Документ 740/99, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 25.01.2001, підстава - 2189-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Дію Указу припинено у зв'язку з набранням чинності Законом
N 2189-III ( 2189-14 ) від 21.12.2000 )
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну
економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці
Крим

З метою залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я,
відпочинку та туризму, сільське господарство, обробну
промисловість та інші пріоритетні галузі економіки, збереження й
ефективного використання рекреаційних ресурсів, реконструкції та
технічного переобладнання виробництва, збільшення виробництва та
поставок високоякісних товарів і послуг на внутрішній та зовнішній
ринки, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової
інфраструктури, збереження існуючих і створення нових робочих
місць та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Запровадити з 1 січня 2000 року строком на 30 років
спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку Автономної Республіки Крим, визначених
відповідно до цього Указу.
2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується
до суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують
інвестиційні проекти, відповідно до цього Указу в пріоритетних
видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку
(далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності). Перелік
пріоритетних видів економічної діяльності визначається для кожної
території пріоритетного розвитку Радою міністрів Автономної
Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
До територій пріоритетного розвитку належать "Велика Ялта",
"Алушта", "Судак", "Феодосія", "Сиваш", "Керч", "Східний Крим"
(далі - території пріоритетного розвитку).
3. Утворити з 1 січня 2000 року строком на 30 років в
Автономній Республіці Крим спеціальну економічну зону "Порт Крим"
на території площею 27 гектарів у місті Керчі.
Спеціальна економічна зона "Порт Крим" не включається до
територій пріоритетного розвитку.
4. Межі територій пріоритетного розвитку та спеціальної
економічної зони "Порт Крим" визначаються згідно з картами, які є
невід'ємною частиною цього Указу (оригінали карт зберігаються у
Верховній Раді Автономної Республіки Крим).
5. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку
та спеціальної економічної зони "Порт Крим" діє з урахуванням
особливостей, передбачених цим Указом.
Органи державної влади та місцевого самоврядування здійснюють
свої повноваження щодо управління територіями пріоритетного
розвитку і спеціальною економічною зоною "Порт Крим" відповідно до
Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим,
( 350-14 ) інших нормативно-правових актів з урахуванням
особливостей, передбачених цим Указом.
6. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності
щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які на момент набрання
чинності цим Указом є суб'єктами Північнокримської
експериментальної економічної зони "Сиваш", до закінчення
визначеного строку економічного експерименту в зоні "Сиваш"
здійснюється за вибором таких суб'єктів. За цих умов дія щодо них
особливостей оподаткування та валютного регулювання, передбачених
Законом України "Про деякі питання валютного регулювання та
оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони
"Сиваш" ( 65/96-ВР ), припиняється з моменту укладення ними
відповідно до цього Указу договору (контракту) про реалізацію
інвестиційного проекту.
7. Органами управління територіями пріоритетного розвитку та
спеціальною економічною зоною "Порт Крим" є:
Рада з питань територій пріоритетного розвитку та спеціальної
економічної зони (далі - Рада);
відповідні органи місцевого самоврядування та місцеві
державні адміністрації;
орган господарського розвитку спеціальної економічної зони
"Порт Крим".
8. Рада є спеціально уповноваженим органом управління
спеціальним режимом інвестиційної діяльності та спеціальною
економічною зоною "Порт Крим".
Рада утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
Положення про Раду затверджується Радою Міністрів Автономної
Республіки Крим.
