Про затвердження Положення про Український інститут національної пам'яті
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 31.01.201174
Документ 74-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.08.2014, підстава - 292-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 січня 2011 р. N 74
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 292 ( 292-2014-п ) від 09.07.2014 }
Про затвердження Положення
про Український інститут національної пам'яті
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1061 ( 1061-2012-п ) від 21.11.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Український інститут національної
пам'яті, що додається.
2. Установити граничну чисельність працівників Українського
інституту національної пам'яті - 70 одиниць.
3. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством фінансів,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством
юстиції розробити та подати в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо умов оплати праці працівників
Українського інституту національної пам'яті, передбачивши
недопущення зниження рівня оплати їх праці порівняно з раніше
діючими умовами.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2011 р. N 74
ПОЛОЖЕННЯ
про Український інститут національної пам'яті

1. Український інститут національної пам'яті (далі -
Інститут) є науково-дослідною установою, що перебуває в управлінні
Кабінету Міністрів України. Інститут утворений постановою Кабінету
Міністрів України від 12 січня 2011 р. N 8 ( 8-2011-п ) "Про
утворення Українського інституту національної пам'яті" (Офіційний
вісник України, 2011 р., N 2, ст. 105).
2. Інститут є юридичною особою, фінансується з державного
бюджету, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної
казначейської служби, печатку із своїм найменуванням, штампи,
бланки, інші необхідні реквізити.
3. Адреса Інституту: 01021, м. Київ, вул. Липська, 16.
4. Основними завданнями Інституту є:
1) наукове та аналітичне забезпечення формування державної
політики з питань національної пам'яті;
2) розроблення у межах своїх повноважень науково
обґрунтованих рекомендацій Кабінету Міністрів України у сфері
реалізації гуманітарної політики;
3) виконання державних програм фундаментальних і
науково-практичних досліджень проблем національної пам'яті, її
впливу на формування громадянського суспільства, української
нації;
4) здійснення наукових та науково-практичних досліджень
державотворчих традицій українського народу, його боротьби за
свободу та соборність України;
5) вивчення трагічних подій в історії народів України та
участь у заходах з увічнення пам'яті їх жертв;
6) участь у науково-просвітницькій роботі, освітянській
діяльності, пов'язаній з проблемами національної пам'яті.
5. Інститут відповідно до основних завдань:
1) провадить:
координацію наукових досліджень та підготовку аналітичних
матеріалів з питань національної пам'яті; { Підпункт 1 пункту 5
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1061
( 1061-2012-п ) від 21.11.2012 }
наукову, науково-дослідницьку, науково-пошукову та
просвітницьку діяльність;
видавничу діяльність, зокрема забезпечує видання фахових
наукових видань з проблем національної пам'яті, готує до видання
матеріали щодо результатів наукових досліджень, монографії,
збірники статей, наукові доповіді, звіти тощо та розповсюджує їх
на безоплатній основі; { Абзац четвертий підпункту 1 пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1061 ( 1061-2012-п )
від 21.11.2012 }
2) досліджує питання щодо:
закономірностей та особливостей розвитку національної
пам'яті, її впливу на формування громадянського суспільства,
української нації, суспільно-політичних процесів та міжнародних
зв'язків України;
теоретико-методологічних аспектів формування державної
політики з питань національної пам'яті;
особливостей формування національної пам'яті та історичної
свідомості громадян з урахуванням багатонаціонального складу
населення та регіональних відмінностей в Україні;
впливу на формування національної пам'яті державотворчих
традицій, досягнень українського народу, його боротьби за свободу
та соборність України;
впливу духовно-культурних та соціальних чинників на
формування національної пам'яті; { Підпункт 2 пункту 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1061 ( 1061-2012-п ) від
21.11.2012 }
3) вивчає трагічні події в історії народів України, досвід
поширення історичних знань з метою здійснення науково-методичного
забезпечення заходів з увічнення пам'яті жертв таких подій;
4) здійснює:
наукову експертизу проектів нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної політики з
питань національної пам'яті;
наукове та аналітичне забезпечення заходів з відновлення та
збереження національної пам'яті;
підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації -
спеціалістів у сфері відновлення та збереження національної
пам'яті;
5) розробляє і подає Кабінетові Міністрів України науково
обґрунтовані пропозиції щодо реалізації гуманітарної політики,
розроблення та виконання відповідних довгострокових державних
науково-дослідних програм, готує відповідні аналітичні документи;
6) організовує проведення наукових конференцій, нарад,
засідань за круглим столом, семінарів, інших заходів, у тому числі
за участю науковців і представників іноземних держав, бере участь
у їх науковому та аналітичному забезпеченні;
7) надає державним установам науково-методичну допомогу у
створенні музейних експозицій, присвячених історичному минулому
України;
8) проводить відповідно до законодавства роботу з пошуку,
відбору, збереження, використання та оприлюднення найбільш
значущих архівних документів, які стосуються боротьби за свободу
та незалежність України, державотворчих традицій, досягнень
українського народу, трагічних подій в історії народів України.
