Документ 747-93-п, поточна редакція — Прийняття від 19.09.1993

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 1993 р. N 747
Київ
Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від
17 липня 1992 р. N 393

З метою здійснення додаткових заходів для поліпшення
соціального забезпечення військовослужбовців Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня
1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182) такі
зміни і доповнення:
1) у пункті 1:
а) абзац восьмий викласти в такій редакції: "час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали
на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на службі в
органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу,
військовій службі в органах і військових формуваннях Служби
безпеки";
доповнити пункт абзацами дванадцятим і тринадцятим такого
змісту: "час роботи в державних органах у разі переходу на службу в
органи внутрішніх справ на посади начальницького складу, на
військову службу в органи і військові формування Служби безпеки за
направленням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Республіки
Крим, Представника Президента України в області, містах Києві та
Севастополі згідно з переліками посад і на умовах, затверджуваних
відповідно Міністерством внутрішніх справ і Центральним
управлінням Служби безпеки; час перебування на посадах службовців у виправно-трудових
установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях,
інспекціях виправних робіт і невоєнізованої професійно-пожежної
охорони, що в подальшому були переведені в категорію, яка
заміщується рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх
справ за переліком посад і на умовах, затверджуваних Міністерством
внутрішніх справ";
2) у пункті 3:
а) таємно;
б) абзац четвертий підпункту "б" після слів "Міністерством
оборони" доповнити словами "Центральним управлінням Служби
безпеки"; таємно;
в) у підпункті "в": абзац третій після слів "Міністерством оборони" доповнити
словами "Центральним управлінням Служби безпеки";
в абзаці дев'ятому слова "внутрішніх військ" замінити
словами "військ внутрішньої та конвойної охорони";
доповнити підпункт після абзацу чотирнадцятого абзацами
такого змісту: "у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого
добровільного відселення, передбачених пунктами 2 і 3 статті 2
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - згідно з
переліками військових частин, підрозділів і установ,
затверджуваними відповідно Міністерством оборони, Міністерством
внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби безпеки, Головним
управлінням командуючого Національною гвардією, Державним
комітетом у справах охорони державного кордону України,
Управлінням державної охорони; на посадах, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по
знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання
робіт, переліки яких визначаються керівниками відповідних
міністерств і відомств; проходження служби у військах внутрішньоі та конвойної
охорони військовослужбовцями, які виконують обов'язки з охорони
атомних електростанцій та транспортних засобів під час перевезення
ядерного палива та інших радіоактивних речовин; проходження служби на посадах рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на
правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для
утримання інфекційно хворих засуджених";
абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий і сімнадцятий вважати
відповідно абзацами дев'ятнадцятим, двадцятим і двадцять першим;
таємно;
г) доповнити пункт підпунктом "г" такого змісту: "г) один місяць служби за сорок днів: особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ та військовослужбовцям, які працюють у виправно-трудових
установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях
за переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно
Міністерством внутрішніх справ і Центральним управлінням Служби
безпеки".

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39вгору