9. До повноважень Ради належить:
розроблення стратегії і поточних програм розвитку територій
пріоритетного розвитку, що затверджуються відповідними місцевими
радами, та забезпечення їх реалізації, розроблення та затвердження
стратегічних і поточних програм розвитку спеціальної економічної
зони "Порт Крим" за поданням органу господарського розвитку цієї
зони та розгляд результатів їх виконання;
схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому
Радою міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з
Кабінетом Міністрів України;
видача дозволів на провадження підприємницької діяльності у
спеціальній економічній зоні "Порт Крим" у порядку, встановленому
Радою міністрів Автономної Республіки Крим;
підготовка проектів узгоджених рішень, пов'язаних з
функціонуванням спеціального режиму інвестиційної діяльності на
територіях пріоритетного розвитку та спеціальної економічної зони
"Порт Крим", з питань, що належать до компетенції Ради, місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
внесення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим
пропозицій щодо затвердження та внесення змін до переліку
пріоритетних видів економічної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку;
організація на територіях пріоритетного розвитку і
спеціальної економічної зони "Порт Крим" підготовки та
перепідготовки кадрів;
проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних
проектів та їх учасників;
підготовка пропозицій відповідним органам місцевого
самоврядування про ставки орендної плати, тарифи на комунальні,
побутові, транспортні та інші послуги, що надаються підприємствами
комунальної форми власності;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між
органами місцевого самоврядування, органом господарського розвитку
спеціальної економічної зони "Порт Крим" та суб'єктами
підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти на
територіях пріоритетного розвитку або провадять підприємницьку
діяльність у спеціальній економічній зоні "Порт Крим";
регулювання згідно із законодавством залучення іноземних
працівників до роботи у спеціальній економічній зоні "Порт Крим";
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для
виконання на територіях пріоритетного розвитку та у спеціальній
економічній зоні "Порт Крим";
реалізація інших повноважень, передбачених цим Указом.
10. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні
адміністрації територій, на яких запроваджується спеціальний режим
інвестиційної діяльності або знаходиться спеціальна економічна
зона "Порт Крим", здійснюють свої повноваження відповідно до
законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим
Указом.
Крім того, до повноважень органів місцевого самоврядування
належить:
укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької
діяльності про реалізацію інвестиційного проекту, схваленого
Радою;
укладення з органом господарського розвитку спеціальної
економічної зони "Порт Крим" угод про передачу в її користування
земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на
відповідній території, та природних ресурсів місцевого значення.
11. Органом господарського розвитку спеціальної економічної
зони "Порт Крим" є юридична особа, уповноважена або спеціально
створена Радою міністрів Автономної Республіки Крим разом з
Керченською міською радою.
12. До повноважень органу господарського розвитку спеціальної
економічної зони "Порт Крим" належить:
забезпечення реалізації програм розвитку спеціальної
економічної зони "Порт Крим";
облаштування території спеціальної економічної зони "Порт
Крим";
будівництво об'єктів виробничої та невиробничої
інфраструктури;
розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про виконання підрядних робіт щодо
облаштування території спеціальної економічної зони "Порт Крим",
будівництва й експлуатації об'єктів виробничої та невиробничої
інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
укладення у межах повноважень, наданих органами місцевого
самоврядування, із суб'єктами підприємницької діяльності, які
одержали дозвіл на провадження підприємницької діяльності у
спеціальній економічній зоні "Порт Крим", договорів оренди
земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого
значення та об'єктів інфраструктури у спеціальній економічній зоні
"Порт Крим";
провадження іншої, визначеної в установчих документах
діяльності та виконання функцій, переданих органу господарського
розвитку іншими органами управління.
13. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає
встановлення відповідно до цього Указу податкових, митних та інших
пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, які в
установленому законодавством порядку зареєстровані на територіях
пріоритетного розвитку та згідно з укладеними з відповідними
органами місцевого самоврядування договорами (контрактами)
реалізують на цих територіях інвестиційні проекти кошторисною
вартістю не менше:
а) 100 тис. доларів США - у діяльності із збереження
історичного та природного надбання, з досліджень та розробок, у
сфері інформатизації, у сфері культури та спорту, у сфері послуг
населенню, з очищення територій, у лісовому господарстві, у
виробництві спортивних та галантерейних товарів, іграшок,
сувенірних виробів;
б) 200 тис. доларів США - у діяльності з охорони здоров'я,
сільському і рибному господарстві, харчовій, текстильній
промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської
продукції, виробництві меблів, деревини і виробів з деревини.
З метою стимулювання зайнятості населення та створення нових
робочих місць гранична кошторисна вартість інвестиційних проектів
у видах економічної діяльності відповідно до пунктів "а" і "б"
цієї статті зменшується у два рази, якщо інвестиційним проектом
передбачається створення нового суб'єкта підприємницької
діяльності та в період з 1 жовтня по 1 квітня кожного року
щомісячна середньоспискова чисельність працівників встановлюється
не менше 10 осіб, а розмір заробітної плати, що їм
сплачуватиметься, не менше середнього по Автономній Республіці
Крим;
в) 500 тис. доларів США - у діяльності санаторно-курортних
закладів, готелів та ресторанів, транспорту та зв'язку, в
будівництві, обробленні відходів, наданні послуг у сфері туризму,
відпочинку та розваг;
г) 1 млн. доларів США - у видобувній, обробній промисловості,
у виробництві електроенергії, газу та води.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності не застосовується
до діяльності у сфері грального бізнесу.
14. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:
1) звільнення на період до здачі об'єкта інвестування в
експлуатацію, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення
ввізним митом сировини, матеріалів, перелік яких визначається у
порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім
підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних
товарів) під час їх ввезення в Україну з метою використання
виключно для реалізації інвестиційних проектів.
У разі нецільового використання зазначених сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них платник податку зобов'язаний збільшити податкове зобов'язання
за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке
порушення, на суму податку на додану вартість, що мала б бути
сплачена при ввезенні (пересиланні) на митну територію України
таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму
податку на додану вартість, виходячи з 120 відсотків облікової
ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення
податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких
товарів на митну територію України до дати збільшення податкового
зобов'язання, а також сплатити ввізне мито згідно з чинним
законодавством.
Порядок контролю за цільовим використанням сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання, що ввозяться відповідно до
цього Указу, встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки
Крим разом з Міністерством фінансів України, Державною податковою
адміністрацією України та Державною митною службою України.
2) звільнення на три роки від оподаткування прибутку,
одержаного від реалізації інвестиційних проектів новоствореними та
діючими підприємствами, на яких проведено реструктуризацію,
технічне переобладнання та реконструкцію, перепрофілювання, в
частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів
окремого (бухгалтерського, податкового) обліку.
Прибуток таких підприємств, одержаний з четвертого по шостий
рік, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої
ставки оподаткування.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації
інвестиційного проекту на діючих підприємствах, установлюється
Державною податковою адміністрацією України.
Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання першого
прибутку від реалізації інвестиційного проекту.
3) невключення до валового доходу суб'єктів підприємницької
діяльності з метою оподаткування суми інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті
підтверджено згідно із законами (процедурами) держави інвестора
або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною
оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України
авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду зазначені
інвестиції були частково або повністю відчужені, суб'єкт
підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний
сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному
(податковому) періоді;
4) звільнення від обов'язкового продажу надходжень в
іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт,
послуг), вироблених або наданих суб'єктами підприємницької
діяльності, що реалізують інвестиційні проекти;
5) звільнення від сплати збору до Державного інноваційного
фонду на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше
ніж на п'ять років, суб'єктів підприємницької діяльності, що
реалізують інвестиційні проекти в галузях промисловості,
виробництві електроенергії, газу та води, у сфері охорони
здоров'я, інформатизації та зв'язку, досліджень та розробок;
6) несправляння плати за землю суб'єктами підприємницької
діяльності у період освоєння земельної ділянки (планування
території, облаштування інфраструктури тощо), визначений
інвестиційним проектом, але не більше ніж на п'ять років.
Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з дати
укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору
(контракту) про реалізацію інвестиційного проекту з органами
місцевого самоврядування і не поширюються на частину прибутку,
одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння
інвестицій, що були здійснені за рахунок бюджетних коштів усіх
рівнів, у тому числі за рахунок коштів Державного інноваційного
фонду.
15. На території спеціальної економічної зони "Порт Крим"
підприємницьку діяльність провадять юридичні особи, які
зареєстровані в установленому законодавством порядку на території
міста Керч і отримали дозвіл Ради на провадження підприємницької
діяльності на території спеціальної економічної зони "Порт Крим",
а також здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів,
їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання
транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі,
застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для
експорту та поставок на внутрішній ринок.
На території спеціальної економічної зони "Порт Крим"
забороняється гральний бізнес, в тому числі створення казино,
інших гральних домів (місць).
16. Дозвіл Ради на провадження підприємницької діяльності в
спеціальній економічній зоні "Порт Крим" є підставою для укладення
органом господарського розвитку спеціальної економічної зони "Порт
Крим" з суб'єктом підприємницької діяльності договорів оренди
землі, приміщень тощо.
За видачу дозволу на провадження підприємницької діяльності в
спеціальній економічній зоні "Порт Крим" справляється плата,
розмір якої встановлюється Радою за погодженням з Міністерством
фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх
суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти
від внесення плати спрямовуються на розвиток інфраструктури
спеціальної економічної зони у порядку, визначеному Радою за
погодженням з Міністерством фінансів України.
Провадження на території спеціальної економічної зони "Порт
Крим" підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню,
здійснюється на підставі відповідних дозволів (ліцензій), що
видаються згідно із законодавством України.
17. У спеціальній економічній зоні "Порт Крим" встановлюється
спеціальний пільговий режим оподаткування, відповідно до якого:
а) прибуток платників податку на прибуток, одержаний на
території спеціальної економічної зони, оподатковується за ставкою
20 відсотків до об'єкта оподаткування;
б) збір до Державного інноваційного фонду сплачується у
розмірі 50 відсотків від встановленої ставки збору. Ці кошти
зараховуються на спеціальний балансовий рахунок бюджету Автономної
Республіки Крим. Розпорядником цих коштів для фінансування
виключно інноваційних проектів суб'єктів підприємницької
діяльності на території спеціальної економічної зони "Порт Крим" є
територіальний орган Державного інноваційного фонду в Автономній
Республіці Крим;
в) суб'єкти підприємницької діяльності на період освоєння
земельної ділянки (планування території, будівництво об'єктів
інфраструктури спеціальної економічної зони), але не більше ніж на
п'ять років, плату за землю не сплачують;
г) надходження в іноземній валюті, одержані суб'єктами
підприємницької діяльності від реалізації продукції, товарів
(робіт, послуг), вироблених або наданих у спеціальній економічній
зоні "Порт Крим", звільняються від обов'язкового продажу;
д) до валового доходу підприємства, що провадить
підприємницьку діяльність у спеціальній економічній зоні "Порт
Крим", з метою оподаткування не включається сума інвестицій,
одержана у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті
підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або
міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в
Україні, включаючи легалізовані на території України авторські
права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки
для товарів і послуг, ноу-хау тощо.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду
відбувається часткове або повне відчуження інвестиції,
передбаченої цим пунктом, суб'єкт підприємницької діяльності, який
одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку,
одержаного в такому звітному (податковому) періоді.
18. У спеціальній економічній зоні "Порт Крим"
запроваджується режим спеціальної митної зони.
19. У спеціальній економічній зоні "Порт Крим" застосовується
такий порядок ввезення і вивезення товарів та інших предметів:
а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім
підакцизних товарів) з-за меж митної території України на
територію спеціальної економічної зони "Порт Крим" для
використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану
вартість не справляються;
б) у разі ввезення на митну територію України з території
спеціальної економічної зони "Порт Крим" товарів та інших
предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території
України на територію спеціальної економічної зони "Порт Крим",
податки сплачуються у порядку, встановленому законодавством
України для оподаткування товарів, що імпортуються;
в) у разі ввезення на митну територію України з території
спеціальної економічної зони "Порт Крим" товарів та інших
предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи
оброблених у спеціальній економічній зоні "Порт Крим", податок на
додану вартість і акцизний збір справляються як для споживання або
використання в Україні;
г) у разі вивезення з території спеціальної економічної зони
"Порт Крим" за межі митної території України товарів та інших
предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи
оброблених у спеціальній економічній зоні "Порт Крим", вивізне
мито та акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на
додану вартість справляється за нульовою ставкою;
д) у разі вивезення за межі митної території України з
території спеціальної економічної зони "Порт Крим" товарів та
інших предметів, попередньо ввезених із-за меж митної території
України на територію спеціальної економічної зони "Порт Крим",
вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не
справляються;
е) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім
підакцизних товарів) з митної території України на територію
спеціальної економічної зони "Порт Крим" вивізне мито не
справляється, а податок на додану вартість справляється за
нульовою ставкою;
є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію
спеціальної економічної зони "Порт Крим" з метою транзиту через
територію цієї зони оподаткування здійснюється відповідно до
законодавства України;
ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до
законодавства України.
Повністю виробленими або достатньо переробленими чи
обробленими у спеціальній економічній зоні "Порт Крим" вважаються
товари, що відповідають вимогам статті 18 Закону України "Про
Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).
Строк перебування товарів та інших предметів на території
спеціальної економічної зони "Порт Крим" не обмежується, крім
випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк
зберігання.
До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у
пункті "б" цієї статті, не включається вартість послуг щодо
зберігання товарів та інших предметів, їх дороблення, сортування,
пакування тощо, здійснюваних на території спеціальної економічної
зони "Порт Крим". Зазначені послуги не підлягають обкладенню
податком на додану вартість.
Положення цієї статті не застосовуються до товарообмінних
(бартерних) операцій.
20. Митний контроль за переміщенням товарів та інших
предметів через межі спеціальної економічної зони "Порт Крим"
повинен забезпечувати додержання державними органами,
підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими
особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших
предметів відповідно до законодавства України, з урахуванням норм,
визначених цим Указом.
За митне оформлення товарів та інших предметів, а також
перебування їх під митним контролем у спеціальній економічній зоні
"Порт Крим" справляються митні збори відповідно до законодавства
України.
21. Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому
проникненню на територію, де запроваджено режим спеціальної митної
зони, або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також
ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія
спеціальної економічної зони "Порт Крим" повинна бути огороджена
за периметром і облаштована згідно з вимогами Державної митної
служби України.
Території зон митного контролю для спеціальної економічної
зони "Порт Крим", їхні межі та режим переміщення через їхню
територію товарів, транспортних засобів, громадян встановлюються
Державною митною службою України.
22. Організація і фінансування робіт з облаштування митної
інфраструктури та огородження території спеціальної економічної
зони "Порт Крим" здійснюється органом господарського розвитку
спеціальної економічної зони.
Режим спеціальної митної зони на території спеціальної
економічної зони "Порт Крим" запроваджується з дня затвердження
Державною митною службою України акта приймання-передачі в
експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.
23. Імпорт на територію спеціальної економічної зони "Порт
Крим" суб'єктами підприємницької діяльності товарів, інших
предметів для потреб власного виробництва та експорт товарів,
інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи
оброблених у цій зоні, не підлягає ліцензуванню і квотуванню, якщо
інше не встановлено міжнародними договорами України.
На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у
спеціальній економічній зоні "Порт Крим", поширюється режим
експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства
України.
24. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на
ввезення на митну територію України з території спеціальної
економічної зони "Порт Крим" та вивезення з митної території
України на територію цієї зони окремих видів товарів.
25. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим у тримісячний строк забезпечити розроблення та
затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим Указом.
26. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
27. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1999 року
N 740/99вгору