Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 16.05.2007749
Документ 749-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.05.2010, підстава - 356-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 травня 2007 р. N 749
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 356 ( 356-2010-п ) від 17.05.2010 }
Деякі питання Державного агентства України
з інвестицій та інновацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008
N 48 ( 48-2009-п ) від 28.01.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державне агентство України з
інвестицій та інновацій, що додається.
2. Доповнити абзаци шостий пункту 3, третій підпункту 2
пункту 8 і перший пунктів 9-1 і 9-2, пункти 12 і 13 Порядку
проведення аналізу результатів функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом
інвестиційної діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 184 ( 184-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 362, N 52, ст. 2354;
2004 р., N 36, ст. 2392), після слова "Мінпромполітики," словом
"Держінвестицій,".
3. Ця постанова набирає чинності з 21 травня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2007 р. N 749
ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство України
з інвестицій та інновацій

1. Державне агентство України з інвестицій та інновацій
(Держінвестицій) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Першого віце-прем'єр-міністра України.
Держінвестицій є спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.
2. Держінвестицій у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Держінвестицій узагальнює практику застосування законодавства
з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення такого законодавства, організовує у межах своїх
повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за
їх реалізацією.
3. Основними завданнями Держінвестицій є:
участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності;
створення національної інноваційної системи для забезпечення
проведення ефективної державної інноваційної політики, координація
роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної
діяльності.
4. Держінвестицій відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної
та інноваційної політики;
2) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
формування та забезпечення реалізації державної політики у
сфері інвестицій та інноваційної діяльності;
визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,
розроблення державних інвестиційних та інноваційних програм і
передбачення у державному бюджеті коштів для їх кредитування;
визначення обсягу бюджетних коштів для надання фінансової
підтримки суб'єктам інноваційної діяльності, які реалізують
інноваційні та інвестиційні проекти;
3) вивчає світовий досвід залучення інвестицій та
запровадження механізмів стимулювання інноваційного розвитку,
подає пропозиції щодо поширення його в Україні;
4) вживає заходів до мобілізації внутрішніх інвестицій;
{ Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 48 ( 48-2009-п ) від 28.01.2009 }
5) розробляє у межах своїх повноважень проекти
нормативно-правових актів з питань формування та реалізації
державної політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності і
подає їх в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;
6) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо
інституційного розвитку ринків капіталу, управління інвестиційними
ресурсами та корпоративного управління і подає в установленому
порядку відповідні пропозиції;
7) бере участь:
у проведенні аналізу соціально-економічних результатів
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та територій
пріоритетного розвитку з урахуванням їх інноваційної
спрямованості;
у розробленні проектів Державної програми економічного і
соціального розвитку, Державного бюджету України і Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;
у формуванні державного замовлення на інноваційну продукцію;
8) подає в установленому порядку пропозиції щодо створення
інноваційної інфраструктури в регіонах, забезпечує її розвиток;
9) координує залучення інвестицій для забезпечення
інноваційного розвитку;
10) розробляє та запроваджує механізм надання фінансової та
іншої підтримки реалізації інноваційних проектів, а також
стимулювання інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери;

{ Підпункт 11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 48 ( 48-2009-п ) від 28.01.2009 }

