Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 28.04.2000740
Документ 740-2000-п, поточна редакція — Редакція від 28.10.2017, підстава - 798-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2000 р. N 740
Київ
Про утворення Українського фонду
соціальних інвестицій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 808 ( 808-2008-п ) від 10.09.2008
N 798 ( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }

З метою надання підтримки найменш соціально захищеним
верствам населення, створення робочих місць шляхом сприяння
розвитку підприємництва в межах реалізації Проекту Світового банку
"Фонд соціальних інвестицій", а також підтримки та розвитку
ініціативи територіальних громад і громадських організацій Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Український фонд соціальних інвестицій як
неприбуткову організацію, фінансування діяльності якої
провадитиметься за рахунок фінансових ресурсів Проекту Світового
банку "Фонд соціальних інвестицій", а також коштів інших донорів,
благодійних внесків тощо.
2. Затвердити Положення про Український фонд соціальних
інвестицій (додається).
3. Міністерству праці та соціальної політики подати у
місячний термін узгоджені пропозиції щодо складу наглядової ради
Українського фонду соціальних інвестицій.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2000 р. N 740
ПОЛОЖЕННЯ
про Український фонд соціальних інвестицій

1. Український фонд соціальних інвестицій (далі - Фонд) є
неприбутковою організацією, фінансування діяльності якої
провадиться за рахунок фінансових ресурсів, які надаються в межах
проектів міжнародної технічної допомоги та проектів економічного і
соціального розвитку України, що підтримуються Світовим банком та
іншими міжнародними фінансовими організаціями (далі - міжнародні
фінансові організації), благодійних внесків, інших джерел, не
заборонених законодавством України. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 798
( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }
2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим
Положенням.
3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням.
4. Найменування;
українською мовою - повне: Український фонд соціальних
інвестицій, скорочене: УФСІ;

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 798 ( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }

англійською мовою - повне: Ukrainian Social Investment Fund,
скорочене: USIF.
5. Місцезнаходження: 01023, Україна, Київ-23,
вул. Еспланадна, 8/10.
6. Довгостроковими цілями Фонду є:
поліпшення якості життя найменш соціально захищених верств
населення;
розвиток громадської солідарності шляхом підтримки ініціативи
територіальних громад та громадських організацій.
7. Короткостроковими цілями Фонду є:
поліпшення якості соціальних та інших послуг безпосередньо
для найменш соціально захищених верств населення (осіб з
інвалідністю, дітей-сиріт, людей похилого віку та інших осіб);
{ Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 798 ( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }
удосконалення механізму доступу членів територіальних громад
та громадських організацій до отримання основних видів соціальних
та інших послуг (освіти, охорони здоров'я, житлово-комунальних
тощо);
розширення на місцях можливостей надання соціальних та інших
послуг.

{ Абзац п'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 798 ( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }

{ Абзац шостий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 798 ( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }

8. Основними завданнями діяльності Фонду є:
реалізація проектів розвитку об’єктів соціальної
інфраструктури, проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за
рахунок фінансових ресурсів, які надаються в межах проектів
міжнародної технічної допомоги та проектів економічного і
соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями відповідно до цілей і завдань,
узгоджених між донорами або міжнародними фінансовими
організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального
розвитку України, з одного боку, та бенефіціарами або
відповідальними виконавцями, з іншого боку, а також у разі
наявності планів закупівлі (далі - субпроекти) відповідно до
міжнародних договорів і законодавства України; { Абзац другий
пункту 8 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }
надання органам місцевого самоврядування, територіальним
громадам та громадським організаціям технічної, консультативної
допомоги в підготовці та виконанні субпроектів;

{ Абзац четвертий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 798 ( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }

створення робочих місць шляхом залучення малих підприємств до
виконання субпроектів;
залучення всіх заінтересованих сторін до надання соціальних
та інших послуг членам територіальних громад і громадських
організацій, сприяння розвитку конкуренції у сфері цих послуг.
9. Фонд має право:
володіти і користуватися закріпленим за ним майном відповідно
до мети своєї діяльності та законодавства України;
укладати цивільно-правові угоди;
самостійно організовувати оперативну та перспективну
діяльність;
одержувати в установленому законодавством України порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності інформацію, документи і матеріали, а від органів
статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених
на нього завдань;
залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси,
використовувати і розпоряджатися ними під час провадження
діяльності відповідно до цього Положення та Регламенту (Посібника)
діяльності Фонду. { Абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 798 ( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }
10. Вищим керівним органом Фонду є наглядова рада. Головою
наглядової ради Фонду є Міністр соціальної політики. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 808
( 808-2008-п ) від 10.09.2008, N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }
11. До складу наглядової ради Фонду входять Міністр
соціальної політики; представники Мінсоцполітики, Мінфіну,
Мінекономрозвитку, МОЗ, МОН, Мінрегіону, МТОТ на рівні заступника
міністра або керівника самостійного структурного підрозділу;
представники донорів та міжнародних фінансових організацій, які
підтримують проекти економічного та соціального розвитку України
(за згодою).
За поданням голови наглядової ради Фонду до її складу можуть
включатися інші особи. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }
12. Склад наглядової ради Фонду затверджується Кабінетом
Міністрів України за поданням голови наглядової ради Фонду. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }
13. Члени наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження
на громадських засадах.
14. Голова наглядової ради Фонду:
вносить до Кабінету Міністрів України подання про
затвердження та зміну складу наглядової ради Фонду;
вносить пропозиції щодо призначення, звільнення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності виконавчого
директора Фонду;
ініціює призначення позачергової аудиторської перевірки
діяльності Фонду;
ініціює проведення позачергових засідань наглядової ради
Фонду;
виконує інші функції відповідно до цього Положення та
Регламенту (Посібника) діяльності Фонду. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }
15. До компетенції наглядової ради Фонду належить:
нагляд за розпорядженням коштами Фонду, їх цільовим
використанням, управлінням майном Фонду, дотриманням ним мети
своєї діяльності та вимог законодавства;
визначення стратегії діяльності Фонду та контроль за
забезпеченням її реалізації;
затвердження Регламенту (Посібника) діяльності Фонду,
погодженого з донорами та міжнародними фінансовими організаціями,
які підтримують проекти економічного та соціального розвитку
України;
затвердження річного бюджету та поточного плану діяльності
Фонду, звітів про їх виконання;
прийняття рішень щодо розподілу фінансових ресурсів
відповідно до річного бюджету та поточного плану діяльності Фонду;
затвердження кандидатур незалежних консультантів та аудиторів
за результатами конкурсного відбору для проведення аудиту
фінансового звіту Фонду;
затвердження вимог, технічних завдань для проведення аудиту
діяльності Фонду та результатів аудиту;
призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності виконавчого директора Фонду;
затвердження структури, граничної чисельності, штатного
розпису, кошторису видатків Фонду за погодженням із донорами та
міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти
економічного та соціального розвитку України;
прийняття рішень щодо створення регіональних представництв
Фонду;
виконання інших контрольних і розпорядчих функцій відповідно
до законодавства, цього Положення, Регламенту (Посібника)
діяльності Фонду та положення про наглядову раду Фонду.
Порядок роботи та прийняття рішень наглядовою радою Фонду
визначаються цим Положенням і положенням про наглядову раду Фонду,
що затверджується наглядовою радою Фонду. { Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }
16. Засідання наглядової ради Фонду проводяться щокварталу.
Позачергові засідання проводяться з ініціативи голови наглядової
ради Фонду, більшості її членів або донорів та міжнародних
фінансових організацій, які підтримують проекти економічного та
соціального розвитку України. Засідання вважається правоможним,
якщо в ньому бере участь не менше половини членів наглядової ради
Фонду. Рішення наглядової ради Фонду приймаються більшістю голосів
членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів голос голови наглядової ради Фонду є вирішальним. { Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }
17. Виконавчий директор Фонду призначається на посаду на
підставі рішення наглядової ради Фонду за пропозицією голови
наглядової ради Фонду. Головою наглядової ради Фонду або особою,
яка уповноважена на це головою наглядової ради Фонду, укладається
контракт з виконавчим директором Фонду.
Виконавчий директор Фонду звільняється з посади відповідно до
умов контракту та вимог законодавства, в тому числі на підставі
рішення наглядової ради Фонду за пропозицією голови наглядової
ради Фонду, шляхом розірвання контракту з головою наглядової ради
Фонду або особою, яка уповноважена на це головою наглядової ради
Фонду.
Пропозиція щодо звільнення виконавчого директора Фонду може
вноситися також представниками донорів та міжнародних фінансових
організацій, які підтримують проекти економічного та соціального
розвитку України.
Повноваження виконавчого директора Фонду припиняються після
його звільнення за рішенням наглядової ради Фонду з одночасним
прийняттям рішення про призначення виконавчого директора Фонду або
особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження. { Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }
18. Виконавчий директор Фонду:
керує поточною діяльністю Фонду;
забезпечує реалізацію цілей і завдань Фонду, визначених цим
Положенням, Регламентом (Посібником) діяльності Фонду та рішеннями
наглядової ради Фонду;
представляє Фонд на підприємствах, в установах та
організаціях, у тому числі громадських, в Україні та за її межами;
розробляє та подає до наглядової ради Фонду проекти бюджету
та поточного плану діяльності Фонду, а також квартальні та щорічні
звіти про їх виконання та використання коштів не пізніше ніж 20
числа місяця, що настає за звітним періодом;
розпоряджається коштами Фонду відповідно до законодавства,
міжнародних договорів, цього Положення та Регламенту (Посібника)
діяльності Фонду і забезпечує їх цільове використання, відкриває
рахунки в установах банків, дає доручення, підписує
фінансово-господарські документи;
забезпечує організацію роботи щодо відбору, оцінювання та
затвердження субпроектів відповідно до Регламенту (Посібника)
діяльності Фонду;
контролює виконання субпроектів і цільове використання
наданих коштів;
бере участь у засіданнях наглядової ради Фонду з правом
дорадчого голосу;
забезпечує виконання рішень наглядової ради Фонду;
проводить конкурсний відбір незалежних консультантів та
аудиторів для проведення аудиту фінансового звіту Фонду;
готує та подає до наглядової ради Фонду пропозиції щодо
створення регіональних представництв Фонду та керує їх діяльністю;
подає інформацію про діяльність Фонду Кабінетові Міністрів
України, донорам та міжнародним фінансовим організаціям, які
підтримують проекти економічного та соціального розвитку України,
і громадськості;
проводить добір персоналу Фонду, укладає та розриває трудові
договори;
організовує навчання персоналу Фонду, його регіональних
представництв;
готує, погоджує з донорами та міжнародними фінансовими
організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального
розвитку України, і подає до наглядової ради Фонду пропозиції щодо
внесення змін до Регламенту (Посібника) діяльності Фонду;
виконує інші функції відповідно до цього Положення та
Регламенту (Посібника) діяльності Фонду.
Виконавчий директор Фонду є відповідальним за виконання
покладених на Фонд завдань і функцій, цільове використання коштів
Фонду, майна та матеріальних цінностей, що перебувають у
розпорядженні Фонду, відповідно до законодавства, цього Положення
та Регламенту (Посібника) діяльності Фонду. { Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }

{ Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 798
( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }

{ Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 798
( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }

{ Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 798
( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }

22. Майно Фонду становлять основні фонди та оборотні кошти, а
також інше майно, вартість якого відображена у самостійному
балансі. Майно Фонду належить йому на праві оперативного
управління.
23. Джерелами формування майна Фонду можуть бути:
фінансові ресурси, які надаються в межах проектів міжнародної
технічної допомоги та проектів економічного і соціального розвитку
України, що підтримуються міжнародними фінансовими
організаціями; { Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ
N 798 ( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }
благодійні внески і добровільні пожертвування громадян і
юридичних осіб, внески громадських організацій;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
24. Кошти Фонду можуть бути використані лише на реалізацію
його цілей та завдань відповідно до Регламенту (Посібника)
діяльності Фонду. { Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 798
( 798-2017-п ) від 25.10.2017 }
25. Ведення оперативного, бухгалтерського і статистичного
обліку та звітності Фонду, а також використання коштів, закупівля
товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до законодавства
України, міжнародних договорів, цього Положення та Регламенту
(Посібника) діяльності Фонду. { Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-2017-п ) від
25.10.2017 }
26. Результати діяльності Фонду відображаються у
щоквартальних і річних звітах і подаються на затвердження
наглядової ради Фонду.
27. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його
ліквідації чи реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
виділення, перетворення) відповідно до законодавства України.
28. Ліквідація Фонду проводиться ліквідаційною комісією,
утвореною Кабінетом Міністрів України.вгору