Документ 731-92-п, попередня редакція — Редакція від 28.10.2004, підстава - 1440-2004-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1992 р. N 731
Київ
Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 420 ( 420-94-п ) від 15.06.94
N 1640 ( 1640-98-п ) від 16.10.98
N 629 ( 629-2002-п ) від 16.05.2002
N 472 ( 472-2004-п ) від 14.04.2004
N 834 ( 834-2004-п ) від 05.07.2004
N 1440 ( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 )
( У назві та тексті Постанови слова "органи державної виконавчої
влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти" у
відповідних відмінках згідно з Постановою КМ N 1640
( 1640-98-п ) від 16.10.98 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, що додається. Доручити Міністерству юстиції давати роз'яснення щодо
застосування цього Положення. Надати право Міністерству юстиції та іншим органам, що
здійснюють державну реєстрацію відомчих нормативно-правових
актів, перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої
влади, органах господарського управління та контролю додержання
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у
разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на
державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених
порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових
осіб, винних у допущених порушеннях. ( Пункт 1 доповнено абзацом
третім згідно з Постановою КМ N 420 ( 420-94-п ) від 15.06.94, із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п )
від 28.10.2004 ) За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати
Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні
адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової
інформації. ( Пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з
Постановою КМ N 420 ( 420-94-п ) від 15.06.94, в редакції
Постанови КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 ) Керівникам міністерств, інших органів виконавчої влади,
органів господарського управління та контролю у місячний термін
повідомляти реєструючий орган про вжиті заходи. ( Пункт 1
доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 420
( 420-94-п ) від 15.06.94 )
2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, органам
господарського управління та контролю: своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові
акти, вказані у пункті 1 цієї постанови; постійно переглядати видані нормативно-правові акти з метою
приведення їх у відповідність з Конституцією України ( 888-09 ) та
актами чинного законодавства, усунення множинності, скасування
застарілих і таких, що не відповідають новим умовам економічного і
соціального розвитку України; ( Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від
28.10.2004 ) не допускати випадків направлення на виконання
нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та
не опубліковані в установленому законодавством порядку. ( Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п )
від 28.10.2004 )
2-1. Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади
несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї
постанови. ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою
КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 )
3. У зв'язку з покладенням на Міністерство юстиції та його
місцеві органи функцій, пов'язаних з державною реєстрацією
нормативно-правових актів, збільшити граничну чисельність
працівників центрального апарату Міністерства на 20 одиниць,
граничну чисельність апарату управлінь юстиції Ради Міністрів
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій - на 92 одиниці.
4. Міністерству фінансів передбачити у проекті державного
бюджету на 1993 рік асигнування на утримання додаткової
чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції
та його місцевих органів, а також на витрати для створення і
ведення банку даних про нормативно-правові акти міністерств та
інших органів виконавчої влади.
5. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ
Інд.29
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731
ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер
( У назві та тексті Положення слова "органи державної виконавчої
влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти" у
відповідних відмінках згідно з Постановою КМ N 1640
( 1640-98-п ) від 16.10.98 )

