Документ 740/2003, поточна редакція — Прийняття від 22.07.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо розвитку системи протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

З метою вдосконалення та розвитку системи протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму, а також активізації участі України в
розвитку міжнародного співробітництва у цій сфері
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
а) забезпечити за участю Національного банку України
впровадження Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( 1124-2001-п,
835_001 ), затверджених у новій редакції на Берлінському засіданні
Групи у червні 2003 року (далі - Сорок рекомендацій FATF),
розробити та внести в установленому порядку відповідні
законопроекти;
б) підготувати та подати у місячний строк для наступного
внесення на розгляд Верховної Ради України проект Закону про
внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" щодо
визначення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з
питань фінансового моніторингу центральним органом виконавчої
влади зі спеціальним статусом;
в) до 1 вересня 2003 року:
утворити міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та
тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, з
числа представників Державного департаменту фінансового
моніторингу, Державної податкової адміністрації України,
Міністерства внутрішніх справ України, Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, Служби безпеки України,
Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ
України, Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України, Державної митної служби України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, із
залученням представників Національного банку України, Генеральної
прокуратури України, експертів з фінансових питань, для проведення
аналізу ефективності заходів, що вживаються для запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і
громадянина, для підготовки пропозицій щодо впровадження Сорока
рекомендацій FATF ( 1124-2001-п, 835_001 ), проектів
нормативно-правових актів з організації взаємодії органів
виконавчої влади у цій сфері, визначивши керівником цієї групи
голову Державного департаменту фінансового моніторингу; покласти
організаційно-технічне забезпечення діяльності групи на Державний
департамент фінансового моніторингу; підготувати та затвердити
положення про міжвідомчу робочу групу;
вирішити питання щодо забезпечення автоматизованого доступу
Державного департаменту фінансового моніторингу до баз даних
органів виконавчої влади;
підготувати та подати в установленому порядку пропозиції щодо
ратифікації Конвенції ООН про транскордонну організовану
злочинність 2000 року;
внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про
внесення змін до законів України у зв'язку з ратифікацією
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму
( 995_518 );
г) до 1 жовтня 2003 року:
вирішити в установленому порядку питання щодо розміщення
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України,
виділення коштів, необхідних для фінансування
матеріально-технічного та інших видів забезпечення її діяльності,
затвердити граничну чисельність працівників територіальних
управлінь цієї Комісії;
розглянути питання щодо поліпшення умов оплати праці
працівників Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України, Державного департаменту фінансового моніторингу;
д) до 1 січня 2004 року:
забезпечити створення Єдиної державної інформаційної системи
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і
фінансуванню тероризму шляхом об'єднання відповідних інформаційних
ресурсів баз даних Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства юстиції України, Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України, Державної податкової
адміністрації України, Державної митної служби України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України, Фонду
державного майна України, Державного комітету зв'язку та
інформатизації України, Державного комітету статистики України,
Головного контрольно-ревізійного управління України, підготувати
та подати на погодження проект положення про цю Систему,
затвердити положення про неї, забезпечити фінансування витрат,
пов'язаних з її створенням та функціонуванням;
е) вжити заходів щодо забезпечення взаємодії Державного
департаменту фінансового моніторингу з правоохоронними органами та
органами, що здійснюють контроль за додержанням законодавства у
сфері фінансово-господарської діяльності, і співробітництва з
правоохоронними органами іноземних держав у питаннях запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
боротьби з фінансуванням тероризму, а також виконання зобов'язань
за Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,
одержаних злочинним шляхом ( 995_029 );
є) забезпечити посилення ролі та відповідальності
Національного центрального бюро Інтерполу за здійснення діяльності
щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму;
розглянути до 1 жовтня 2003 року питання про результати діяльності
Національного центрального бюро Інтерполу та вжити заходів щодо
вдосконалення його взаємодії з правоохоронними органами іноземних
держав; вирішити питання щодо поліпшення кадрового, фінансового та
матеріально-технічного забезпечення Бюро, для чого передбачати у
проектах законів про Державний бюджет України на 2004 та наступні
роки відповідні асигнування.
2. Звернути увагу керівників Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Державної податкової
адміністрації України, Державної митної служби України, Головного
контрольно-ревізійного управління України, Державного комітету у
справах охорони державного кордону України на недостатню
ефективність заходів, що вживаються цими органами щодо протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму.
Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України, Державній податковій адміністрації України, Державній
митній службі України, Головному контрольно-ревізійному управлінню
України, Державному комітету у справах охорони державного кордону
України:
систематично проводити спільні заходи щодо викриття та
припинення сумнівних фінансових операцій, що здійснюються
фізичними і юридичними особами, виявлення фактів маскування
незаконного походження коштів або іншого майна, джерел їх
походження;
вивчити та узагальнити з використанням можливостей відомчих
наукових установ міжнародний досвід у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і підготувати методичні рекомендації щодо вдосконалення
роботи із запобігання, виявлення та припинення правопорушень,
пов'язаних із легалізацією (відмиванням) таких доходів.
3. Центральним органам виконавчої влади утворити в разі
потреби в межах існуючої граничної чисельності структурні
підрозділи з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з
фінансуванням тероризму, та забезпечити їх взаємодію з Державним
департаментом фінансового моніторингу.
4. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю розглянути у вересні 2003 року питання
про роботу правоохоронних органів у сфері боротьби з корупцією і
організованою злочинністю, пов'язаними з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму; у подальшому розглядати це питання не
рідше одного разу на квартал.
5. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України розробити та затвердити до 1 вересня 2003 року
нормативно-правові акти щодо забезпечення здійснення внутрішнього
фінансового моніторингу учасниками ринку фінансових послуг.
6. Міністерству закордонних справ України та Державному
департаменту фінансового моніторингу:
активізувати роботу з інформування держав - членів Групи з
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
( 1124-2001-п ) про заходи, здійснювані Україною у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом;
вжити заходів щодо вступу Державного департаменту фінансового
моніторингу до Егмонтської групи.
7. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 статті 1 Указу
Президента України від 19 липня 2001 року N 532 ( 532/2001 ) "Про
додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом".
8. Контроль за виконанням цього Указу покласти на
Адміністрацію Президента України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 липня 2003 року
N 740/2003вгору