державною
адміністрацією.
До складу Ради входять представники, делеговані Миколаївською
обласною державною адміністрацією та органами місцевого
самоврядування, представники органу господарського розвитку
спеціальної економічної зони (далі - орган господарського
розвитку), суднобудівних підприємств, а також центральних органів
виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України.
До повноважень Ради належать:
затвердження стратегічних і поточних програм розвитку
спеціальної економічної зони за поданням органу господарського
розвитку;
схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
підготовка проектів рішень, пов'язаних з функціонуванням
спеціальної економічної зони;
проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних
проектів та їх учасників;
підготовка пропозицій відповідним органам місцевого
самоврядування про ставки орендної плати, тарифи на комунальні,
побутові, транспортні та інші послуги, що надаються підприємствами
комунальної власності;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між
органами місцевого самоврядування, органом господарського розвитку
та суб'єктами спеціальної економічної зони;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для
виконання на території спеціальної економічної зони;
реалізація інших повноважень, передбачених цим Указом.
4. Органи місцевого самоврядування та Миколаївська обласна
державна адміністрація, на території яких знаходиться спеціальна
економічна зона, здійснюють свої повноваження відповідно до
законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим
Указом.
До повноважень органів місцевого самоврядування належить:
укладення договору (контракту) з суб'єктами підприємницької
діяльності про реалізацію інвестиційного проекту. Підставою для
укладення договору (контракту) є схвалення Радою інвестиційного
проекту. Порядок укладення договору (контракту) визначається
Радою;
прийняття рішення про надання в користування органу
господарського розвитку спеціальної економічної зони земельних
ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на відповідній
території, та природних ресурсів місцевого значення.
5. Органом господарського розвитку є юридична особа,
уповноважена або спеціально створена Миколаївською обласною
державною адміністрацією за участю суднобудівних підприємств
Миколаївської області відповідно до законодавства України.
6. До повноважень органу господарського розвитку належить:
розроблення та забезпечення реалізації програм розвитку
спеціальної економічної зони;
розгляд пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності щодо
реалізації інвестиційних проектів на території спеціальної
економічної зони та надання Раді висновку з цього питання;
реєстрація суб'єктів спеціальної економічної зони, в порядку,
визначеному Миколаївською обласною державною адміністрацією;
облаштування території спеціальної економічної зони;
будівництво об'єктів виробничої та невиробничої
інфраструктури;
розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про виконання підрядних робіт щодо
облаштування території спеціальної економічної зони, будівництва і
експлуатації об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури,
розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
укладення у межах повноважень, наданих органами місцевого
самоврядування, із суб'єктами підприємницької діяльності договорів
оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів
місцевого значення та об'єктів інфраструктури у спеціальній
економічній зоні;
участь у реалізації інвестиційних проектів;
провадження іншої, визначеної засновницькими документами,
діяльності та виконання функцій, переданих органу господарського
розвитку іншими органами управління спеціальною економічною зоною.
7. На території спеціальної економічної зони провадяться всі
види підприємницької діяльності, які відповідають меті створення
зони, крім заборонених законодавством України.
Створення на території спеціальної економічної зони
підприємств, установ та організацій, діяльність яких підлягає
ліцензуванню, здійснюється в установленому законодавством порядку
з урахуванням особливостей, передбачених цим Указом.
На території спеціальної економічної зони не можуть
розміщуватися казино та інші об'єкти грального бізнесу.
8. Суб'єктами спеціальної економічної зони є:
1) суб'єкти підприємницької діяльності - підприємства
суднобудівної промисловості, створені відповідно до законодавства
України на території спеціальної економічної зони;
2) суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи,
створені відповідно до законодавства України на території
спеціальної економічної зони, які уклали з органом місцевого
самоврядування договір (контракт) про реалізацію на території цієї
зони інвестиційного проекту з пріоритетних видів економічної
діяльності.
Перелік пріоритетних видів економічної діяльності
затверджується Кабінетом Міністрів України.
За реєстрацію суб'єкта спеціальної економічної зони на
території цієї зони справляється плата, розмір та напрями
використання якої встановлюються Миколаївською обласною державною
адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.
Суб'єкти спеціальної економічної зони не можуть мати філій,
відділень, інших відокремлених підрозділів за межами спеціальної
економічної зони.
9. На території спеціальної економічної зони на строк,
зазначений у статті 1 цього Указу, встановлюються спеціальні
митний, податковий та інші режими економічної діяльності згідно з
цим Указом.
10. Спеціальний режим економічної діяльності передбачає
встановлення відповідно до цього Указу податкових, митних та інших
пільг для суб'єктів спеціальної економічної зони - юридичних осіб,
які відповідно до укладеного з органами місцевого самоврядування
договору (контракту) реалізують на території спеціальної
економічної зони інвестиційні проекти кошторисною вартістю не менш
як:
500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та
переробленні сільськогосподарських продуктів;
700 тис. доларів США - у будівництві, енергетиці, сфері
транспорту;
1 млн. доларів США - у машинобудуванні та приладобудуванні;
3 млн. доларів США - на підприємствах суднобудівної
промисловості.
Відповідно до цього режиму:
1) під час ввезення (пересилання) в Україну виключно для
реалізації інвестиційних проектів звільняються на період до
введення об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на
п'ять років від обкладення:
ввізним митом - сировина, матеріали, перелік яких
визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
устаткування, обладнання та комплектуючі вироби до них (крім
підакцизних товарів);
податком на додану вартість - операції з ввезення
(пересилання) на територію спеціальної економічної зони
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім
підакцизних товарів).
У разі порушення цільового використання зазначених сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них:
платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в
установленому законодавством України порядку;
податок на додану вартість справляється з урахуванням їх
договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість,
перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим
Національним банком України на день оформлення ввізної митної
декларації.
Порядок контролю за цільовим використанням сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них, що ввозяться відповідно до цього Указу, встановлюється
Державною податковою адміністрацією України разом з Міністерством
фінансів України та Державною митною службою України;
2) звільняється на три роки від оподаткування прибуток,
одержаний суб'єктом спеціальної економічної зони від реалізації
інвестиційних проектів. Прибуток таких підприємств, одержаний з
четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50
відсотків діючої ставки оподаткування. Порядок обчислення
прибутку, одержаного від здійснення інвестицій, встановлюється
Державною податковою адміністрацією України.
Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання першого
прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються
на частину прибутку, одержаного від здійснення інвестицій за
рахунок бюджетних коштів усіх рівнів і коштів Державного
інноваційного фонду.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду зазначені
інвестиції були частково або повністю відчужені, суб'єкт
спеціальної економічної зони, який одержав інвестицію,
зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому
звітному (податковому) періоді;
3) до валового доходу суб'єктів спеціальної економічної зони
з метою оподаткування не включається одержана відповідно до
інвестиційного проекту сума інвестиції у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті
підтверджено згідно із законами (процедурами) держави інвестора
або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною
оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України
авторські права, права на винаходи, промислові зразки, знаки для
товарів і послуг, ноу-хау.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду
інвестиція, передбачена цим пунктом, частково або повністю
відчужується, суб'єкт спеціальної економічної зони, який отримав
інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в
такому звітному (податковому) періоді;
4) на період освоєння земельної ділянки (планування
території, виконання робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів
інфраструктури спеціальної економічної зони), але не більше ніж на
п'ять років, плата за землю не справляється;
5) під час реалізації інвестиційного проекту надходження в
іноземній валюті від реалізації суб'єктами спеціальної економічної
зони продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у
спеціальній економічній зоні, звільняються від обов'язкового
продажу.
11. Спеціальний режим економічної діяльності передбачає
встановлення відповідно до цього Указу податкових, митних та інших
пільг для суб'єктів спеціальної економічної зони - підприємств
суднобудівної промисловості, утворених відповідно до законодавства
України на території спеціальної економічної зони.
