Документ 74-2000-п, попередня редакція — Редакція від 17.09.2011, підстава - 968-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 січня 2000 р. N 74
Київ
Про питання загальнообов'язкового державного
соціального страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1845 ( 1845-2003-п ) від 26.11.2003
N 234 ( 234-2006-п ) від 01.03.2006
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

З метою забезпечення виконання Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що здійснення державного нагляду у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного
випадку), покладається на Міністерство праці та соціальної
політики, Державний департамент промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду та Державну фінансову інспекцію. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1845
( 1845-2003-п ) від 26.11.2003, N 234 ( 234-2006-п ) від
01.03.2006, N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
2. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством фінансів внести у місячний термін Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо персонального складу
представників держави для призначення їх членами правління і
дублерами членів правління Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі
- Фонд) і наглядової ради Фонду.
3. Рекомендувати об'єднанням профспілок та роботодавців, які
мають статус всеукраїнських, повідомити у місячний термін
Міністерство праці та соціальної політики про персональний склад
своїх представників, що включаються до складу правління і
наглядової ради Фонду.
4. Міністерству праці та соціальної політики забезпечити
проведення засідання правління Фонду в лютому 2000 р., на якому
розглянути питання щодо:
проекту Статуту та структури Фонду;
механізму фінансування Фонду;
комплектування працівниками виконавчої дирекції Фонду та
створення необхідних умов для їх роботи;
формування реєстру страхувальників;
автоматизації процесу оброблення, зберігання та передачі
інформації в сфері страхування від нещасного випадку.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вжити заходів для забезпечення до 1 березня 2000 р. виконавчої
дирекції Фонду та її робочих органів службовими приміщеннями і
телефонним зв'язком.
6. Міністерству фінансів:
під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на
2000 рік передбачити кошти на організаційні заходи, щодо створення
системи страхування від нещасних випадків;
починаючи з 2001 року передбачати в проектах Державного
бюджету України кошти для часткового покриття витрат Фонду, що
будуть спрямовуватися на страхові виплати потерпілим на
виробництві та членам їхніх сімей, які не отримали цих виплат до
набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності".
7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів разом з Фондом подати до 1 червня 2000 р. Кабінетові
Міністрів України фінансово-економічне обгрунтування термінів і
джерел фінансування виплати заборгованості потерпілим на
виробництві та членам їхніх сімей, яким підприємства, установи і
організації не відшкодували матеріальної та моральної (немайнової)
шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, до набрання чинності
Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності".
8. Установити, що кошти Фонду обслуговуються установами
Національного банку.
9. Запропонувати Фонду разом з Національним банком
підготувати і подати до 10 березня 2000 р. Кабінетові Міністрів
України проект договору між виконавчою дирекцією Фонду,
Національним банком та Кабінетом Міністрів України щодо умов,
порядку обслуговування та гарантії збереження коштів Фонду.
10. Затвердити перелік нормативно-правових актів, які
необхідно підготувати в 2000 році у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності", згідно з додатком.
11. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади забезпечити перегляд і скасування до 1 січня 2001 р. своїх
нормативних-правових актів, що суперечать Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності".

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2000 р. N 74
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, які необхідно підготувати
в 2000 році у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 )
------------------------------------------------------------------ | |Термін Назва | |внесення нормативно-правового акта | Виконавці |до Кабінету | |Міністрів | |України ------------------------------------------------------------------
1. Проекти законів України:
Про страхові тарифи на Мінпраці
державне соціальне МОЗ II квартал
страхування від нещасного Мінекономіки
випадку на виробництві та Мінфін
професійного захворювання Мін'юст
разом з Фондом соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань
(далі-Фонд) та
об'єднаннями профспілок і
роботодавців
Про внесення змін до Мінпраці IV квартал
Закону України "Про МОЗ
охорону праці" Мінфін
Мін'юст
разом з об'єднаннями
профспілок і роботодавців
Про внесення змін до Мінпраці II квартал
Кодексу законів про працю МОЗ
України Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
разом з об'єднаннями
профспілок і роботодавців
Про внесення змін до Мінпраці III квартал
Кодексу України про МОЗ
адміністративні Мінекономіки
правопорушення Мінфін
Мін'юст
разом з Фондом та
об'єднаннями профспілок і
роботодавців
Про внесення змін до Мінпраці II квартал
Закону України "Про Мінекономіки
страхування" Мінфін
Мін'юст
разом з об'єднаннями
профспілок і роботодавців
Про внесення змін до Мінпраці - " -
Закону України "Про МОЗ
пенсійне забезпечення" Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
разом з об'єднаннями
профспілок і роботодавців
2. Проекти постанов Кабінету Міністрів України:
Про затвердження зразка Мінпраці II квартал
свідоцтва про соціальне МОЗ
страхування та порядку Мін'юст
його видачі разом з Фондом та
об'єднаннями профспілок і
роботодавців
Про внесення змін і Мінпраці III квартал
доповнень до Положення про МОЗ
розслідування та облік МВС
нещасних випадків, Мін'юст
професійних захворювань і разом з об'єднаннями
аварій на підприємствах, в профспілок і роботодавців
установах і організаціях
Про затвердження переліку МОЗ -"-
професійних захворювань Мінпраці
Мін'юст
разом з об'єднаннями
профспілок і роботодавців
Про затвердження положення Мінпраці I квартал
про наглядову раду Фонду Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
разом з об'єднаннями
профспілок і роботодавців
Про затвердження порядку Мінпраці II квартал
визначення страхових МОЗ
тарифів для підприємств, Мінекономіки
установ і організацій на Мінфін
загальнообов'язкове Мін'юст
державне соціальне разом з Фондом та
страхування від нещасного об'єднаннями профспілок і
випадку на виробництві та роботодавців
професійного захворювання,
які спричинили втрату
працездатності

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙвгору