Документ 757-97-п, поточна редакція — Прийняття від 15.07.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 липня 1997 р. N 757
Київ
Про проведення інвентаризації державного майна, яке не
увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, створених
у процесі корпоратизації та приватизації

З метою впорядкування управління державним майном, яке не
увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, створених у
процесі корпоратизації та приватизації, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про проведення інвентаризації
державного майна, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних
товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації
(додається).
2. Установити, що переліки акціонерних товариств, на яких має
проводитись інвентаризація державного майна, затверджуються
наказами Міністерства економіки.
3. Засновникам акціонерних товариств забезпечити в порядку та
терміни, визначені Положенням, затвердженим цією постановою,
проведення інвентаризації державного майна, яке не увійшло до
статутних фондів акціонерних товариств.
4. Засновникам акціонерних товариств у двомісячний термін
після закінчення інвентаризації державного майна узагальнити
результати інвентаризації та подати Міністерству економіки
пропозиції щодо передачі державного майна до сфери управління
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів і
Фондом державного майна у двомісячний термін підготувати з
урахуванням зазначених пропозицій і подати у встановленому порядку
проект рішення Кабінету Міністрів України щодо передачі державного
майна, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств,
створених у процесі корпоратизації та приватизації, до сфери
управління міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади.
5. Міністерству економіки за поданням засновників
акціонерних товариств щоквартально інформувати Кабінет Міністрів
України про стан проведення інвентаризації державного майна, а
після закінчення інвентаризації подати Кабінету Міністрів України
узагальнені висновки щодо результатів проведеної інвентаризації.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В. ДУРДИНЕЦЬ
Інд.25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 р. N 757
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення інвентаризації державного майна, яке
не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств,
створених у процесі корпоратизації та приватизації
Загальні питання
1. Це Положення встановлює порядок проведення інвентаризації
державного майна, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних
товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації
(далі - акціонерне товариство) і перебуває на балансі цих
товариств.
2. Інвентаризації підлягає все державне майно, яке не увійшло
до статутних фондів акціонерних товариств (далі - державне майно),
у тому числі об'єкти виробничого і невиробничого призначення (крім
об'єктів житлового фонду та майна, щодо якого встановлено
особливий порядок приватизації).
3. Головними завданнями інвентаризації є: складання переліку і встановлення фактичної наявності та
стану державного майна; визначення лишку або нестачі шляхом перевірки відповідності
фактично наявного державного майна даним бухгалтерського обліку на
дату оцінки його вартості під час приватизації (корпоратизації); підготовка пропозицій щодо визначення органу управління
державним майном та шляхів подальшого його використання.
Створення інвентаризаційної комісії
4. Засновники відповідних акціонерних товариств у місячний
термін після отримання затвердженого Міністерством економіки
переліку акціонерних товариств, на яких проводиться
інвентаризація, приймають рішення про проведення інвентаризації та
визначають терміни створення інвентаризаційних комісій і
проведення інвентаризації. Засновники доводять рішення про проведення інвентаризації до
відома керівників акціонерних товариств, відповідних державних
органів приватизації, центральних та місцевих органів виконавчої
влади, виконавчих органів місцевого самоврядування.
5. Керівники акціонерних товариств, відповідні державні
органи приватизації, центральні та місцеві органи виконавчої
влади, виконавчі органи місцевого самоврядування у тижневий термін
після отримання повідомлення інформують засновника акціонерного
товариства щодо своїх представників до складу інвентаризаційних
комісій. До складу інвентаризаційної комісії обов'язково повинні
входити: керівник і головний бухгалтер акціонерного товариства, на
якому проводиться інвентаризація, представники відповідного
державного органу приватизації, органу виконавчої влади, до сфери
управління якого належало державне підприємство до перетворення
його в акціонерне товариство, місцевого органу виконавчої влади,
виконавчого органу місцевого самоврядування. Засновник акціонерного товариства затверджує склад та
призначає голову інвентаризаційної комісії.
Порядок проведення інвентаризації
6. Інвентаризація проводиться з урахуванням особливостей,
передбачених цим Положенням у порядку, встановленому Положенням
про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються,
а також майна державних підприємств та організацій, яке
передається в оренду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 2 березня 1993 року N 158 ( 158-93-п ).
7. Інвентаризація повинна бути закінчена за 15 календарних
днів. Якщо на проведення інвентаризації потрібно більше зазначеного
часу, то за письмовою пропозицією голови інвентаризаційної комісії
термін проведення інвентаризації може бути продовжено засновником,
але не більше ніж на 15 календарних днів.
8. Інвентаризаційна комісія після складання інвентаризаційних
описів (актів) у тижневий термін готує та подає на затвердження
засновнику протокол про результати інвентаризації, підписаний
усіма членами інвентаризаційної комісії. У протоколі зазначаються відомості про наявність державного
майна, причини зміни його стану і вартості та про те, як
використовується державне майно акціонерним товариством, а також
пропозиції про визначення органів управління державним майном та
шляхи подальшого його використання, зокрема щодо: створення юридичних осіб на базі цілісних майнових комплексів
структурних підрозділів підприємств, що можуть бути відокремлені
від основного виробництва акціонерного товариства; передачі інвентарних об'єктів (будівель, споруд, машин,
устаткування, інших облікових одиниць основних засобів), які
можуть бути відокремлені від основного виробництва акціонерного
товариства, у повне господарське відання державним підприємствам; передачі цілісних майнових комплексів структурних
підрозділів, а також інвентарних об'єктів, які не можуть бути
відокремлені від основного виробництва акціонерних товариств, у
користування акціонерним товариствам на договірних засадах; передачі об'єктів соціально-культурного призначення у
комунальну власність.
9. Члени інвентаризаційної комісії несуть відповідальність за
достовірність проведеної інвентаризації відповідно до
законодавства України.
10. Протокол про результати інвентаризації затверджується
засновником акціонерного товариства у тижневий термін після
отримання.вгору