Документ 741/99, поточна редакція — Редакція від 09.03.2000, підстава - 399/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про врегулювання деяких питань забезпечення
діяльності Антимонопольного комітету України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 271/2000 від 21.02.2000
N 399/2000 від 09.03.2000 )

З метою реалізації положень Конституції України щодо
забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій
діяльності, у зв'язку з необхідністю врегулювання деяких питань
діяльності Антимонопольного комітету України та відповідно до
пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що Антимонопольний комітет України є
центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом.
Метою діяльності Антимонопольного комітету України є
забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій
діяльності.
Основними завданнями Антимонопольного комітету України є
запобігання, виявлення і припинення порушень антимонопольного
законодавства, контроль за економічною концентрацією, сприяння
розвитку добросовісної конкуренції.
2. Затвердити Положення про порядок призначення на посаду і
звільнення з посади Голови та державних уповноважених
Антимонопольного комітету України (додається).
3. Установити, що Голова Антимонопольного комітету України
має чотирьох заступників, у тому числі одного першого.
4. Життя і здоров'я працівників Антимонопольного комітету
України та його територіальних відділень, службові обов'язки яких
полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею
2 Закону України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ), підлягають обов'язковому
державному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на
суму п'ятирічної заробітної плати за їхньою останньою посадою.
У разі заподіяння зазначеним особам у зв'язку з виконанням
службових обов'язків каліцтва чи іншого стійкого ушкодження
здоров'я, що виключає можливість продовження професійної
діяльності, їм виплачується страхова сума у розмірі від річної до
п'ятирічної заробітної плати за їхньою останньою посадою (залежно
від ступеня втрати працездатності), а у разі загибелі (смерті)
працівника внаслідок тілесного чи іншого ушкодження здоров'я,
пов'язаного з виконанням службових обов'язків, сім'ї загиблого
виплачується страхова сума у розмірі п'ятирічної заробітної плати
за його останньою посадою.
Збитки, завдані знищенням чи пошкодженням майна працівникові
Антимонопольного комітету України та його територіального
відділення чи членам його сім'ї у зв'язку з виконанням ним
службових обов'язків, відшкодовуються в установленому
законодавством порядку в повному обсязі за рахунок коштів
державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
Порядок та умови обов'язкового державного страхування і
перелік посад, які підлягають обов'язковому державному
страхуванню, визначаються Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 5 виключено на підставі Указу Президента N 271/2000
від 21.02.2000 )
6. Фінансування Антимонопольного комітету України та його
територіальних відділень здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету. ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 399/2000 від 09.03.2000 )
Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання
Антимонопольного комітету України та його територіальних
відділень, у тому числі мінімальний розмір фонду оплати праці їх
працівників, щорічно встановлюється Верховною Радою України під
час затвердження державного бюджету.
7. Кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету
України та його територіальних відділень, у тому числі загальний
розмір фонду оплати праці, соціально-побутового та
матеріально-технічного забезпечення працівників Комітету та його
територіальних відділень, погоджений з Міністерством фінансів
України, затверджується Антимонопольним комітетом України за
поданням Голови Антимонопольного комітету України.
8. Структура, гранична чисельність працівників, штатний
розпис Антимонопольного комітету України та його територіальних
відділень затверджуються Головою Антимонопольного комітету України
в межах видатків згідно з кошторисом. Штатний розпис
Антимонопольного комітету України та загальна гранична чисельність
працівників Антимонопольного комітету України та його
територіальних відділень погоджуються з Міністерством фінансів
України.
9. Умови оплати праці працівників Антимонопольного комітету
України та його територіальних відділень визначаються Кабінетом
Міністрів України.
10. Кабінету Міністрів України розглянути питання щодо
фінансування Антимонопольного комітету України за рахунок частини
коштів, які надходять у зв'язку з діяльністю Антимонопольного
комітету України.
11. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1999 року
N 741/99
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 червня 1999 року N 741/99
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення на посаду і звільнення з посади
Голови та державних уповноважених Антимонопольного
комітету України
1. Це Положення визначає порядок призначення на посаду та
звільнення з посади Голови та державних уповноважених
Антимонопольного комітету України, ротації (часткової заміни)
державних уповноважених Антимонопольного комітету України.
2. Голова Антимонопольного комітету України призначається на
посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою
Верховної Ради України.
3. Пропозиції щодо кандидатури на посаду Голови
Антимонопольного комітету України вносяться Прем'єр-міністром
України.
4. Голова Антимонопольного комітету України після закінчення
строку повноважень продовжує виконувати свої обов'язки до
призначення нового Голови.
5. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити
про свою відставку Президентові України.
Питання про звільнення Голови Антимонопольного комітету
України вирішує Президент України за згодою Верховної Ради
України.
6. Державних уповноважених та заступників Голови
Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених
призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за
поданням Прем'єр-міністра України та пропозицією Голови
Антимонопольного комітету України.
7. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
після закінчення строку повноважень продовжує виконувати свої
обов'язки до призначення на цю посаду нового державного
уповноваженого.
8. Замість Голови та державних уповноважених Антимонопольного
комітету України, повноваження яких достроково припинені,
призначаються нові особи на строк, що залишився.
9. Строк повноважень Голови та державних уповноважених
Антимонопольного комітету України, призначених після закінчення
строку повноважень першого складу Антимонопольного комітету
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
23 грудня 1993 року N 3774-XII ( 3774-12 ), починається з 1 липня
2001 року і закінчується:
трьох державних уповноважених, у тому числі одного заступника
Голови, - 1 липня 2004 року;
чотирьох державних уповноважених, у тому числі двох
заступників Голови, - 1 липня 2006 року;
Голови та трьох державних уповноважених, у тому числі першого
заступника Голови, - 1 липня 2008 року.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору