Документ 746-95-п, поточна редакція — Редакція від 18.08.2011, підстава - 853-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 вересня 1995 р. N 746
Київ
Про затвердження Порядку одержання допуску
(посвідчення) на право роботи, пов'язаної з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням
та торгівлею пестицидами і агрохімікатами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 9 ( 9-2009-п ) від 14.01.2009
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок одержання допуску (посвідчення) на право
роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням
та торгівлею пестицидами і агрохімікатами (додається).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 1995 р. N 746
ПОРЯДОК
одержання допуску (посвідчення) на право роботи,
пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням
та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

1. Цей Порядок визначає умови одержання особами, діяльність
яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та
торгівлею пестицидами і агрохімікатами, допуску (посвідчення) на
право роботи із зазначеними препаратами (далі - допуск) і
поширюється на всі галузі виробництва, де застосовуються пестициди
і агрохімікати.
2. До виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами не
допускаються особи віком до 18 років, вагітні жінки, жінки, що
годують дітей, особи, які мають протипоказання за станом здоров'я,
а також особи, зазначені у переліку важких робіт та робіт із
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці жінок, визначеному МОЗ.
3. Допуск видається державними фітосанітарними інспекціями
(далі - інспекції) за формою згідно з додатком 1. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
4. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження
спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з
пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 2 та медична книжка
з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за
станом здоров'я згідно з додатком 3.
5. Навчання осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами, а також працівників підприємств,
установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, що
організовують виконання такої роботи (далі - організатори роботи),
проводиться інспекціями один раз на три роки за програмою,
затвердженою Мінагрополітики за погодженням з МОЗ, Мінприроди,
Мінпраці та Держгірпромнаглядом.
Організатори роботи щороку підвищують свою кваліфікацію на
відповідних курсах і семінарах, що проводяться інспекціями.
Плата за навчання спеціалістів спеціально уповноважених
органів виконавчої влади у сфері захисту рослин здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, а спеціалістів
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності, фермерських господарств і тих, що
працюють на підприємницьких засадах, - за рахунок коштів таких
підприємств, установ, організацій і господарств або за рахунок
власних коштів.
6. Особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами, а також організатори роботи
проходять медичний огляд у закладах охорони здоров'я і
допускаються до роботи за наявності висновку медичної комісії про
відсутність протипоказань за станом здоров'я.
7. Організатори роботи видають працівникам підприємств,
установ та організацій, що мають допуск, наряд на виконання роботи
з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 4. Перед початком
роботи проводиться інструктаж на робочих місцях щодо заходів
забезпечення безпеки, запобігання забрудненню залишками пестицидів
і агрохімікатів продукції, навколишнього природного середовища, а
також щодо надання першої медичної допомоги у разі отруєння,
виникнення аварії.
8. Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням,
зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами, повинні мати при собі під час виконання роботи
допуск, медичну книжку і наряд на виконання такої роботи.
Виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами особами, які
не мають допуску, забороняється.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 9 ( 9-2009-п ) від
14.01.2009 }
Додаток N 1
до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право
роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами
ДОПУСК (ПОСВІДЧЕННЯ)
на право роботи з пестицидами і агрохімікатами
Виданий ——————————————————————————————————————————————————————————— прізвище, ім'я, по батькові ——————————————————————————————————————— Адреса ———————————————————————————————————————————————————————————— Місце роботи —————————————————————————————————————————————————————— на право роботи з пестицидами та агрохімікатами
до ______________ 20__ року Допуск (посвідчення) видано на підставі:
1. Висновку медичної комісії від _________ 20__ року.
2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від ________
20__ р., реєстраційний N ______.
Начальник державної
фітосанітарної інспекції _________________________________
підпис, прізвище, ініціали
МП Дата видачі __________________ 20__ р., реєстраційний N ____
ПРОДОВЖЕНО до ________________ 20__ року
Допуск (посвідчення) продовжено на підставі:
1. Висновку медичної комісії від __________ 20___ року
2. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки від ______ _________________ 20__ року, реєстраційний N _____________
Начальник державної
фітосанітарної інспекції __________________________________
підпис, прізвище, ініціали
МП Дата видачі ______ 20__ р., реєстраційний N ___________
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9
( 9-2009-п ) від 14.01.2009, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
Додаток N 2
до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право
роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами
ПОСВІДЧЕННЯ
про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного
проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами
Видане ———————————————————————————————————————————————————————————— (прізвище, ім'я, по батькові) —————————————————————————————————————— Адреса ———————————————————————————————————————————————————————————— Місце роботи —————————————————————————————————————————————————————— спеціальну підготовку з питань безпечного проведення робіт з
пестицидами і агрохімікатами пройшов (ла) _____________________ _________ 20__ року.
Назва установи, організації, закладу, на базі яких здійснена
спеціальна підготовка __________________________________________
Посвідчення дійсне до ____________ 20__ року.
Начальник державної
фітосанітарної інспекції _________________________
(підпис)
МП
Дата видачі __________ 20__ року
Реєстраційний N ______________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 9
( 9-2009-п ) від 14.01.2009, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Додаток N 3
до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право
роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами
МЕДИЧНА КНИЖКА
особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами
Прізвище —————————————————————————————————————————————————————————— Ім'я, по батькові ————————————————————————————————————————————————— Рік народження ——————————————————————————————————————————————————— Місце роботи —————————————————————————————————————————————————————— Посада ———————————————————————————————————————————————————————————— З якого року працює з пестицидами і агрохімікатами ———————————————— Підпис володільця книжки _____________________________
Висновок медичної комісії ————————————————————————————————————————— Голова медичної комісії ——————————————————————————————————————————— (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
МП
Дата видачі книжки __________ 20__ р.
Термін дії до _______________ 20__ р.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9
( 9-2009-п ) від 14.01.2009 }
Додаток N 4
до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право
роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами
ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________________________
(посада, підпис керівника)
"____"________ 20_ р.
НАРЯД
на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами
——————————————————————————————————————— (адреса місця виконання роботи, найменування ділянки тощо) Початок роботи _______г. _____хв. __ число __ місяць 20__ р.
Відповідальний керівник робіт ————————————————————————————————————— (посада, прізвище, ініціали) з бригадою у складі ___________ чол. ——————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————— (професія, прізвище, ініціали всіх працівників) Доручається виконати ————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————— (конкретний зміст, місце, умови роботи) Заходи безпеки ———————————————————————————————————————————————————— Інструктаж з техніки безпеки провів ——————————————————————————————— ——————————————————————————————————————— (посада, прізвище, ініціали, дата, підпис) Наряд видав ——————————————————————————————————————————————————————— (посада, прізвище, ініціали, дата, підпис) Наряд і інструктаж отримав ———————————————————————————————————————— (прізвище, ініціали, підпис, дата, час)
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9
( 9-2009-п ) від 14.01.2009 }вгору