Документ 732/99, дію зупинено, поточна редакція — Зупинення дії від 29.12.1999, підстава - 1276-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Дію Указу припинено у зв'язку з набранням чинності Законом
N 1276-XIV ( 1276-14 ) від 03.12.99, ВВР 2000, N 2, ст.15 )
Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного
розвитку у Житомирській області

З метою залучення інвестицій, спрямованих на
соціально-економічний розвиток Житомирського Полісся, а також
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, відтворення
безпечного виробничого середовища у зоні радіаційного забруднення
і посилення соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та відповідно до пункту 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Запровадити з 1 січня 2000 року строком на 30 років
спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку у Житомирській області щодо реалізації
інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної
діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України
(далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності).
До територій пріоритетного розвитку належать території міст
Коростень, Новоград-Волинський, а також Коростенського,
Новоград-Волинського, Лугинського, Народицького, Овруцького,
Олевського, Малинського, Ємільчинського, Володарсько-Волинського
районів.
Межі територій пріоритетного розвитку визначаються згідно з
картами, що є невід'ємною частиною цього Указу (оригінали карт
зберігаються у Житомирській обласній державній адміністрації).
2. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку
на період запровадження спеціального режиму інвестиційної
діяльності діє з урахуванням особливостей, передбачених цим
Указом.
3. Органами управління територіями пріоритетного розвитку є:
Рада з питань територій пріоритетного розвитку (далі - Рада);
органи місцевого самоврядування та місцеві державні
адміністрації територій пріоритетного розвитку (далі - органи
місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації).
4. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої
влади, здійснюючи свої функції на територіях пріоритетного
розвитку, керуються законодавством України з урахуванням
особливостей, передбачених цим Указом.
До повноважень органів місцевого самоврядування належить
укладення договорів (контрактів) з суб'єктами підприємницької
діяльності про реалізацію інвестиційних проектів у пріоритетних
видах економічної діяльності, схвалених Радою.
5. Рада є спеціально уповноваженим органом управління
спеціальним режимом інвестиційної діяльності.
Рада створюється Житомирською обласною державною
адміністрацією за погодженням з Житомирською обласною радою.
До повноважень Ради належить:
розроблення стратегії та поточних програм розвитку територій
пріоритетного розвитку, що затверджуються відповідними органами
місцевого самоврядування, та забезпечення їх реалізації;
схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
організація у встановленому законодавством порядку підготовки
та перепідготовки кадрів на територіях пріоритетного розвитку;
проведення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів
та їх учасників;
здійснення в межах своїх повноважень відповідного контролю за
інвестиційною діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності на
територіях пріоритетного розвитку згідно з цим Указом;
підготовка в межах своїх повноважень пропозицій відповідним
органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати,
тарифів щодо оплати комунальних та інших послуг, які надаються
підприємствами та організаціями комунальної власності;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між
суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні
проекти на територіях пріоритетного розвитку, та відповідними
органами місцевого самоврядування;
надання Міністерству економіки України, Міністерству фінансів
України та Агентству з питань спеціальних (вільних) економічних
зон інформації про наслідки запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для
виконання на територіях пріоритетного розвитку під час реалізації
інвестиційних проектів;
реалізація інших повноважень, передбачених цим Указом.
6. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає
встановлення відповідно до цього Указу податкових і митних пільг
для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на
територіях пріоритетного розвитку і за укладеним з органами
місцевого самоврядування договором (контрактом) реалізують на цих
територіях інвестиційні проекти кошторисною вартістю не менше:
200 тис. доларів США - у сільському господарстві, харчовій та
текстильній промисловості, в галузі обробки деревини та
виготовлення з неї виробів, у целюлозно-паперовій промисловості, у
виробництві меблів, готового одягу та хутра, у сфері охорони
здоров'я, освіти;
300 тис. доларів США - у будівництві;
500 тис. доларів США - у добувній промисловості, хімічному
виробництві, виробництві інших неметалевих мінеральних виробів;
виробництві машин та устаткування на транспорті.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:
а) звільнення на період до здачі об'єкта інвестування в
експлуатацію, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення
ввізним митом сировини, матеріалів, перелік яких визначається у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних
товарів) і податком на додану вартість - устаткування, обладнання
та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) під час
їх ввезення в Україну з метою використання для реалізації
інвестиційних проектів.
У разі нецільового використання зазначених сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них (крім підакцизних товарів) платник податку зобов'язаний
збільшити податкове зобов'язання за наслідками податкового
періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на
додану вартість, що мала б бути сплачена при ввезенні
(пересиланні) на митну територію України таких товарів, а також
сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120
відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла
на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати
ввезення таких товарів на митну територію України до дати
збільшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввізне мито
згідно з чинним законодавством.
Порядок контролю за цільовим використанням сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них (крім підакцизних товарів), що ввозяться відповідно до цього
Указу, встановлюється Державною податковою адміністрацією України
разом з Державною митною службою України;
б) звільнення на три роки від оподаткування прибутку,
одержаного новоствореними підприємствами від реалізації
інвестиційних проектів та діючими підприємствами, на яких
проведено реструктуризацію, реконструкцію, перепрофілювання, в
частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів
окремого (бухгалтерського, податкового) обліку.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації
інвестиційного проекту на діючих підприємствах, установлюється
Державною податковою адміністрацією України.
Прибуток підприємств, зазначених в абзаці першому цього
пункту, одержаний від реалізації інвестиційних проектів у період з
четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою у розмірі 50
відсотків діючої ставки оподаткування.
Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого
прибутку;
в) невключення до валового доходу підприємства з метою
оподаткування суми інвестицій, одержаної від реалізації
інвестиційного проекту у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті
підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або
міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в
Україні, включаючи легалізовані на території України авторські
права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки
для товарів і послуг, ноу-хау тощо.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду зазначені
інвестиції були частково або повністю відчужені, суб'єкт
підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний
сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному
(податковому) періоді;
г) несправляння плати за землю у період освоєння земельної
ділянки (планування території, облаштування інфраструктури тощо),
визначений інвестиційним проектом, але не більше п'яти років.
Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту
укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору
(контракту) з органами місцевого самоврядування.
Пільги, передбачені цією статтею щодо сплати податку на
прибуток, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом
підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були
здійснені за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, у тому числі за
рахунок Державного інноваційного фонду.
7. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк забезпечити
прийняття у межах своїх повноважень нормативно-правових актів,
передбачених цим Указом.
8. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
9. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1999 року
N 732/99вгору