Документ 726/99, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 17.12.2003, підстава - 1251-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на території міста Шостки Сумської області
( Дію Указу припинено згідно із Законом
N 1251-IV ( 1251-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.112 )

З метою залучення інвестицій у розвиток пріоритетних видів
економічної діяльності на території міста Шостки Сумської області
та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Запровадити на території міста Шостки з 1 січня 2000 року
строком на 30 років спеціальний режим інвестиційної діяльності
щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах
економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України (далі - спеціальний режим інвестиційної
діяльності).
2. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої та
судової влади, здійснюючи свої функції на території міста Шостки,
керуються законодавством України з урахуванням особливостей,
передбачених цим Указом.
3. У зв'язку із запровадженням спеціального режиму
інвестиційної діяльності до повноважень виконавчого комітету
Шосткинської міської ради, крім передбачених законодавством
України, належить також:
розгляд та схвалення інвестиційних проектів у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
укладення та реєстрація договорів (контрактів) із суб'єктами
підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у
пріоритетних видах економічної діяльності;
надання Міністерству економіки України, Міністерству фінансів
України та Агентству з питань спеціальних (вільних) економічних
зон інформації про наслідки запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності.
4. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає
встановлення відповідно до цього Указу податкових і митних пільг
для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на
території міста Шостки і за укладеним з виконавчим комітетом
Шосткинської міської ради договором (контрактом) реалізують на
території міста Шостки у пріоритетних видах економічної діяльності
інвестиційні проекти кошторисною вартістю не менше:
200 тис. доларів США - у харчовій промисловості та
промисловості з переробки сільськогосподарської продукції,
виробництві деревини та виробів з деревини, у сфері охорони
здоров'я;
500 тис. доларів США - у будівництві, обробленні відходів,
виробництві електроенергії тепловими електростанціями, виробництві
та розподілі тепла;
1 млн. доларів США - у виробництві машин та устаткування,
порошковій металургії та хімічному виробництві, нафтопереробці.
5. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:
а) звільнення на період до здачі об'єкта інвестування в
експлуатацію, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення
ввізним митом сировини, матеріалів, перелік яких визначається в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних
товарів) і податком на додану вартість - устаткування, обладнання
та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) під час
їх ввезення в Україну з метою використання виключно для реалізації
інвестиційних проектів.
У разі нецільового використання зазначених сировини,
матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до
них (крім підакцизних товарів) платник податку зобов'язаний
збільшити податкове зобов'язання за наслідками податкового
періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на
додану вартість, що мала б бути сплачена при ввезенні
(пересиланні) на митну територію України таких товарів, а також
сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120
відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла
на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати
ввезення таких товарів на митну територію України до дати
збільшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввізне мито
згідно з чинним законодавством.
Усі суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують
інвестиційні проекти, щомісяця складають і подають звіт про
цільове використання ними ввезених сировини, матеріалів,
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них
відповідно до порядку, встановленого Державною податковою
адміністрацією України та Державною митною службою України;
б) звільнення на три роки від оподаткування прибутку,
одержаного новоствореними підприємствами від реалізації
інвестиційних проектів та діючими підприємствами, на яких
проведено реструктуризацію, реконструкцію, перепрофілювання, в
частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів
окремого (бухгалтерського, податкового) обліку.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації
інвестиційного проекту на діючих підприємствах, установлюється
Державною податковою адміністрацією України.
Прибуток підприємств, зазначених в абзаці першому цього
пункту, одержаний від реалізації інвестиційних проектів у період з
четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50
відсотків діючої ставки оподаткування.
Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого
прибутку;
в) невключення до валового доходу підприємства з метою
оподаткування суми інвестиції, одержаної від реалізації
інвестиційного проекту у вигляді: коштів, матеріальних цінностей
та нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті
підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або
міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в
Україні, включаючи легалізовані на території України авторські
права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки
для товарів і послуг, ноу-хау тощо.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду зазначені
інвестиції були частково або повністю відчужені, суб'єкт
підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний
сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному
(податковому) періоді;
г) несправляння плати за землю у період освоєння земельної
ділянки (планування території, облаштування інфраструктури тощо),
визначений інвестиційним проектом, але не більше п'яти років.
Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту
укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору
(контракту) з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради.
Пільги, передбачені цією статтею щодо сплати податку на
прибуток, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом
підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були
здійснені за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, у тому числі за
рахунок Державного інноваційного фонду.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують
інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності,
суми збору до Державного інноваційного фонду перераховують до
Сумського обласного інноваційного фонду.
6. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття в межах
своїх повноважень нормативно-правових актів, передбачених цим
Указом.
7. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
8. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1999 року
N 726/99вгору