Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Довідка, Картка, Опис від 25.05.1998731
Документ 731-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2016, підстава - 465-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 травня 1998 р. № 731
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 465 від 22.07.2016}

Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 56 від 24.01.2001
№ 1151 від 19.09.2007
№ 1432 від 08.12.2009
№ 1126 від 02.11.2011
№ 627 від 11.07.2012
№ 809 від 22.08.2012
№ 868 від 19.09.2012
№ 222 від 03.04.2013
№ 706 від 04.09.2013
№ 171 від 25.03.2015
№ 301 від 14.05.2015
№ 716 від 16.09.2015}

З метою упорядкування кадрового діловодства та удосконалення процедури прийняття на посади державних службовців Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, що додається.

Цей Порядок застосовується також в інших органах, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів України у місячний термін розробити методичні рекомендації щодо застосування цього Порядку, затвердити зразки оформлення документів особових справ державних службовців.

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 р. № 731

ПОРЯДОК
ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади

{У тексті Порядку слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 809 від 22.08.2012}

Цей Порядок визначає перелік документів, що складають особову справу державного службовця (далі - особова справа), а також вимоги до їх оформлення, зберігання та обліку.

В особовій справі відображається проходження державної служби, містяться біографічні та інші дані про державного службовця.

Формування та ведення особової справи здійснюється кадровою службою органу, де працює державний службовець.

1. Формування особової справи

Формування особової справи розпочинається з дати розгляду питання про призначення на посаду державного службовця.

В особовій справі повинні міститися такі документи:

1) особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів;

2) копії документів про освіту, у тому числі про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

{Пункт 2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1151 від 19.09.2007}

2-1) медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я (у разі проходження особою спеціальної перевірки);

{Розділ 1 доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1151 від 19.09.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанов КМ № 222 від 03.04.2013, № 301 від 14.05.2015}

{Пункт 3 розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015 - зміна набирає чинності з початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"}

3) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

{Пункт 3 розділу 1 в редакції Постанов КМ № 1432 від 08.12.2009, № 1126 від 02.11.2011}

4) підписані претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

{Пункт 4 абзацу другого розділу 1 в редакції Постанови КМ № 56 від 24.01.2001}

5) довідка про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці (для відповідних посад);

6) біографічна довідка, подання про призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби);

7) погодження, передбачені законодавством для призначення на посади керівників відповідних органів;

8) довідка про перебування у кадровому резерві (для осіб, зарахованих до кадрового резерву);

9) направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за кошти державного бюджету);

{Пункт 9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1151 від 19.09.2007}

10) заява про участь у конкурсі, протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі);

11) заява для проходження стажування на відповідній посаді, індивідуальний план стажування та доповідна записка про стажування з висновками керівника структурного підрозділу (для осіб, які проходили стажування);

12) заява щодо призначення на відповідну посаду;

13) письмова згода на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення);

{Розділ 1 доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 171 від 25.03.2015}

14) інформація про наявність корпоративних прав;

{Розділ 1 доповнено пунктом 14 згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1126 від 02.11.2011}

15) довідка про результати спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше;

{Розділ 1 доповнено пунктом 15 згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 706 від 04.09.2013, № 171 від 25.03.2015}

16) інформація про працюючих у зазначеному органі близьких осіб.

{Розділ 1 доповнено пунктом 16 згідно з Постановою КМ № 1432 від 08.12.2009}

Після призначення працівника на посаду державного службовця до особової справи додаються:

1) наказ, розпорядження про призначення на посаду;

2) копії указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених законодавством);

3) текст Присяги, скріплений підписом державного службовця (для осіб, уперше прийнятих на державну службу);

4) копії документів про надані пільги;

5) копія паспорта;

6) копія військового квитка (для військовозобов'язаних);

7) опис документів особової справи.

Працівник кадрової служби, отримуючи матеріали до особової справи, повинен перевірити дотримання правил їх заповнення, відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів (паспорта, військового квитка, документа про освіту, у тому числі про повну вищу освіту тощо).

{Абзац розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1151 від 19.09.2007}

Особова справа повинна бути сформована і зареєстрована у книзі обліку руху особових справ не пізніше тижневого терміну з дня призначення на посаду.

Після формування та реєстрації особової справи на паперових носіях працівник кадрової служби формує особову справу в електронній формі у порядку, визначеному Нацдержслужбою.

{Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1151 від 19.09.2007}

2. Ведення особової справи

Особова справа державного службовця у міру проходження державної служби доповнюється відповідними матеріалами та щорічно, до 15 квітня, уточнюється.

Крім документів, зазначених у розділі 1 цього Порядку, до особової справи в хронологічному порядку з часом надходження додаються:

1) заява про переведення на відповідну посаду, продовження терміну перебування на державній службі (для державних службовців, які займають посади першої категорії), звільнення з посади;

{Пункт 1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 11.07.2012}

2) наказ (розпорядження) про переміщення на іншу посаду, звільнення з посади;

3) наказ, розпорядження, копії указів, розпоряджень, постанови про присвоєння рангу державного службовця, заохочення, службове розслідування, накладення та зняття стягнення;

4) копії указів, постанов, наказів, розпоряджень відповідних державних органів чи посадових осіб про продовження терміну перебування на державній службі (для державних службовців, які займають посади першої категорії);

{Пункт 4 розділу 2 в редакції Постанови КМ № 627 від 11.07.2012}

5) документи про професійне навчання (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації);

{Пункт 5 розділу 2 в редакції Постанови КМ № 1151 від 19.09.2007}

6) атестаційні матеріали (характеристика, атестаційний лист);

7) інші документи, які містять відомості щодо проходження державної служби.