12) здійснює заходи щодо реалізації узгодженої державної
політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності;
13) подає в установленому порядку пропозиції щодо
фінансування програм інноваційного розвитку, а також підприємств,
які провадять інноваційну діяльність, та спеціалізованих державних
інноваційних фінансово-кредитних установ;
14) організовує роботу з проведення прогнозно-аналітичних
досліджень тенденцій у розвитку сфери інвестицій та інноваційної
діяльності;
15) розробляє проекти державних інвестиційних та інноваційних
програм і виступає в установленому законодавством порядку їх
замовником;
16) проводить у передбаченому законодавством порядку
конкурсний відбір інвестиційних та інноваційних проектів;
17) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори
про співробітництво у сфері інноваційної діяльності; { Підпункт 17 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 48 ( 48-2009-п ) від 28.01.2009 }
18) формує бази даних інноваційних програм і проектів,
міжнародних інноваційних програм і проектів, у виконанні яких
беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках
міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних
грантів; { Підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 48 ( 48-2009-п ) від 28.01.2009 }
19) бере відповідно до законодавства участь у процесі
укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл
продукції, укладення договорів концесії з метою реалізації
інвестиційних проектів у пріоритетних галузях національної
економіки;
20) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо
створення спеціалізованих державних інноваційних
фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних
програм і проектів, розробляє статути (положення) таких установ;
21) затверджує порядок формування і використання коштів
спеціалізованими державними інноваційними фінансово-кредитними
установами, що належать до сфери управління Держінвестицій, і
здійснює контроль за їх діяльністю;
22) доручає державним інноваційним фінансово-кредитним
установам проводити конкурсний відбір пріоритетних інноваційних
проектів і надавати фінансову підтримку цим проектам у межах
коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на
відповідний рік;
23) визначає порядок конкурсного відбору інноваційних
проектів для їх фінансової підтримки;
24) організовує підвищення кваліфікації спеціалістів, бере
участь в організації навчання та готує пропозиції щодо
вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у
сфері інвестицій та інноваційної діяльності;
25) вживає заходів до матеріального і морального заохочення
працівників у сфері інноваційної діяльності;
26) проводить у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу, бере участь у
підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів,
виставок;
27) виконує відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що перебувають в його управлінні;
28) забезпечує видання бюлетеня з питань, що належать до його
компетенції;
29) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її
збереженням;
30) виконує інші функції, передбачені законодавством.
5. Держінвестицій має право:
1) залучати в установленому порядку вчених, спеціалістів
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) утворювати у разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади у межах
своїх повноважень комісії та експертні групи, залучати на
договірній основі фахівців для підготовки проектів актів
законодавства та надання консультацій;
4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
5) здійснювати у межах своїх повноважень державний контроль у
сфері інноваційної діяльності для забезпечення дотримання всіма її
суб'єктами вимог законодавства у зазначеній сфері.
6. Держінвестицій під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з
відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями.
7. Держінвестицій видає у межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства накази, організовує і
контролює їх виконання.
У разі потреби Держінвестицій видає спільні акти з іншими
органами виконавчої влади.
Нормативно-правові акти Держінвестицій підлягають реєстрації
в установленому законодавством порядку.
Рішення Держінвестицій, прийняті в межах його повноважень,
обов'язкові для виконання іншими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
8. Держінвестицій очолює Голова, який призначається на посаду
та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Прем'єр-міністра України.
Голова Держінвестицій має заступників, у тому числі одного
першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади в
установленому порядку Кабінетом Міністрів України.
9. Голова Держінвестицій:
1) здійснює загальне керівництво Агентством, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання
покладених на Держінвестицій завдань і здійснення ним своїх
функцій;
2) визначає відповідно до законодавства у межах своїх
повноважень напрями роботи та шляхи виконання покладених на
Держінвестицій завдань;
3) за дорученням Кабінету Міністрів України представляє його
у відносинах з іншими органами, організаціями в державі та за її
межами;
4) погоджує у межах своїх повноважень проекти актів
законодавства;
5) організовує роботу колегії Держінвестицій і головує на її
засіданнях;
6) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; { Підпункт 6
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101
( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
7) приймає за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром
України рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію
територіальних органів Держінвестицій, призначає на посаду та
звільняє з посади їх керівників, а також затверджує положення про
зазначені органи;
8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Агентства; { Підпункт 8 пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 101 ( 101-2008-п ) від
27.02.2008 }
9) укладає та розриває за погодженням з Першим
віце-прем'єр-міністром України відповідно до законодавства
контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Держінвестицій;
10) притягає в установленому законодавством порядку до
дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держінвестицій;
11) видає накази Держінвестицій;
12) затверджує положення про структурні підрозділи
Держінвестицій;
13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
10. Для вироблення рекомендацій з питань формування та
реалізації державної політики у зазначеній сфері, обговорення
найважливіших напрямів діяльності Держінвестицій, проектів
нормативно-правових актів, розгляду інших питань в Агентстві
утворюється колегія у складі його Голови (голова колегії),
заступників Голови та керівників структурних підрозділів.
У разі потреби до складу колегії можуть бути включені в
установленому порядку інші особи.
Членів колегії затверджує та увільняє Голова Держінвестицій.
Організаційною формою роботи колегії є засідання,
періодичність проведення яких визначає Голова Держінвестицій.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держінвестицій.
11. Для розгляду пропозицій щодо визначення основних напрямів
діяльності, обговорення найважливіших проблем та інших питань в
Держінвестицій можуть утворюватися дорадчі та консультативні
органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова
Держінвестицій.
12. Граничну чисельність працівників Держінвестицій
затверджує Кабінет Міністрів України.
13. Структуру Держінвестицій затверджує його Голова за
погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України.
14. Штатний розпис і кошторис видатків Держінвестицій
затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.
15. Держінвестицій є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.вгору