Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019745
Документ 745-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.08.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2019 р. № 745
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340; 2011 р., № 4, ст. 213, № 99, ст. 3602; 2012 р., № 52, ст. 2088; 2013 р., № 68, ст. 2492; 2015 р., № 64, ст. 2121; 2017 р. № 76, ст. 2328) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 80
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153

1. У пункті 3 постанови слова “пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України” замінити словами “Програми діяльності Кабінету Міністрів, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональних стратегій розвитку, інших стратегій”.

2. У Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

абзац другий після слів “виконання проекту (програми)” доповнити словами “, виконавчий орган місцевого самоврядування, юрисдикція якого поширюється на територію реалізації проекту (програми)”;

абзац п’ятий після слів “уповноважені урядом іноземної держави органи” доповнити словами “або організації”;

абзац сьомий після слів “заступник керівника бенефіціара” доповнити словами “або керівник структурного підрозділу бенефіціара”, а після слова “керівником” - словом “бенефіціара”;

2) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

“4. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим подають до Мінекономрозвитку в паперовому та/або електронному вигляді запити для залучення міжнародної технічної допомоги.

5. Мінекономрозвитку аналізує подані запити на відповідність завданням та заходам, визначеним у Програмі діяльності Кабінету Міністрів, Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональних стратегіях розвитку, інших стратегіях та узгоджує з донорами стратегічні програми на основі цих запитів.”;

3) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“У разі потреби Мінекономрозвитку ініціює утворення робочих груп у складі представників заінтересованих державних органів, бенефіціарів та донорів для проведення експертизи, оцінки та погодження зазначених запитів та інших питань, пов’язаних із залученням та використанням міжнародної технічної допомоги.”;

4) пункт 7 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“посилання на завдання та заходи, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями, відповідно до яких планується залучення міжнародної технічної допомоги;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

5) у пункті 14:

а) у підпункті 2:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: “У листі бенефіціара також зазначається інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями.”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“У разі коли в результатах проекту (програми) заінтересований Комітет Верховної Ради України, СБУ, Національний банк, Центральна виборча комісія, Вища рада правосуддя, ДСА, Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди, Антимонопольний комітет, Національне антикорупційне бюро, інші державні органи або Державне управління справами, реципієнт та донор або уповноважена донором особа подає лист про заінтересованість у результатах проекту (програми) відповідного органу (органів). У листі заінтересованого органу також зазначається інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями.”;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: “У листі бенефіціара також зазначається інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями.”;

в абзацах четвертому і п’ятому слова “органу (органів) державної влади” замінити словами “державного органу (державних органів)”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“Для проектів (програм), зазначених в абзацах четвертому і п’ятому підпункту 2 пункту 14 цього Порядку, інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями, зазначається у клопотанні реципієнта про державну реєстрацію проекту (програми).”;

б) у підпункті 2-1:

в абзаці першому слова “та погоджений бенефіціаром” виключити;

в абзаці другому слово “сайті” замінити словом “веб-сайті”;

абзаци четвертий і п’ятий виключити;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“Для проектів (програм), в яких бенефіціар одночасно виконуватиме функції реципієнта, план закупівлі засвідчується донором або виконавцем та погоджується бенефіціаром.”;

6) в абзаці другому пункту 16 слова “зупиняє розгляд клопотання про державну реєстрацію і” виключити, а слово “п’яти” замінити словом “десяти”;

7) в абзаці другому пункту 18 слово “сайті” замінити словом “веб-сайті”;

8) у пункті 21:

абзац перший після слів “проекту (програми)” доповнити словами “, подання плану закупівлі”;

в абзаці четвертому слова “та/або зміни кошторисної вартості” виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

“У разі зміни кошторисної вартості проекту (програми) донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені у підпунктах 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, крім листа від бенефіціара. У документі, передбаченому підпунктом 1 пункту 14 цього Порядку, зазначається інформація про використану суму коштів у рамках проекту (програми). У разі потреби в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, подається документ, передбачений підпунктом 2-1 пункту 14 цього Порядку.

У разі зміни виконавців проекту (програми) донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені у підпунктах 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, крім листа від бенефіціара.

Якщо план закупівлі не було подано для здійснення державної реєстрації проекту (програми) (у разі потреби в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України), реципієнт (бенефіціар) або донор подає до Мінекономрозвитку документи, визначені у підпунктах 1 та 2-1 пункту 14 цього Порядку.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;

9) у пункті 25:

абзац другий викласти в такій редакції:

“до 10 липня звітного року результати піврічного моніторингу проекту (програми) та до 10 січня року, що настає за звітним, результати річного моніторингу проекту (програми), складені за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, завізовані відповідальною особою та підписані керівником реципієнта;”;

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“Для забезпечення поточного моніторингу виконавець подає до Мінекономрозвитку щороку копію звіту, передбаченого контрактом з донором, або його частини, в якій визначено інформацію про стан реалізації проекту (програми), надану допомогу реципієнтам проекту (програми), суму використаних коштів.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

10) у пункті 27 слово і цифри “підпунктах 25 і 26” замінити словом і цифрами “пунктах 25 і 26”;

11) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

“Бенефіціар та реципієнт розміщують на власному веб-сайті результати річного моніторингу проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми).”;

12) абзац перший пункту 29 викласти в такій редакції:

“29. Мінекономрозвитку готує щороку узагальнену інформацію про міжнародну технічну допомогу, що надається Україні, підготовлену за результатами моніторингу проектів (програм) разом з відповідними висновками, рекомендаціями та заходами щодо подальшого процесу залучення та використання міжнародної технічної допомоги, надсилає її Кабінету Міністрів України та розміщує на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.”;

13) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
проекту (програми)”;

14) додаток 3 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (піврічний/річний) проекту (програми)”;

15) додаток 6 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 6
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації проекту (програми)”;

16) додаток 7 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 7
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного або заключного моніторингу проекту (програми)”.вгору