Документ 741-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.09.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2008 р. N 741
Київ
Про затвердження Державної цільової соціальної
програми першочергового забезпечення
централізованим водопостачанням сільських
населених пунктів, що користуються привізною водою,
на період до 2010 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму
першочергового забезпечення централізованим водопостачанням
сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, на
період до 2010 року (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати за поданням Державного
комітету по водному господарству визначені Програмою завдання,
заходи та показники до розділів проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Державному комітетові по водному господарству і
Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для
виконання визначених Програмою завдань і заходів.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій,
Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській,
Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській,
Харківській і Херсонській обласним державним адміністраціям під
час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік
передбачати кошти, необхідні для фінансування витрат з будівництва
і реконструкції об'єктів централізованого водопостачання та
водовідведення у сільській місцевості, що передбачені Програмою.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним
державним адміністраціям надсилати щороку до 1 березня Державному
комітетові по водному господарству інформацію про стан виконання
Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові
Міністрів України.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2000 р.
N 1735 ( 1735-2000-п ) "Про Комплексну програму першочергового
забезпечення сільських населених пунктів, що користуються
привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках
і прогноз до 2010 року" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47,
ст. 2042);
постанову Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р.
N 1246 ( 1246-2004-п ) "Про внесення змін у додатки 1, 2 і 3 до
постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2000 р.
N 1735" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2503).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 741
ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма першочергового
забезпечення централізованим водопостачанням
сільських населених пунктів,
що користуються привізною водою,
на період до 2010 року

Мета Програми
Метою Програми є створення системи водопостачання сільських
населених пунктів для забезпечення належних соціально-побутових
умов проживання та життєдіяльності населення у маловодних і
забруднених регіонах, яке користується неякісною та небезпечною
для здоров'я водою.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Проблема забезпечення сільського населення у маловодних і
забруднених регіонах питною водою належної якості може бути
розв'язана шляхом:
використання місцевих джерел підземних вод за умови
достатності їх запасів, необхідного очищення води та можливого
штучного поповнення таких запасів для забезпечення функціонування
системи питного водопостачання;
забезпечення водою сільських населених пунктів через
централізоване і бюветне водопостачання з використанням комплексу
об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних
єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування
питної води;
використання поверхневих водних джерел з необхідним очищенням
води та транспортуванням її магістральними водоводами групових
водопроводів сільськогосподарського та комплексного призначення.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в
додатку 1.
Завдання і заходи
Для досягнення мети Програми необхідно виконати завдання і
здійснити заходи з:
поліпшення умов питного водопостачання;
удосконалення системи водовідведення;
організаційно-технічного забезпечення удосконалення системи
питного водопостачання у маловодних і забруднених регіонах.
Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
1) у соціальній сфері:
забезпечити якісною питною водою 54 сільських населених
пункти в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій,
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській,
Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Рівненській, Харківській і Херсонській областях, що
користуються привізною або неякісною водою і де проживає
45 тис. чоловік;
ліквідувати в окремих регіонах причини поширення інфекційних
захворювань та погіршення епідемічної ситуації шляхом розроблення
і впровадження нових нормативних вимог державних стандартів до
якості питної води з обов'язковим здійсненням комплексного
контролю її якості шляхом застосування методу біотестування;
підвищити рівень охоплення сільського населення, що
користується привізною або неякісною водою, гарантованим питним
водопостачанням;
забезпечити створення системи каналізації, водовідведення та
утилізації стічних вод у 12 та будівництво важливих соціальних
об'єктів більш як у 30 сільських населених пунктах;
2) в екологічній сфері:
створити нові та провести санацію існуючих зон санітарної
охорони підземних і поверхневих джерел питного водопостачання у
54 сільських населених пунктах;
уникнути загрози біологічно-генетичної деградації населення,
спричиненої погіршенням екологічного стану та якості поверхневих і
підземних вод у джерелах водопостачання внаслідок забруднення їх
неочищеними промисловими, сільськогосподарськими та побутовими
стічними водами, отрутохімікатами, мінеральними добривами, що
містять небезпечні для здоров'я сполуки;
забезпечити на значній території сприятливий
санітарно-епідеміологічний та екологічний стан, що сприятиме
зменшенню масштабів підтоплення територій, яке виникає внаслідок
відсутності місцевої каналізації;
забезпечити дотримання нормативів очищення стічних вод на
діючих каналізаційних очисних спорудах у сільській місцевості, де
споруджуються системи централізованого водопостачання, насамперед
для соціальних об'єктів.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених на
відповідній рік, коштів місцевих бюджетів та інших передбачених
законодавством джерел.
Обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, становить
221,5 млн. гривень, у тому числі за рахунок цільових капітальних
видатків державного бюджету 160,5 млн. гривень.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
першочергового забезпечення централізованим
водопостачанням сільських населених пунктів,
що користуються привізною водою,
на період до 2010 року

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 741.
2. Державний замовник-координатор - Держводгосп.
3. Державні замовники - Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні державні адміністрації.
4. Керівник Програми - Голова Державного комітету по водному
господарству.
5. Виконавці заходів Програми - наукові установи та
підприємства.
6. Строк виконання: 2008-2010 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг фінансування,| У тому числі за роками | | фінансування | млн. гривень |--------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |----------------+--------------------+--------+--------+--------| |Державний бюджет| 160,5 | 50 | 53,4 | 57,1 | |----------------+--------------------+--------+--------+--------| |Місцеві бюджети | 61 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | |----------------+--------------------+--------+--------+--------| |Усього | 221,5 | 69,1 | 73,7 | 78,7 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми
першочергового забезпечення централізованим
водопостачанням сільських населених пунктів,
що користуються привізною водою,
на період до 2010 року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі | | завдання | показника | | заходу |розпорядник | фінансу- | обсяг | за роками | | | |------------------------| | бюджетних | вання |фінансових| | | | |усього| за роками | | коштів |(державний,| ресурсів | | | | | | | | | місцеві | для | | | | | | | | | бюджети) | завдань, | | | | | |-----------------| | | | млн. |--------------| | | | |2008 |2009 |2010 | | | | гривень |2008|2009|2010| |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| |1. Поліпшення |кількість | 54 | 17 | 18 | 19 |1) будівництво|Держводгосп |державний | 134,2 |42 |44,6|47,6| |умов питного |сільських | | | | |і реконструк- | | бюджет | | | | | |водопостачання |населених | | | | |ція групових | | | | | | | | |пунктів, | | | | |водопроводів | | | | | | | | |одиниць | | | | |(очисні | | | | | | | |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----|споруди, |------------+-----------+----------+----+----+----| | |протяжність | 117 | 32 | 40 | 45 |магістральні |місцеві |місцеві | 37 |11,6|12,3|13,1| | |групових | | | | |водоводи, |органи |бюджети | | | | | | |водопроводів | | | | |розвідні |виконавчої | | | | | | | |з розвідною | | | | |мережі) |влади | | | | | | | |мережею, | | | | | | | | | | | | | |кілометрів | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| | |протяжність | 36 | 10 | 12 | 14 |2) будівництво|Держводгосп |державний | 16,3 |5,1 |5,5 |5,7 | | |локальних | | | | |і реконструк- | | бюджет | | | | | | |водопроводів, | | | | |ція локальних |------------+-----------+----------+----+----+----| | |кілометрів | | | | |водопроводів |місцеві |місцеві | 7,8 |2,5 |2,6 |2,7 | | | | | | | |(водозабірні |органи |бюджети | | | | | | | | | | | |споруди, |виконавчої | | | | | | | | | | | | |системи |влади | | | | | | | | | | | | |підготовки та | | | | | | | | | | | | | |розподілу | | | | | | | | | | | | | |води, | | | | | | | | | | | | | |розвідні | | | | | | | | | | | | | |мережі) | | | | | | | |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| |Разом за | | | | | | | | | 195,3 |61,2|65 |69,1| |завданням 1 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----+----+----| |у тому числі |державний | 150,5 |47,1|50,1|53,3| | | бюджет | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----+----+----| | |місцеві | 44,8 |14,1|14,9|15,8| | |бюджети | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----+----+----| |2. Забезпечення |кількість | 12 | 3 | 4 | 5 |1) створення |Держводгосп |державний | 6,3 |2 |2,1 |2,2 | |розвитку |сільських | | | | |системи | | бюджет | | | | | |системи |населених | | | | |каналізації, | | | | | | | |водовідведення |пунктів, | | | | |водовідведення| | | | | | | | |одиниць | | | | |та утилізації | | | | | | | |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----|стічних вод |------------+-----------+----------+----+----+----| | |протяжність | 24 | 6 | 8 | 10 | |місцеві |місцеві | 14 |4,5 |4,6 |4,9 | | |каналізаційних | | | | | |органи |бюджети | | | | | | |і водовідвідних| | | | | |виконавчої | | | | | | | |мереж, | | | | | |влади | | | | | | | |кілометрів | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| |Разом за | | | | | | | | | 20,3 |6,5 |6,7 |7,1 | |завданням 2 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----+----+----| |у тому числі |державний | 6,3 | 2 |2,1 |2,2 | | | бюджет | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----+----+----| | |місцеві | 14 |4,5 |4,6 |4,9 | | |бюджети | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----+----+----| |3. Організаційно-|рівень | 0,1 |0,03 |0,033|0,037|1) проведення |Держводгосп |державний | 0,6 |0,2 |0,2 |0,2 | |технічне |додаткового | | | | |паспортизації | | бюджет | | | | | |забезпечення |охоплення | | | | |джерел і | | | | | | | |розвитку системи |сільського | | | | |об'єктів водо-| | | | | | | |питного |населення | | | | |постачання та | | | | | | | |водопостачання у |водопостачання,| | | | |водовідведення| | | | | | | |маловодних та |відсотків | | | | |--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| |забруднених | | | | | |2) здійснення | -"- | -"- | 0,3 | |0,1 |0,2 | |регіонах | | | | | |пошуку джерел |------------+-----------+----------+----+----+----| | | | | | | |підземних вод |місцеві |місцеві | 0,6 | |0,3 |0,3 | | | | | | | |і штучне |органи |бюджети | | | | | | | | | | | |поповнення |виконавчої | | | | | | | | | | | | |їх запасів |влади | | | | | | |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| | | | | | | |3) забезпе- |Держводгосп |державний | 2,5 |0,7 |0,8 | 1 | | | | | | | |чення розвитку| | бюджет | | | | | | | | | | | |виробничо- | | | | | | | | | | | | | |експлуата- | | | | | | | | | | | | | |ційної бази | | | | | | | |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| | | | | | | | |місцеві |місцеві | 1,6 |0,5 |0,5 |0,6 | | | | | | | | |органи |бюджети | | | | | | | | | | | | |виконавчої | | | | | | | | | | | | | |влади | | | | | | |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| | | | | | | |4) науково- |Держводгосп |державний | 0,3 | |0,1 |0,2 | | | | | | | |технічне |Національна | бюджет | | | | | | | | | | | |забезпечення |академія | | | | | | | | | | | | | |наук України| | | | | | |-----------------+---------------+------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| |Разом за | | | | | | | | | 5,9 |1,4 | 2 |2,5 | |завданням 3 | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----+----+----| |у тому числі | -"- | 3,7 |0,9 |1,2 |1,6 | |--------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----+----+----| | |місцеві | 2,2 |0,5 |0,8 |0,9 | | |бюджети | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----+----+----| |Усього за | | | | | | | | | 221,5 |69,1|73,7|78,7| |Програмою | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------+--------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| |у тому числі | | | | | | |Держводгосп |державний | 160,5 |50 |53,4|57,1| | | | | | | | | | бюджет | | | | | |-----------------+-------------+--------+-----+-----+-----+--------------+------------+-----------+----------+----+----+----| | | | | | | | |місцеві |місцеві | 61 |19,1|20,3|21,6| | | | | | | | |органи |бюджети | | | | | | | | | | | | |виконавчої | | | | | | | | | | | | | |влади | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
першочергового забезпечення централізованим
водопостачанням сільських населених пунктів,
що користуються привізною водою,
на період до 2010 року

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Найменування| Одиниця| Значення показників | | завдання | показника | виміру |------------------------| | | | |усього| у тому числі | | | | | | за роками | | | | | |-----------------| | | | | |2008|2009 | 2010| |-----------------+------------+--------+------+----+-----+------| |1. Поліпшення |кількість |одиниць | 54 | 17 | 18 | 19 | |умов питного |сільських | | | | | | |водопостачання |населених | | | | | | | |пунктів | | | | | | | |------------+--------+------+----+-----+------| | |протяжність |кіло- | 117 | 32 | 40 | 45 | | |групових |метрів | | | | | | |водопроводів| | | | | | | |з розвідною | | | | | | | |мережею | | | | | | | |------------+--------+------+----+-----+------| | |протяжність | -"- | 36 | 10 | 12 | 14 | | |локальних | | | | | | | |водопроводів| | | | | | |-----------------+------------+--------+------+----+-----+------| |2. Забезпечення |кількість |одиниць | 12 | 3 | 4 | 5 | |розвитку |сільських | | | | | | |системи |населених | | | | | | |водовідведення |пунктів | | | | | | | |------------+--------+------+----+-----+------| | |протяжність |кіло- | 24 | 6 | 8 | 10 | | |каналіза- |метрів | | | | | | |ційних і | | | | | | | |водовідвід- | | | | | | | |них мереж | | | | | | |-----------------+------------+--------+------+----+-----+------| |3. Організаційно-|рівень |відсот- | 0,1 |0,03|0,033| 0,037| |технічне |додаткового |ків | | | | | |забезпечення |охоплення | | | | | | |розвитку |сільського | | | | | | |системи |населення | | | | | | |питного |послугами | | | | | | |водопостачання |водопоста- | | | | | | |у маловодних |чання | | | | | | |та забруднених | | | | | | | |регіонах | | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору