Про утворення Комісії з питань здійснення пенсійного реформування
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення, Перелік від 17.07.2009749
Документ 749-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2009 р. N 749
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Комісії
з питань здійснення пенсійного реформування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Комісію з питань здійснення пенсійного
реформування.
2. Затвердити склад та Положення про Комісію з питань
здійснення пенсійного реформування, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Голові Комісії з питань здійснення пенсійного реформування
розглянути на засіданні Комісії проект Концепції дальшого
проведення пенсійної реформи, погоджений із стороною профспілок та
всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і
підприємців, які є суб'єктами Генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій
роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і
профоб'єднаннями на 2008-2009 роки ( n0002120-08 ), та до
15 вересня 2009 р. внести пропозиції щодо її схвалення Кабінетові
Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 749
СКЛАД
Комісії з питань здійснення пенсійного реформування

Міністр праці та соціальної політики - голова Комісії
Голова правління Пенсійного фонду України - заступник голови
Комісії
Заступник Міністра праці та соціальної політики - секретар
Комісії
Начальник Управління стратегії реформування соціальних
відносин Секретаріату Кабінету Міністрів України
Начальник Управління фінансової політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра юстиції
Заступник Голови правління Пенсійного фонду України
Член Нацкомфінпослуг (за згодою)
Член НКЦПФР (за згодою)
Головний спеціаліст Управління стратегії реформування
соціальних відносин Секретаріату Кабінету Міністрів України
Представники сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців і підприємців, які є суб'єктами
Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими
об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та
всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на відповідний рік
(за згодою)
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень
Національної академії наук (за згодою)
Директор Науково-дослідного інституту праці і зайнятості
населення Мінпраці і Національної академії наук (за згодою)
Директор Інституту економіки та прогнозування Національної
академії наук (за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 749
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань здійснення
пенсійного реформування

1. Комісія з питань здійснення пенсійного реформування
(далі - Комісія) є допоміжним органом Кабінету Міністрів України,
утворена ним з метою забезпечення вироблення спільних підходів
центральних органів виконавчої влади до подальшого реформування
пенсійної системи України.
2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
сприяння забезпеченню координації дій центральних органів
виконавчої влади з питань здійснення пенсійної реформи;
підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної
політики стосовно подальшого розвитку пенсійної системи України;
визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань
щодо:
- забезпечення належного рівня життя осіб похилого віку та
інших категорій громадян, які втратили працездатність, що
відповідає їх життєвим потребам;
- забезпечення прозорості в діяльності пенсійної системи;
- забезпечення підтримання оптимальної диференціації розмірів
пенсій, в тому числі шляхом запровадження ефективного та
справедливого механізму зростання пенсійних виплат;
- поліпшення фінансового стану Пенсійного фонду України та
забезпечення середньо та довгострокової стабільності пенсійної
системи, в тому числі шляхом зменшення недоїмки із зборів до
Пенсійного фонду України та удосконалення системи адміністрування
зборів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
- ліквідації диспропорцій у пенсійному забезпеченні,
обумовлених збереженням для окремих категорій громадян спеціальних
пенсійних програм, якими встановлені відмінні від загальних умови
пенсійного забезпечення, та поетапного переходу до єдиних правил
призначення пенсій;
- встановлення пенсійного віку для призначення пенсій з
урахуванням розвитку демографічної ситуації та збільшення
тривалості життя в Україні;
- створення умов для формування населенням достатніх
пенсійних накопичень як шляхом внесення обов'язкових платежів, так
і шляхом розвитку системи добровільних пенсійних накопичень за
рахунок коштів громадян та їх роботодавців;
- стандартизації, автоматизації та централізації
технологічних процесів у солідарній і накопичувальній системах
пенсійного страхування, підвищення якості та оперативності
обслуговування громадян;
- підвищення рівня суспільної обізнаності стосовно пенсійної
реформи та інформування громадськості про заходи, які здійснюються
у сфері реформування пенсійної системи, зокрема щодо переваг та
ризиків функціонування накопичувальної пенсійної системи;
- запобігання зростанню фіскального навантаження на
роботодавців у частині сплати пенсійних внесків;
- удосконалення законодавства з питань загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного
забезпечення.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем
у процесі реалізації державної політики у сфері реформування
пенсійної системи;
2) розглядає розроблені проекти нормативно-правових актів у
сфері реформування пенсійної системи;
3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за
результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Комісія має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою);
3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів.
6. Голова Комісії затверджує персональний склад очолюваної
ним Комісії.
7. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за
рішенням його голови (заступника голови).
Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності -
заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії
забезпечує її секретар.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні більш як половина його членів.
8. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.
Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації),
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
9. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх
повноважень.
10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності допоміжного органу здійснює Мінпраці.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 749
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р.
N 496 ( 496-2002-п ) "Про утворення Координаційного центру з
питань здійснення пенсійної реформи" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 15, ст. 813).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р.
N 991 ( 991-2002-п ) "Про внесення змін до Положення про
Координаційний центр з питань здійснення пенсійної реформи"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1375).
3. Пункт 55 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 30, ст. 1546).
4. Абзац другий підпункту 11 пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про
керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів,
утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 7, ст. 360) та пункт 39 змін, що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою
( 147-2006-п ).
5. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 2006 р. N 1379 ( 1379-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2683).
6. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
16 травня 2007 р. N 738 ( 738-2007-п ) (Офіційний вісник України,
2007 р., N 37, ст. 1488).вгору