Відповідно до цього режиму:
1) звільняється протягом десяти років від оподаткування
частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості,
спрямована на розвиток виробництва;
2) у період функціонування спеціальної економічної зони плата
за землю не справляється;
3) у період функціонування спеціальної економічної зони збори
до Державного інноваційного фонду не справляються;
4) операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в
межах спеціальної економічної зони по міжзаводській кооперації у
разі виконання експортного контракту оподатковуються податком на
додану вартість за нульовою ставкою;
5) надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами
спеціальної економічної зони продукції, товарів (робіт, послуг),
вироблених або наданих у спеціальній економічній зоні,
звільняються від обов'язкового продажу.
12. У спеціальній економічній зоні на територіях підприємств
суднобудівної промисловості запроваджується режим спеціальної
митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок
ввезення та вивезення товарів та інших предметів для потреб
виробництва продукції суднобудування на експорт:
1) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім
підакцизних товарів) із-за меж митної території України на
територію спеціальної економічної зони для використання в межах
цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не
справляються;
2) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у
тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній
економічній зоні, з території спеціальної економічної зони за межі
митної території України вивізне мито і акцизний збір (з
підакцизних товарів) не справляються, а податок на додану вартість
справляється за нульовою ставкою;
3) у разі ввезення товарів та інших предметів для будівництва
суден згідно з основною номенклатурою та обігом в межах
спеціальної економічної зони по міжзаводській кооперації з
території України на територію спеціальної економічної зони
операції з їх продажу обкладаються податком на додану вартість за
нульовою ставкою. Перелік таких товарів та послуг встановлюється
Кабінетом Міністрів України в обсягах, необхідних для виконання
договорів (контрактів) підприємств суднобудівної промисловості.
У разі порушення цільового використання зазначених товарів
платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому
порядку. Податок на додану вартість справляється з урахуванням їх
договірної контрактної вартості, але не нижче за митну вартість,
перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим
Національним банком України на день оформлення ввізної митної
декларації;
4) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію
спеціальної економічної зони з метою транзиту оподаткування
здійснюється відповідно до законодавства України;
5) у всіх інших випадках оподаткування здійснюється
відповідно до законодавства України.
Строк перебування товарів та інших предметів на території
спеціальної економічної зони не обмежується, крім випадків
перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком
зберігання.
Повністю виробленими або достатньо переробленими у
спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають
критеріям, визначеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ).
Положення цієї статті не застосовуються до товарообмінних
(бартерних) операцій.
13. Митний контроль за переміщенням товарів та інших
предметів через межі спеціальної економічної зони повинен
забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами,
установами, організаціями та їх посадовими особами, а також
громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів
відповідно до законодавства, що діє при перетинанні митного
кордону України, з урахуванням пільг, визначених цим Указом.
Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому
проникненню на територію зони митного контролю спеціальної
економічної зони або за її межі фізичних осіб, транспортних
засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів
територія зони митного контролю спеціальної економічної зони
повинна бути облаштована відповідно до вимог Державної митної
служби України.
Територія зони митного контролю спеціальної економічної зони,
її межі та режим переміщення товарів та інших предметів,
транспортних засобів, фізичних осіб встановлюються Державною
митною службою України.
За митне оформлення товарів та інших предметів, а також
перебування їх під митним контролем у спеціальній економічній зоні
справляються митні збори відповідно до законодавства України.
Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і
огородження території спеціальної митної зони та фінансування
відповідних робіт здійснюється органом господарського розвитку.
Режим спеціальної митної зони запроваджується з дня
затвердження Державною митною службою України акта
прийому-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.
14. Імпорт на територію спеціальної економічної зони
суб'єктами підприємницької діяльності товарів та інших предметів
для потреб власного виробництва і експорт товарів та інших
предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи
оброблених у цій зоні, не підлягають ліцензуванню та квотуванню,
якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.
На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у
спеціальній економічній зоні, поширюється спеціальний режим
експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства
України.
Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на
ввезення на митну територію України з території спеціальної
економічної зони та вивезення з митної території України у цю зону
окремих видів товарів.
15. Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з
моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не
буде продовжено в установленому порядку.
Спеціальна економічна зона може бути ліквідована законом
України до закінчення строку, на який її було створено, відповідно
до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ).
16. Кабінету Міністрів України затвердити у тримісячний строк
нормативно-правові акти, передбачені цим Указом.
17. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
18. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 червня 1999 року
N 758/99вгору