Документ 751-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2012 р. № 751
Київ

Про затвердження Порядку підтвердження належності пропозицій стосовно фінансування інвестиційних проектів, що підтримуються Північним інвестиційним банком або Європейським інвестиційним банком, до сфери дії рамкових угод між Україною і такими банками

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок підтвердження належності пропозицій стосовно фінансування інвестиційних проектів, що підтримуються Північним інвестиційним банком або Європейським інвестиційним банком, до сфери дії рамкових угод між Україною і такими банками, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2012 р. № 751

ПОРЯДОК
підтвердження належності пропозицій стосовно фінансування інвестиційних проектів, що підтримуються Північним інвестиційним банком або Європейським інвестиційним банком, до сфери дії рамкових угод між Україною і такими банками

1. Цей Порядок визначає механізм підтвердження належності пропозицій стосовно фінансування інвестиційних проектів, що підтримуються Північним інвестиційним банком або Європейським інвестиційним банком (далі - банки), до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Північним інвестиційним банком від 23 грудня 2005 р. або Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком від 14 червня 2005 р., залучення кредитних коштів за якими не передбачає виникнення боргових зобов’язань держави (далі - підтвердження).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) бенефіціар - фізична або юридична особа, яка отримує фінансування для реалізації інвестиційного проекту;

2) інвестиційний проект - проект, що фінансується банком безпосередньо або через посередника та реалізується на території України або його фінансування здійснюється банком на території України.

3. Підтвердження здійснюється шляхом надсилання банкам листа від імені Кабінету Міністрів України.

У разі коли інвестиційний проект ініціюється відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 91, ст. 3025), підтвердження здійснюється шляхом звернення Мінекономрозвитку до банків з пропозицією щодо спільної підготовки інвестиційного проекту.

4. Мінекономрозвитку з метою підготовки проекту листа, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, звертається до бенефіціара на підставі запиту банку в п’ятиденний строк з дати його надходження щодо подання у двотижневий строк пропозиції стосовно фінансування інвестиційного проекту (далі - пропозиція).

5. Пропозиція повинна містити відомості про назву, мету, завдання інвестиційного проекту, очікуваний вплив результатів його реалізації на соціально-економічний розвиток території адміністративно-територіальної одиниці та/або держави, навколишнє природне середовище, розвиток внутрішнього ринку та високотехнологічного виробництва.

До пропозиції додається копія листа Мінфіну про погодження:

кредиту (позики) відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського кодексу України - у разі коли бенефіціаром є державне підприємство або господарське товариство (крім банків), у статутному капіталі якого державі належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв);

обсягу та умов здійснення запозичення (реструктуризації боргових зобов’язань) або надання місцевої гарантії - у разі коли передбачається залучення кредитних коштів банків до місцевого бюджету або надання місцевих гарантій для забезпечення виконання зобов’язань перед банками.

6. Мінекономрозвитку у разі, коли:

1) бенефіціар у визначений пунктом 4 цього Порядку строк не подав пропозицію та додатки до неї, - надсилає банку лист про відсутність інформації щодо відповідного інвестиційного проекту та інформує про це Кабінет Міністрів України;

2) пропозиція та додатки до неї:

відповідають вимогам пункту 5 цього Порядку, - надсилає у п’ятиденний строк пропозицію заінтересованим органам виконавчої влади (далі - заінтересовані органи) разом з відповідним проектом листа від імені Кабінету Міністрів України та проектом акта Кабінету Міністрів України про його схвалення;

не відповідають таким вимогам, - звертається у п’ятиденний строк до бенефіціара з листом щодо доопрацювання пропозиції та додатків до неї і повторного подання у тижневий строк.

7. Заінтересовані органи у десятиденний строк після надходження пропозиції вивчають її щодо належності до сфери дії рамкових угод між Україною і банками та відповідності пріоритетам державної політики у сферах, в яких передбачається реалізація відповідного проекту, і надсилають Мінекономрозвитку висновки за встановленою ним формою.

Якщо за висновками заінтересованих органів пропозиція не належить до сфери дії рамкових угод між Україною і банками та/або не відповідає пріоритетам державної політики у сферах, в яких передбачається його реалізація, Мінекономрозвитку інформує бенефіціара і банк шляхом надсилання листа про неможливість підтвердження разом з відповідним обґрунтуванням.

У разі наявності в заінтересованих органів зауважень до пропозиції Мінекономрозвитку повертає її бенефіціарові для доопрацювання разом з відповідним обґрунтуванням.

Бенефіціар у тижневий строк доопрацьовує пропозицію та повторно подає її Мінекономрозвитку.

8. Мінекономрозвитку у десятиденний строк після надходження зазначених у пункті 7 цього Порядку висновків вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про схвалення листа про підтвердження та надання повноважень на його підписання.

9. Після прийняття акта Кабінету Міністрів України про схвалення листа про підтвердження уповноважена зазначеним актом особа підписує лист, що надсилається банку.вгору