1. Державна реєстрація нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, які виступають суб'єктами
нормотворення здійснюється відповідно до Указу Президента України
від 3 жовтня 1992 р. "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" ( 493/92 ).
Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у
проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції
( 254к/96-ВР ) та законодавству України, прийнятті рішення про
державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного
номера та занесенні до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 ) ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440
( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 )
2. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти,
що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер.
3. На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти,
прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення у
визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством
процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований
характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від
строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру
відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для
службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно",
"Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від
28.10.2004 )
4. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти
будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них
є одна або більше норм, що:
а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та
інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й
гарантовані Конституцією та законами України, встановлюють новий
або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий
механізм їх реалізації; б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для
інших міністерств, органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, а також підприємств,
установ і організацій, що не входять до сфери управління органу,
який видав нормативно-правовий акт.
5. На державну реєстрацію не подаються акти: а) персонального характеру (про склад комісій, призначення на
посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо); б) дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім
актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять
правові норми; в) оперативно-розпорядчого характеру (разові доручення); г) якими доводяться до відома підприємств, установ і
організацій рішення вищестоящих органів; д) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих
органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що не мають
нових правових норм; е) нормативно-технічного характеру (державні стандарти,
будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники,
форми звітності та інші).
6. Державну реєстрацію здійснюють: ( Абзац перший пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 1640 ( 1640-98-п ) від 16.10.98 ) нормативно-правових актів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, органів господарського управління та
контролю - Мін'юст; ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови
КМ N 1640 ( 1640-98-п ) від 16.10.98 ) нормативно-правових актів міністерств і республіканських
комітетів Автономної Республіки Крим - Головне управління юстиції
Мін'юсту в Автономній Республіці Крим; ( Абзац третій пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 1640 ( 1640-98-п ) від 16.10.98 ) нормативно-правових актів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, а також місцевих органів господарського
управління та контролю - обласні, Київське та Севастопольське
міські управління юстиції; ( Абзац четвертий пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 1640 ( 1640-98-п ) від 16.10.98, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від
28.10.2004 ) нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів,
інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та
Севастополі, міськрайонні (у разі утворення) управління юстиції.
( Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанов КМ N 1640
( 1640-98-п ) від 16.10.98, N 834 ( 834-2004-п ) від 05.07.2004 )
Якщо дія нормативно-правового акта, виданого місцевими
органами господарського управління і контролю, поширюється на
території інших адміністративно-територіальних одиниць, він
реєструється в управлінні юстиції за місцем перебування органу,
що видав нормативно-правовий акт.
7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію
у п'ятиденний строк після його прийняття у чотирьох примірниках:
оригінал, три завірені в установленому законодавством порядку
копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на
російську мову) розпорядчого документа (наказу, розпорядження,
рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення
(інструкції, порядку тощо) і додатків до них.
У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються
на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з
відповідними заінтересованими органами у формі, встановленій
законодавством.
Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну
реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть
першим. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420
( 420-94-п ) від 15.06.94, в редакції Постанови КМ N 1440
( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 )
8. Нормативно-правовий акт, що подається на державну
реєстрацію, має відповідати вимогам законодавства про мови та
інших актів законодавства, узгоджуватися з раніше прийнятими
актами і викладатися згідно з правописом. 9. Разом з нормативно-правовим актом до реєструючого органу
подаються: а) обгрунтування підстав для видання нормативно-правового
акта чи окремих його норм; б) відомості про чинні акти з цього питання, інформація про
строки приведення їх у відповідність з нормативно-правовим актом,
поданим на державну реєстрацію, а також про акти, що втрачають
чинність у зв'язку з прийняттям цього акта; б-1) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться
зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у
контрольному стані; ( Пункт 9 доповнено підпунктом "б-1" згідно з
Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 ) в) відомості про офіційне погодження акта із заінтересованими
органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим
згідно з законодавством; г) завірена копія рішення Держпідприємництва чи його
територіального органу про погодження проекту регуляторного акта
або копія рішення Урядового комітету економічного розвитку та з
питань європейської інтеграції чи завірена копія рішення
апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного
розробника проекту регуляторного акта щодо відмови у погодженні
проекту регуляторного акта (для регуляторних актів); ( Пункт 9
доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ N 472
( 472-2004-п ) від 14.04.2004 ) ґ) довідку про відповідність нормативно-правового акта
основним положенням законодавства Європейського Союзу із
зазначенням відомостей, визначених пунктом 29 розділу VI
Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915
( 915-2000-п ). ( Пункт 9 доповнено підпунктом згідно з Постановою
КМ N 629 ( 629-2002-п ) від 16.05.2002 )

( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 1440
( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 )

11. Державна реєстрація нормативно-правового акта
проводиться протягом 10, а якщо акт має великий обсяг - 15
робочих днів з дня, наступного після надходження його до
реєструючого органу, з дотриманням вимог, передбачених пунктами
8, 9 цього Положення. У разі потреби (необхідність проведення аналізу
нормативно-правового акта із залученням експертів, вивчення
значної кількості актів чинного законодавства тощо) ці терміни
можуть бути продовжені керівником реєструючого органу, але не
більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється орган, який
надіслав нормативно-правовий акт на державну реєстрацію. Мін'юст та його управління на місцях мають право залучати
вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну
реєстрацію. ( Пункт 11 доповнено абзацом третім згідно з
Постановою КМ N 1640 ( 1640-98-п ) від 16.10.98 )

( Абзац четвертий пункту 11 виключено на підставі Постанови
КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 )

( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 420 ( 420-94-п ) від
15.06.94 )
11-1. Нормативно-правовий акт може бути повернутий
реєструючим органом без державної реєстрації для доопрацювання на
прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його
прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта
на державну реєстрацію, встановленого реєструючим органом.
У разі повернення нормативно-правового акта без державної
реєстрації суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені
реєструючим органом зауваження та усунути виявлені порушення і
протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або
надати реєструючому органу копію документа про скасування такого
акта. ( Постанову доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 1440
( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 )
12. У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам,
зазначеним у пункті 8 цього Положення, реєструючий орган готує
висновок щодо державної реєстрації нормативно-правового акта за
встановленою Мін'юстом формою, заносить його до державного реєстру
та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату
державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром
(додатки 1 і 2). ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 1440
( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 )
13. У державній реєстрації відмовляється, якщо
нормативно-правовий акт: ( Абзац перший пункту 13 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від
28.10.2004 ) а) не відповідає Конституції України ( 888-09 ); б) видано з порушенням чинного законодавства, зокрема акт: порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й
законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або
покладає на них не передбачені законодавством обов'язки; виходить за межі компетенції органу, що його видав; не відповідає вимогам законодавства про мови; суперечить установленому порядку ведення діловодства; видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у
частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) (на підставі повідомлення Держпідприємництва або його
територіального органу); ( Підпункт "б" пункту 13 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від
28.10.2004 ) в) не узгоджено із заінтересованими органами; ( Підпункт "в"
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440
( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 ) г) викладено з порушенням правил правопису; д) не узгоджується з дорученням, даним органу, що видав акт.
( Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ N 420 ( 420-94-п ) від 15.06.94).
Про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта
письмово повідомляється орган, що його видав, із зазначенням
конкретних причин відмови. Оригінал акта повертається органу,
який надіслав його на реєстрацію.
Орган, якому відмовлено у державній реєстрації
нормативно-правового акта, має право оскаржити рішення Мінюсту -
до Кабінету Міністрів України, а рішення управління юстиції - до
Мінюсту України в 10-денний термін з дня отримання рішення про
відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта. ( Абзац
третій пункту 13 в редакції Постанови КМ N 420 ( 420-94-п ) від
15.06.94 ) Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого
відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у
5-денний термін з дня отримання рішення про відмову в державній
реєстрації акта чи висновку за результатами розгляду скарги на
рішення про відмову в державній реєстрації акта. ( Пункт 13
доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ N 420
( 420-94-п ) від 15.06.94 ) Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк
направляється до реєструючого органу. ( Пункт 13 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 ) 14. Наступного дня після державної реєстрації (присвоєння
нормативно-правовому актові реєстраційного номера і внесення до
державного реєстру) оригінал нормативно-правового акта з
реєстраційними даними повертається органу, що його видав. ( Пункт
14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1440
( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 ) 15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
органи господарського управління і контролю направляють для
виконання нормативно-правові акти лише після їх державної
реєстрації та офіційного опублікування. У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти
вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути
застосовані. При направленні на виконання та опублікуванні
нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної
реєстрації акта є обов'язковим. ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від
28.10.2004 )
16. У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що
втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято
нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий
акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні
зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність. Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, а
також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності,
підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим
Положенням. ( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1440 ( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 ) ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 1640 ( 1640-98-п ) від
16.10.98 )
17. Рішення про державну реєстрацію нормативно-правового
акта може бути скасовано у зв'язку з: а) виявленням обставин, що не були відомі реєструючому органу
під час реєстрації нормативно-правового акта; б) винесенням рішення суду про визнання нормативно-правового
акта неправомірним (недійсним); в) одержанням повідомлення від Держпідприємництва або його
територіального органу про виявлення будь-якої обставини,
визначеної у частині першій статті 25 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ); ( Пункт 17 доповнено підпунктом "в" згідно з
Постановою КМ N 472 ( 472-2004-п ) від 14.04.2004 ) г) виявленням порушень або недотримання вимоги пункту 16
цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт. Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта можуть бути інші обставини, що виникли
після державної реєстрації нормативно-правового акта. ( Положення доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ N 1640
( 1640-98-п ) від 16.10.98 )
18. Скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта проводиться реєструючим органом, про що
повідомляється орган, що його видав, із зазначенням конкретних
причин скасування. Орган, що видав нормативно-правовий акт, має право оскаржити
рішення Мін'юсту про скасування державної реєстрації
нормативно-правового акта до Кабінету Міністрів України, а рішення
управління юстиції - до Мін'юсту в 10-денний термін з дня
отримання повідомлення про скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта з одночасним повідомленням
про це реєструючого органу. ( Положення доповнено пунктом 18 згідно з Постановою КМ N 1640
( 1640-98-п ) від 16.10.98 )
19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію
якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів
після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації,
а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання реєструючим
органом позитивного висновку за результатами розгляду скарги.
( Абзац перший пункту 19 в редакції Постанови КМ N 1440
( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 ) Рішення про скасування державної реєстрації
нормативно-правового акта підлягає опублікуванню. ( Положення доповнено пунктом 19 згідно з Постановою КМ N 1640
( 1640-98-п ) від 16.10.98 )
20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного
реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом
5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного
реєстру. Копія відповідного розпорядчого документа направляється до
реєструючого органу протягом 2 днів з дня скасування
нормативно-правового акта. ( Положення доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 1640
( 1640-98-п ) від 16.10.98, в редакції Постанови КМ N 1440
( 1440-2004-п ) від 28.10.2004 )
Додаток N 1
до Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю, що зачіпають права, свободи і законні
інтереси громадян або мають міжвідомчий характер

Напис
про державну реєстрацію нормативно-правового
акта міністерства та іншого органу
виконавчої влади

—————————————————————————————————————————— | Зареєстровано в ___________________ | | __________________________________ | | " ___"___________ 199 _р. за N ___ | | Керівник реєструючого | | органу —————————————— | | (підпис) | ——————————————————————————————————————————
Додаток N 2
до Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю, що зачіпають права, свободи і законні
інтереси громадян або мають міжвідомчий характер
Державний реєстр
нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади
———————————————————————————————————————————————————————————————— | Дата |Назва ор-|Назва акта,| Дата |Номер | Дата по- | N |надход-|гану, що |дата його |держав- |акта за|вернення | п/п|ження |видав |видання, |ної ре- |держав-|зареєстрова-| |акта |норматив-|номер акта |єстрації|ним ре-|ного акта | | |но-право-| |акта |єстром |органу, що | | |вий акт | | | |його видав | ————————————————————————————————————————————————————————————————вгору