6. Інститут очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
7. Директор Інституту організовує роботу Інституту, несе
персональну відповідальність за його діяльність.
Директор Інституту:
1) розробляє штатний розпис Інституту відповідно до граничної
чисельності, установленої Кабінетом Міністрів України, затверджує
структуру, штатний розпис, кошторис видатків та план асигнувань
Інституту за погодженням з керівником Секретаріату Кабінету
Міністрів України;
2) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
Інституту в установленому порядку;
3) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад керівників
наукових підрозділів та інших працівників Інституту;
4) організовує проведення атестації наукових працівників
Інституту;
5) установлює посадові оклади працівників Інституту згідно із
штатним розписом, а також надбавки та доплати, преміює
працівників, що відзначилися у роботі, здійснює інші заходи з їх
заохочення;
6) накладає дисциплінарні стягнення на працівників Інституту;
7) представляє Інститут у відносинах з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями;
8) розпоряджається коштами та майном Інституту відповідно до
законодавства;
9) вирішує в установленому порядку питання щодо відрядження
працівників Інституту за кордон з метою забезпечення міжнародного
співробітництва;
10) затверджує положення про наукові відділи та інші
структурні підрозділи, посадові та службові інструкції працівників
Інституту, видає накази і розпорядження;
11) подає в установленому порядку документи щодо нагородження
працівників Інституту державними нагородами, Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України та відомчими відзнаками;
12) здійснює інші повноваження.
8. Директор Інституту має заступників, у тому числі одного
першого, які здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу
обов'язків, визначених директором Інституту.
Перший заступник, заступники директора Інституту
призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням директора Інституту. Один із
заступників директора виконує функції вченого секретаря Інституту.
9. В Інституті утворюється Вчена рада як колегіальний
дорадчий орган.
Положення про Вчену раду та її персональний склад
затверджуються директором Інституту.
10. В Інституті можуть утворюватися спеціалізовані вчені ради
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та
доктора наук.
11. Інститут провадить свою діяльність відповідно до річного
плану роботи, що затверджується директором Інституту, та звітує
про його виконання перед Кабінетом Міністрів України.
12. Інститут має право:
1) самостійно організовувати свою діяльність;
2) здійснювати добір та розстановку кадрів відповідно до
штатного розпису, вносити в установленому порядку зміни до
штатного розпису;
3) укладати цивільно-правові та інші договори для
забезпечення діяльності Інституту;
4) безкоштовно отримувати від державних органів, установ та
організацій необхідні довідково-інформаційні матеріали;
5) розпоряджатися коштами та належним йому майном відповідно
до законодавства.
13. Коштами Інституту є:
1) асигнування з державного бюджету;
2) кошти, отримані за договорами про виконання
науково-дослідних робіт, надання послуг, здійснення заходів,
провадження видавничої діяльності тощо;
3) інші надходження, в тому числі в іноземній валюті, що
здійснюються відповідно до законодавства.
14. Майно Інституту становлять основні фонди та обігові
кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких
відображається в його самостійному балансі.
15. Інститут веде бухгалтерський облік та складає статистичну
звітність у порядку, встановленому законодавством для державних
бюджетних установ.
16. Припинення Інституту здійснюється відповідно до
законодавства за рішенням Кабінету Міністрів України.
17. Інститут вважається ліквідованим з моменту внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців запису про його припинення.вгору