3. Оформлення документів особової справи

Особова картка (форма П-2ДС) з автобіографією, даними про трудову діяльність у минулому та проходження державної служби оформляються відповідно до діючої інструкції, затвердженої та зареєстрованої згідно із законодавством.

Копії (ксерокопії) документів про освіту, у тому числі про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації скріплюються підписом керівника кадрової служби та печаткою.

{Абзац другий розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1151 від 19.09.2007}

{Абзац третій розділу 3 виключено на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015 - зміна набирає чинності з початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"}

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру подається в порядку та за формою, передбаченими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

{Абзац третій розділу 3 в редакції Постанов КМ № 1432 від 08.12.2009, № 1126 від 02.11.2011}

Попередження про встановлені Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" обмеження під час прийняття на державну службу та її проходження підписується претендентом разом з поданням заяви про призначення (для окремих посад обмеження передбачені також Конституцією України та спеціальними законами).

{Абзац четвертий розділу 3 в редакції Постанови КМ № 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1126 від 02.11.2011, № 301 від 14.05.2015}

Довідка про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці видається кадровою службою відповідного органу за останнім місцем роботи для претендентів на посади, які визначені номенклатурою посад, затвердженою у встановленому порядку керівником органу.

{Абзац п'ятий розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1151 від 19.09.2007}

Біографічна довідка складається у разі потреби (подання про призначення на посаду органом вищого рівня, присвоєння рангу державного службовця тощо) на підставі даних, що містяться в особовій справі та трудовій книжці працівника, а також з інших документів, наданих особою за її власним бажанням. Відповіді на запитання у довідці мають бути стислими, але вичерпними. Скорочення слів, пропуски, виправлення не допускаються. Біографічна довідка складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку і скріплюється підписом керівника кадрової служби та печаткою.

{Абзац шостий розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 16.09.2015}

Подання щодо призначення особи на посаду складається у разі призначення її органом вищого рівня та в інших випадках, передбачених законодавством або регламентом відповідного органу виконавчої влади. У поданні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана на час подання посада, на яку посаду рекомендується (для заступників керівників - її функціональний напрям), рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи, ділові та інші якості претендента, відомості про здійснення стосовно нього кримінального провадження або наявність судимості.

{Абзац сьомий розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Картка погодження щодо призначення на посаду оформляється згідно з додатком 2 до цього Порядку у разі потреби, зокрема для претендентів на посади, які призначаються органом вищого рівня.

Довідка про перебування у кадровому резерві, в якій зазначається посада, дата включення до резерву, відомості про роботу за особистими річними планами тощо, скріплюється підписом керівника кадрової служби відповідного органу та печаткою.

Заяви про призначення, переміщення на іншу посаду, продовження терміну перебування на державній службі (для державних службовців, які займають посади першої категорії), звільнення з посади оформляються власноручно і підписуються із зазначенням дати. За змістом заяви керівником органу виконавчої влади приймається відповідне рішення, на підставі якого кадрова служба готує наказ (розпорядження).

{Абзац десятий розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 11.07.2012}

Наказ, розпорядження про призначення на посаду або звільнення з посади видається за місцем роботи також щодо тих працівників, які призначаються органом вищого рівня. У ньому зазначається дата фактичного вступу на посаду, звільнення з посади.

Бланк опису документів заповнюється згідно з додатком 3 до цього Порядку під час формування особової справи і доповнюється з надходженням кожного нового документа. Наявність документів в особовій справі щорічно, до 15 квітня, звіряється з описом.

При формуванні особової справи в електронній формі документи, передбачені у розділах 1 та 2 цього Порядку, крім особової картки (форма П-2ДС) та біографічної довідки, скануються, заносяться до комп'ютерної системи та засвідчуються цифровим підписом керівника кадрової служби у порядку, визначеному законодавством.

{Розділ 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1151 від 19.09.2007}

4. Передання особової справи державного службовця до архіву

Після припинення державним службовцем роботи його особова справа залишається в кадровій службі і передається до архіву в порядку, визначеному відповідною інструкцією з діловодства.

При цьому в особовій картці (форма П-2ДС) та книзі обліку руху особових справ зазначається дата, причина звільнення, дата і номер наказу (розпорядження) про звільнення.

У разі повернення особи на державну службу рекомендується використовувати сформовану раніше особову справу.

5. Порядок обліку та зберігання особових справ

Особові справи державних службовців є документами для службового користування, які зберігаються у відповідно обладнаному приміщенні.

Кожна особова справа знаходиться у спеціально призначеній для цього папці формату А-4.

Зберігання особових справ забезпечують працівники кадрової служби, які несуть відповідальність за додержання встановленого порядку обліку, зберігання і видачі особових справ.

Для оперативного обліку державних службовців та аналізу змінності кадрів на тій чи іншій посаді керівних працівників, а також деяких спеціалістів (за визначенням керівника органу виконавчої влади) в органах виконавчої влади може запроваджуватися ведення алфавітних і посадових карток.

Порядок обліку та роботи з особовими справами встановлюється керівником органу виконавчої влади.

Зберігання особових справ у електронному вигляді здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації. Порядок зберігання особових справ у електронній формі визначається Нацдержслужбою за погодженням з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

{Розділ 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1151 від 19.09.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 809 від 22.08.2012}Додаток 1
до Порядку ведення особових справ
державних службовців в органах виконавчої влади

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 716 від 16.09.2015}


Додаток 2
до Порядку ведення особових справ
державних службовців в органах виконавчої влади

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
щодо призначення на посаду


Додаток 3
до Порядку ведення особових справ
державних службовців в органах виконавчої влади

ОПИС
документів особової справивгору